ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย

leave a comment »

2311601    เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย    Crystal Chemistry of Ceramics and Allied Materials

ธาตุ ไอออน สมบัติของธาตุและไอออน สภาวะทางอุณหพลวัต และการเกิดสารประกอบ พันธะการจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติของสารประกอบซิลิเกต สารที่มีโครงสร้างแบบโครงข่ายและสารที่ไม่เป็นผลึก

(Elements, ions and their properties; thermodynamic states and compound formations; bonding: classification and relationship between structure and properties of compounds and silicates; network structures and non-crystalline materials.)

(2311601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 ที่ 4:00 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: