ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม

leave a comment »

2403622    เพศภาวะ สุขภาพ และสังคม    Gender, Health and Society

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคมกับเพศภาวะและสุขภาวะ พื้นฐานทางทฤษฎีที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นด้านเพศภาวะ สุขภาพและความเจ็บป่วย ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางสุขภาพและปัญหาในภาคสาธารณสุข

(Relationship between social structures and gender and health; theoretical backgrounds essential for the holistic understanding of gender, health and illness; related issues in health care and problems in the public health sector.)

(2403622 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 4:12 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: