ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ภาควิชากีฏวิทยา

with 2 comments

Department of Entomology, Fac. of Agriculture, KU..

ภาควิชากีฏวิทยา td {valign:top;}

ที่ตั้ง วิทยาเขตบางเขน ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 2
ประวัติ : เริ่มเปิดสอนเมื่อปี 2486 ใช้ชื่อ แผนกกีฏวิทยาและโรคพืช ภายใต้หลักสูตร กสิกรรมและสัตวบาล
2509 ตั้งคณะเกษตร – เป็นแผนกกีฏวิทยาและโรคพืช
2503 เปิดหลักสูตร วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
2512 เปลี่ยนจาก แผนก เป็น ภาควิชา
2518 แยกเป็นภาควิชากีฏวิทยา
2521 เปิดหลักสูตรปร.ด. สาขากีฏวิทยา
2531 เปิดหลักสูตร วท.บ. ( เกษตรศาสตร์ ) สาขาการจัดการศัตรูพืช
2541 เปิดหลักสูตร ปร.ด. (กาญจนาภิเษก)
2545 เปิดหลักสูตร วท.ม. (กีฏวิทยา) นานาชาติ
2546 แยกเป็นภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ส่วนการบริหารของภาควิชากีฏวิทยา

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา จันทร์ไพแสง

ประวัติภาควิชากีฏวิทยา

ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดทำการสอนทางด้านแมลงในระดับอุดมศึกษา ภาควิชากีฏวิทยาถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ในสมัยแรกภาควิชากีฏวิทยาและภาควิชาโรคพืชจะอยู่รวมกันเป็นแผนกวิชากีฏวิทยา และโรคพืช ซึ่งเป็น 1 ใน 6 แผนกวิชาของคณะเกษตรในสมัยนั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าแผนกวิชากีฏวิทยาและโรคพืชจะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 แต่ก็ยังไม่เคยมีหัวหน้าแผนกอย่างเป็นทางการเลย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2498 อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพืชพรรณ ได้มาทำหน้าที่บริหารโดยเป็นหัวหน้าแผนกกีฏวิทยาและโรคพืชเป็นท่านแรก ในช่วงที่อาจารย์ ดร. ก่าน ชลวิจารณ์ เป็นหัวหน้าแผนกฯ อยู่นั้น (พ.ศ. 2498-2504) งานทางด้านกีฏวิทยายังไม่ก้าวหน้าไปเท่าใดนัก ทั้งนี้เพราะเรายังขาดทรัพยากรบุคคลที่จะมาปฏิบัติงานสอนและวิจัยนั่นเอง บุคลากรทางด้านกีฏวิทยาในสมัยนั้นมีอยู่เพียง 2 ท่านด้วยกัน คือ อาจารย์อารียัน มันยีกุล ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ รับหน้าที่สอนวิชากีฏวิทยาเบื้องต้นภาคบรรยาย ส่วนภาคปฏิบัติการนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์เข้มแข็ง สีตะธนี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของแผนกฯ เพียงท่านเดียวในขณะนั้น

ในปี พ.ศ.2501 ดร. สุธรรม อารีกุล ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกทางด้านกีฏวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กลับมาปฏิบัติราชการที่แผนกฯ ท่านผู้นี้ได้เป็นแรงสำคัญที่ทำให้งาน ด้านกีฏวิทยาขยายตัวขึ้นอย่างมาก นอกจากท่านจะต้องรับผิดชอบงานสอนหลายๆ วิชาในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ท่านยังได้สร้างกำลังคนให้กับแผนกฯ อีกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้แผนกกีฏวิทยามีบุคลากรเพิ่มขึ้น อีกหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์สมพร พัฒนกำจร อาจารย์สว่าง เจริญยิ่ง อาจารย์ขวัญชัย สมบัติศิริ อาจารย์ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์ อาจารย์วาลุลี นพรัตน์ และอาจารย์บรรพต ณ ป้อมเพชร เป็นต้น »…. อ่านต่อ

ลิงค์ด่วนไป … ฯลฯ …
ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาเกษตรกล วิธาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาส่งเสริมและ นิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาโรคพืช หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรเขตร้อน หลักสูตร 2 ปริญญานานาชาติ สาขาการจัดการศัตรูพืช สาขาเคมีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร … อื่น ๆ ระบบ หนังสือเวียนคณะเกษตร

ปรัชญา และปณิธาน

ร่วมกันทำงานสู่ความเป็นเลิศทางกีฏวิทยา เพื่อการพัฒนาประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตด้านกีฏวิทยาทุกระดับที่มี คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม พัฒนางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และประเทศชาติโดยรวม ให้บริการทางวิชาการด้านกีฏวิทยาแก่สังคม

วัตถุประสงค์

ภาควิชากีฏวิทยา มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้


ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2942-8350, 0-2561-3478
แฟกซ์ 0-2561-4882

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. อยากจะศึกษาเกิ่ยวกับสาขาวิชานี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะ

  ศุกร์แก้ว แสวงมือ

  กุมภาพันธ์ 11, 2011 at 4:25 am

  • โปรดติดต่อที่ภาคภาควิชากีฏวิทยาโดยตรงเถอะครับ สำหรับผมเคยเรียนเมื่อ40ปีมาแล้วครับ ตอนนั้นต้องเป็นนิสิต เดี๋ยวนี้คุณสมบัติอาจเปลี่ยนไปครับ

   SoClaimon

   กุมภาพันธ์ 11, 2011 at 4:35 am


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: