ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยานคร

leave a comment »

2403214    สังคมวิทยานคร    Urban Sociology

เมืองในฐานะเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมในโลกปัจจุบัน การพิจารณาประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะที่สำคัญของเมือง ได้แก่ ลักษณะทางนิเวศวิทยา ประชากร วิถีชีวิตของเมืองและการจัดระเบียบของสังคมเมืองโครงสร้างทางชนชั้น ที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของวัฒนธรรมเมือง แนวคิดและทฤษฎีสำคัญยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่

(City as an important social phenomenon in the contemporary world; emergence of city and its contemporary characteristics in various aspects: population, ecology, urbanism, social organization and structure of city, social classes and multi-culturalism; concepts and theories-modernism and post-modernism.)

(2403214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 6:19 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: