ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102761    การออกแบบและเทคโนโลยีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์    Electronic Equipment Design And Technology

โครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการระบายความร้อนเทคนิคการลดนอยส์ การต่อสายดินและตัวกำบัง การออกแบบหม้อแปลง มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

(Structure and function of electronic equipment; thermal design; noise reduction techniques, grounding and shielding; transformer design; electronic equipment standards; design and fabrication of electronic product.)

(2102761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: