ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA625(EA765)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาทางการเมือง หน่วย
(EDUCATION AND POLITICAL DEVELOPMENT)

หน่วยที่ 11 : การกระจายอำนาจการศึกษา
หน่วยที่ 12 : ความเสมอภาคทางการศึกษา
หน่วยที่ 12 :ความเสมอภาคทางการศึกษา(ต่อ)
ปก : Cover
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
หน่วยที่ 1 : การศึกษากับสังคม
หน่วยที่ 2 : ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคม
หน่วยที่ 3 : โรงเรียนในฐานะองค์การทางสังคม
หน่วยที่ 4 :บทบาทของการศึกษาในการพัฒนาสังคม
หน่วยที่ 5 : ปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
หน่วยที่ 6 : แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
หน่วยที่ 7 :แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง
หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง
หน่วยที่ 8 : ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
หน่วยที่ 8 :ความสัมพันธ์ของการศึกษากับการเมือง(ต่อ)
หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา
หน่วยที่ 9 :การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
หน่วยที่ 9 : การเมืองกับนโยบายการศึกษา(ต่อ)
หน่วยที่ 10 : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ…
หน่วยที่ 13 : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หน่วยที่ 14 :ธรรมนูญโรงเรียนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
หน่วยที่ 15 :การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
หน่วยที่ 15 : การปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: