ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สถิติสำหรับนักบริหาร

leave a comment »

2404368    สถิติสำหรับนักบริหาร    Statistics for Administrators

ระเบียบวิธีการเชิงสถิติที่สัมพันธ์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถิติเชิงอนุมานหรือเชิงสรุปอ้างอิงที่เกี่ยวกับตัวแปรหลายตัว หรือสามกลุ่มตัวอย่างขึ้นไป ศึกษากรณีวิจัยโดยใช้เทคนิคสถิติเชิงอนุมาน และการประยุกต์ใช้งานบริหารเชิงรัฐประศาสนศาสตร์

(A study of fundamental issues in statistics, covering data collection, interpretation and presentation.)

(2404368 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 3:10 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: