ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ความคิดทางการเมืองของไทย

leave a comment »

2401360    ความคิดทางการเมืองของไทย    Thai Political Thoughts

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิดทางการเมืองของนักคิดไทย แบ่งออกเป็น 3 สมัยคือ ในสมัยแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่สมัยที่สองตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมัยที่สามตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของแนวความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย หลักสูตรนี้จะคลุมไปถึงการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวกำหนด แนวความคิดทางการเมืองไทย กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของไทยตลอดจนถึงการศึกษาแนวความคิดทางการเมืองที่สำคัญๆ ของไทย ในสมัยต่างๆ ซึ่งปรากฎอยู่ในเอกสารต่างๆ เช่น ศิลาจารึกหลักต่างๆ ไตรภูมิพระร่วงและวรรณกรรมต่างๆ ตลอดจนกฎหมาย พระราชพิธี ประเพณี นอกจากนั้นยังพิจารณาถึงแนวความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญ อาทิ รัชกาลที่ 5 เทียนวรรณ รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 นายปรีดี พนมยงค์ กุหลาบ สายประจิตร ภูมิศักดิ์ และสรุปด้วยการเปรียบเทียบวิเคราะห์ การต่อสู้ขัดแย้งกันระหว่างความคิดทางการเมืองต่างๆในสังคมไทยปัจจุบัน เช่น ประชาธิปไตยกับสังคมนิยม เป็นต้น

(Surveying dominant Thai thinking dating from the Sukhothai and earlier periods up to the present time while trying analyze components, environment and influences bearing upon Thai thinkers.)

(2401360 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 6:02 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: