ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

AD ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AD306
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า
AD325
อ่านกันเถอะ...
การ จัดการการบริการลูกค้า 3 หน่วย
(Account Executive Management)
ศึกษาความสำคัญ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ ความสัมพันธ์กับลุกค้า จรรยาบรรณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกค้า
AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิค การผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัด หน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา
AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิค การผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIGUE1)
AD424
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
AD424(47014)
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
AD426
อ่านกันเถอะ...
การ บริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: