ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สิทธิมนุษยชนและปัญหาเพศสภาพในเอเชียแปซิฟิก

leave a comment »

2440609    สิทธิมนุษยชนและปัญหาเพศสภาพในเอเชียแปซิฟิก    Human Rights and Gender Problems in the Asia and Pacific

“การประยุกต์ทฤษฎีเรื่องเพศสภาพและสิทธิมนุษยชนกับประเด็นทางสังคมและจริยธรรมที่เกิดจากการพัฒนา ค้นคว้าหัวข้อเฉพาะหรือประเด็นถกเถียงในขอบข่ายความยากจน การตัดสินทางสังคม สิทธิส่วนบุคคลและของกลุ่ม การจัดการความยุติธรรม มาตรฐานการครองชีพ การทำงาน จริยธรรมทางชีววิทยาและกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศและเชื้อชาติ แรงงานเด็ก สุขภาพจิต ความเจ็บป่วย การประกันสังคม พลังงาน การทุจริต คุณค่าของเอเชีย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงหัวข้อหรือประเด็นเหล่านี้กับเรื่องเพศและสิทธิมนุษยชนจากประสบการณ์ของเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

(Application of theories of gender and human rights to contemporary ethical and social issues arising from “”development””; exploring specific and controversial topics in the areas of poverty, social justice, individual and group rights, administration of justice, living standards, work, bio-ethics and genetics, environment, sexual and racial equality, child labour, mental health, illness, human and social security, energy, cooruption, “”Asia values debate””, cultural diversity; linking these specific topics or issues into gender and human rights issues relevant to the experiences of East and Southeast Asia.)

(2440609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 ที่ 2:20 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: