ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร

leave a comment »

2102673    การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร    Pattern Recognition And Information Retrieval

ปัญหาต่างๆของการจำแพตเทิรน์ เวกเตอร์แบบสุ่มและคุณสมบัติของมัน การทดสอยแบบตั้งสมมติฐาน การจำแนกพวกแบบเชิงเส้น การประมาณแบบพารามิเตอร์ การประมาณขอฟังก์ชันความหนาแน่น การประมาณแบบพารามิเตอร์ชนิดต่อเนื่องกัน การเลือกรูปแบบและการแมปปิงแบบเชิงเส้นสำหรับการกระจายแบบชนิดเดียวและการกระจายแบบหลายชนิด การแมปปิงแบบไม่ใช่เชิงเส้น การจับกลุ่ม การประยุกต์เพื่อนำข้อมูลกลับคืนมา

(Formulation of pattern recognition problems; random vectors and their properties; hypothesis testing; linear classifiers; parameter estimation; estimation of density functions; successive parameter estimation; feature selection and linear mappling for one distibrution and multidistribution; nonlinear mapping; clustering; and applications to information retrival.)

(2102673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: