ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

leave a comment »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช

ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Science Program in Pest Management

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :           วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืช)

ชื่อย่อ   :           วท.บ. (การจัดการศัตรูพืช)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :           Bachelor of Science (Pest Management)

ชื่อย่อ   :           B.S. (Pest Management)

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาพืชไร่นา และ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชในประเทศและต่างประเทศ

4.2    เพื่อผลิตบัณฑิตสนองความต้องการของภาคเอกชนและภาครัฐ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม

4.3 เพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านเกษตรต่อไป

5.  กำหนดการเปิดสอน

เริ่มใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่นี้ในภาคต้นปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

6.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7.  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8.  ระบบการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9.  ระยะเวลาการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. การลงทะเบียนเรียน

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ปีละ 40 คน

13.  โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                 31    หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                        7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาภาษา                                                                        12      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                               7      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                               3      หน่วยกิต

– กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                                     2      หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   102     หน่วยกิต

– วิชาแกน                                                                                56      หน่วยกิต

แกนวิทยาศาสตร์                                              31      หน่วยกิต

แกนเกษตรศาสตร์                                            25      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะบังคับ                                                                    37      หน่วยกิต

– วิชาเฉพาะเลือก (4 กลุ่ม)                                                           9      หน่วยกิต

(3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                   6 หน่วยกิต

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: