ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)

คำนำ
เนื้อหาวิชา
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองค์การนักเรียน
บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 4 : ผู้บริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 5 : กิจกรรมบริการนักเรียน
บทที่ 6 : การปกครองและการสร้างวินัยแก่นักเรียน
บทที่ 7 : ปัญหาและการแก้ปัญหางานกิจการนักเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
กฎ กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: