ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402309    ทฤษฎีการเมืองกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    Political Theory and International Relations

ความคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญๆ ได้แก่ ธูซีดิดีส เพลโต มาคิอาเวลลี ฮอบส์ ล็อก รุสโซ คานต์ ที่มีอิทธิพลต่อทฤษฎีและประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอำนาจและความเป็นธรรม

(Political thought of majors thinkers: Thucydides, Plato, Machiavelli, hobbes, Locke, Rousseau, and Kant, and their influence on international relations theories and issues, especially power and justice.)

(2402309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 ที่ 3:02 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: