ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การเงินโรงเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA444
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน 3 หน่วย
(School Finance)
ศึกษา เกี่ยวกับนโยบายและหลักการบริหารการเงินของโรงเรียนทั่วไป เปรียบเทียบกับการบริหารการเงินโรงเรียนของบางประเทศ สำหรับโรงรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ การของบประมาณและการควบคุม และการบริหารการเงินของโรงเรียนโดยทั่วไป

คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
บทที่11 : ระเบียบ
บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
บทที่11 :ระเบียบ(ต่อ)
บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
บทที่ 2 : การบริหารงบประมาณและการเงินโรงเรียน
บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
บทที่ 4 :แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน
บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้าง
บทที่ 6 :การจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
บทที่ 7 : บำเหน็จบำนาญ
บทที่ 8 :ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
บทที่ 9 : พระราชบัญญัติ
บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา
บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา(ต่อ)
บทที่12 : หนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ
บรรณานุกรม :Reference
บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)

Written by SoClaimon

มีนาคม 16, 2010 ที่ 8:41 am

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: