ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

leave a comment »

pol-d-02.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ หรือบริหารธุรกิจจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือองค์การอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ทั้งนี้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B + B C + C D + D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ดีมาก ดี ผ่าน และ ตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1. รศ. นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์* ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ จุฬาฯ 2517

Mr. Pruet Siribanpitak  ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2522

Ph.D. Development Education and Economics of Education University of Pittsburgh 2527

2. ผศ. นางชญาพิมพ์ อุสาโห ค.บ. ธุรกิจศึกษา จุฬาฯ 2527

Mrs. Chayapim Usaho ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2535

ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาฯ 2540

3. ผศ. นางปองสิน วิเศษศิริ* น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 2523

Mrs. Pongsin Viseshsiri MSA. Administration Andrews University 2532

MA. Educational Administration And Supervision Andrews University 2533

Ed.S Educational Administration And Supervision Andrews University 2535

Ph. D. Educational Administration And Supervision Andrews University 2536

4. อ. นางสาวนันทรัตน์ เจริญกุล*

Miss Nuntarat Charoenkul

อ.บ.

(เกียรตินิยม)

สาขาวิชาภาษาตะวันตก จุฬาฯ 2539

M.A., European Studies Rutgers University 2541

Ph.D. Education Policy University of Newcastle

upon Tyne

2546

5. อ. นายปิยพงษ์ สุเมตติกุล B.B.A Business Administration

(Marketing and Management)

Baylor University 2537

Mr. Piyapong Sumettikoon M.B.A Business Administration

(Entrepreneurship)

Baylor University 2541

Ed.D Educational Administration Baylor University 2546

6 อ. นางสาววลัยพร ศิริภิรมย์ ศ.บ. รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2535

Miss Walaiporn Siripirom พ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า 2541

ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2550

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา

2550 2551 2552 2553 2554 รวม

นิสิตใหม่ 6 8 10 10 10 44

นิสิตเก่า 27 23 29 28 34 141

รวม 33 31 39 38 44 185

จำนวนนิสิต

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 10 2 11 4 6 33

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม – 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา – 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก – 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านบริหารการศึกษาเพิ่ม อีก 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานอีก 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. กรณีสอบ Great – R ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมวิชา 2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 จำนวน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ก่อนจบการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อการปรับพื้นฐานความรู้ให้นิสิตสำหรับนิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารการศึกษา

ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา และประเมินผลเป็น S/U ยกเว้นนิสิตที่มีหลักฐานมาแสดงว่า ได้เคยเรียนรายวิชาเหล่านี้มาแล้ว สามารถขอยกเว้นรายวิชาเหล่านี้ได้

2747730 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principle and Management of Educational Administration

2747732 การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

Administration of Academic Affairs and Educational Quality

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Educational and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy and Strategic Plan Development

2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

Organization Theory and System Analysis in Education

2747864* การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-9)

Research and Development in Educational Administration for National Development

2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

Leadership and Change Management in Education

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Educational Administration

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S / U

Doctoral Dissertation Seminar

หมายเหตุ วิชา 2747894 ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะจบการศึกษา

* รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาที่ตนเองมุ่งเน้น และสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตทำการวิจัย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอาจเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

Current Issues and Trends in Thai Educational System

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

Comparative Educational Administration

2747852 เอกัตศึกษา 2(2-0-6)

Individual Study

2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Selected Topics in Educational Administration

2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

Professional Experience in Educational Administration

2747868* เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Information Technology and Innovation in Education Administration

2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

Knowledge Management in Organization and Community

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารทางการศึกษา 3(3-0-9)

Development of Behavior, Morals and Ethics for Educational Administrators

2747871* การวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Analysis and Development of Educational Law

การสอบวัดคุณสมบัติ

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ S / U

Qualifying Examination

วิทยานิพนธ์

2747826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

2747829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

แบบ 2.1

แผนการเรียนแบบ 2.1 สำหรับผู้ที่จบตรงสาขาวิชา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2

2747861 การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3

2747862 ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

xxxxxxx วิชาเลือก 2

รวม 12

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2747864 การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ 3

2747865 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

xxxxxxx วิชาเลือก 3

รวม 12

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 9

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ –

รวม 9

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 10

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ –

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 10

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 7

รวม 7

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social change in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge – based societies; drives for knowledge – based societies and education strategies for promotion of knowledge – based societies and sustainable development; education for the community development and management of development projects and activities.

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-8)

CRITICAL ANALYSIS IN EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาการวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development ; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

2747730* หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

PRINCIPLE AND MANAGEMENT PROCESS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION

PRIN MGT PRO ED AD

หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา กระบวนการ และทักษะการบริหาร ทฤษฎีองค์การ ภาวะผู้นำการศึกษากับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษา แนวโน้มการบริหารการศึกษายุคใหม่

Principles and theories in educational administration. process and skills in administration, institutional theories, educational leadership and visions in educational administration, current and future trends in educational administration.

2747732* การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION

ACD AFF ADMIN

ความสำคัญของงานวิชาการ ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา

Importance of academic affairs administration, curriculum development, teaching and learning, evaluation and assessment, education standards and roles of administrators in quality assurance.

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THAI EDUCATIONAL SYSTEM

CUR IS TRD ED SYS

ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การปรับปรุงความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และความคิดใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

A study of change, development, trends and current innovative ideas affecting the administration of formal and non – formal education in Thailand.

2747826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

2747829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

หมายเหตุ วิชา 2747829 วิทยานิพนธ์ เปิดสำหรับนิสิตดุษฏีบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

COMPARATIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION

COMPARATIVE ED AD

การเปรียบเทียบระบบบริหารการศึกษาของประเทศต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย กลยุทธ์ และพฤติกรรมการบริหารในระดับนโยบายทางการศึกษา

A comparative study of system of educational administration in various countries with emphasis on analysis of administrative structures, policies, strategies and administrative behaviors especially at the policy level.

2747852 เอกัตศึกษา 2 (2-0-6)

INDIVIDUAL STUDY

INDIVIDUAL STUDY

การศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

Interested topics studied under the supervision of instructor.

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

DOCTORAL SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

DOCTORAL SEM ED AD

การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

Doctoral seminar in concepts, theories, research and problems in educational administration.

2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

EDUCATIONAL POLICY AND STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT

ED POL STG PL DEV

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์นโยบาย การใช้นโยบายเพื่อควบคุมโครงสร้างการบริหารการศึกษา ปรัชญา และหลักการทางการศึกษา กับการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาตร์แบบจำลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Development of public policy in education and its implication in educational administrative structure, an examination of existing educational policy and strategy process, an analysis of educational policies, models and strategies will be a primary concern of the course in order to obtain appropriate educational policy formation.

2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

ORGANIZATION THEORY AND SYSTEM ANALYSIS IN EDUCATION

OR THEO SYS ANL ED

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา โดยเน้นการศึกษา สัมมนา ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำทฤษฎีองค์การไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารองค์การทางการศึกษา

A study of the development of organization theories and organization system analysis analysis in education, with emphasis on study, seminar and research findings related to the application of organization theories in educational administration and the analysis of education organization.

2747864* การวิจัยและการพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 3(3-0-9)

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT

RES DE ED AD NT DE

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักการวิจัยทางการบริหารการศึกษา วิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาการนำผลการวิจัยไปใช้ แนวทางการพัฒนาศาสตร์ทางบริหารการศึกษา โดยใช้ผลการวิจัย

A study of concept and theories related to research in educational administration : principles and methodology of research in educational administration, report writing, analysis of research in educational administration, application of research results, guidelines for the development of educational administration through the use of research findings.

2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATION

LEADER CHGE MGT ED

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การทางการศึกษา

A study of theories and concepts of leadership, types of organization change and change process in educational organizations, risk management, administrative strategies for promoting the development of transformational leadership befitting the environment of educational organizations.

2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

SELECTED TOPICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

SELECTED TOP ED AD

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางการบริหารการศึกษาไทย เน้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่มา หรือองค์ประกอบด้านการเมืองและด้านอื่นที่มีผลกระทบต่อการบริหาร นโยบายการศึกษาด้านต่าง ๆ

Graduate seminar in selected topics in educational administration, to be announced each semester by the department.

2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

PROF EXP ED AD

การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการบริหาร ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ การสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร

Provision of expanded opportunities for observation and analysis of administrative process through participation in administrative activities leading to greater depth of insight in both theories and experiences derived from participation in administrative process.

2747868* เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION IN EDUCATION ADMINISTRATION

IT INNOVA ED AD

หลักการ แนวคิด และเทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการศึกษา การออกแบบ เลือกใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Principle, concept and techniques in the application of information technology in education administration, the design, selection and management of technology and innovation in education for the operation and continuous improvement.

2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION AND COMMUNITY

KM OR COMMUNITY

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ลักษณะและประเภทของความรู้ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้และแนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาองค์การและชุมชน

Concept, theories and process of knowledge management, characteristics and types of knowledge, knowledge management in education organization, knowledge management system, supporting factor as well as problems and obstacles to knowledge management, and possible solutions for organization and community improvement.

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

DEVELOPMENT OF BEHAVIOR , MORALS AND ETHICS FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATORS

DE BH MORAL ETHICS

ศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญา และจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย วิเคราะห์ปรัชญาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้บริหารสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับนักบริหารการศึกษา วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารการศึกษา

A study of philosophical and ethical concept influencing Thai education. Analysis of ethical and moral philosophies which could be applied in educational administration, professional ethics for educational administrators, analysis of environment affecting behavior and the development of ethical behavior of education administrators.

2747871* การวิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการศึกษา 3(3-0-9)

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LAW

ANALYSIS DE ED LAW

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ปัญหาในการใช้และแนวทางการพัฒนากฎหมายดังกล่าวในองค์กรทางการศึกษาและแนวทางแก้ไข

An analytical study of the Constitution Law, National Education Act and other regulations related to educational administration, problems and solutions in the governance of educational organizations in accordance with the laws.

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR

DOCTORAL DISST SEM

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY II

ED RES METHOD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination

การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537                              หลักสูตรปรับปรุง

1. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

– ไม่มี-

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 77 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 29 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537 หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่มี 2747730 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747732 การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

3. รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต 3. รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2726792 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษาในอนาคต 2(2-0-6)

2746801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ 2(2-0-6) 2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2-0-6)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2(2-0-6) 2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

4. รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต 4. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747802 ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทาง

การศึกษา 3(3-0-9)

2747867 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

2747803 การวิเคราะห์รูปแบบปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747864* การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประเทศ 3(3-0-9)

2747858 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(1-4-7) 2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

5. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต 5. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

2747806 สัมมนาการจัดการศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบท 3(3-0-9) 2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

2747807 การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747842 การวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนการศึกษา 3(3-0-9)

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9) 2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

2747852 เอกัตศึกษา 3(3-0-9) 2747852 เอกัตศึกษา 2(2-0-6)

2747854 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747858 ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7) 2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา) 3(1-4-7)

2747808 การพัฒนาความเป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747868* เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747809 บทบาทการบริหารองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

2747840 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ

ทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

การศึกษา 3(3-0-9)

2747841 พฤติกรรมองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747871* การวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายทางการศึกษา 2(2-0-6)

2747848 การวางแผนกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

6. วิทยานิพนธ์ 6. วิทยานิพนธ์

2747828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 2747826* วิทยานิพนธ์(แบบ 2.1 ) 36 หน่วยกิต

2747829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำ E – learning มาเสริมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้Blackboard ใน

สัดส่วน 20 -30% ต่อวิชา

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเมินหลักสูตรโดยใช้ CU – CQA

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพ CU – CQA และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน : จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

2. ด้านบุคลากร : กำหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและวิจัย

3. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ : มีการประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้การแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา จัดหาคณาจารย์เพื่อการคุมวิทยานิพนธ์แก่นิสิตอย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านบริหารการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการที่น่าสนใจให้นิสิตได้รับทราบและมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่นิสิต จัดให้มีห้องทำงานกลุ่มของนิสิต และคณะกรรมการนิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และสำรวจความต้องการบุคลากรด้านการบริหารศึกษา จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

1) จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

2) ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

3) ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

4) ความพึงพอใจของบัณฑิต

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6) ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

7) จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่นๆ ของอาจารย์ในหลักสูตร

8) สัดส่วนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

2. กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ 5 ปี

ü กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2557

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: