ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

leave a comment »

psy-d-02.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่น้อยกว่า 3.5 แต่ไม่น้อยกว่า 3.3 จากระบบ 4 แต้ม ต้องมีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. มีประสบการณ์การวิจัยอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นอาจารย์สอนในวิชาการวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา หรือมีผลการวิจัยระดับดีมาก หรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.60 แต้ม ตามระบบ 4 แต้ม หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิตอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่   ตำแหน่งทางวิชาการ   ชื่อ – สกุล   คุณวุฒิ   สาขาวิชา  จากสถาบัน   ปี

1   ศ.  นายศิริชัย กาญจนวาสี*  ค.บ.  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จุฬาฯ  2519

วท.บ. สุขาภิบาล มหิดล 2519

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาฯ 2521

Dip in Ed. Physics & Mathematics Institute of Ed. 2527

Ph.D. Measurement & Evaluation UCLA 2535

2  รศ.  นายศิริเดช สุชีวะ*   ค.บ.   วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  จุฬาฯ 2534

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2538

3  รศ.  นางเอมอร จังศิริพรปกรณ์*  วท.บ. พยาบาล  มหิดล  2526

วท.ม. สาธารณสุข มหิดล 2529

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2542

4  ผศ.  น.ส.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง  ค.บ. มัธยมศึกษา  เกียรตินิยม  จุฬาฯ  2537

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาฯ 2538

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2545

5  อ. น.ส.กมลวรรณ ตังธนกานนท์   ค.บ. มัธยมศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  จุฬาฯ 2542

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2547

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1      60 หน่วยกิต

แบบ 2.1     60 หน่วยกิต

แบบ 2.2    84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1   แบบ 2.1   แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร           60            60            84  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                –               24            36  หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)      –               (7)           (5)  หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม                                –                4                8   หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา                  –               15             18  หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก                                       –                 5             10  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์              60              36            48  หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา (การวัดและประเมินผล วิธีวิทยาการวิจัย และสถิติและสารสนเทศการศึกษา) หรือไม่ได้จบทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มอีก 7 หน่วยกิต โดยประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.2 ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มอีก 5 หน่วยกิต โดยประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา 2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ประเมินผลเป็นS/U ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U)

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาหรือไม่ได้จบทางการศึกษา) 7 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา) 5 หน่วยกิต

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education for Sustainable Social Development

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1   4 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

แบบ 2.2   8 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology 1

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1    15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

* รายวิชาเปิดใหม่

แบบ 2.2    18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2756619 * ระบบสารสนเทศและการวิจัยสถาบัน 2(2-0-6)

Information System and Institutional Research

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

2757645 * การประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 2(2-0-6)

Psychological Assessment and Scale Constructions

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

Practicum in Project Evaluation

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

Performance Testing

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

Evaluation for Planning

2757653 * การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2(2-0-6)

Learning Achievement Test Development

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Measurement

2757689 * เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Evaluation

2757702 * การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

Factor Analysis

2757731 * งานฝึกการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Educational Measurement and Evaluation

2757732 * การอ่านค้นคว้าทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Readings in Educational Measurement and Evaluation

2757842 * แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา 2(2-0-6)

Econometric Models of Education

2757843 * การประเมินและคาดคะเนความต้องการกำลังคน 2(2-0-6)

Manpower Assessment and Projection

2757844 * การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

Personnel Selection and Classification

2757845 * การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ 2(2-0-6)

Design and Management of Testing Programs

2757846 * สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล 3(3-0-9)

Seminar in Evaluation and Follow-up Technique

2757880 * สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Research Design

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

Trends of Educational Statistics

* รายวิชาเปิดใหม่

นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

25.3.5    วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2757829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2757826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่  1   ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบตรงสาขา)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาหรือไม่ได้จบทางการศึกษา)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 S/U

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน S/U

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 S/U

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 7 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตที่เหลือซึ่งอาจต่ำกว่าที่กำหนดได้

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่จบทางการศึกษา)

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา)

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน S/U

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน S/U

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต

หมายเหตุในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตที่เหลือซึ่งอาจต่ำกว่าที่กำหนดได้

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤติของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for the community development and management of development projects and activities.

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

2756619 * ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2(2-0-6)

Information System and Institutional Research

INF SYS INST RES

ประเภทของข้อมูลในงานวิจัยสถาบัน หัวข้อของการวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ การใช้ระบบข้อมูลกับงานวิจัยสถาบัน ปัญหาของวิจัยสถาบัน กับการใช้ระบบสารสนเทศ

Types of data for institutional research; topics and design of institutional research; organization of information system; computer application for developing information system; efficiency of information system; application of data system to institutional research; problems of institutional research and information system implementation.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES MTHD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics.

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

EXP/QUAS EXP RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602, 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602, 2756627 or C.F.)

ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปัญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย เน้นการทำวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง

Concepts and characteristics of experimental and quasi-experimental research; research problems suitable for experimental and quasi-experimental research; experimental and quasi-experimental research design: manipulation of independent variables, control of extraneous variables, measure of dependent variables; research tools construction; data analysis and conclusion; writing of research outcomes; emphasis on skills in undertaking experimental and quasi-experimental research.

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

NAT RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 และ 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602 and 2756627 or C.F.)

กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปัญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงธรรมชาติ การเขียนรายงานการวิจัย

Paradigm of naturalistic research; naturatistic research problems and design; data collection techniques and analysis; technology of analyzing data in naturalistic research; writing research report.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES MTHD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

THEO MEAS&EVAL

ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายข้อ การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงปริเขต วิธีการเทียบคะแนน ความลำเอียงของข้อสอบและแบบสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบประเภทและวิธีการหาความเที่ยง และความตรงการตัดเกรด

Classical Test Theory; Item Response Theory; Norm-, Criterion-, and Domain-Referenced Measurement; test equating; test and item bias; item analysis; types and methods of determining reliability and validity coefficients; grading methods.

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

ABILITY TESTING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและทฤษฎีของตัวแปรที่เกี่ยวกับความสามารถ ได้แก่ เชาว์ปัญญา ความถนัดทั่วไป ความถนัดเฉพาะเทคนิคการวัดความสามารถแบบต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีของเชาว์ปัญญา ตั้งแต่สมัยกาลตันจนถึงเสตินเบอร์ก แนวคิดและทฤษฎีการวัดความถนัดของกิลฟอร์ดและคนอื่น ๆ แบบทดสอบความสามารถที่เป็นมาตรฐานแบบต่าง ๆ การนำแบบสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตลอดจนการแปลความหมาย เน้นการพัฒนาแบบตรวจสอบความสามารถที่เชื่อถือได้1 ฉบับ

Nature and theories of ability variables: characteristics of intelligence, aptitude and achievement; theories of ability and intelligence testing; development of ability and intelligence testing from Galton to Sternburg; concepts and theories of aptitude testing of Gilford and others; standardized ability tests, uses of test and interpretation of the results; emphasis on skills in developing an ability test.

2757645 * การประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 2(2-0-6)

Psychological Assessment and Scale Construction

PSY ASSMT SCL CONS

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา คำจำกัดความของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา ได้แก่เชาวน์ปัญญา เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ ความเชื่อ ความสนใจ และบุคลิกภาพ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยาได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ เทคนิคลักษณะหลากวิธีหลาย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ เน้นการประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐานสำหรับคนไทย

Nature of psychological variables; operational definition of psychological variables; techniques for scaling psychological variables: attitude, value, perception, belief, interest, and personality; techniques for analyzing quality of psychological scales: factor analysis, multitrait–multimethod; application of IRT to psychological scaling, with emphasis on psychological assessment and standardized scale construction for Thai people.

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

Practicum in Project Evaluation

PRAC PROJ EVAL

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757646 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757646 or C.F.)

การฝึกการประเมินโครงการตั้งแต่การคิดโครงการ การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานผลการประเมิน เน้นประสบการณ์การประเมินโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง

The Project evaluation practice starting from initiating the project, project implementation, analysis of data, writing project evaluation results. Emphasis on the experiences of evaluating at least one project.

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

Performance Testing

PERFORM TESTING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและลักษณะของทักษะในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบ่งชี้ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะทางภาษาและการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว การแปลผลการวัด เน้นการพัฒนาแบบทดสอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนที่เชื่อถือได้1 อย่าง

Nature and characteristics of practical skills; indicators of performance outcomes; development of tests for intellectual and practical skills; interpretation of test results; emphasis on skills in constructing performance test.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

Evaluation for Planning

EVAL PLANNING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639, 2757652 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639, 2757652 or C.F.)

การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เป็นตัวกำหนดนโยบายทางการศึกษา เทคนิคต่าง ๆ ของการประเมินความต้องการและสภาวะแวดล้อม การนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการศึกษาระดับประเทศและจังหวัดตลอดจนหน่วยงาน

The analysis of socio-economic and political situation affected educational policies; need assessment techniques; context evaluation; application of evaluation results for educational planning.

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

EVAL THEORIES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ทฤษฎีการประเมิน พัฒนาการของแบบจำลองการประเมิน บทบาทของการประเมินเพื่อจำแนก คัดเลือก ทดสอบ วินิจฉัย ตัดสิน ปรับปรุงงาน การประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน โครงการ โครงงาน และงาน ตลอดจนการใช้ผลการประเมิน

Evaluation theories; development of evaluation models; goals and roles of evaluation; classification of evaluation models; politics of evaluation; evaluation of activities, projects, programs, plans, and policies; organization evaluation; evaluation utilization.

2757653 * การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2(2-0-6)

Learning Achievement Test Development

LRNG ACH TEST DEV

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร จุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน วิธีสอน และการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ลักษณะของแบบสอบที่ดี รูปแบบของข้อสอบและแบบสอบ การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์อันประกอบด้วยการวางแผนการออกข้อสอบ การเขียนข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย การทดลองใช้แบบสอบ การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองข้อสอบ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อการใช้จริง การแปลผล และการรายงานผลการสอบ เน้นการสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อถือได้

* รายวิชาเปิดใหม่

Nature and characteristics of learning achievement; the relationship among curricula, educational objectives, the objectives of instruction, methods of teaching, measurement and evaluation; characteristics of good tests; item format and test format; development of achievement tests; planning for test construction, writing subjective and objective tests, try-out of the tests, assessment of quality of items and tests by using classical test theory and item response theory, item improvement for implementation of tests; interpretation and reporting of test results, with emphasis on test construction and development.

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Measurement

SEL TOP ED MEAS

การศึกษาเรื่องคัดเฉพาะในหัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดผลการศึกษาแล้วนำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Current topics in educational measurement selected for detailed and intensive discussion.

2757689 * เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Evaluation

SEL TOP ED EVAL

หัวข้อปัจจุบันด้านการประเมินผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Current topics in educational evaluation selected for detailed and intensive discussion.

2757702 * การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

Factor Analysis

FACTOR ANALYSIS

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758616, 2756627, 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758616, 2756627, 2757639 or C.F.)

ลักษณะและธรรมชาติขององค์ประกอบ ทฤษฎีองค์ประกอบ วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ การสะกัดองค์ประกอบกับการหมุนแกนองค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบสำรวจ และแบบยืนยัน การนำวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้กับข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ปัญหาในการใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบในประเทศไทย เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์องค์ประกอบและการแปลผล

Characteristics and nature of factors; factor theories; factor analytic methods: factor extraction and rotation; exploratory and confirmatory factor analysis; application of analytic methods to research data in education; problems of utilizing factor analytic methods in Thailand, with emphasis on using computer programs in factor analysis and interpretation result.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757731 * งานฝึกการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Educational Measurement and Evaluation

PRAC ED MST EVAL

การฝึกงานเป็นรายบุคคลในสำนักงานทดสอบ หรือสถาบัน หรือส่วนราชการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์นิเทศ

Individual practice in testing bureaus, institutes or divisions under supervision of the officially assigned advisor.

2757732 * การอ่านค้นคว้าทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Readings in Educational Measurement and Evaluation

READ ED MST EVAL

เรื่องคัดเฉพาะในหัวข้อใหม่ ๆ ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

Selected current topics in educational measurement and evaluation.

2757826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 36 credits

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 48 credits

2757829 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 60 credits

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

ADVANCED MEAS THEO

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ทฤษฎีการวัดแบบใหม่โดยเน้นทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ และทฤษฎีการอ้างอิงสรุปอย่างละเอียดและลึกซึ้ง โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ข้อตกลงเบื้องต้น วิธีการ การวิเคราะห์รายข้อ การหาค่าความเที่ยงความตรง การนำผลไปใช้ในเรื่องการสร้างแบบทดสอบสำเร็จรูป และแบบรอบรู้

Current measurement theories i.e. Item Response Theory, Generalizability Theory with emphasis on mathematical models and assumption. The analysis of reliability and validity. The application of the theory on tailored testing and mastery testing.

2757842 * แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา 2(2-0-6)

Econometric Models of Education

ECON MODEL ED

แนวคิดในการนำหลักและเทคนิควิธีการวัดทางเศรษฐมิติมาใช้กับข้อมูลและประเด็นปัญหาทางการศึกษา เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา ความคุ้มค่าทางการศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการศึกษา

Concepts to apply principles and measuring techniques and methods of econometrics to educational data and problem issues, with emphasis on educational investment, opportunities, equity, worthiness, effectiveness and efficiency.

2757843 * การประเมินและคาดคะเนความต้องการกำลังคน 2(2-0-6)

Manpower Assessment and Projection

MANP ASSMT PROJ

ลักษณะของประชากรกับความต้องการกำลังคนในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เทคนิคการประเมินความต้องการกำลังคน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคาดคะเนความต้องการกำลังคน ผลการคาดคะเนและประเมินความต้องการกำลังคนต่อการวางแผนและพัฒนาสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

Population characteristics and manpower assessment in Thailand; techniques of manpower assessment; mathematical models used for manpower projection; effects of manpower projection and assessment on planning and development in educational institutions at the national and local levels.

2757844 * การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

Personnel Selection and Classification

PERS SEL CLASS

วัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและการจำแนกบุคลากร ลักษณะของบุคลากรที่ต้องการคัดเลือกและจำแนก ตัวบ่งชี้ความสามารถทางปัญญา ความรู้สึก และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากร เทคนิคทางสถิติ ที่นำมาใช้ในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากร การตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของวิธีการคัดเลือกและการจำแนก ปัญหาในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย

Purposes of personnel selection and classification; characteristics of persons to be selected and classified; indicators of cognitive ability, affection, and skills; information system concerning personnel qualification; statistical techniques used for personnel selection and classification; reliability and validity of the techniques; problems of personnel selection and classification in Thailand.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757845 * การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ 2(2-0-6)

Design and Management of Testing Programs

DSGN MGT TEST PROG

ธรรมชาติและลักษณะของโปรแกรมการทดสอบ การออกแบบและการจัดการโปรแกรมการทดสอบของไทยในระดับห้องเรียน โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดโปรแกรมการทดสอบ เน้นประสบการณ์การเข้าร่วมในโครงการทดสอบ

Nature and characteristics of testing programs; design and management of testing programs in Thailand at classroom, school, provincial and national levels; problems and solutions of testing program management, with emphasis on participating in testing programs.

2757846 * สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล 3(3-0-9)

Seminar in Evaluation and Follow-up Techniques

SEM EVAL/FOL TECH

การอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคสำหรับประเมินผลและติดตามผลงาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นปัญหาและข้อจำกัด

Discussions on techniques applicable to evaluation and follow-up studies; review of current literature in relation to the underlying tactics with emphasis on problems and limitation.

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

THEO PSY SCAL

ทฤษฎีการวัดจิตตกายภาพ กับทฤษฎีการวัดทางจิตตภาพ เทคนิคการวัดทางจิตตกายภาพ กฎต่าง ๆ ได้แก่ กฎของเวเบอร์ กฎการตัดสินเปรียบเทียบของสโตน แบบจำลองการวัดทางจิตวิทยาตามแนวความคิดของเตอสโตน คูมส์ กัทแมน ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดทางจิตวิทยา

Psychophysical theory and psychometrical theory; measurement techniques for psychophysics; psychophysical laws i.e. Waber’s law, Thurstone’s law of comparative judgment, psychometrical model law such as Thurstion’s model, Coombs’s, Guttman’s etc.; review of methodological research work related to psychometrics.

2757880 * สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Research Design

DOC SEM RES DSGN

การอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต เน้นการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับละเอียด 1 หัวข้อ

Advanced discussion on research design related to an area of study, with emphasis on developing the detailed individual dissertation proposal.

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

SEM EDU MEAS

ประเด็นปัญหาและหัวข้อเชิงทฤษฎีใหม่ของการวัดผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เน้นการอภิปรายร่วมกัน

Issues and current topics related to theory of educational measurement to be discussed in details.

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

SEM EDU EVA

ประเด็นและหัวข้อเชิงทฤษฎีใหม่ๆ ของการประเมินผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เน้นการอภิปรายร่วมกัน

Issues and current topics related to theory of educational evaluation to be discussed in details.

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

APP STAT ED I

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์พัฒนาการ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราห์ตัวแปรพหุ การนำเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อการวิจัย เน้นการเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การลงสรุปข้อค้นพบจากงานวิจัย

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings.

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

NONP STAT BEH SCI RES

ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้สถิตินอนพาราเมตริก การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความถี่และลำดับที่ ได้แก่ ไค-สแควร์, กูดแมน-ครัสคัล, เคนดอล, โคเฮน, สเปียร์แมน และการวิเคราะห์ด้วย ลอก-ลิเนียร์ การทดสอบนัยสำคัญ ได้แก่ แมคนีมาร์, ฟีสเชอร์, คอคแรน, ฟรีดแมน, คอลโมโกรอฟ-สเมอนอฟ, วิลคอกซัน, แมน-วิทนีย์, ครัสคัล-วอลลิส, การทดสอบมีเดียน, วอลซ์ และการทดสอบการสุ่ม

Type of data and purpose for using nonparametric statistics; validity and reliability of data collected; nonparametric techniques used for analyzing categorical and ordinal data: Chi-square, Goodman-Kruskal, Kendall, Cohen, Spearman, and log-linear analysis; test of significance : McNemar, Fisher, Cochran, Friedman, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, median test, Walsh; randomization test.

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

APP STAT ED II

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602 or C.F.)

วิธีรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์แบ่งส่วน สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Techniques of data collection for experimental, quasi-experimental, and correlational research; inferential statistics: analysis of variance, analysis of covariance, relationship of variables, partial correlation, part correlation, multiple correlation, regression, and logistic regression, with emphasis on the application of computer packages in data analysis and interpretation.

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

ADV APP STAT ED

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition: PRER 2758608 or C.F)

วิธีรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยที่มีหลายตัวแปร ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การวิเคราะห์การจำแนกพหุ การวิเคราะห์แคโนนิคอล การวิเคราะห์การจัดจำแนกพหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทาง เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Techniques of data collection from research having multiple variables; types of data; data reliability inspection; multivariate analysis techniques: multiple analysis of variance, discriminant analysis, canonical analysis, multiple classification analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, path analysis; with emphasis on the application of computer packages for data analysis and interpretation.

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

Trends of educational Statistics

TREND ED STAT

ความสำคัญของดัชนีบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดประเภทข้อมูลทางการศึกษา การหาค่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพของการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา การเปรียบเทียบแนวโน้มของการศึกษาในระดับนานาชาติ ระดับชาติ จังหวัด และโรงเรียน เน้นเทคนิคการหาค่าดัชนีทางการศึกษาและการแปลผลแนวโน้ม

Significance of educational index; classification of educational data; methods to construct indices related to educational opportunity, equality, quality, effectiveness and efficiency; comparison of educational trends at the international, national, provincial, and school levels, with emphasis on the methods of index construction and interpretation of trend results.

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 88 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 40 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (7) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (5) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

แบบ 2.2 12 หน่วยกิต

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2758601 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์1

2756621 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758609 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์3

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758609 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์3

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 2(2-0-6)

สถาบัน

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0-6)

และกึ่งทดลอง

2756626 การออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

เชิงธรรมชาติ

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757644 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

2757653 การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ 2(2-0-6)

ทางการเรียน

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล 2(2-0-6)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

ขั้นสูง

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

ขั้นสูง

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 2(2-0-6)

สถาบัน

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0-6)

และกึ่งทดลอง

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757645 * การประเมินและการสร้าง 2(2-0-6)

มาตรวัดทางจิตวิทยา

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

2757653 การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ 2(2-0-6)

ทางการเรียน

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล 2(2-0-6)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

การศึกษา

2757689 เรื่องคัดเฉพาะทางการ 2(2-0-6)

ประเมินผลการศึกษา

2757702 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

2757731 งานฝึกการวัดและประเมินผล 2(2-0-6)

การศึกษา

2757732 การอ่านค้นคว้าทางการวัด 2(2-0-6)

และประเมินผลการศึกษา

2757842 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ 2(2-0-6)

ของการศึกษา

2757843 การประเมินและคาดคะเน 2(2-0-6)

ความต้องการกำลังคน

2757844 การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

2757845 การออกแบบและการจัด 2(2-0-6)

โครงการทดสอบ

2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผล 3(3-0-9)

และติดตามผล

2757880 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9)

ทางการออกแบบการวิจัย

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกใน 2(2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

5758606 สถิติประยุกต์ทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

2758610 สถิติทางการศึกษาและแนวโน้ม 3(3-0-9)

– วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

การศึกษา

2757689 เรื่องคัดเฉพาะทางการ 2(2-0-6)

ประเมินผลการศึกษา

2757702 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

2757731 งานฝึกการวัดและประเมินผล 2(2-0-6)

การศึกษา

2757732 การอ่านค้นคว้าทางการวัด 2(2-0-6)

และประเมินผลการศึกษา

2757842 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ 2(2-0-6)

ของการศึกษา

2757843 การประเมินและคาดคะเน 2(2-0-6)

ความต้องการกำลังคน

2757844 การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

2757845 การออกแบบและการจัด 2(2-0-6)

โครงการทดสอบ

2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผล 3(3-0-9)

และติดตามผล

2757880 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9)

ทางการออกแบบการวิจัย

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกใน 2(2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

– วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2757829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

2757826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำe – learning มาเสริมการเรียนการสอน

ยังไม่มีเป้าหมายการนำe-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนำผลที่

ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์กำกับดูแลการ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

– ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน : จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยกลาง

– ด้านบุคลากร : กำหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

– ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ : มีการประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อสนับสุนนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงมีระบบการสนับสนุนและให้คำแนะนำนิสิตดังนี้

3.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น

3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการปรับตัวในการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

3.3 จัดหาคณาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม

3.4 จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการรัดบชาติและ

ระดับนานาชาติ

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4.1 ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับทิศทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษา

4.2 ศึกษานโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับความต้องการทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

4.3 สำรวจคุณภาพของบัณฑิตและความต้องการของตลาดแรงงงาน โดยจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

1.1 จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

1.2 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

1.3 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

1.4 ความพึงพอใจของบัณฑิต

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.6 ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ

1.7 จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่น ๆ ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ

1.8 สัดส่วนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

2. กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุก ๆ ระยะ 5 ปี

[ / ] กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี2557

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: