ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

การศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน Preschool Child Behavior Study

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

1.  คณะ เกษตร                                ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006534                           ชื่อวิชา (ไทย)  การศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวน 2  หน่วยกิต                                  (อังกฤษ)  Preschool Child Behavior  Study

3.  เนื้อหารายวิชา (course description)

ทฤษฏีและปัจจัยในการศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหา พฤติกรรม บทบาทของผู้ศึกษาพฤติกรรมการฝึกการศึกษาพฤติกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์ พฤติกรรม และการสรุปผล

4.  จุดประสงค์ของวิชา

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมเด็กก่อนวัยเรียน ตามปัจจัยและทฤษฎี ในการแก้ปัญหา

2.  เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยทางด้านพฤติกรรมสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

5.1    ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรม เด็กก่อนวัยเรียน

5.2    ประวัติการศึกษาพฤติกรรม

5.3    ทฤษฎีและปัจจัยในการศึกษาพฤติกรรม

5.4    ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

5.5    วิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็กแบบต่างๆ

5.6    การวิเคราะห์ผล

5.7    การสรุปผล

6.  วิธีการสอน และระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

บรรยายทฤษฎี ปัจจัย ปัญหา วิธีการ ฝึกการศึกษาพฤติกรรมแบบต่างๆ การวิเคราะห์พฤติกรรม การสรุปผล จากพฤติกรรมจริง ของเด็กในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

ทำรายงานการศึกษา พฤติกรรม การวิเคราะห์ การสรุปผล ค้นคว้าทฤษฎี และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามที่ต้องการศึกษา

7.  อุปกรณ์สื่อการสอน

แผ่นใส เทปบันทึกเสียง สไลด์ แบบบันทึก ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ทางจิตวิทยา ฯลฯ

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                                                 40           เปอร์เซ็นต์

8.2  คะแนนการเขียนรายงานการวิเคราะห์                         20           เปอร์เซ็นต์

8.3  คะแนนการฝึก การบันทึกผลการศึกษาพฤติกรรม     40           เปอร์เซ็นต์

9.  การประเมินผลการเรียน

ประเมินผลอิงเกณฑ์

A                             =             85  >       %

B+                          =             80-85     %

B                             =             75-80     %

C+                          =             70-75     %

C                             =             65-70     %

D+                          =             60-65     %

D                             =             55-60    %

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำ ในด้านการเรียน

วันจันทร์  พุธ  ศุกร์              เวลา       10.00-12.00 น.

11.  เอกสารอ่านประกอบ โปรดระบุชื่อเอกสารตามหลักการอ้างอิง (ควรระบุ บทที่/หน้า/ทั้งเล่ม)

11.1  นัฐนันท์  หัศบำเรอ,  เด็กก่อนวัยเรียน,  2539.  357  หน้า

11.2    กษมน  หัศบำเรอ,  การพัฒนาทางกายภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน, 2544.

11.3    กษมน  หัศบำเรอ,  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน, 2544.

11.4     กษมน  หัศบำเรอ,  เทคนิคการสอนเด็กก่อนวัยเรียน,  2544.

11.5    กษมน  หัศบำเรอ,  แนวโน้มการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน,  2544.

12.  ตัวอย่างตารางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1 ความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมเด็ก บรรยาย 2 ชม.
2 ประวัติการศึกษาเรื่องเด็ก บรรยาย 2 ชม.
3 ทฤษฏีพัฒนาการ บรรยาย 2 ชม.
4 ทฤษฎีพัฒนาการ (ต่อ) บรรยาย 2 ชม.
5 ปัญหาพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
6 ปัญหาพฤติกรรม (ต่อ) บรรยาย 2 ชม.
7 วิธีการศึกษาเด็ก บรรยาย 2 ชม.
สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
8 การสังเกตพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
9 ฝึกการสังเกตพฤติกรรม ปฏิบัติ 4 ชม.
10 การบันทึกพฤติกรรม บรรยาย 2 ชม.
11 ฝึกการบันทึกพฤติกรรม ปฏิบัติ 4 ชม.
12 การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี บรรยาย 2 ชม.
13 การทำสังคมมิติ บรรยาย 2 ชม.
14 การสัมภาษณ์ บรรยาย 1 ชม.
15 ฝึกการสัมภาษณ์ ปฏิบัติ 2 ชม.
16 การวิเคราะห์ และสรุปผล บรรยาย 1 ชม.
ฝึกการวิเคราะห์ และสรุปผล บรรยาย 1 ชม.
แจกข้อสอบ เทคโฮม (Takehome test) ปฏิบัติ 2 ชม.

บรรยาย  24    ชั่วโมง

ปฏิบัติ    12     ชั่วโมง

3.  ผู้สอน/คณะผู้สอน

รศ.กษมน  หัศบำเรอ

ลงนาม                                                   (ผู้รายงาน)

(นางกษมน  หัศบำเรอ)

วันที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: