ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

สภาวะครอบครัว Family Study

leave a comment »

แผนการสอน Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546

1.  คณะ เกษตร                                       ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006531                                  ชื่อวิชา (ไทย) สภาวะครอบครัว

จำนวนหน่วยกิต 3  หน่วยกิต (3-0)            (อังกฤษ) Family  Study

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

การสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวระดับต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ได้แนวทางในการพัฒนาสภาวะครอบครัว

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

4.1    นิสิตเรียนรู้เรื่องสภาวะครอบครัวและทฤษฎีครอบครัว

4.2    นิสิตสามารถวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวได้จากการศึกษารายกรณี

4.3    นิสิตสามารถสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสภาวะครอบครัวได้จากการศึกษารายกรณี

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

 1. บทนำ
 2. โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปของครอบครัวไทย
 3. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์กับคุณภาพชีวิต
 4. ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
 5. แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว
 6. วิกฤติการณ์ครอบครัวและปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
 7. การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว จากการศึกษารายกรณี
 8. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันสภาวะครอบครัววิกฤติและพัฒนาให้สภาวะครอบครัวเข้มแข็ง จากการศึกษารายกรณี
 9. การเสนอรายงานการศึกษารายกรณี

6.  วิธีการสอน

บรรยาย  ค้นคว้า  สำรวจ  อภิปราย  วิจัยรายกรณี

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

7.1    เอกสารประกอบการสอน

7.2    คอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

การสอบ    50%

การรายงานผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวการพัฒนาป้องกัน แก้ไขสภาวะครอบครัวจากการศึกษารายกรณี    30%

การค้นคว้า    20%

รวม       100%

9.  การประเมินผลการเรียน

ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

ตามเวลานัดหมาย

รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นวจินดา              ตึกคุณชวนชม  จันทระเปารยะ ห้อง 205

โทร. 02-5795514 ต่อ 106   agracn @ ku.ac.th

อาจารย์วรรณวิมล  ด้วงกลัด                                               ตึกอนุบาลคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2

โทร. 02-5790113 ต่อ 1316    agrwad@ku.ac.th

11.  เอกสารอ่านประกอบ

 1. สนิท สมัครการ.  2543.  มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับว่าพี่: ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย.   โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, กรุงเทพฯ.  88 น.
 2. David M. Klein and James M. White.  1996 .  Family Theories an Introduction, Understanding Families.Sage Publication, London.  294 p.
 3. Werasit Sittitrai ,et al. 1991. Family size and family well-being : the views of Thai villagers.  Institute of Population Studies.  Chulalongkorn University. Series; no. 182/91. IPS publication,  Bangkok. 35 p.
 4. Luciano L’abate.  1994.  Family Evaluation: A Phychological Approach.  Sage Publications, Thousand Oakes  California.  184 p.
 5. Morgan, D. H. J.  1985. The family, politics and social theory. Routledge & Kegan Paul, London. 320 p.
 6. R.C.Sharma.  1988.  Population, Resources Environment and Quality of Life.  Handbook of Pedagogical Aspects and Knowledge Base of Population Education. Second Edition.  Dhampat Rai & Son Education, Delhi.  487 p.
 7. Richard A hunt, Lary Hof and Ritda De Maria.  1998.  Marriage Enrichment: Preparation Mentoring and Outreach.  Brunner/Mazel, Philadelphia.  275 p.

12.  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน
1 4 พ.ย 46 1. บทนำ

2. โครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปของครอบครัวไทย

บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
2-4 11 ,18,25

พ.ย.46

3. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์กับคุณภาพชีวิต

7.1      ทฤษฎีคุณภาพชีวิต

7.2      คุณภาพชีวิตเชิงบุคคลวัยต่างๆ

4. ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

4.1    หน้าที่พื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

4.2    ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของครอบครัวกับ

คุณภาพชีวิตบุคคล

บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
5 2 ธ.ค.46 5. แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว บรรยาย อภิปราย รศ.ดรอัจฉรา
6-7 9,16 ธ.ค.46 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีครอบครัว

5.1    แนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตครอบครัว   วัฏจักรชีวิต

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูบุตร การปรับตัวในชีวิต

สมรส ความสัมพันธ์ในครอบครัว การวางแผนชีวิต

ครอบครัว

5.2    ทฤษฎีทางจิตวิทยาในเรื่องการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

บรรยาย อภิปราย อาจารย์

วรรณวิมล

8 23 ธ.ค.46 6.  วิกฤติการณ์ครอบครัวและปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข บรรยาย อภิปราย อาจารย์

วรรณวิมล

9-10 6-13 ม.ค.47 7.การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

จากการศึกษารายกรณี

(รายงานความก้าวหน้าครั้งที่1 วันที่ 13 มกราคม 2546)

วิจัยการศึกษา

รายกรณี

รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

11-12 20-27ม.ค.47 8. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาสภาวะครอบครัวจาก

การศึกษารายกรณี

(รายงานความก้าวหน้าครั้งที่2 วันที่ 27 มกราคม  2546)

วิจัยการศึกษา

รายกรณี

รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

13-14 10-17ก.พ.47 9. การเสนอรายงานการศึกษารายกรณี การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว และการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันสภาวะครอบครัววิกฤติและพัฒนาให้สภาวะครอบครัวเข้มแข็ง การรายงาน รศ.ดรอัจฉรา

อาจารย์

วรรณวิมล

15 24 ก.พ. 47 สอบ-

13.  ผู้สอน 1.   รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  นวจินดา

2.   อาจารย์วรรณวิมล  ด้วงกลัด

ลงนาม …………………………  (ผู้รายงาน)

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  นวจินดา )

วันที่   4 พฤศจิกายน  2546

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: