ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ปฏิบัติการภาษาRPG

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วงจรการทำงานของ VAX RPG II
บทที่ 2 : การใช้ Text Editor เพื่อการเขียนโปรแกรมและสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 3 : ขั้นตอนของการประมวลผลโดยใช้ภาษา RPG
บทที่ 4 : การตรวจสอบโปรแกรม (Program Debugging)
บทที่ 5 : Program Testing
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผล
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวก ก.error message
ภาคผนวก ข.VAX/VMS Operation for RPG II
ภาคผนวก ค.การสร้าง Command file เพื่อ Compile, link, run
ภาคผนวก ง.Problem and Errors on Poly Com
บรรณานุกรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: