ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA624(51)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 หน่วย
(Administration Relations and Community Relations)
ศึกษา ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ และการพัฒนาตนเองเป็นปัจจัยสำคัญเพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ธรรมชาติของมนุษย์
บทที่2 ความต้องการของมนุษย์
บทที่3 ความรู้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
บทที่4 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
บทที่5 การพัฒนาตนเพื่อนำมาสู่ความสำเร็จ
บทที่6 หลักการและแนวคิดทางการบริหาร
บทที่7 ผู้นำ
บทที่8 ขวัญกำลังใจในการทำงาน
บทที่9 การติดต่อสื่อสาร
บทที่10 การสร้างแรงจูงใจในการบริหาร
บทที่11 การบริหารความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์
บทที่12 การบริหารการประชาสัมพนธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
บทที่13 การบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: