ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA415(47291)
อ่านกันเถอะ...
กฏและระเบียบปฏิบัติในโรงเรียน 3 หน่วย
(LEGAL ASPECTS OF SCHOOL ADMINISTRATIONS)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2536
บทที่2 : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
บทที่3 : แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
บทที่4 : (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
บทที่5 : พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
บทที่6 : ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุรับราชการ
บทที่7 : ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: