ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT211
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Discrete Structures)
ทฤษฎีกราฟ ทรี กราฟแบบมีทิศทาง การค้นหาภายในกราฟ ตรรกะและการพิสูจน์ทางตรรกะแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันตรรกะ พีชคณิตแบบบูลและวงจรตรรกะ พีชคณิตของเซตความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันในรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด (recursive function) กลุ่มและกลุ่มย่อย ชนิดข้อมูล (data type) ที่เป็นโครงสร้างพีชคณิตวิชานี้เน้นการพิสูจน์ทางตรรกะ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ…
บทที่ 3 : พัฒนาการของ Softwere Technology
บทที่ 4 : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา…
บทที่ 5 : การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
บทที่ 6 : โครงสร้างข้อมูลแบบง่าย
บทที่ 7 : โครงสร้างข้อมูลแบบซับซ้อน
บทที่ 8 : โครงสร้างข้อมูลแบบอะเรย์หลายมิติ
บทที่ 9 : โครงสร้างข้อมูลแบบระเบียน(Record Data Type)
บทที่10 : การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล
บทที่11 : แฟ้มข้อมูล
บทที่12 : การออกแบบโปรแกรมย่อย
บทที่13 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
บทที่14 : การเขียนโปรแกรมตามรูปแบบของ Visual
ภาคผนวกที่ 1
ภาคผนวกที่ 2
บรรณานุกรม : Reference

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: