ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม

leave a comment »

2403405    สังคมวิทยาอุตสาหกรรม    Industrial Sociology

ปัญหาและความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ การสร้างงานสำหรับแรงงานอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา การปรับตัวของชาวชนบทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน ประเภทของอาชีพ ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมอุตสาหกรรม

(Problems and needs of industrial labourers, stemming from industrial and economic development of the conutry; creation of jobs for workers; adaptation of rural people to the industrial environment; relationship between workers and employers; role of labour union; types of occupation; problems and conflict in industrial society.)

(2403405 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 5:26 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: