ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สีและการย้อม Dyes and Dyeing

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร               ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006544              ชื่อวิชา (ไทย) สีและการย้อม

จำนวน 3(3-0) หน่วยกิต (อังกฤษ) Dyes and Dyeing

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีของสีย้อมชนิดต่างๆ วิธีการย้อม และการวัดค่าสีในสิ่งทอ

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

1.   เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสีย้อมชนิดต่างๆ

2.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการย้อมสี

3.  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีสี และการวัดสีในสิ่งทอ

4.  เพื่อให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสีย้อม เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยต่อไป

5. เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกและดูแลผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีการย้อมและพิมพ์ได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

 1. บทนำ : สีและการย้อมสี
 2. ประเภทของสีย้อม
 3. สีไดเรกท์และการย้อม
 4. สีแวตและการย้อม
 5. สีซัลเฟอร์และการย้อม
 6. สีรีแอคตีฟและการย้อม
 7. สีอะโซอิกและการย้อม
 8. สีดีสเพิสและการย้อม
 9. สีแอสิดและการย้อม
 10. สีเบสิกและการย้อม
 11. พิกเมนต์และการย้อม

6.  วิธีการสอนและระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย ศึกษาด้วยตนเอง  การทำการบ้าน และการรายงาน

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

 1. เอกสารประกอบการสอน
 2. แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

จำนวนเปอร์เซ็นต์

1.  การสอบ

สอบย่อยครั้งที่ 1                                                                   25

สอบย่อยครั้งที่ 2                                                                   25

สอบปลายภาค                                                                                                      25

2.    การบ้าน                                                                      15

3.    ความสนใจเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ                                            5

4.    แฟ้มวิชา                                                                                                                           5

9.  การประเมินผลการเรียน

80  เปอร์เซ็นต์                                              A

75-79   เปอร์เซ็นต์                                             B+

70-74   เปอร์เซ็นต์                                             B

65-69   เปอร์เซ็นต์                                             C+

60-64   เปอร์เซ็นต์                                             C

55-59   เปอร์เซ็นต์                                             D+

50-54   เปอร์เซ็นต์                                             D

< 55            เปอร์เซ็นต์                                            F

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

วันอังคาร              9.00-12.00 น.

ห้องทำงาน       HE 212

โทรศัพท์         02-5795514  ต่อ 110

11.  เอกสารอ่านประกอบ

Aspland, J.R.  1991-1993.   A series on dyeing.  Textile chemist and Colorist, Vol. 23, No.  10 – Vol.  25,  No.  11.

Celikiz,  G. and R.  G. Kuehni (editors), 1983.  Color Technology in the Textile Industry.  AATCC, Research Triangle Park.  210 p.

– 3 –

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

30 ต.ค. 2546

6 พ.ย. 2546

13 พ.ย. 2546

20 พ.ย. 2546

27 พ.ย. 2546

4 ธ.ค. 2546

11 ธ.ค. 2546

18 ธ.ค. 2546

25 ธ.ค. 2546

1 ม.ค. 2547

8 ม.ค. 2547

15 ม.ค. 2547

22 ม.ค. 2547

29 ม.ค. 2547

5 ก.พ. 2547

12 ก.พ. 2547

19 ก.พ. 2547

26 ก.พ. 2547

ชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการเรียน

บทนำ

ประเภทของสีย้อมสิ่งทอ

สีไดเรกท์และการย้อม

สีไดเรกท์และการย้อม (ต่อ)

สีแวตและการย้อม

สีแวตและการย้อม (ต่อ)

สีซัลเฟอร์และการย้อม

สอบย่อย ครั้งที่ 1 (บทนำ ประเภทสีย้อม

สีไดเรกท์และสีแวต)

สีรีแอคดีฟและการย้อม

สีอะโซอิกและการย้อม

หยุดวันขึ้นปีใหม่

สีดีสเพิรสและการย้อม

สีแอสิดและการย้อม

สีเบสิกและการย้อม

สอบย่อย ครั้งที่ 2 (สีซัลเฟอร์ สีรีแอคดีฟ

สีอะโซอิก สีดีสเพิรส)

หยุดงานเกษตรแฟร์

พิกเมนต์และการย้อม

การวัดสี

สอบปลายภาค (สีแอสิด สีเบสิก พิกเมนต์)

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

สอบข้อเขียน

 1. ผู้สอน ผศ.ขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ, Ph.D. (Textile Science)

ลงนาม                                                                   (ผู้รายงาน)

(ผศ.ดร.ขจีจรัส       ภิรมย์ธรรมศิริ)

วันที่  27 ตุลาคม  2546

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: