ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ระบบฐานข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT316(S)(47163)
อ่านกันเถอะ...
ระบบฐานข้อมูล 3 หน่วย
(Database Systems)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พื้นฐานระบบฐานข้อมูล (Introduction the database)
บทที่2 : ระบบแฟ้มข้อมูล (File Systems)
บทที่3 : ระบบฐานข้อมูล (Database Systems :DBS)
บทที่4 : รูปแบบฐานข้อมูล (Database Models)
บทที่5 : รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Models)
บทที่6 : ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language :SQL)
บทที่7 : โครงสร้างงแบบจำลองความสัมพันธ์ของเอนทิตี้ (Entity Relation Medeling)
บทที่8 : การทำให้เป็นบรรทัดฐานตารางฐานข้อมูล (Normalization of database tables)
บทที่9 : ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented Database Systems)
บทที่10 : Object Relational Database Systems
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 ที่ 1:30 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: