ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

คำอธิบายรายวิชา

leave a comment »

คำอธิบายรายวิชา

004521  การใช้รังสีทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :   004312 และ 004541

การใช้ประโยชน์ของรังสีปรมาณูและรังสีไอโซโทปในการศึกษาวิจัยและป้องกันกำจัดแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

004522  นิเวศวิทยาของแมลงในน้ำ 3(2-3)

ลักษณะอิทธิพลทางเคมี ฟิสิกส์ และสรีรวิทยาของสภาพแวดล้อมที่มีต่อแมลงในน้ำ อาหารและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงและการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของแมลงในน้ำเพื่อการประมง มีการศึกษานอกสถานที่

004523  วิทยาเห็บไร 3(2-3)

ลักษณะภายนอกและภายในของไรและเห็บ  การจำแนกประเภทของไรและเห็บ  นิสัยและแหล่งที่อยู่  การเก็บรักษาและเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางอนุกรมวิธาน  การเจริญเติบโต  ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของไรและเห็บ  คุณและโทษของไรและเห็บ  การป้องกันกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004531   การจัดการแมลงผสมเกสร 3(2-3)

พื้นฐาน :  424111

ความสำคัญของแมลงผสมเกสรที่มีต่อพืช กลไกการผสมเกสรด้วยวิธีต่าง ๆ     ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและแมลงผสมเกสร พฤติกรรมการหาอาหารของผึ้งและ ลักษณะแมลงต่าง ๆ ในการผสมเกสร การผสมเกสรในพืชชนิดต่าง ๆ การจำแนกและวินิจฉัยผสมเกสรที่สำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่

004532  กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตว์แพทย์ 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

ลักษณะของแมลง แมง เห็บ ไร และสัตว์ต่าง ๆ ในไฟลั่มอาร์โทรโปดาที่ มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ ชีวประวัติ วิธีการแพร่โรคมาสู่มนุษย์และสัตว์ ประโยชน์และโทษของสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับแมลง   แมลงกับโรค วิธีการป้องกันกำจัด มีการศึกษานอกสถานที่

004533  การควบคุมแมลงพาหะนำโรค 3(2-3)

พื้นฐาน : 015241

การควบคุมประชากรแมลง   ไร    และ    อาร์โทรปอดพาหะนำโรคต่าง ๆโดยวิธีธรรมชาติและชีววิธี   หลักการควบคุมโดยวิธีทางพันธุศาสตร์  และวิธีเคมีโดยเน้นการใช้สารฆ่าแมลงและฆ่าไร โทษของสารเคมีที่มีพิษต่อคน สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ผลตกค้างของสารเคมีในอาหารวิธีการควบคุมที่ได้ผลในปัจจุบัน

004534  แมลงศัตรูในเคหสถานและชุมชนเมือง 3(2-3)

พื้นฐาน : 015241

ชนิดและความสำคัญของแมลงศัตรู ที่อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยและเขตชุมชน ปัญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ    การควบคุมและกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004535  แมลงนำโรคมาสู่พืช 3(2-3)

พื้นฐาน :  015281 และ  004312

แมลงพาหะนำโรคมาสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีต่อแมลงพาหะกับการนำโรคเข้าสู่พืช  ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับโรค  การระบาดความร้ายแรงของโรค  วิธีป้องกันและกำจัด  มีการศึกษานอกสถานที่

004541  สรีรวิทยาของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของแมลง การเจริญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการ และระบบอันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของแมลง

004551  การจัดระบบอนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

วิวัฒนาการแบ่งหมวดหมู่แมลงทั้งในอดีตและปัจจุบันการวางรูปและการวินิจฉัยวงศ์ของแมลง   การเก็บ และการรักษาตัวอย่างแมลงในอันดับต่าง ๆ

004552  การจัดหมวดหมู่ตัวอ่อนแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

การแบ่งหมวดหมู่ การวางรูป การวินิจฉัยวงศ์ของตัวอ่อนของแมลงในอันดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นแมลงศัตรูพืช มนุษย์ และสัตว์เลี้ยง วิธีการเก็บตัวอ่อนของแมลง

004553  อนุกรมวิธานของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004441

ทฤษฎีและหลักต่าง ๆ ทางอนุกรมวิธาน โดยเฉพาะแนวความคิดเกี่ยวข้องกับสปีชีร์และกระบวนการเกิดสปีชีร์ใหม่ วิธีการทำงานทางอนุกรมวิธานของแมลง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กฎการตั้งชื่อสัตว์ทางสัตววิทยา

004561  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0)

พื้นฐาน :  004461

ความสัมพันธ์ของแมลงกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของแมลงเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  พิษของยาปราบศัตรูพืชที่สะสมในสภาพแวดล้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี

004571  การควบคุมแมลงศัตรูและวัชพืชโดยชีววิธี 3(2-3)

พื้นฐาน :  004461

หลักในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ชีวินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงและวัชพืช วิธีการนำชีวินทรีย์มาใช้ การอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพูนปริมาณในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช การบริหารวิธีการควบคุมโดยชีววิธีสมัยใหม่ และการประสานวิธีควบคุมศัตรูพืชแบบอื่น

004572  ระบบการจัดการศัตรูพืช 3(2-3)

พื้นฐาน :  004461

คำนิยามและหลักการบริหารศัตรูพืช และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ แนวทางและปรัชญาพื้นฐานทางนิเวศวิทยา พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และพื้นฐานทางสังคมของการบริหารศัตรูพืชกลยุทธในการบริหารศัตรูพืช วิธีการควบคุมในการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ สถานภาพของการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ ข้อจำกัดและอนาคตของการบริหารศัตรูพืช

004573  พืชต้านทานแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312

หลักการและสาเหตุที่ทำให้พืชมีความต้านทานต่อการระบาดทำลายของแมลง เทคนิคที่สำคัญในการศึกษาจากพืชที่มีความต้านทานต่อแมลง ประโยชน์ของพืชที่มีความต้านทานต่อแมลง มีการศึกษานอกสถานที่

004574  โรควิทยาของแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312  และ 419211

เชื้อจุลินทรีย์ต่าง  ๆ  ได้แก่  เชื้อรา  บักเตรี  วิสา  ไส้เดือนฝอย  และริคเคทเซีย  ซึ่งทำให้เกิดโรคกับแมลงต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทางการเกษตร  การป่าไม้  การประมง  การอุตสาหกรรม การแพทย์และสัตวแพทย์  การใช้ประโยชน์จากเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ในการควบคุมแมลง  มีการศึกษานอกสถานที่

004575 แมลงศัตรูแมลง 3(2-3)

พื้นฐาน :  015241

บทบาทของแมลงศัตรูแมลงในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คุณลักษณะทางชีววิทยาอาหาร การเพาะเลี้ยง  และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูแมลงชนิดที่มีความสำคัญและการสำรวจแมลงศัตรูแมลงในภาคสนาม

004581  พิษวิทยาขั้นสูงของสารฆ่าแมลง I 3(2-3)

พื้นฐาน :  004541  และ  403311

พิษวิทยาของสารเคมีกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงที่มีต่อผลการดำรงชีพของแมลง องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของสารฆ่าแมลงและแนวทางการผลิตสารใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการกำจัดแมลงโดยฆ่าแมลงโดยตรง และยับยั้งการเจริญเติบโตตามปกติของแมลง กลไกการเกิดเป็นพิษและเป้าหมายสำคัญในตัวแมลงที่ทำให้แมลงได้รับพิษสัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ ของการดำรงชีพของแมลง รายละเอียดทางเข้าสู่ตัวแมลงในระยะการเจริญเติบโตและนิสัยของแมลง การเคลื่อนย้ายของสารฆ่าแมลงและการเสื่อมสลายในสภาพธรรมชาติ ผลกระทบของสารพิษตกค้างที่มีต่อสัตว์เลี้ยงและมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศ กลไกของการต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในแมลง  และการจัดการเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการต้านทานของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อสารฆ่าแมลง

004591  ระเบียบวิธีวิจัยทางกีฏวิทยา 3(2-3)

พื้นฐาน :  004312 และ 422111

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางกีฏวิทยา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

004596 เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา 3(2-3)

เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยาในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่

004597  สัมมนา 1

นำเสนอผลงานและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจสาขาวิชากีฏวิทยา ในระดับปริญญาโท

004598  ปัญหาพิเศษ 1-3

การศึกษาค้นคว้าทางกีฏวิทยา ระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

004599  วิทยานิพนธ์ 1-12

วิจัยในระดับปริญญาโท แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

011399  การฝึกงาน I 2 (0-10)

การฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช รวมทั้งการเกษตรเบื้องต้น

011411  การจัดการศัตรูพืชเบื้องต้น 3 (2-3)

การศึกษาชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด วิธีการสุ่มตัวอย่างและระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ เทคนิคการจัดการศัตรูพืชแบบต่าง ๆ รวมทั้งการเขตกรรม วิธีทางกายภาพ ชีววิธี การใช้พันธุ์ต้านทาน การใช้สารเคมีและการจัดการสภาพแวดล้อม

011431  สัตว์มีกระดูกสันหลังศัตรูพืชทางการเกษตร 3 (2-3)

พื้นฐาน : 424111

การศึกษาชนิด  ชีพจักร การเจริญเติบโต ความสำคัญ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์อื่น ๆ ลักษณะการทำลายให้เกิดความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจและผลิตผลทางการเกษตร

011432  ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชและการจัดการ 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

คุณลักษณะทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูธรรมชาติ การใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช

011433  กฎหมาย พระราชบัญญัติอารักขาพืช 2 (2-0)

ประวัติและความสำคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการอารักขาพืชและวัตถุมีพิษทางการเกษตร

011441  การจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจ 4 (3-3)

กลยุทธในการวางแผนและการจัดการควบคุมการระบาดของศัตรูพืชไร่ พืชสวน ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

011443  การจัดการศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว 3 (2-3)

ความสำคัญของศัตรูพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว การวางแผนและการจัดการควบคุมการระบาด

011451   นิเวศวิทยาของศัตรูพืชทางการเกษตร 3 (2-3)

ระบบนิเวศทางการเกษตรทั่วไป ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตของพืชและศัตรูพืช บทบาทของศัตรูพืชต่อกระบวนการผลิต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การแพร่กระจายและการระบาดวิธีต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของประชากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การควบคุมศัตรูพืชโดยอาศัยนิเวศวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

011452  การพยากรณ์การระบาดและการประเมินความเสียหายจากศัตรูพืช 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนพยากรณ์การระบาด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาในการดำเนินการ วิธีการและขั้นตอนในการประเมินความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ

011471  สารเคมีและการใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4 (3-3)

พื้นฐาน : 403221

สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของสารกำจัดศัตรูพืช ปฏิกิริยา รูปแบบและองค์ประกอบของสารเคมีเหล่านี้ วิธีการใช้เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช

Chemical and physical properties of the pesticides.  Chemical reaction and their formulation.  The application of pesticide in controlling the pests.

011472  เทคโนโลยีการใช้สารและเครื่องมือกำจัดศัตรูพืช 3 (2-3)

ประวัติและความสำคัญของการใช้สารกำจัดศัตรูพืช รูปแบบและองค์ประกอบของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างละอองน้ำยาและหัวฉีดประเภทต่าง ๆ ในการกำจัดศัตรูพืช ชนิดของเครื่องมือและกลไกการทำงาน เครื่องมือที่ใช้แรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องที่ใช้ประจุไฟฟ้าทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม การทดสอบประสิทธิภาพความเหมาะสมของการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ

011491  วิธีวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช 3 (2-3)

พื้นฐาน : 011411

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในงานวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์และการตีความผลงานวิจัย และการเขียนรายงานผลงานวิจัย

011496  เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืช 1-3

เรื่องเฉพาะทางการจัดการศัตรูพืชในระดับปริญญาตรี เรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา

011497  สัมมนา 1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการจัดการศัตรูพืชในระดับปริญญาตรี

011498  ปัญหาพิเศษ 1-3 

การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการศัตรูพืชระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

011499  การฝึกงาน II  2 (0-10)

พื้นฐาน : 011399

การฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะด้านการจัดการศัตรูพืช โดยรวมถึงการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัด โรค แมลง วัชพืช

MODULE  I    อนุกรมวิธานทางกีฏวิทยา

วิวัฒนาการการแบ่งหมวดหมู่ของแมลงทั้งในอดีตและปัจจุบัน การวางรูปและการวินิจฉัยวงศ์ของแมลง พร้อมทั้งการเก็บรักษาแมลงในอันดับต่างๆ

MODULE  II    กีฏวิทยาทางการเกษตร

แมลงที่มีความสำคัญทางการเกษตร รวมทั้งแมลงที่มีประโยชน์และแมลงศัตรูพืช ชีววิทยา ลักษณะโครงสร้าง นิเวศวิทยา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เขตการระบาดและแพร่กระจาย การป้องกันกำจัดแมลงศัตรู  การควบคุมและแนวทางการจัดการ

MODULE  III    สารเคมีฆ่าแมลงและการควบคุม

ประวัติของสารกำจัดแมลง การพัฒนาสารกำจัดแมลง การขึ้นทะเบียนสารและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ชนิดของสารกำจัดแมลง กลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารกำจัดแมลง รูปแบบและการนำไปใช้ การเคลื่อนย้ายสารกำจัดแมลงอย่างปลอดภัย เทคนิคการฉีดพ่นสารและเครื่องมือฉีดพ่นสารวิธีการวิจัย พิษตกค้างของสารกำจัดแมลงที่เกี่ยวข้องกับคนและสิ่งแวดล้อม

MODULE  IV   การจัดการแมลงศัตรูพืช

ชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช  ปัจจัยต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาด   วิธีการสุ่มตัวอย่าง   การวัดความเสียหาย  ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ  เทคนิคการจัดการศัตรูพืชโดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลาย ๆ วิธีมาใช้ร่วมกัน   และการจัดการสิ่งแวดล้อม

MODULE  V    การจัดการแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

ความสำคัญของแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว ชีวประวัติ และการป้องกันกำจัดแมลง  ทำลายเมล็ดและผลิตภัณฑ์ อาหาร ในโกดังและโรงสี การวางแผนและจัดการเพื่อการกำจัด

MODULE  VI    การควบคุมแมลงโดยชีววิธี

การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี การนำชีวินทรีย์หรือศัตรูธรรมชาติชนิดต่างๆ มาใช้ในระบบนิเวศการเกษตรและชุมชน  การเพาะเลี้ยง  อนุรักษ์   และเพิ่มพูนปริมาณชีวินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และวัชพืช   การบริหารวิธีการควบคุม  และการประสานการควบคุมโดยชีววิธี  เทคนิคทางโมเลกุลที่นำมาใช้ในการจำแนกชนิดของชีวินทรีย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรศัตรูธรรมชาติ

MODULE VII    กีฏวิทยาทางการแพทย์

ความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ และแมลงที่ทำให้เกิดโรค ระบาดวิทยาของโรคต่างๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะ แมลงพาหะนำโรคที่สำคัญ และการควบคุมป้องกันโดยวิธีการต่างๆ แนวทางควบคุมในอนาคต

MODULE VIII    แมลงศัตรูในเคหสถานและสังคมเมือง

ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากแมลง เห็บ ไร และสัตว์จำพวกอาร์โทรปอดอื่นๆ รวมทั้ง หนู และสัตว์มีพิษที่พบในเขตชุมชนโดยเฉพาะในบ้านเรือน  บริเวณที่อยู่อาศัย ตลอดจนโรงเรือนและโรงเก็บผลิตผลทางการเกษตร  ผลกระทบต่อชุมชนที่พบในสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  การจัดการควบคุมและกำจัดแมลงและสัตว์เหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมโดยไม่เป็นพิษต่อ สุขภาพมนุษย์และทำลายสิ่งแวดล้อม

MODULE  IX    กีฏวิทยาทางด้านสภาวะแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อแมลง การปรับตัวของแมลงเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มลภาวะที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของแมลง  พิษของสารกำจัดศัตรูพืชที่สะสมอยู่ในสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองอันเนื่องมาจากการใช้สารเคมี

MODULE X   การจัดการเห็บไร

อนุกรมวิธานของไรศัตรูพืชและไรตัวห้ำ ชีววิทยา การแพร่กระจาย   การเปลี่ยนแปลงของประชากร    และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีต่อจำนวนประชากรและการขยายพันธุ์ของไร    การจัดการไรศัตรูพืช การขยายพันธุ์ไรตัวห้ำและเชื้อรากำจัดไรศัตรูพืช      การทดสอบประสิทธิภาพของไรตัวห้ำและเชื้อรา  ที่มีต่อไรศัตรูพืช

MODULE XI  การเฝ้าระวังแมลงพาหะนำโรคและระบบฐานข้อมูล

ชีววิทยา นิเวศวิทยา  ความหนาแน่นของประชากรพาหะที่เกี่ยวข้องกับทางระบาดวิทยาในประชากรมนุษย์  สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยาต่าง ๆ แหล่งที่อยู่อาศัยกับพาหะนำโรคโดยใช้ระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถทำนายการระบาดของโรคที่มีแมลงเป็นพาหะของมนุษย์ได้

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: