ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(s)(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1พื้นฐานระบบฐานข้อมูล(Introduction the Database)
บทที่2ระบบแฟ้มข้อมูล(File System)
บทที่3ระบบฐานข้อมูล(DataBase System:DBS)
บทที่4รูปแบบฐานข้อมูล(Database Models)
บทที่5รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Database Models )
บทที่6ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง(Structured Query Language:SQL)
บทที่7การสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้(Entity Relation Modeling)
บทที่8การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล(Normalization of Database tables)
บทที่9ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ(Object-Oriented Database Systems)
บทที่10Object-Relational Databases Systems
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 ที่ 1:28 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: