ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ปลูกฝังคุณค่าแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นสากลด้วยภาษา วัฒนธรรม และงานวิจัยคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งขึ้นเพื่อ

๑.๑  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการเรียนรู้ เพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพทั้งในและนอกประเทศ

๑.๒ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการวิจัยทางภาษาอังกฤษ วรรณคดีและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและภูมิภาค


๒.คุณลักษณะของศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๑. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสาร
๒. สามารถนำความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ของชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษ ทฤษฎีภาษา และทักษะทางภาษาและวัฒนธรรมไปใช้ในการเรียนภาษาอื่น ๆ และปรับตัวเข้ากับสังคมโลกได้
๓. มีความเป็นผู้นำสูงในสังคมโลกาภิวัตน์
๔. สามารถใช้ความคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
๕. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีนิสัยใฝ่รู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
๖. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

๑ ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือได้ประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒ ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
๓ เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ใช้วิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบหน่วยกิตทวิภาค ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยภาคต้น ภาคปลาย และมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การคิดจำนวนหน่วยกิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาการศึกษา

มีระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๘ ปี

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

๑ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
๒ จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๑ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๖ หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การวัดผล
– การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ และพ.ศ.๒๕๔๐ เพิ่มเติม
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
– นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
– นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
– นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาศิลปศาสตร บัณฑิต

อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
๑. รศ.ดร. ทรงศรี สรณสถาพร พยบ. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Educational Administration and Foundations),
Illinois State University
๒. รศ.นิชาภา จิงหะรานนท์ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Linguistics), Michigan State University
๓. รศ.รัตนา วัฒนแพทย์ ศศ.บ. (วรรณคดีและภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (English), Central Missouri State University
Ed.S. (English), Central Missouri State University
๔. รศ.สมชื่น ฮอนซา จูเนียร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Literature), Humboldt State University
M. Phil. (Applied Linguistics). Lancaster University
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Lancaster University
๕. ผศ. ดร. วิวรรธน์ พันธัย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.S.I.S. (Information Systems), Drexel University
Ph.D. (Information Study), Maryland University
๖. ผศ.ดร. สาลี่ เกี่ยวการค้า อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A., University of Wisconsin (Madison)
Ph.D., University of Michigan (Ann Arbor)
๗. ผศ. นงพงา สุวัฒนานันท์
อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. ผศ. ปองรัตน์ รัตนภิญโญวงศ์ กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
๙. ผศ.  วรรณศรี มโนมัยอุดม B.A. (Linguistics), Detroit University
M.A. (Linguistics), Michigan University
๑๐. ผศ. วรรณิภา รัตนภิญโญวงศ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (TEFL), Illinois University at Urbana-Champaign
๑๑. ผศ. วันทนี พุ่มเจริญ ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒. ผศ. ศศพินทุ์ ภูมิรัตน B.A. (Linguistics), University of California (Davis)
M.A. (Education), University of California (Davis)
๑๓. ผศ. อรสิริ พลเดช อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (English), Murray State University
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๑๔. ผศ. อัญชลี สัตยธรรม ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี) เกียรตินิยมดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (English for Non-Native Speakers),
Central Missouri State University
๑๕. ผศ.  อุบล สรรพัชญพงษ์ ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Language and Literature),
Central Missouri State University
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of Melbourne
๑๖. ผศ. อยู่เย็น ตู้จินดา กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.A. (English for Non-Native Speakers),
Central Missouri State University (Warrensburg, Missouri)
M.A.(Curriculum & Instruction), University of Kansas
(Lawrence, Kansas)
๑๗. ดร. กรศิริ บุญประกอบ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Curriculum and Instruction),
North Carolina State University
๑๘. ดร. จิรสิริ เกษมสินธุ์ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Linguistics), Cambridge University
Ph.D. (TESOL), Leeds University
๑๙. ดร.  ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร ศศบ. (การบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Applied Linguistics), University of Queensland
๒๐. ดร.  นิศากร ประคองชาติ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒๑. ดร.  ปัทมา กิตติถาวร
ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ed.D. (Curriculum and Instruction),
West Virginia University
๒๒. อ. กรกช แพทย์สาสดี ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๓. อ. ธนวัฒน์ นุตยางกูล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๔. อ.  ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕. อ.นฤมล โคตรสมบัติ
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ University of Leicester
๒๖. อ.ประพาฬพรรณ มินประพาฬ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.A. (TESL), Central Institute of English and Foreign Language, Hyderabad, India
๒๗. อ. พฤนทร สนิทมัจโร ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๘. อ. พิกุลกานต์ รุจิราภา
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๙. อ. พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๐. อ. วิภาพรรณ งามประมวญ ร.บ. (การระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. in IPE (International Political Economy),
The University of Warwick
M.A. (Merits) in TEFL/TESL (Teaching English as a Foreign Language / Second Language),
The University of Birmingham
๓๑. อ. ศฬิษา แจ้งพลอย อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓๒. อ.  ศุภชัย ชาญวรรณกุล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
M.A. (Applied Linguistics), The University of Adelaide
๓๓. อ. สมบูรณ์ พจน์ประสาท กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๓๔. อ. สิรินิธิ์ ชนะวงศ์ ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๓๕. อ. สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา
วส.บ. (สิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓๖. อ.สุนันทา วิไลศิลป์
ศศ.บ. (การแปล) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ม. (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓๗. อ. สุรัสวดี รัตนกุล
อ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓๘. Mr. Robert J. Schmitt B.S.(Secondary Education), University of Minnesota
M.A. (TEFL/TESL), The University of Birmingham
๓๙. Mr. Thomas John Mckelvey B.A. in Communication Arts, LaSalle University,
Philadelphia, Pennsylvania
๔๐. Miss Wilhelmina H.Villarico B.A. in Sociology, The University of the Philippines,
Los Baños
Diploma in Social Sciences (International Relations)
International Graduate School, Stockholm University,
Sweden
Masters in International Studies, The University of the
Philippines, Diliman
Masters in International Education (course work only)
Institute of International Education, Stockholm
University, Sweden
๔๑. Mr. William Martin B.A. (French, History), St. Edward’s University
M.A.T. (English, French), School for International
Training

อาจารย์พิเศษ

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
จำนวนที่คาดว่าจะรับ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
จำนวนสะสม ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
จำนวนที่คาดว่าจะจบ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์การสอนที่อาคารคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา

ห้องสมุด

ใช้หนังสือ ตำราเรียน และแหล่งค้นคว้าของภาควิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิตที่มีอยู่ในสำนักหอสมุด
รวมทั้งห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้ภาษา ของคณะศิลปศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับสำนักหอสมุดและห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม) รวม (เล่ม)
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสืออ้างอิง ๘,๗๕๓ ๕,๔๕๖ ๑๔,๒๐๙
Soc Sci & Humanities ๓๕,๔๐๗ ๒๑,๒๘๕ ๕๖,๖๙๒
วารสาร ๙๘ ๘๓ ๑๘๑
Audiovisual Materials ๓,๑๙๖ ๑,๒๔๑ ๔,๔๓๗
Mahidol University Archives ๒,๓๐๖ ๓๐๓ ๒,๖๐๙
Language Materials ๔๑ ๒,๑๘๒ ๒,๒๒๓
E-Journal ๑๐๓
วารสารเฉพาะสาขาศิลปศาสตร์ ๑๐ ๒๖ ๒๖
ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) โสตทัศนูปกรณ์ เช่น แผ่นดีวีดี, แถบบันทึกเสียง, หนังสือและตำราทางด้านภาษาอังกฤษ และบอร์ดเกม
ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์
หนังสืออ้างอิง ๑๗๐ ๓๖๐ ๕๓๐
Soc Sci & Humanities ๓๕๐ ๑,๘๐๐ ๒,๑๕๐
วารสาร ๑๕ ๑๕
Audiovisual Materials ๒๑๖ ๓๒๐ ๕๓๖
Language Materials ๑๐๑ ๑๐๑

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายดำเนินการในการผลิตบัณฑิต ประมาณคนละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อปี

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

๑.๑  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต หมวดวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ซึ่งมีการแบ่งหน่วยกิตดังนี้
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๒ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต
รวม ๑๓๘ หน่วยกิต
๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (มมศท ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓) รวม ๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต ๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต
สาขาวิชาเอกเดี่ยว
กลุ่มวิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก ๓๓ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต
สาขาวิชาเอก – วิชาโท
กลุ่มวิชาบังคับ ๕๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก ๑๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต
๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์หรือ รายวิชาอื่นที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ (นักศึกษาใหม่) ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องผ่านการเข้าค่ายวิชาการศิลปศาสตร์ เพื่อการปรับระดับพื้นฐานทางวิชาการและเสริมทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร๑.๓.๑

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
รายวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน ๓ วิชา รวม ๗ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
รายวิชาบังคับ กลุ่มภาษา ๓ วิชา รวม ๙ หน่วยกิต
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๑๓ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๑๔ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (๒ – ๓ รายวิชา)
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
ดศดน ๑๐๕ ดนตรีในชีวิตมนุษย์ ๒ (๒-๐-๔)
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ ๒ (๒-๐-๔)
ศศภท ๑๕๒ ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ ไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะและชีวิตไทย ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ ปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวม ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต (๒ – ๓ รายวิชา)
วทคณ ๑๗๐ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒ (๒-๐-๔)
วทคร ๑๐๑ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๐ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิต ประจำวัน ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๔ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๕ ความรู้ทั่วไปนิเวศน์วิทยาสัตว์ ป่าและการอนุรักษ์ ๓ (๓-๐-๖)
สพศท ๓๑๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐาน ประยุกต์ได้ ๓ (๓-๐-๖)
รายวิชากลุ่ม วิชาสุขภาพและนันทนาการ รวม ๒ หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยกิต (๑ – ๒ รายวิชา)
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๖ กรีฑา ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๗ รักบี้ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๘ เซปักตะกร้อ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๙ ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๑ วอลเลย์บอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๔ แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๓ วงดนตรีสากลมูลฐาน ๑ (๐-๒-๑)
สพศท ๒๒๐ การอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่าง ปลอดภัย ๒ (๒-๐-๔)
๑.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก) ๑๐๒ หน่วยกิต
รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ) ๑๗ วิชา รวม ๕๑ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๐ การฟังและการพูด ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๑ การฟังและการพูด ๒ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๓ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๕ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๑๐ กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๑๑ ร้อยแก้วและนวนิยายอังกฤษและ อเมริกัน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๕๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓ (๓-๐-๖)
รายวิชากลุ่มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
• วิชาเอกเดี่ยว รวม ๓๓ หน่วยกิต (๑๑ รายวิชา)
• วิชาเอก – วิชาโท รวม ๑๒ หน่วยกิต (๔ รายวิชา)

โดยให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภอ ๒๑๙ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๒๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๒ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๒๕๗ ภาษาอังกฤษสำหรับนักหนังสือพิมพ์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๐๖ วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๒ สัมมนาทางวิชาการทางภาษา ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๓ สัมมนาทางวิชาการทางภาษา ๒ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปียร์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๖ วัจนะปฏิบัติศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๔๑ เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล่าม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๕๘ ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมาย ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๕๙ การสอนภาษาอังกฤษขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๖ รายวิชา รวม ๑๘ หน่วยกิต
ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖
ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
รายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกเสรีของคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ หรือรายวิชาอื่นที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๓ (๒-๒-๕)
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๒-๒-๕)
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๒ การบริหารทรัพยากรและเวลา ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๓ การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๘ ความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๑ สังคมสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๒ เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๓ กฎหมายขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาและมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๖ มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
รายวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สำหรับวิชาเอกสาขาอื่น ๆ ) รวม ๒๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ ๔ รายวิชา รวม ๑๒ หน่วยกิต
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๐ การฟังและการพูด ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๑๒ การอ่านเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาบังคับเลือก เลือกไม่ต่ำกว่า ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาบังคับเลือกได้จากวิชาบังคับเลือกของหลัก สูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำวิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ หลัก ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร ๓ หลักหลังเป็นตัวเลข

๑.๔.๑ ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้
– ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม และ MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ และ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์– ตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการ ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา / โครงการ
ไทย อังกฤษ ไทย – อังกฤษ
ภท TH ภาษาไทย
ภอ EN ภาษาอังกฤษ
พฐ FE พื้นฐาน

๑.๔.๒ ตัวอักษร ๓ หลัก มีความหมายดังนี้

– ตัวเลขหลักแรก (ใช้เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปีที่กำหนดให้ศึกษารายวิชานั้น ๆ
เลขตัวที่สองและสาม (ใช้เลข ๐๐-๖๙) แสดงกลุ่มรายวิชาและลำดับรายวิชา

แผนการศึกษา

๑) วิชาเอกเดี่ยว

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒ ภาคการศึกษา ที่ ๓
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) ศศภท ๑๑๔ ภาษาอังกฤษ ๒
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒ – ๓
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒ – ๓
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๖ ๑ – ๒
ศศภอ ๑๑๓ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๗ ๒ – ๓
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ – ๓ ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓ – ๐ – ๖)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ – ๓
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๑ – ๒
รวมหน่วยกิต ๑๘ – ๒๑ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๖ – ๒๐ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๐ การฟังและการพูด ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๑๑ การฟังและการพูด ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๑๓ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑ : ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภท ๒๑๕ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑ ๒ – ๓ ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓ – ๐ – ๖)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒ ๒ – ๓
รวมหน่วยกิต ๑๗ – ๑๘ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๒๐ – ๒๑ หน่วยกิต
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๑๐ กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก : สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่างๆ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๔ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
ศศภอ ๓๑๑ ร้อยแก้วและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๘ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๔๕๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๙ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๕ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๑๐ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๖ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๑๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๗ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต

๒ )วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทสาขาอื่นๆ

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒ ภาคการศึกษา ที่ ๓
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) ศศภท ๑๑๔ ภาษาอังกฤษ ๒
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๔ ๒ – ๓
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๕ ๒ – ๓
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๖ ๑ – ๒
ศศภอ ๑๑๓ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) xxxx xxx (แนะนำ : กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ในกรณีที่เรียน
ยังไม่ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหมวดนี้)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ – ๓ xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๗ ๒ – ๓
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๒ ๒ – ๓ ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖)
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป ๓ ๑ – ๒ ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓ – ๐ – ๖)
รวมหน่วยกิต ๑๘ – ๒๑ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๖ – ๒๐ หน่วยกิต
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๐ การฟังและการพูด ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๑๑ การฟังและการพูด ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๒๑๓ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑ : ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภท ๒๑๕ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวติศาสตร์เอเชีย
๓ (๓ – ๐ – ๖)
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๑ ๒ – ๓ xxxx xxx วิชาเลือกเสรี ๒ ๒ – ๓
รวมหน่วยกิต ๑๗ – ๑๘ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๒๐ – ๒๑ หน่วยกิต
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย
๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ ๓๑๐ กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๑
๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม
๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๒
๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก : สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่างๆ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๓ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศศภอ xxx วิชาบังคับเลือก ๔ ๓ (๓ – ๐ – ๖)
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
ศศภอ ๓๑๑ ร้อยแก้วและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) xxxx xxx วิชาโท ๔ ๓
ศศภอ ๔๕๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓ (๓ – ๐ – ๖) xxxx xxx วิชาโท ๕
xxxx xxx วิชาโท ๑ xxxx xxx วิชาโท ๖
xxxx xxx วิชาโท ๒ xxxx xxx วิชาโท ๗
xxxx xxx วิชาโท ๓
xxxx xxx
รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หย่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) คำบรรยายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาแกน
มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE101 General Education for Human Development 2 (1 – 2 – 3) The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒ – ๒ – ๕) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2 – 2 – 5) Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑ – ๒ – ๓) มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE103 Arts and Science for Human Development 2 (1 – 2 – 3) Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒ – ๒ – ๕) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2 – 2 – 5) Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication
ศศภอ ๑๑๓ ภาษาอังกฤษ ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) กลยุทธ์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ ได้แก่  การฟัง  การพูด  การอ่าน        การเขียน  และทักษะย่อย  ได้แก่  ไวยากรณ์  การออกเสียง  และคำศัพท์  โดยเนื้อหาที่ใช้เน้นความรู้เกี่ยวกับโลกและสังคมโลก
AREN 113 English 1 3 (2 – 2 – 5) Essential strategies for four language skills: reading, listening, speaking and writing, and sub-skills i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on the language in everyday life and gearing  students to expose to the world knowledge
ศศภอ ๑๑๔ ภาษาอังกฤษ ๒ ๓ (๒ – ๒ – ๕) การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมด้วยเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้ในการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับสังคมโลกซึ่งมีหัวข้อหลากหลายเพิ่มขึ้น  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๑๑๓
AREN 114 English 2 3 (2 – 2 – 5) Integrated language skills of reading, writing, speaking and listening with necessary  techniques in pronunciation, grammar and vocabulary; wider perspectives to world knowledge within various topics expanding from the previous course English 1
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓ – ๐ – ๖) การจัดการขั้นแนะนำ แนวคิดทางการจัดการ หลักการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ การควบคุม วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน การวางแผนการเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
MGID 101 Administration and General Management 3 (3 – 0 – 6) Introduction to management, management concepts, principles of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial ratios, investment, investment diversification
ดศดน ๑๐๕ ดนตรีในชีวิตมนุษย์ ๒ (๒ – ๐ – ๔) รายวิชาที่เป็นสหวิทยาการของดนตรีและมานุษยวิทยา       มานุษยวิทยาของดนตรีที่มีในวิถีชีวิตของมนุษยชาติกลุ่มชนต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในทุกระดับของสังคมวัฒนธรรม    ตั้งแต่กลุ่มสังคมวัฒนธรรมระดับชาวบ้านไปจนถึงระดับกลุ่มสังคมวัฒนธรรมระดับสูง  ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมที่ดนตรีไปเกี่ยวข้อง  ความหมายในดนตรี  หน้าที่และการประยุกต์ดนตรี   ดนตรีกับระบบความเชื่อ    ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของดนตรีในสังคม  และดนตรีในวิถีชีวิตสมัยใหม่
MSMS 105 Music in Human Life 2 (2 – 0 – 4) An interdisciplinary course of music and anthropology, the anthropology of music attached to the ethnic groups’ way of lives.  Roles and functions of music in all sociocultural levels diverging from indigenous to high cultures.  Social factors in which music involved. Meanings in music, Function and application of music, music and belief system, change and continuity of music in the society and music in the modern life
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ์ ๒ (๒ – ๐ – ๔) คำจำกัดความ บทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์  การสำรวจถึงประเภท  รูปแบบ  ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกภาพยนตร์ตะวันตก – ตะวันออก และภาพยนตร์ไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การสำรวจภาพยนตร์ หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์
MSMS 107 Film Appreciation 2 (2 – 0 – 4) The definitions, role & functions of Films. Survey into genres, film styles,   history of films, and development  in both Eastern-Western Cinematographic worlds as well as films in Thailand. Elements of film creation.  Films exploration. Principles of aesthetic evaluation in Films
ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ ๓ (๓ – ๐ – ๖) พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม  ความสำคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  งานศิลปะที่สำคัญๆ
ARFE 111 Man and Arts Appreciation 3 (3 – 0 – 6) Development of different types of art in society; significance of art and ways of life of the Thai people in society; study of art masterpieces
ศศภท ๑๕๒ ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ๒ (๒ – ๐ – ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ การใช้ภาษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ  และความสมานฉันท์ของพลเมืองในประเทศไทย  ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ARTH 152 Language Society and Culture in Thailand 2 (2 – 0 – 4) Relationship between language and societies; cultural diversity in Thailand; language change according to various factors; language use in strengthening mutual understanding and reconciliation of the people in Thai multicultural society
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะและชีวิตไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยการสำรวจจากยุคสมัยต่างๆของงานศิลปะไทย และการสร้างงานของศิลปินที่สำคัญๆของไทย วิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะ และอิทธิพลของศิลปะต่อวิถีไทย
ARFE 154 Arts and Thai Life 3 (3 – 0 – 6) Concept of Art; development of Thai Art  by investigating the different periods of Thai Art; creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai Art and its influence on the Thai’s ways of life
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ ๒ (๒ – ๐ – ๔) ความหมายและขอบเขตของปรัชญา  ทำทฤษฎีเรื่องที่เป็นหลักมูล  หรือที่สำคัญข้อสมมุติทางปรัชญาที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   คำถามพื้นฐานในปรัชญาสาขาหลัก ได้แก่ อภิปรัชญา ปรัชญาที่เกี่ยวกับวิธีการ ความสมเหตุสมผล  ขอบเขต  และจริยศาสตร์  เช่น  อะไรคือสิ่งจริงแท้อะไรคือพื้นฐานของความรู้ และอะไรควรเป็นเป้าหมายของชีวิต
SHHU 101 Introduction to Philosophy 2 (2 – 0 – 4) Meaning and scope of philosophy. Method of philosophizing. Philosophical assumptions in daily life and other sciences like natural science. Basic questions in major branches of philosophy – metaphysics, epistemology, and ethics—such as “What is ultimately real?”, “What is the foundation of knowledge?”, and “What should be the goal of life?”
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) ผู้บริโภค อุปทาน  อุปสงค์  ผู้ผลิต   ต้นทุน    กลไกตลาด  ระบบเศรษฐกิจการแข่งขันต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์มวลรวม   การลงทุน   เงินเฟ้อ   นโยบายการคลัง   นโยบายการเงิน   การกระจายรายได้  ดุลการค้า
ENGE 103 Economics in Everyday Life 3 (3 – 0 – 6) Consumer, demand,  producer,  cost  supply,  market mechanism,  competition economic  systems, gross domestic products,  investment,  inflation,  fiscal policy,  monetary policy,  income distribution,  trade balance
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒ (๒ – ๐ – ๔) โครงสร้างการเมืองและบริหารของประเทศไทยที่ใช้กฎหมายเป็นพื้นฐานในการปกครอง  อาทิกฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายการเลือกตั้ง  กฎหมายอาญา  และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น ธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช้กฎหมาย   อำนาจนิติบัญญัติ  อำนาจบริหาร   และอำนาจตุลาการ การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในกระบวนการการเมืองและใช้กฎหมายในการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย และจินตทัศน์ทางการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ  ทั้งนี้  ในแง่ของบูรณาการระหว่างกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
SHSS 109 Integration of Thai Politics and law 2 (2 – 0 – 4) The structure  of  Thai Politics and Administration  based essentially  on laws, for instance, Institution law, Administrative laws,  law of election, criminal  law, civil and  commercial  Code etc., nature  of   Thai Politics,  law  enforcement,   sovereignty  power (legislation, executive and  judicial   authorities)  public participation  in political and administration  process , laws  related  democratic  and totalitarian perspectives  in  term  of the integration of  Thai  politic  and   Laws
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒ – ๐ – ๔) แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ  สุขภาพจิต การปรับตัว กาวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
SHSS 140 General Psychology 2 (2 – 0 – 4) Concepts and theories of psychology perception motivation learning  personality emotion attitude mental adjustment psychological inventory psychological application in daily life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ ๒ (๒ – ๐ – ๔) แนวคิด เชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์    ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน  ระบบสมการเชิงเส้น  เมทริกซ์   กำหนดการเชิงเส้น  เซตและหลักการนับ  ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2 (2 – 0 – 4) Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in everyday life:  systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting principles, probability and decision
วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓ (๓ – ๐ – ๖) วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ แหล่งพลังงาน  การนำไปใช้และการอนุรักษ์  สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลพิษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสาร แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
SCID 101 Integrated Science 3 (3 – 0 – 6) Science evolution and scientific methods, Earth and space, Energy in various forms, Energy sources, usage and conservation, Living organism  and evolution, Chemistry in the changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and technology of transportation and communication, Trend in future of science development
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓ – ๐ – ๖) หลักการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ พลวัตทางระบบ สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและประเทศอื่น  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ENGE 100 The Earth and Nature 3 (3 – 0 – 6) Principle of environment, ecosystem, dynamic system, balance of nature in ecology system, natural resource conservation and biodiversity Human community related to their environment and natural resource.  Human activities directly impacts on environment and  natural resources : water, soil, minerals, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste, and hazardous waste,  Current environmental situation and environmental crisis in our country and others counties Ways of environmental management as a means for sustainable development
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ หรือธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมในบ้าน สถานที่ทำงาน การเล่นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ้า อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วมฉับพลัน สารพิษ เชื้อโรค อาหาร ยา สิ่งเสพติดให้โทษ อาชญากรรม การก่อวินาศกรรม อุบัติภัยจากการจราจรขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตรายจากการแพร่ และรับข้อมูลข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการจัดการตอบสนองต่อความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
ENGE 104 Danger and Safety in Daily Life 3 (3 – 0 – 6) Dangers likely to arise from man or nature in daily life from activities at home or workplace, playing sports, agricultural practice, industry, dangerous materials, toxic substances, radioactive substances, food, germs, fire, earthquake, flood, diseases, food, drugs, crime, sabotage, transmission and receiving of information, safety measures and responses to potential risks and damages to persons, properties and environments
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดสำหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ  การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข  ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ
ENGE 105 Integrating Health and Environment 3 (3 – 0 – 6) Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors determining health and environment.  Health system reform,  strategic development of health and environment promotion,  healthy public policy,  health and environmental impact assessment.  Integrative research for health and environment,  indicators of well-beings.  Information system for promoting health and environment,  communication for health and environment.  Learning process for developing quality of life,  living for health and environment,  self-sufficient economy,  techniques for integrating health and environment,  relation  between  health   and  environment and occupations.
สพศท ๓๑๐ ความรู้ทั่วไปนิเวศวิทยาและสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ ๒ (๒ – ๐ – ๔) สัตว์ป่าในวัฎจักรระบบนิเวศน์ หลักการศึกษาประชากรสัตว์ป่า การประเมินผลความเสี่ยงของสถานภาพสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย
VSGE 310 General Knowledge on Wildlife Ecology and Conservation 2 (2 – 0 – 4) Wildlife in ecosystem cycle, principle of wildlife population study, risk estimation of species survival, Insitu and Extitu wildlife conservation
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๑ (๐ – ๒ – ๑) ความสำคัญของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของฝึกเต้นแอโรบิก  ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก  ความปลอดภัย  และกิจกรรมแอโรบิกอื่น ๆ เช่น แอโรบิกในน้ำ การชกมวยแบบแอโรบิกประกอบเพลง
SPGE 101 Aerobics for Health 1 (0 – 2 – 1) Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance  training. Skills of aerobic dance movements, safety, Aerobic activities such as hydroaerobics , aerobic boxing with music
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติ  ความหมาย และ ประโยชน์ ของการฝึกโยคะ   การเตรียมพร้อมของร่างกาย  สถานที่และอุปกรณ์  เทคนิคการเกร็งและคลาย  บริหารข้อต่อ  การอบอุ่นร่างกายและการยืดกล้ามเนื้อ  การฝึกท่าอาสนะต่างๆ  การควบคุมลมหายใจ  ปราณายามะ  การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
SPGE 102 Yoga for Health 1 (0 – 2 – 1) History, meaning and benefits of Yoga. Body preparation, joint and muscle warming, training locations and equipment. Techniques of muscle contraction, relaxation and breathing. Practice of Asana (body position/posture), Pranayama (breath work), deep relaxation and Yoga training safety.
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐ – ๒ – ๑) ความหมาย และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและประเมินผล  หลักการฝึกและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ความทนทานระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ความอ่อนตัว เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
SPGE 103 Body Confitioning 1 (0 – 2 – 1) Meaning and physical fitness components, testing and evaluation. Training principles and method for physical fitness development by using Sport science application such as to improve muscle mass, cardiovascular endurance and flexibility
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ  และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลางอากาศ การเสิร์ฟลูก และกลยุทธ์การเล่นแบบต่าง ๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่  การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส
SPGE 104 Lawn Tennis 1 (0 – 2 – 1) History, benefits, equipment,  rules  and regulations,  physical fitness .  Basic skills including forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles.  Injuries and  safety.
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติโดยย่อของฟุตบอล  ประโยชน์  อุปกรณ์  กฎและระเบียบ   สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานของการเตะ  การส่ง  การโหม่ง  การเลี้ยงลูก    การทุ่มบอล    และการเล่นเป็นทีม  การเก็บรักษาอุปกรณ์  ความเสี่ยง  การบาดเจ็บ  และความปลอดภัย  การเล่นฟุตบอลเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพ  และนันทนาการ
SPGE 105 Soccer 1 (0 – 2 – 1) Brief history of football encompassing: benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness. Basic skills of  kicking, passing, heading,  dribbling, throwing and team play.  Equipment keeping, risks, injuries and safety. Football for exercise, health and recreation.
วกศท ๑๐๖ กรีฑา ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติของลู่และลาน   ประโยชน์ อุปกรณ์   กฎและกติกา   สมรรถภาพ ทางกาย   ทักษะขั้นพื้นฐานของลู่และลาน  เช่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  เทคนิคในการวิ่ง   การวิ่งระยะสั้น   การวิ่งระยะกลาง  การวิ่งระยะไกล   และการวิ่งผลัด   การกระโดดไกล  กระโดดสูง  เขย่งก้าวกระโดด  ทุ่มน้ำหนัก  ขว้างจักร  พุ่งแหลน    ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑาลู่และลาน   การประยุกต์กรีฑาลู่และลานเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพ และนันทนาการ
SPGE 106 Athletics 1 (0 – 2 – 1) History , benefits, equipment, rules  and regulations, physical fitness.  Basic skills of track and field such as basic movement, running techniques, sprinting, middle distance, long distance and relay events,  long jump, high jump, triple jump, shot put, discus and javelin.  Track and field safety , Track and field applications for exercise, health and recreation.
วกศท ๑๐๗ รักบี้ฟุตบอล ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติ ประโยชน์  อุปกรณ์ ระเบียบกติกาการแข่งขัน สมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย    ทักษะพื้นฐาน ต่าง ๆ  เช่น   การเคลื่อนที่   การส่งลูก   การเตะลูก    การวางเตะ  การออกนอกเส้น   สกรัม  และเข้าจับ ทั้งประเภท 7 คน และ 15 คน    กลยุทธและเทคนิค  การบาดเจ็บ  ความปลอดภัย  และการประยุกต์ความปลอดภัยและวัฒนธรรมเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพและนันทนาการ
SPGE 107 Rugby Football 1 (0 – 2 – 1) History, benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness, and body conditioning. Basic skills such as  movements, passing, kicking, drop kicking, line outs, scrums and  tackling. Rugby sevens and fifteens strategies, tactics and techniques. Injuries, safety and cultural applications for exercise, recreation and health
วกศท ๑๐๘ เซปักตะกร้อ ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประวัติ ประโยชน์  อุปกรณ์  ระเบียบกติกาการแข่งขัน   และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในเซปักตะกร้อ    ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ  เช่น  การเตะ   การโหม่ง  การชง การเสิร์ฟ การเตะลูกกลางอากาศ  การสกัดกั้น และยุทธศาสตร์การเล่นทีม การป้องกันการบาดเจ็บ   ความปลอดภัย   และการประยุกต์สำหรับการออกกำลังกาย  สุขภาพ  และนันทนาการ
SPGE 108 Sepak Takraw 1 (0 – 2 – 1) History, benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness and body conditioning in sepaktakraw.  Basic skills including kicking, heading, serving, volleying, blocking and team strategy.  Sports injuries and safety with applications for exercise, health and recreation
วกศท ๑๐๙ ว่ายน้ำ ๑ (๐ – ๒ – ๑) ความสำคัญ  ประโยชน์  ความปลอดภัย  กฎและระเบียบ  มารยาท การแต่งกาย ทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ   เช่น   การหายใจ  การลอยตัว    การเคลื่อนไหวขา    ทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์   ท่ากรรเชียง  และท่ากบ
SPGE 109 Swimming 1 (0 – 2 – 1) Significance,  benefits , safety , rules and regulations, uniforms.  Basic skill such as breathing, floating, leg movements. Styles of swimming such as Freestyle,  Back stroke and Breast stroke
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประโยชน์ กติกา  การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ และ การรับบอลส่งบอล  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู  และเลี้ยงบอล    กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การเล่นทีม
SPGE 110 Basketball 1 (0 – 2 – 1) Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as movement,  ball handling, shooting and dribbling.  Various team tactics and strategies
วกศท ๑๑๑ วอลเลย์บอล ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประโยชน์  กฎและระเบียบ  กติกา    การแต่งกาย  และความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพื้นฐาน  เช่น  การเคลื่อนที่   การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน  การเสิร์ฟ  การสกัดกั้น  การตบ  เทคนิคการป้องกัน   กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับทีม
SPGE 111 Volleyball 1 (0 – 2 – 1) Benefits,  rules and regulation, uniforms and safety. Basic skill such as  movement, serving, volley, bumping, attack and defense techniques.  Team tactics and  strategies
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ความปลอดภัยและการแต่งกาย  ทักษะพื้นฐานในการเต้นลีลาศ  เช่น จังหวะวอลซ์ (waltz), คิวบัน-รัมบ้า (Cuban-Rumba),  ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)
SPGE 112 Social Dance 1 (0 – 2 – 1) Benefits,  rules and regulations , safety and dressing. Basic skill  of  waltz, Cuban-rumba and  cha cha -cha.
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประโยชน์ กติกา  และกฎเกณฑ์  เครื่องแบบและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพื้นฐาน   เช่น  การเคลื่อนที่ของเท้า   การตีลูกหน้ามือและลูกหลังมือ   การเสิร์ฟ  การตีลูกท๊อปสบิน  กลยุทธ  และยุทธวิธีของทีม
SPGE 113 Table Tennis 1 (0 – 2 – 1) Benefits,  rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as  foot – work, forehand stroke, backhand stroke, service and top spin.  Team tactics and strategies
วกศท ๑๑๔ แบดมินตัน ๑ (๐ – ๒ – ๑) ประโยชน์ กติกา  การแต่งกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเล่น   เช่น    การเคลื่อนที่ของเท้า   การตีลูกหน้ามือ ลูกหลังมือ การเสิร์ฟ  การตีลูกดาด  การตีลูกตัดหยอด การตบ  กลยุทธ และยุทธวิธีการเล่นเป็นทีมทั้งประเภทเดี่ยวและคู่
SPGE 114 Badminton 1 (0 – 2 – 1) Benefits, regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as, foot-work, forehand , backhand , service, drive, drop shot and smash. Team tactics and strategies in both single and doubles
วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐ – ๒ – ๑) ปฏิบัติขับร้องโดยฝึกทักษะพื้นฐานของการขับร้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับวิธีการขับร้องประสานเสียง  ฝึกความเป็นนักดนตรี   และการตอบสนองต่อการอำนวยเพลง รวมทั้งการแสดงออก  แสดงออกของท่าทางต่าง ๆ ในขณะขับร้อง  ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงบทเพลงอย่างง่ายจากระดับกลางที่มีความยาวไม่มากเกินไป  ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจ๊ส และป็อพพูลา
MSID 102 Chorus 1 (0 – 2 – 1) Basic vocal skills both solo singing and group singing. Rudiments of music theory concerning the choral methods. Training of musicianship and conducting responsibility as well as expressive postures of choral performance. Singing chorus commencing from simple selected choral works up through the intermediate level covering the classical, jazz, and popular styles
วศสว ๑๐๓ วงดนตรีสากลมูลฐาน ๑ (๐ – ๒ – ๑) ฝึกและแสดงเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้น   และรวมวงดนตรี  ศึกษาดนตรีและแสดงในเพลงหลายชิ้น โดยถือว่าอยู่ในระดับผู้เริ่มต้น และเป็นระยะเวลาโดยปกติ เริ่มจากท่อน ๑ จนถึง 1 Movement
MSID 103 Fundament of Western Music Ensemble 1 (0 – 2 – 1) Practice and perform a musical instrument and ensemble participation. Pieces of music to be studied and performed are considered at the beginner level and in the length starting generally  from 1 section extended up to 1 musical movement.
สพศท ๒๒๐ การอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย ๒ (๒ – ๐ – ๔) สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน สัตว์แปลกถิ่น เป็นต้น การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การหลีกเลี่ยงอันตรายจากสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้    โรคติดต่อต่างๆ จากสัตว์สู่คน
VSGE 220 Living with Animals 2 (2 – 0 – 4) Companion pets and exotic animals, etc care, animal welfare, the avoidance of capable danger caused by the animals and infectious diseased from the animals
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๑๐๙ ภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖) ประวัติของภาษาอังกฤษโดยสังเขป ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ระบบเสียง สัทศาสตร์ การสร้างคำ โครงสร้างประโยค ความหมาย และภาษาศาสตร์สังคมของภาษาอังกฤษ
AREN 109 Introduction to the English Language and Linguistics 3 (3 – 0 – 6) An introduction to the history of English and English linguistics including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, and sociolinguistics of English language
ศศภอ ๒๐๑ ระบบคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) โครงสร้างคำและประโยคในขั้นพื้นฐานและขั้นที่สูงขึ้นไป ความเกี่ยวข้องของระบบคำและวายกสัมพันธ์กับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ กระบวนการหลักของการจำแนกคำ การสร้างคำ วลีและประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
AREN 201 English Morphology and Syntax 3 (3 – 0 – 6) Basic and higher typological structures in morphology and syntax, and their relevance to general linguistic theory. Major inflectional, word formation, phrasal and causal processes described for English and various languages of the world. Grammatical aspects of English
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทฤษฎีและกระบวนการแปล  กลวิธีและศิลปะในการแปล  การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมสำหรับงานแปลแต่ละประเภท ฝึกแปลจากบริบทหลากหลายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาที่พบในการแปลและวิธีการแก้ปัญหา  บทบาทของนักแปล  ความรู้เรื่องลิขสิทธ์
AREN 207 Principles of Translation 3 (3 – 0 – 6) A study of translation theories and procedures, methods and art of translation, language selection appropriate to each particular type of translation tasks, English-Thai translation practices in a variety of contexts, problems in translation and solutions to the problems, and the role of translators
ศศภอ ๒๐๘ การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) การแปลภาษาอังกฤษระดับประโยค ย่อหน้า บทสนทนา ข่าว บทกวี เรื่องสั้น     สารคดี และงานทางวิชาการ และบูรณาการ ระหว่างการอ่านและการเขียน
AREN 208 English Translation into Thai 3 (3 – 0 – 6) The art of translation ranging from translation at sentence and paragraph levels, translation of dialogues, news, poetry, short stories, and documentaries as well as pieces of academic writing, and integration of reading and writing
ศศภอ ๒๐๙ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดพื้นฐานทางด้านสัทศาสตร์ กระบวนการผลิตเสียง สัทอักษร หน่วยเสียงภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของระบบเสียงภาษาอังกฤษ  การลงเสียงหนักเบาของพยางค์ในระดับคำและระดับประโยค ทำนองเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงอย่างถูกต้องในระดับคำ และประโยค
AREN 209 English Phonetics 3 (3 – 0 – 6) Basic concepts of phonetics, production of speech sounds, phonetic alphabets, components of spoken English, word-level and sentence-level stress, intonation in English, and pronunciation practice
ศศภอ ๒๑๐ การฟังและการพูด ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การฟังเพื่อหาใจความสำคัญ และรายละเอียด การตีความเจตนาของผู้พูด ทักษะการสนทนา องค์ประกอบของภาษาพูด วัจนกรรมต่างๆ ในการสนทนาภาษาอังกฤษ ความถูกต้อง เหมาะสมและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๑๑๔
AREN 210 Listening and Speaking 1 3 (3 – 0 – 6) Listening for main idea and detail, interpretation of the speaker’s intent, conversation skills, features of spoken the English language, speech acts, accuracy, fluency and confidence in language use
ศศภอ ๒๑๑ การฟังและการพูด ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียดของบทสนทนาและการบรรยายที่มีเนื้อหาซับซ้อนยิ่งขึ้น ทักษะการสนทนา การวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องที่ได้ฟัง  การใช้วลี และไวยากรณ์ของภาษาพูด การพูดหน้าชั้นเรียน การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ การสนทนาและอภิปรายเรื่องรอบตัวและประเด็นทางสังคมเป็นกลุ่ม วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๑๐
AREN 211 Listening and Speaking 2 3 (3 – 0 – 6) Listening for gist and for detail, in longer conversation and lectures, conversation skills, analysis and synthesis of listenings, extended features of spoken language, academic presentation, discussion of controversial issues
ศศภอ ๒๑๒ การเขียนระดับอุดมศึกษา ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การวางโครงสร้างของเรียงความ และการเรียบเรียงความคิดวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภอ ๑๑๓ และ ศศภอ ๑๑๔
AREN 212 College Writing 1 3 (3 – 0 – 6) An introduction to a systematic approach to effective writing in English dealing with an essay’s formal outline and its logical thought pattern
ศศภอ ๒๑๓ การเขียนระดับอุดมศึกษา 2 ๓ (๓ – ๐ – ๖) กลยุทธ์ในการเขียน การวางโครง การเขียนเชิงวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลในการเขียนเรียงความ
AREN 213 College Writing 2 3 (3 – 0 – 6) The strategy and outline necessary to write complete pieces of academic prose at the testiony  level and the development of student’s skills of critical thinking, rational decision making, and logical problem solving in essay
ศศภอ ๒๑๔ พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระคัมภีร์ไบเบิล ๓ (๓-๐-๖) เรื่องราวของเทพปกรณัมโบราณและการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นพื้นฐาน      ความรู้ในการศึกษาทางด้านวรรณคดี  เทพปกรณัมโบราณ: สาระสำคัญเกี่ยวกับความรัก การผจญภัย สงคราม และวีรบุรุษ  เริ่มจากกำเนิดของเทพเจ้า  การสร้างโลกจนถึง สงครามทรอยและเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆ  มหาบุรุษ  และอมนุษย์  และตัวอย่างงานวรรณกรรมที่อ้างอิงเรื่องราวเทพปกรณัมหรือพจนในพระคัมภีร์การศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิล: ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ศศภอ ๑๑๓, ศศภอ ๑๑๔ และ ศศภอ๒๑๒
AREN 214 Mythological and Biblical Background to Literature 3 (3-0-6) An introduction of classical mythology and biblical studies in relation to western literature, historical, cultural, philosophical, religious, and social knowledge
ศศภอ ๒๑๕ วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖) วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันประเภทต่าง ๆ มีทั้งบทกวี บทละคร    และนวนิยาย รวมทั้งองค์ประกอบพื้นฐานต่าง ๆ จากวรรณกรรมหรือบางส่วนของวรรณกรรมต่าง ๆ
AREN 215 Introduction to British and American Literature 3 (3 – 0 – 6) Different genres of English and American literature including poetry, drama and fiction, basic elements from full texts or samples of each genre
ศศภอ ๓๐๑ การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การประยุกต์ทฤษฎีการแปลในการปฏิบัติงานการแปล  การแปลต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการแปล และการหาวิธีแก้ปัญหา
AREN 301 Thai Translation into English 3 (3 – 0 – 6) An application of translation theories to actual work, translation from Thai originals into English, an analysis of problems in translation and solutions to  problems
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทักษะการอ่านแบบต่าง ๆ การสรุปข้อมูลจากการอ่านเอกสารที่หลากหลาย การนำเสนอความคิดเห็นต่องานที่อ่าน โดยการเขียนรายงานหรือการอภิปรายร่วมกัน
AREN 304 Analytical Reading 3 (3 – 0 – 6) Various reading skills; drawing conclusions from different genres of  the materials read; analysis of the reading in writing as well as group discussion
ศศภอ ๓๐๘ การเขียนเพื่อการค้นคว้าและวิจัย ๓ (๓ – ๐ – ๖) การเขียนและการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกันโดยใช้หลักวิชาการอย่างมีเหตุผล กระชับ มีความต่อเนื่องและชัดเจน  ความคิดเชิงวิพากษ์  การใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุผล    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภอ ๑๑๓, ศศภอ ๑๑๔, ศศภอ ๒๑๒ และ ศศภอ ๒๑๓
AREN 308 Research Writing 3 (3 – 0 – 6) An advanced writing course aiming not only to enhance students’ ability to present clear, coherent, concise, and thoughtful exposition and argument in an academic manner but also to help students develop their skills of critical thinking, rational decision making, and logical problem solving
ศศภอ ๓๑๐ กวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) การศึกษาแนวคิด วัฒนธรรม องค์ประกอบทางกวีนิพนธ์ และรูปแบบทางสังคมทั้งอังกฤษและอเมริกันผ่านงานกวีนิพนธ์อังกฤษและอเมริกัน ตั้งแต่ปี 1,800 จนถึงสมัยปัจจุบัน
AREN 310 British and American Poetry 3 (3 – 0 – 6) A study of British and American thoughts, cultures, poetic elements and social knowledge through British and American poetry from A.D 1800 to the present
ศศภอ ๓๑๑ ร้อยแก้วและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) บทความและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๐๐ ถึง กลางศตวรรษที่ ๒๐
AREN 311 British and American Prose and Novels 3 (3 – 0 – 6) British and American essays and novels from 1800 to mid 20th century
ศศภอ ๔๕๒ การศึกษาค้นคว้าอิสระ ๓ (๓ – ๐ – ๖) นักศึกษาเลือกทำงานวิจัยหนึ่งเรื่องในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การควบคุมแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอ่านเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติของนักวิชาการที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคตอันได้วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภอ ๒๑๒, ศศภอ ๒๑๓ และ ศศภอ ๓๐๘
AREN 452 Independent Study 3 (3 – 0 – 6) An independent research under the supervision of an academic advisor aiming to foster independent study skills in the students
ศศภอ ๓๑๒ การอ่านเชิงวิจารณ์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การทบทวนทักษะการอ่านที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การบูรณาการระหว่างทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การจัดประเภทบทอ่าน การทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และน้ำเสียงของผู้เขียน โดยตีความจากภาษาและเนื้อหา การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียน
AREN 312 Critical Reading 3 (3 – 0 – 6) A revision of essential reading skills covered in English I and English II, namely skimming, scanning, reading for main ideas and specific information; an integration between reading, writing, and critical thinking skills; classifying the nature of texts; recognizing authors’ purpose involving inferring a basis for choice of language and content; understanding tone and persuasive elements; recognizing bias
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับเลือก (ภาษาอังกฤษ)
ศศภอ ๒๑๙ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) รายวิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ แนะนำผู้เรียนให้รู้จักภาษาทางธุรกิจในระดับนานาชาติและช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้
AREN 219 Business English 1 3 (3 – 0 – 6) An introduction to basic business concepts and the language of international business aiming to build basic competence in producing common business English genres
ศศภอ ๒๒๐ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 ๓ (๓ – ๐ – ๖) การศึกษาบางหัวข้อในวิชาภาษาอังกฤษ ๑ อย่างละเอียด การสนทนากับผู้ร่วมงานและลูกค้า การใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ ภาษาที่ใช้ในการประชุมและการเจรจาต่อรอง ภาษาและวิธีการนำเสนอผลงาน การเขียนรายงานและจดหมายธุรกิจวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๑๙
AREN 220 Business English 2 3 (3 – 0 – 6) An in-depth look at some of the topics introduced in Business English 1, the language for socializing with colleagues and clients, using the telephone to conduct business, the language of meetings and negotiations, the language and format of oral presentations, and business reports and letters
ศศภอ ๒๓๓ ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การอ่านและเขียนระดับสูงจากงานสื่อสารที่ใช้กันอยู่ในการประกอบวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การอ่านและวิเคราะห์งานสื่อสารที่มีเนื้อหากึ่งเทคนิคเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวงจรของโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเอกสารที่ใช้ประกอบการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนของโครงงาน อาทิเช่น บทวิเคราะห์ปัญหา  บทสรุปสำหรับผู้หริหาร  รายงาน คู่มือการใช้งาน   ตลอดจนการพัฒนาเอกสารประเภทต่าง ๆ
AREN 233 English for Information Technology 3 (3 – 0 – 6) An advanced reading and writing course that centers around the technical communications used among IT professionals, exploration of semi-technical readings that introduce the students to current IT issues, cycles of IT development project and associated documentation e.g., problem description, executive summary, project report, and user manual, and also practices on developing selected IT technical written communications
ศศภอ ๒๕๒ ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศไทย ฝึกสื่อสารด้วยการพูด การอ่าน การสรุป และนำเสนอผลงานในบริบทของการท่องเที่ยว รวมถึงการฝึกภาคสนาม
AREN 252 English for Tourism 3 (3 – 0 – 6) A study of vocabulary, expressions and information about history, tourist attractions, cultures and customs of Thailand
ศศภอ ๒๕๓ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม ๓ (๒ – ๒ -๕) คำศัพท์ สำนวน และเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการโรงแรม การจัดการ การบริหารงานและการบริการต่าง ๆ บทบาท ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานในโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแต่ละส่วน เช่น ส่วนต้อนรับของโรงแรม แผนกจัดเลี้ยง แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกงานบริการด้านห้องพัก มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นต้น
AREN 253 English for Hotel Business 3(2-2-5) Vocabularies, expressions and subject matters related to hotel management, administration and services; role and responsibilities of each division in hotel management; specific English language for front desk, catering, housing, food and beverage, etc.; training in real situations
ศศภอ ๒๕๖ ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ (๒ – ๒ -๕) คำศัพท์ สำนวนภาษาที่เกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่านและเขียนบทคัดย่อ สรุป และจดบันทึก และทำรายงานสำหรับรายงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
AREN 256 English for Science and Technology Vocabularies, expressions and subject matters related to science and technology; reading and writing abstract, conclusion and summary; practice of writing reports in science and technolory
ศศภอ ๒๕๗ ภาษาอังกฤษสำหรับนักหนังสือพิมพ์ ๓ (๒ – ๒ -๕) คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ สำหรับงานหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าว การเขียนข่าวและเขียนคอลัมน์ต่าง ๆ สำหรับหนังสือพิมพ์ การเขียนหัวเรื่อง การเขียนบทวิจารณ์และบทบรรณาธิการ
AREN 257 English for Journalists 3 (2 – 2 – 5) Vocabularies, expressions and subject matters related to journalism; news presentation; news writing; writing of various sections in a newspaper including heading, editorial, critique, etc.
ศศภอ ๒๕๘ ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ ๓ (๒ – ๒ -๕) คำศัพท์ สำนวน และเนื้อหาที่สัมพันธ์กับการให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การสื่อสารระหว่างคนรู้จัก การให้บริการในกระทรวง กรมต่าง ๆ โรงพยาบาล เครื่องบิน เป็นต้น
AREN 258 English for Services 3 (2 – 2 – 5) Vocabularies, expressions and subject matters related to different service categories; communication among colleagues; customer services including services provided in government organizations, hospitals, airplanes, etc.
ศศภอ ๓๐๗ การสนทนาระดับสูง ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  กลยุทธ์ในการสื่อสาร การวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ทางสังคมเพื่อนำมาใช้ในการสนทนาและอภิปรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ศศภอ ๒๑๐ และ ศศภอ ๒๑๑
AREN 307 Advanced Conversation 3 (3 – 0 – 6) Theories of communication, intercultural communication, communication strategies, and analysis of controversial topics in English, insightful and detailed discussions of the controversial topics
ศศภอ ๓๓๔ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษาขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ภาษา การสืบค้นและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจแก้ไขงานเขียน การประเมินและการคัดเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษา การผลิตสื่อเพื่อช่วยการเรียนรู้ภาษา
AREN 334 Introduction to Computer Aided Language Learning (CALL) 3 (3-0-6) Necessary basic knowledge concerning computer technology aided language learning; data search and collection; data analysis; writing correction, evaluation and selection of various CALL software; CALL production
ศศภอ ๓๓๕ การละครเบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศึกษาลักษณะของการละครตะวันตก เช่น เนื้อหา รูปแบบ และองค์ประกอบ รวมทั้งละครตะวันตกในสมัยต่างๆและหลักการแสดงเบื้องต้น
AREN 335 Introduction to Drama 3 (3 – 0 – 6) An introduction to the history of Western drama through a collection of selected plays from different periods
ศศภอ ๓๓๖ ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ๓ (๓ – ๐ – ๖) หน่วยเสียงในภาษาอังกฤษ  การถอดเสียงแสดงหน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย วัจนะต่อเนื่อง โครงสร้างของพยางค์ในภาษาอังกฤษ การเน้นเสียงในระดับพยางค์และในระดับประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างการเน้นเสียงและความหมาย ภาษาอังกฤษที่พูดในประเทศต่างๆ  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ศศภอ ๒๐๑
AREN 336 Sound System of English 3 (3 – 0 – 6) Phonemes, organization of phonemes in the English language, phonemic transcription, allophones, connected speech, syllable structure, word stress, contrastive and emphatic stress; and varieties of English
ศศภอ ๓๓๗ ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ๓ (๓ – ๐ – ๖) การเรียนภาษาอังกฤษในเชิงความสัมพันธ์ของตัวภาษากับวัฒนธรรมและสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แฝงมากับภาษาอังกฤษ และบทบาทขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ในภาษา สภาพสังคม และปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม ที่มีอิทธิพลต่อภาษา บทบาทของภาษาอังกฤษในปริบทต่าง ๆ
AREN 337 Language, Society and Culture 3 (3 – 0 – 6) An examination of the relationships among the English language, cultures, and societies of the English-speaking countries, focusing on how various cultures are represented in the English language and the role of the cultural component in the language, how societies are symbolized in the language, how social factors influence the language, and the role the English language plays in structuring and representing social categories in various contexts
ศศภอ ๔๐๖ วรรณกรรมอังกฤษและอเมริกันร่วมสมัย ๓ (๓ – ๐ – ๖) งานวรรณกรรมของอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่สะท้อนอิทธิพลทางการเมือง ศาสนา เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและวิถีชีวิตของชาวอังกฤษและอเมริกัน บทกวี เรื่องสั้น และวรรณกรรมที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์
AREN 406 Contemporary British and American Literature 3 (3 – 0 – 6) A selection of contemporary British and American literature reflecting both British and American politics, religions, economics, and societies.  Relationship between British and American literature and the people’s way of life. British and American poetry, short stories, as well as literature made into films
ศศภอ ๔๓๒ สัมมนาทางวิชาการทางภาษา ๑ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ศึกษาขั้นตอนในการนำเสนอผลงานวิชาการ ตั้งแต่การอ่าน การรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาเขียนและพูดในรูปแบบของการสัมมนา
AREN 432 Seminar 1 3 (3 – 0 – 6) Process of how to critically and analytically read, collect information, write an academic paper and orally present an academic piece of work in a seminar
ศศภอ ๔๓๓ สัมมนาทางวิชาการทางภาษา ๒ ๓ (๓ – ๐ – ๖) เน้นปฏิบัติเพื่อประยุกต์วิชาความรู้ที่เรียนมาจากวิชาการสัมมนาทางวิชาการเบื้องต้น ผนวกกับความรู้จากวิชาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทางภาษา ศึกษารวบรวมความรู้ในหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  และเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาวิชาการวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๔๓๒
AREN 433 Seminar 2 3 (3 – 0 – 6) Application of theories from the course Seminar 1  to conduct a study on a particular topic and present it in an academic seminar
ศศภอ ๔๓๔ วรรณกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคเอเชีย ๓ (๓ – ๐ – ๖) คัดสรรวรรณกรรมเอเชีย ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 จากประเทศต่าง ๆ  เช่น ลาว เวียตนาม สิงคโปร์ และอินเดีย
AREN 434 Contemporary Asian Literature 3 (3 – 0 – 6) A selection of Asian Literature from countries such as Laos, Vietnam, Singapore, and India
ศศภอ ๔๓๕ เชคสเปียร์เบื้องต้น ๓ (๓ – ๐ – ๖) ชีวประวัติของเชคสเปียร์ ภูมิหลังของยุคสมัยและงานเขียนประเภทต่าง ๆ ของ เชคสเปียร์ รวมละครโศกนาฏกรรม สุขนาฏกรรม เชิงประวัติศาสตร์ และบทกวีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๐๗ และ ศศภอ ๒๐๘
AREN 435 Introduction to Shakespeare 3 (3 – 0 – 6) Shakespeare’s biography and background of the period, and all genres of Shakespeare’s works including tragedies, comedies, history, and poetry
ศศภอ ๔๓๖ วัจนะปฏิบัติศาสตร์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ภาษาและภาษาอังกฤษในเชิงวัจนะปฏิบัติศาสตร์ (pragmatic perspective) ทฤษฎีการสื่อสาร ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา ตัวบ่งบอก ทฤษฎีวัจนกรรม (speech acts) การวิเคราะห์บทสนทนา การเก็บข้อมูลภาษาพูด และภาษาเขียนเพื่อการวิเคราะห์ภาษาเชิง วัจนะปฏิบัติศาสตร์ วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ศศภอ ๑๐๙
AREN 436 Pragmatics 3 (3 – 0 – 6) Language and the English language from a pragmatic perspective, general theories of communication, conversational implicature, deixis, speech act theory, conversation analysis, collecting and analyzing spoken and written data
ศศภอ ๔๓๗ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การเขียนคำคล้องจอง โฆษณา คำประพันธ์ และเรื่องสั้น เพื่อให้ใช้ความคิดและจินตนาการในทางสร้างสรรค์รายวิชาก่อนหน้า : ศศภอ ๑๑๓, ศศภอ ๑๑๔, ศศภอ ๒๑๒ และ ศศภอ ๒๑๓
AREN 437 Creative Writing 3 (3 – 0 – 6) An advanced writing course focusing on writing rhymes, poetry, advertisements and short stories
ศศภอ ๔๓๘ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒ – ๒ – ๕) เรียนรู้หลักการสนทนาระหว่างบุคคลและการพูดในที่สาธารณะ ปลูกฝังพื้นฐานการออกเสียงที่เหมาะสม สามารถพูดในเรื่องต่างๆได้ ด้วยความมั่นใจ ฝึกการอภิปรายในชั้นเรียน
AREN 438 Public Speaking 3 (2 – 2 – 5) An advanced course with a focus on the principles of interpersonal communication and public speaking, instilling the basics of proper voice production, as well as developing a dynamic verbal delivery and confidence in oral presentation
ศศภอ ๔๔๐ นักเขียนสตรี ๓ (๓ – ๐ – ๖) การศึกษาพัฒนาการทางความคิด วัฒนธรรม และทัศนคติทางสังคมผ่านงานเขียนของนักเขียนสตรีจากยุคกลาง ถึง ปัจจุบัน  โดยงานเขียนที่เลือกมาศึกษาประกอบด้วยงานกวีนิพนธ์ และวรรณกรรมเรื่องสั้นของนักเขียนสตรี เช่น Amelia Lanier, Anne Finch, Mary Astell, Jane Austen, Emily Dickenson และ Mary Elizabeth Coleridge วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ศศภอ ๒๐๗ และ ศศภอ ๒๐๘
AREN 440 Women Writers 3 (3 – 0 – 6) A study of the development of female thoughts, cultures, and social perspectives through literary works of women writers from the Middle Age to the present
ศศภอ ๔๔๑ เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน ๓ (๓ – ๐ – ๖) การศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น เช่น องค์ประกอบของเรื่อง มุมมองการเล่าเรื่อง โครงเรื่อง และตัวละคร และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ที่มีผลต่อเรื่องสั้นโดยรวม  โดยศึกษาจากงานเขียนของนักเขียนชาวอังกฤษ และอเมริกัน  นักเขียนชาวอังกฤษ ได้แก่ D.H Lawrence, O’ Henry, Sir Arthur Conan Doyle and James Joyce และนักเขียนชาวอเมริกัน ได้แก่ Nathaniel Hawthorne, Kate Chopin, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway and William Faulkner
AREN 441 British and American Short Stories 3 (3 – 0 – 6) A study of elements of short stories such as setting, point of view, plot and characters and their effects to the understanding of the stories as a whole.  Selected works include the short stories by British authors such as D.H Lawrence, O’ Henry, Sir Arthur Conan Doyle and James Joyce and short stories by American authors such as Nathaniel Hawthorne, Kate Chopin, Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway and William Faulkner
ศศภอ ๔๔๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสู่วิชาชีพ ๓ (๓ – ๐ – ๖) การใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวสมัครเข้าทำงาน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคต การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ จดหมายส่วนตัว การบันทึกความจำ บันทึกข้อความ การเขียนและส่งแฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบฟอร์มและจดหมายเพื่อการสมัครงาน และการศึกษาต่อ การเขียนประวัติส่วนตัว การฝึกสัมภาษณ์สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
AREN 442 English for Career Preparation 3 (3 – 0 – 6) Use of English to prepare students for the job and university application processes and for their future careers, formal and personal letters, memorandums, notes, messages, faxes, e-mails, job interview simulations
ศศภอ ๔๕๕ การแปลระดับสูง ๓ (๓ – ๐ – ๖) เป็นการนำทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  แปลจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นที่การแปลงานเขียนประเภทตำรา  ที่ใช้โครงสร้างทางภาษาที่สลับซับซ้อน  การวิเคราะห์ภาษา  วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดในการแปลและหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาเหล่านั้นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ศศภอ ๒๐๗
AREN 455 Advanced Translation 3(3-0-6) An advanced translation course focusing on an application of the translation theories to actual work, translation from Thai originals into English and vice versa complex area-specific pieces of writing, an analysis of complex language, causes of translation, mistakes and possible solutions to the problem
ศศภอ ๔๕๖ การแปลแบบล่าม ๓ (๒ – ๒ – ๕) หลักการ กระบวนการ และวิธีการในการแปลแบบล่ามทั้งสองประเภทจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย คือล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ของภาษาพูดที่เหมาะกับการแปลแบบล่าม การฝึกฝนทักษะในการแปลแบบล่ามทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว
AREN 456 Interpretation 3 (2 – 2 – 5) Principles, procedures and methods of simultaneous interpretation and consecutive interpretation from English to Thai as well as from Thai to English, various characteristics and forms of language appropriate for interpretation, practices of simultaneous and consecutive interpretation
ศศภอ ๔๕๘ ภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมาย ๓ (๒ – ๒ – ๕) ทักษะต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพที่เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น นิติกร ทนายความ ผู้พิพากษา เป็นต้น คำศัพท์ สำนวน และข้อความเฉพาะด้านกฎหมาย การเขียนสัญญา การทำนิติกรรมต่าง ๆ
AREN 458 English for Law 3 (2 – 2 – 5) Various English skills necessary for law professionals such as legal officer, lawyer, judge, etc.; vocabularies and expressions used in legal matters such as contracts and other legal documents
ศศภอ ๔๕๙ การสอนภาษาอังกฤษขั้นแนะนำ ๓ (๓ – ๐ – ๖) บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ที่ประกอบด้วยวิธีการสอน รูปแบบและแนวการสอน การสร้างหลักสูตรและแผนการสอน เป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดับโรงเรียนและอุดมศึกษา และการสาธิตการสอน
AREN 459 Introduction to ELT 3 (3 – 0 – 6) The role of ELT; ELT methods: approach, design, procedure; language syllabus design and lesson planning; goals and standards at school and tertiary levels; and teaching demonstration
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (สายศิลปศาสตร์)
ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓  (๓-๐-๖) ประวัติความหมายของอารยธรรม วิธีการศึกษาอารยธรรม    กำเนิดของอารยธรรมต่าง ๆ ในโลก การศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมทั้งที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วย อียิปต์ เมโสโปเตเมีย ฟินิเซีย และอารยธรรมที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่มีความสำคัญ อาทิ ไมโนอัน มายา แอสเต็ค อินคา อารยัน ดราวิเดียน และอารยธรรมลุ่มน้ำแยงซีเกียง
ARSR 101 Development of Civilization 3 (3-0-6) History and meaning of civilization; methods of studying civilization; origin of various civilizations of the world; analysis of complex civilizations: Egypt, Mesopotamia, Phoenician, as well as those less known but important ones, including Minoan, Maya, Aztec, Inca, Aryan, Dravidian, and Yangzhe
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก เริ่มจากกรีกและโรมัน  ยุโรปยุคกลาง  ยุโรปใหม่ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคปฏิรูปการเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรม การแสวงหาอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย จนถึงสหภาพยุโรป
ARSR 102 World History 1: Western History 3 (3-0-6) History of the Western World beginning from the ancient eras of Greek and Roman to the Middle Age and Modern Europe, starting from the Renaissance, political reform in Europe, industrial revolution; colonization, World War I & II, collapse of the Russian Empire, and the EU
ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓-๐-๖) ประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียประกอบด้วยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
ARSR 103 World History 2: Asian History 3 (3-0-6) History of Asia covering the history of the Middle East, South Asia, Southeast Asia, and Eastern Asia
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖) ทฤษฎีและวิธีการเรื่องแหล่งกำเนิดของคนไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการก่อตั้งรัฐไทยและต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย และศึกษาเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ไทย
ARSR 104 History of Thailand 3 (3-0-6) Theories and approaches in the origin of the Thai people; history of Thailand from genesis to the modern time; influence of various civilizations on the foundation of the Thai nation-state and on the history of the Thai nation; study of crucial events in the Thai history
ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖) ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัฒนธรรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมของมนุษย์ รูปแบบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมในสังคมโลก สถาบันทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมทางวัตถุ  การเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งจากภายในและภายนอกสังคม  การถ่ายทอด  และการสืบสานวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ
ARSR 105 Man and Culture 3 (3-0-6) Study of relation between man and culture; human’s cultural creativity; various patterns of world’s cultures; cultural institutes; material culture; enculturation and acculturation; dissemination and cultural maintenance
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖) การศึกษารูปแบบของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ในสังคมโลกสมัยใหม่  การติดต่อทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนแรงงาน
ARSR 106 Global Studies: Society, Politics, Economics and Media 3 (3-0-6) A study of social, political, economic and media forms in the modern world; socio-economic and cultural contact; education and student’s exchanges; economic cooperation; and labor exchanges
กลุ่มวิชาเลือกของคณะศิลปศาสตร์
ศศภฝ ๑๔๑ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้หลักไวยากรณ์  และคำศัพท์ที่สูงมากขึ้น
ARFR 141 Elementary French 1 3 (2 – 2 – 5) Practice in speaking, listening, reading and writing skills, using more elementary  French grammatical structures and vocabulary
ศศภฝ ๑๔๒ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  โดยใช้หลักไวยากรณ์และวงศัพท์ที่สูงขึ้น
ARFR 142 Elementary French 2 3 (2 – 2 – 5) Practice in speaking, listening, reading, and writing basic French, focusing on  advanced grammatical structures and vocabulary
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ   หลักไวยากรณ์  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ARJP 161 Elementary Japanese 1 3 (2 – 2 – 5) Practice in reading and writing Hirangana and Katakana characters;   elementary  Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic structures used in daily life
ศศภญ ๑๖๒ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๒ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกการฟัง  การพูด   การอ่าน  การเขียนอักษรญี่ปุ่น มากขึ้น  โครงสร้าง  และไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่ซับซ้อนมากขึ้น   ตัวบ่งปริมาณของนาม  วิเศษณ์   สันธาน  การผันคำกริยา  ประโยคสามัญ  และอื่น ๆ
ARJP 162 Elementary Japanese 2 3 (2 – 2 – 5) Practice in listening, speaking, reading and writing more Japanese characters; more complex Japanese structures and grammar; quantifiers of nouns; adverbs; conjunctions; conjugation of verbs; and simple sentences and some others
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางด้านสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์  และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใช้ตัวอักษรโรมัน  (Pinyin Romanization) ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงคำศัพท์ภาษาจีน ๓๐๐ คำ
ARCH 171 Chinese 1 3 (2 – 2 – 5) Pronunciation practice in vowels, consonants, tones, and Mandarin Chinese phonetic alphabet (Pinyin); and basic skills in listening, speaking, reading, and writing within 300 Chinese characters
ศศภจ ๑๗๒ ภาษาจีน ๒ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ไวยากรณ์จีนขั้นสูง  และการสร้างประโยคในภาษาจีนแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนขึ้น  ฝึกทักษะการสนทนาสั้น ๆ   และเขียนภาษาจีนในวงคำศัพท์ใหม่ในภาษาจีนเพิ่มอีก ๓๐๐ คำ รวมถึงทักษะการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย ขั้นพื้นฐาน
ARCH 172 Chinese 2 3 (2 – 2 – 5) Advanced Chinese grammar and construction of various more complex sentences; short  conversations; practice in writing with 300 new words and in  using basic Chinese-Thai dictionary skills
ศศภจ ๑๗๓ ภาษาจีน ๓ ๓ (๒ – ๒ – ๕) ฝึกทักษะการฟัง การสนทนาโต้ตอบ  การอ่าน  และการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น  โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง  และการใช้ไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่เหมาะสม
ARCH 173 Chinese 3 3 (2 – 2 – 5) Practice more in listening, conversations, reading  and writing more structurally complicated Chinese in everyday use, focusing on correct pronunciation and appropriate use of idiom and expressions
ศศพฐ ๑๔๑ หลักการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓ – ๐ – ๖) หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การทำงานเป็นทีมและเป็นกลุ่ม สมาชิกที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรม คุณภาพของสังคม
ARFE 141 Principle of Management for Self Development 3 (3 – 0 – 6) Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; qualified members with ethic and moral, quality of the society
ศศพฐ ๑๔๒ การบริหารทรัพยากรและเวลา ๓ (๓ – ๐ – ๖) รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารเวลาให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตที่ต้องศึกษาและการทำงาน
ARFE 142 Resources and Time Management 3 (3 – 0 – 6) Different types of resources concerning human life both natural and information resources; time management to fit ways of life: private life, educational life style and working life style
ศศพฐ ๑๔๓ การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง ๓ (๓ – ๐ – ๖) พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างทางความคิดของมนุษย์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและความขัดแย้ง สาเหตุและประเภทต่างๆของปัญหาและความขัดแย้ง การแก้ปัญหาการไกล่เกลี่ย  การโต้แย้งตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ARFE 143 Problems and Conflict Management 3 (3 – 0 – 6) Human behaviors; different ways of human thinking; basic concepts on problems and conflicts; causes and different types of problems and conflicts; problem-solving; reconciliation; discussion some cases in Thai society
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓ – ๐ – ๖) หลักการและกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลที่ดี การนำหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการคิดและการวิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
ARFE 144 Critical Thinking and Analysis 3 (3 – 0 – 6) Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓ – ๐ – ๖) เทคนิคหลากหลายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรความรู้ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ การสืบค้นความรู้ที่ต้องการ การนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
ARFE 145 Self – Learning Techniques 3 (3 – 0 – 6) Numerous techniques of self-learning; types of knowledge and natural resources; search for  required knowledge; application of the knowledge for individual as well as society
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตสำนึกเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์  การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
ARFE 146 Personality Development 3 (3 – 0 – 6) Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality development; appropriate self, mental and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living; realization of human value.  Knowing how to appreciate and differentiate beauty and virtue which are foundation of humanness
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ๓ (๓ – ๐ – ๖) การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการมนุษย์ การปรับตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น อิทธิพลทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ARFE 147 Psychology for Better Life 3 (3 – 0 – 3) Learning of human development; self-adjustment; understanding of individual  and others; social and environmental influence on human life and healthy mind; life planning; creativity and responsibility for self, family and society
ศศพฐ ๑๔๘ ความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตสาธารณะ ๓ (๓ – ๐ – ๖) หลักการและวิธีการของความเป็นประชาธิปไตย ความสำคัญของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักหน้าที่ บทบาทของตนเอง การปลูกฝังแนวคิดสันติวิธี การมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนร่วมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย
ARFE 148 Democracy  and  Public  Mind 3 (3 – 0 – 6  ) Principles and methods of democratization; importance of participatory democracy; respect of rights of individual and others; realization of roles and responsibilities of individual; cultivation of peace; conscientiousness and responsibilities to public as a member of democratic society
ศศพฐ ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓ (๓ – ๐ – ๖) การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมที่หลากหลายและความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
ARFE 149 Interpersonal  Relationship Development 3 (3 – 0 – 6  ) Learning of human behaviors; human relationship; development of individual and group relationship; relationship among diverse societies and the outside world
ศศพฐ ๑๕๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓ (๓ – ๐ – ๖) ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทย ประวัติและความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งด้านระบบ    ความคิด ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตของพลเมือง
ARFE 150 Thai Society and Culture 3 (3 – 0 – 6) Significance of the Thai society and culture; history and origin of the Thai people; influence of western and eastern civilization into Thai culture and society, especially on system of thought, belief, religion and way of life of the people
ศศพฐ ๑๕๑ สังคมสารสนเทศ ๓ (๓ – ๐ – ๖) สังคมโลกปัจจุบันในฐานะเป็นสังคมแห่งการแสวงหาความรู้ รูปแบบต่างๆ ของสารสนเทศ การนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย
ARFE 151 Information Society 3 (3 – 0 – 6) Present world society as a knowledge-based society ; various forms of information ; application of information for the right use by respecting the Thai  ethics and morals
ศศพฐ ๑๕๒ เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ต่อการดำเนินชีวิต ระบบการผลิต ทฤษฎีการตลาด ระบบการตลาด และระบบเศรษฐกิจ
ARFE 152 Introduction to Economics 3 (3 – 0 – 6) Basic  concepts and theories of Economics to make a living ; systems of  production ; theories of marketing ; system of Thai marketing and economy
ศศพฐ ๑๕๓ กฏหมายขั้นแนะนำ ๓ (๓ – ๐ – ๖) ทฤษฎีและหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกับกระบวนการยุติธรรม การตรากฎหมาย กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญ
ARFE 153 Introduction to Laws 3 (3 – 0 – 6) Basic concepts and principles of juridical process; legislation process; basic important laws
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาและมนุษย์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดพื้นฐานของปรัชญา มนุษย์กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห์หาเหตุผล การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาในการปรับตนเอง ให้มีจริยธรรม   คุณธรรม  และการพัฒนาสังคม
ARFE 155 Philosophy and Human Being 3 (3 – 0 – 6) Basic concepts of Philosophy; man and truth finding; reason analysis; application of philosophical concepts to the ethical and moral self improvement and social development
ศศพฐ ๑๕๖ มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓ – ๐ – ๖) หลักการและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างของวิทยาศาสตร์กับชีวิตมนุษย์ การนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
ARFE 156 Man and Science 3 (3 – 0 – 6) Principles and importance of science; development of science and technology, relationship between science and human life; application of science to the human life; impact of the technology development to the ways of life of the human being
ศศพฐ ๑๕๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓ – ๐ – ๖) แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ บทบาทและความรับผิดชอบของมนุษย์ การอนุรักษ์ ดูแล และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ARFE 157 Conservation of Resources and Environment 3 (3 – 0 – 6) Different concepts and approaches concerning the diversity of natural resources and environment; interaction between human life and natural environment; human roles and responsibilities: conservation, supervising and protection of the natural resources and environment

การสอบวัดคุณสมบัติ

การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพสำหรับหลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะยึดถือตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑ การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มหิดล และนโยบายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๒.๑ ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ให้บริการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
– ตำราทางวิชาการ
– หนังสืออ้างอิง
– วารสารทางวิชาการและสิ่งตีพิมพ์
– หนังสือพิมพ์
– พจนานุกรม
– วีดิทัศน์
– สื่ออิเลคทรอนิคส์
๒.๒ ศูนย์เรียนรู้ภาษา
ปัจจุบัน นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนมิได้จำกัดอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงนอกห้องเรียน ซึ่งได้ตราในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ ว่า วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นเป้าหมายหลักในระบบการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้นั้น ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง (Autonomous Learning) คือสามารถเรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลความรู้จากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อทางเทคโนโลยี เช่นสื่อทางอินเตอร์เน็ต และประเมินความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator)
ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ภาษา (Language Learning Center) ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับความร่วมมือในการใช้สถานที่ตั้งศูนย์ฯ ณ สำนักหอสมุดชั้น ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองและเพื่อ เป็นแนวทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมย่อย เช่น โครงการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง และ โครงการส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้น นอกจากนั้นยังได้นำสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้นี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ เรียนการสอนด้วย เช่น กำหนดให้นักศึกษาเข้ามาใช้สื่อการเรียนในศูนย์และเก็บรวบรวมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสายแพทย์และวิทยาศาสตร์ภาคบังคับ เป็นการแบ่งระดับ (Level system) มีทั้งหมด ๖ ระดับ (Level 1-6) และปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกำหนดและส่งเสริมให้ใช้สื่อเรียนรู้ฯ ในศูนย์ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยปรับปรุงสื่อเรียนรู้ที่ใช้ในศูนย์ฯ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้จัดทำโครงการกิจกรรมย่อยเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน ชั้นเรียนและสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
ภายในศูนย์ฯได้แบ่งพื้นที่การเรียนออกเป็นสี่ส่วนตามทักษะการเรียน ได้แก่

๑. พื้นที่สำหรับการฝึกอ่านและเขียนรวมทั้งไวยากรณ์และกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ ทักษะ การอ่านและเขียน
๒. พื้นที่สำหรับการฝึกพูดและฟัง
๓. พื้นที่สำหรับดูวิดิทัศน์ รวมทั้งเคเบิลเพื่อการศึกษา
๔. พื้นที่สำหรับการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ศูนย์ฯ มีโครงการใหญ่ แบ่งออกเป็น ๓ โครงการดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ในศูนย์ฯ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ของคณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาคณะต่างๆ  ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน โดยใช้พื้นที่ศูนย์ดังนี้ พื้นที่ชั้น ๓ ใช้ร่วมกับพื้นที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ของห้องสมุด
๑. มุมไวยากรณ์
๒. มุมเพลง
๓. มุมแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
๔. มุมคำศัพท์
๕. มุมพจนานุกรมและหนังสืออ้างอิง
๖. มุมวรรณกรรม
๗. มุม SRA
๘. มุมข่าว
๙. มุมภาพยนตร์
๑๐. มุม UBC
๑๑. มุมการฟัง
๑๒. มุม ESP
๑๓. มุมสรรสาระ
๑๔. มุมสื่อสุนทรีย์
๑๕. มุมภาษาฝรั่งเศส
๑๖. มุมภาษาจีน
๑๗. มุมภาษาญี่ปุ่น

พื้นที่ชั้น ๓ ห้องสมุด

๑. International Tests
๒. Reading aloud
๓. Movies (video / VCD)

พื้นที่ชั้น ๒ (ห้องพักครู )

๑. Writing Lab
๒. Speaking Café
๒. โครงการ LLC Online เนื่องจากพื้นที่ศูนย์ฯ มีจำกัด และมีปัญหาในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบกับผู้ใช้มีจำนวนมาก การเรียนรู้ทาง Online จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ซึ่งศูนย์ฯ มีโครงการผลิตสื่อเรียนรู้ Online เพื่อรองรับการใช้มุมต่าง ๆ ที่ระบุมาในข้อ ๑
๓. โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ ศูนย์ฯ ได้ทดลองเปิดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๔๙ และจะได้ปรับปรุงโครงการเพื่อใช้ใน   ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ต่อไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปให้คำปรึกษาคนละ ๑ – ๒ สัปดาห์ / ชั่วโมง
ทั้งนี้ นักศึกษา อาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเข้าไปใช้ศูนย์เรียนรู้ภาษาได้ใน วันเวลาราชการ

สำนักหอสมุด

๓ การสนับสนุนและการให้คำปรึกษา
๓.๑ การเพิ่มศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ
– ค่ายวิชาการศิลปศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาใหม่)
– โครงการสอนซ่อมเสริมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษระดับปานกลางถึงต่ำ
– จัดทำสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เช่น โครงการพัฒนาและดูแลระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดทำบทเรียน CAI
– โครงการสอนพิเศษภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน เช่น English for Everyday Use, โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEFL-iBT, IELTS, TOEIC,
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน (Grooming Students for Work), โครงการอบรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษธุรกิจ,
โครงการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ (Practical English Pronunciation), โครงการอบรมภาษาอังกฤษ : Learning English Through Controversial Issues
– กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ วันฮัลโลวีน ฯลฯ
– การฝึกงานในหน่วยงานที่ใช้ภาษาอังกฤษ
๓.๒ ระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๓ ระบบให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเริ่มภาคการศึกษาที่ ๑ และปัจฉิมนิเทศ
๓.๔ ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมในปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการทำงานในสาขาต่าง ๆ และในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยใน ยุคโลกาภิวัตน์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นความต้องการอันนี้จึงมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อสนองความต้องการ ของสังคม
นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษจะสำรวจความต้องการของตลาด สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุก ๕ ปี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: