ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย .

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาไทย)
หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างบัณฑิตศิลปศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาไทย และมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแก่ยุคสมัย มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ไปใช้ในสังคมได้ ตลอดจนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
(๑) มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับสังคมปัจจุบัน
(๒) มีความรู้ด้านภาษาไทยอย่างชัดแจ้งและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
(๓) มีความสามารถในการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้วิชาภาษาไทยให้เป็นประโยชน์ใน อาชีพต่าง ๆ
(๔) สามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในระดับสูงต่อไปได้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกของโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบหน่วยกิตทวิภาคของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งประกอบด้วยภาคต้นและภาคปลาย การคิดจำนวนหน่วยกิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวคือ

(๑) ภาคทฤษฎี การบรรยาย อภิปราย หรือการศึกษาเทียบเท่า คิดหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา
เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต

(๒) ภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝึก หรือการศึกษาเทียบเท่า คิด ๒-๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา
เป็นปริมาณการศึกษา ๑ หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

(๑) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
(๒) จำนวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต แต่ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การวัดผลการศึกษา

การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรีและประกาศหรือข้อบังคับของคณะที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

(๑) นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิตประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต และหมวดวิชา เลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
(๒) นักศึกษาต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาศิลปศาสตร บัณฑิต

อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
๑. อาจารย์ ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส-ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Diplome d’Etudes Approfondies (Ethnologie),
Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale
Doctorat en Anthropologie Sociale et
Ethnologie, Ecole des Hautes Etudes en
Science Sociale
๒. อาจารย์เขมฤทัย บุญวรรณ ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓. อาจารย์ชนกพร  พัวพัฒนกุล อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. อาจารย์ณรง ศักดิ์ สอนใจ ศศ.บ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
๕. อาจารย์ณัฐกา ญจน์ นาคนวล ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. อาจารย์น้ำมนต์ อยู่อินทร์ อ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. อาจารย์พิชณี โสตถิโยธิน
ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. อาจารย์วรรณพร พงษ์เพ็ง อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๒ (ภาษาไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. อาจารย์อภิ ลักษณ์ เกษมผลกูล กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา
อ.ม. (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
๑. ศาสตราจารย์                             ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Doctorat de I’Universite de Paris (Sorbonne)
๒. ศาสตราจารย์                              ดร.กุสุมา รักษมณี อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A.(Sanskrit and Indian Studies)
University of Toronto.
Ph.D. (Sanskrit and Indian Studies)
University of Toronto.
๓. ศาสตราจารย์                              ดร.ประคอง นิมมานเหมินทร์ อ.บ. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. Education Mankato State University
๔. ศาสตราจารย์                              ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ กศ.บ. เกียรตินิยม วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
A.M. (Education), A.M. (Linguistics), The University of Michigan
Ph.D. (Linguistics), The University of Taxas
Postdoctoral (Linguistics), New York University
๕. ศาสตราจารย์ ปรีชา ช้างขวัญยืน อ.บ. เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๖. รองศาสตราจารย์                          ดร.ราตรี ธันวารชร อ.บ.เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ อ.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
B.A.(Hons) Sanskrit and Indian Studies, School of Oriental and African Studies,London
Ph.D. (Thai Literature), School of Oriental and African Studies,London
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน อ.บ.เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๙. อาจารย์ ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาตะวันออก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ม.เกียรตินิยมอันดับ ๑ (ภาษาตะวันออก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ด. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
จำนวนที่คาดว่าจะรับ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐
จำนวนสะสม ๓๒๘ $ ๓๑๒ $ ๒๔๒ $ ๒๐๐ ๒๐๐
จำนวนที่คาดว่าจะจบ ๖๖* ๑๒๐* ๙๒ ๕๐ ๕๐

* นักศึกษาหลักสูตรเดิม (หลักสูตร พ.ศ.2547)
$
จํานวนที่ระบุรวมนักศึกษาหลักสูตรเดิม (หลักสูต รพ.ศ.2547) ด้วย(จำนวนนึกศึกษาที่ตาดว่าจะรับแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้)

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

๑.สถานที่ อาคารที่ทําการชั่วคราว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
๒.อุปกรณ์การสอน อุปกรณ์การสอนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุด

Material type Thai English Total
Reference books ๙,๙๙๐ ๖๓,๒๒ ๑๖,๓๑๒
Health Sci + Sci & Tech Textbooks ๒๑,๕๖๓ ๒๔,๑๑๙ ๔๕,๖๘๒
Soc Sci & Humanities Textbooks ๔๗,๔๓๙ ๓๑,๙๔๙ ๗๙,๓๘๘
Mahidol University Theses ๑๓,๗๔๗ ๑๘,๗๐๙ ๓๒,๔๕๖
Journals ๑๒๙ ๑๔๐ ๒๖๙
WHO Publications ๑๖๙๐ ๑,๖๙๕
Music materials ๖,๒๐๘ ๑,๐๐๑ ๗,๒๐๙
Publication Music ๒,๓๘๐ ๙๐๙ ๓,๒๘๙
Audiovisual materials ๓,๔๓๙ ๑,๒๔๙ ๔,๖๘๘
Mahidol University Archives ๒,๓๓๙ ๒๘๘ ๒,๖๒๗
Language Materials ๓๘ ๒,๒๒๐ ๒,๒๕๘
Research Reports ๒๘๖ ๒๙๐

( Collected : 25 December 2006 )

ข้อมูลจาก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทสํานักงานศูนย์การ แปล คณะศิลปศาสตร์

งบประมาณ

๑ ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตโดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตโดยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท / คน / ปี

๒ แหล่งที่มาของงบประมาณในการผลิตบัณฑิต
แหล่งที่มาของงบประมาณในการผลิตบัณฑิตมาจาก
– งบประมาณแผ่นดิน
– เงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
– เงินรายได้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๑ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอก ๘๓ หน่วยกิต
วิชาบังคับ ๕๖ หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก ๒๗ หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓ (๒-๒-๕)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศพฐ ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๔ ศิลปะและชีวิตไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๑๕๒ ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ๒ (๒-๐-๔)
กจสว ๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
ดศดน ๑๐๕ ดนตรีในชีวิตมนุษย์ ๒ (๒-๐-๔)
ดศดน ๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
สวศท ๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการ ปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ๓ (๓-๐-๖)
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ ๒ (๒-๐-๔)
สพศท ๓๑๐ ความรู้ทั่วไปนิเวศน์วิทยาสัตว์ ป่าและการอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ๒ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วกศท ๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๔ เทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๕ ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๖ กรีฑา ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๗ รักบี้ฟุตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๘ เซปักตะกร้อ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๐๙ ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๐ บาสเกตบอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๑ วอลเลย์บอล ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๒ ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
วกศท ๑๑๔ แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๓ วงดนตรีสากลมูลฐาน ๑ (๐-๒-๑)
สพศท ๒๒๐ การอยู่ร่วมกันกับสัตว์อย่างปลอดภัย ๒ (๒-๐-๔)
แผนการศึกษา วิชาเอกเดี่ยว

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาเอก ๘๓ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับมี ๑๙ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกราย รวม ๕๖ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภท ๑๑๑ ภาษากับความคิด ๒ (๑-๒-๓)
ศศภท ๑๑๒ หลักและศิลปะการฟังและการอ่าน ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๑๓ หลักและศิลปะการเขียน ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๑๔ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๑ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๒ หลักและศิลปะการพูด ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๑๓ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๔ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๑๕ วรรณคดีเอกของไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๖ อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๗ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๒ คติชนวิทยากับวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๔ การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๑๕ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๑๑ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๑๒ วรรณกรรมวิจารณ์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๙๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๙๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อ การพัฒนา ๓ (๒-๒-๕)
กลุ่มวิชา บังคับเลือกมี ๓๗ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต (๙ รายวิชา)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศภท ๒๖๑ ภาษาไทยสมัยต่างๆ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๒ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๓ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๔ การพูดเพื่อการกระจายเสียง ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๕ การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๖ การเขียนในสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๗ การเขียนในสื่ออินเทอร์เน็ต ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๑๓ ลีลาในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๑ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๒ ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๓ ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๔ ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๖ วรรณกรรมเปรียบเทียบเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๗ นักประพันธ์เอกของไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๘ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๙ นิทานพื้นบ้าน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๐ วรรณคดีท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๑ การเขียนบท ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๒ การพูดแบบพิธีกร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๓ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๔ ภาษาสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๕ ภาษาในการประชาสัมพันธ์องค์กร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๑ อรรถศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๒ สัมพันธสาร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๓ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๔ วรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๕ วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๖ วรรณกรรมไทยกับคีตศิลป์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๗ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๘ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๙ ตำนานพื้นบ้าน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๗๐ คติชนวิทยาปริทัศน์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๗๑ เทคนิคการพูดเพื่อการฝึกอบรมและการประชุม ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๒ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๓ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๙)
แผนการศึกษา วิชาเอก-วิชาโท

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาเอก ๖๒ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับมี ๑๔ รายวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกรายวิชา รวม ๔๑ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศศภท ๑๑๑ ภาษากับความคิด ๒ (๑-๒-๓)
ศศภท ๑๑๒ หลักและศิลปะการฟังและการอ่าน ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๑๓ หลักและศิลปะการเขียน ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๑๔ ลักษณะภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๑ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๒ หลักและศิลปะการพูด ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๑๓ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๔ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๑๖ อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๗ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๔ การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๙๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๙๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อ การพัฒนา ๓ (๒-๒-๕)
กลุ่มวิชาบังคับเลือกมี ๔๒ รายวิชา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต (๗ รายวิชา)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศศภท ๒๑๕ วรรณคดีเอกของไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๑ ภาษาไทยสมัยต่างๆ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๒ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๓ แบบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๖๔ การพูดเพื่อการกระจายเสียง ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๕ การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๖ การเขียนในสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๒๖๗ การเขียนในสื่ออินเทอร์เน็ต ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๑๒ คติชนวิทยากับวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๓ ลีลาในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๕ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๑ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๒ ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๓ ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๔ ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๖ วรรณกรรมเปรียบเทียบเบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๗ นักประพันธ์เอกของไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๘ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๖๙ นิทานพื้นบ้าน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๐ วรรณคดีท้องถิ่น ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๑ การเขียนบท ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๒ การพูดแบบพิธีกร ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๓ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๓๗๔ ภาษาสื่อสารมวลชน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๗๕ ภาษาในการประชาสัมพันธ์องค์กร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๑๑ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๑๒ วรรณกรรมวิจารณ์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๖๑ อรรถศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๒ สัมพันธสาร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๓ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๔ วรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๕ วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๖ วรรณกรรมไทยกับคีตศิลป์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๗ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๘ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๖๙ ตำนานพื้นบ้าน ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๗๐ คติชนวิทยาปริทัศน์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๔๗๑ เทคนิคการพูดเพื่อการฝึกอบรมและการประชุม ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๒ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๓ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๒ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๔๗๔ การศึกษาอิสระ ๓ (๐-๙)
กลุ่มวิชาโท ๒๑ หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาวิชาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร อาทิ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
ที่จะเปิดเป็นวิชาโทในอนาคต โดยกลุ่มวิชาโทต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในสาขาใดๆ ก็ได้ ที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้เรียน ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดวิชาในกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ให้นักศึกษาได้เลือกเป็นวิชาเลือกเสรีด้วยส่วนหนึ่ง มีรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้

ศศพฐ ๑๔๑ หลักการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๒ การบริหารทรัพยากรและเวลา ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๓ การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๘ ความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตสาธารณะ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๑ สังคมสารสนเทศ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๒ เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๓ กฎหมายขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๕ ปรัชญาและมนุษย์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๖ มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
ศศพฐ ๑๕๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖)
ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาในหลักสูตรนี้ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสประจำวิชา พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จะประกอบด้วยสัญลักษณ์ ๗ หลัก ๔ หลักแรกเป็นตัวอักษร ๓ หลักหลังเป็นตัวเลข
ตัวอักษร ๔ หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวอักษร ๒ หลักแรก เป็นอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย/คณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
ศศ และ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Artsตัวอักษร ๒ หลักหลัง เป็นชื่อรายวิชา / ภาควิชา / สาขาวิชา / โครงการ ที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
อักษรย่อ ชื่อเต็มภาควิชา / โครงการ
ไทย อังกฤษ ไทย-อังกฤษ
ภท TH ภาษาไทย Thai
ภอ EN ภาษาอังกฤษ English
พฐ FE พื้นฐาน
ตัวเลข ๓ หลัก มีความหมายดังนี้
ตัวเลขหลักแรก (ใช้เลข ๑-๒-๓-๔) แสดงระดับชั้นปีที่กำหนดให้ศึกษารายวิชานั้นๆ
เลขตัวที่สองและสาม (ใช้เลข ๐๐-๖๙) แสดงกลุ่มรายวิชาและลำดับรายวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ใช้เลข ๐๐ – ๐๙
ที่คณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอน
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ ใช้เลข ๑๑ – ๑๙
กลุ่มวิชาบังคับเลือก ใช้เลข ๖๑ – ๗๙
กลุ่มวิชาสัมมนา โครงงานและงานวิจัย ใช้รหัสพิเศษ ๔๙๑ – ๔๙๙

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒
๑. มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา มนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ศศบศ ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) ภาษาอังกฤษ (ระดับ) ๑ รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ๓ (๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) ศศภท ๑๑๒ หลักและศิลปะการฟังและการอ่าน ๓ (๒-๒-๕)
ภาษาอังกฤษ (ระดับ) ๑ รายวิชาจากกลุ่ม ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๑๓ หลักและศิลปะการเขียน ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อ สาร ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๑๑๔ ลักษณะภาษาไทย
๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๑๑๑ ภาษากับความคิด ๒ (๑-๒-๓)
XXXX XXX วิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๑) ๓
ศศภท XXX วิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มสุขภาพและนันทนาการ) ๒
รวมหน่วยกิต ๒๐ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต
๒. XXXX XXX วิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๑) XXXX XXX วิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒)
ศศบศ ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓ (๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๑ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท ๒๑๖ อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๒ หลักและศิลปะการพูด ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๒๑๗ คติชนวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๒๑๓ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๑
ศศภท ๒๑๔ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๑
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
๓. XXXX XXX วิชาการศึกษาทั่วไป (กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ๒) ศศบศ ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม
การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง
๓ (๓-๐-๖)
ศศบศ ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓ (๓-๐-๖) ศศบศ ๑๐๖ เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๓๑๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๓๑๔ การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๒ ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๔
ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๓ ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๕
XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๒ XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๓
รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต
๔. ศศภท ๔๙๒ บูรณาการภาษาและวรรณคดีไทยเพื่อ การพัฒนา ๓ (๒-๒-๕) ศศภท ๔๙๑ สัมมนาภาษาและวรรณคดีไทย ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๖ ศศภท XXX วิชาบังคับเลือก ๗
XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๔ XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๖
XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๕ XXXX XXX วิชาสาขาวิชาโท ๗
ศศภท XXX วิชาเลือกเสรี ๑ XXXX XXX วิชาเลือกเสรี ๒
รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต

( XXX เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
โดยเลือกจากกลุ่มวิชาที่กำหนดให้ของแต่ละกลุ่ม ทั้ง ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาโทและหมวดวิชาเลือกเสรี)

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) คำอธิบายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาแกน
มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์๒ (๑-๒-๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข   ป้องกันปัญหา  หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE101 General Education for Human Development (1-2-3) The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (๒-๒-๕) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE102 Social Studies for Human Development (2-2-5) Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2(1-2-3) Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
กลุ่มวิชาภาษา
นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ให้มีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต (๓ รายวิชา) โดยกำหนดให้เรียนวิชาภาษาไทย ๑ วิชา และวิชาภาษาอังกฤษ ๒ วิชา
ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH100 Art of Using Thai Language in Communication 3(2-2-5) Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for accurate  and appropriate communication
ศศภอ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓(๒-๒-๕) ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน
AREN103 English Level 1 3(2-2-5) Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.
ศศภอ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓(๒-๒-๕) คำศัพท์ สำนวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
AREN104 English Level 2 3(2-2-5) Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕) การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่    และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  คำจำกัดความและการ จำแนก  การเขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คำเชื่อม  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ    การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ  และการทำการอนุมาน
AREN105 English Level 3 3(2-2-5) Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
ศศภอ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕) บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
AREN106 English Level 4 3(2-2-5) Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels.
ศศภอ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒-๒-๕) บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
AREN107 English Level 5 3(2-2-5) Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.
ศศภอ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที
AREN108 English Level 6 Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ศศพฐ๑๑๑ มนุษย์กับความชื่นชมศิลปะ ๓(๓-๐-๖) พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต่างๆ ในสังคม ความสำคัญของศิลปะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  งานศิลปะที่สำคัญๆ
ARFE111 Man and Arts Appreciation 3(3-0-6) Development of different types of art in society; significance of art and ways of life of the Thai people in society; study of art masterpieces
ศศพฐ๑๕๔ ศิลปะและชีวิตไทย ๓(๓-๐-๖) แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยศึกษาจากยุคสมัยต่างๆ ของงานศิลปะไทย และการสร้างงานศิลปะของศิลปินที่สำคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะต่อวิถีไทย
ARFE154 Arts and Thai Life 3(3-0-6) Concept of art; development of Thai Art by investigating the different periods of Thai Art; creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai Art and its influence on the Thai’s ways of life
ศศภท๑๕๒ ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ๒(๒-๐-๔) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ การใช้ภาษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความสมานฉันท์ของพลเมืองในประเทศไทย ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ARTH152 Language and Society and Culture in Thailand 2(2-0-4) Relationship between language and societies; cultural diversity in Thailand; language change according to various factors; language use in strengthening mutual understanding and reconciliation of the people in Thai multicultural society
กจสว๑๐๑ การบริหารและการจัดการทั่วไป ๓(๓-๐-๖) การจัดการขั้นแนะนำ แนวคิดทางการจัดการ หลักการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ การควบคุม วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน การวางแผนการเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
MGID101 Administration and General Management 3(3-0-6) Introduction to management, management concepts, principles of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling, Introduction to economics, demand-supply, equilibrium, elasticity and category of goods, market system in economics, production cost, national income account, economic growth, elementary finance, financial planning, how to read financial statements, the important financial ratios, investment, investment diversification
ดศดน๑๐๕ ดนตรีในชีวิตมนุษย์ ๒(๒-๐ – ๔) รายวิชาที่เป็นสหวิทยาการของดนตรีและมานุษยวิทยา มานุษยวิทยาของดนตรีที่มีในวิถีชีวิตของมนุษยชาติกลุ่มชนต่าง ๆ บทบาทและหน้าที่ของดนตรีในทุกระดับของสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่กลุ่มสังคมวัฒนธรรมระดับชาวบ้านไปจนถึงระดับกลุ่มสังคมวัฒนธรรมระดับสูง ปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมที่ดนตรีไปเกี่ยวข้อง ความหมายในดนตรี หน้าที่และการประยุกต์ดนตรี ดนตรีกับระบบความเชื่อ ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่องของดนตรีในสังคม และดนตรีในวิถีชีวิตสมัยใหม่
MSMS105 Music in Human Life 2(2-0-4) An interdisciplinary course of music and anthropology, the anthropology of music attached to the ethnic groups’ way of lives. Roles and functions of music in all sociocultural levels diverging from indigenous to high cultures. Social factors in which music involved. Meanings in music, Function and application of music, music and belief system, change and continuity of music in the society and music in the modern life
ดศดน๑๐๗ ภาพยนตร์วิจักษ์ ๒(๒ -๐ -๔) คำจำกัดความ บทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ การสำรวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการของภาพยนตร์ในโลกภาพยนต์ตะวันตก-ตะวันออก และภาพยนตร์ไทย องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การสำรวจภาพยนต์ หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์
MSMS107 Film Appreciation 2(2-0-4) The definitions, role & functions of Films. Survey into genres, film styles, history of films, and development in both Eastern-Western Cinematographic worlds as well as films in Thailand. Elements of film creation. Films exploration. Principles of aesthetic evaluation in Films
สวศท๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๓(๓- ๐ -๖) ผู้บริโภค อุปทาน อุปสงค์ ผู้ผลิต ต้นทุน กลไกตลาด ระบบเศรษฐกิจการแข่งขันต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์มวลรวม การลงทุน เงินเฟ้อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การกระจายรายได้ ดุลการค้า
ENGE103 Economics in Everyday Life 3(3-0-6) Consumer, demand, producer, cost supply, market mechanism, competition economic systems, gross domestic products, investment, inflation, fiscal policy, monetary policy, income distribution, trade balance.
สมมน๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ ๒ (๒- ๐ – ๔) ความหมายและขอบเขตของปรัชญา  ทำทฤษฎีเรื่องที่เป็นหลักมูล  หรือที่สำคัญข้อสมมุติทางปรัชญาที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันและศาสตร์ต่างๆ   เช่น   วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   คำถามพื้นฐานในปรัชญาสาขาหลัก  ได้แก่ อภิปรัชญา  ปรัชญาที่เกี่ยวกับวิธีการ  ความสมเหตุสมผล  ขอบเขต  และจริยศาสตร์  เช่น  อะไรคือสิ่งจริงแท้อะไรคือพื้นฐานของความรู้ และอะไรควรเป็นเป้าหมายของชีวิต
SHHU101 Introduction to Philosophy 2(2-0-4) Meaning and scope of philosophy. Method of philosophizing. Philosophical assumptions in daily life and other sciences like natural science. Basic questions in major branches of philosophy – metaphysics, epistemology, and ethics—such as “What is ultimately real?”, “What is the foundation of knowledge?”, and “What should be the goal of life?”.
สมสค๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒ (๒- ๐ – ๔) โครงสร้างการเมืองและบริหารของประเทศไทยที่ใช้กฎหมายเป็นพื้นฐานในการปกครอง อาทิกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น ธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ การมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในกระบวนการการเมือง และใช้กฎหมายในการปกครอง กฎหมายที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย และจินตทัศน์ทางการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ ในแง่ของบูรณาการระหว่างกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
SHSS109 Integration of Thai Politics and Law 2(2-0-4) The structure of Thai Politics and Administration based essentially on laws, for instance, Institution law, Administrative laws, law of election, criminal law, civil and commercial Code etc., nature of Thai Politics, law enforcement, sovereignty power (legislation, executive and judicial authorities) public participation in political and administration process , laws related democratic and totalitarian perspectives in term of the integration of Thai politic and Laws
สมสค๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ  สุขภาพจิต การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
SHSS140 General  Psychology 2(2-0-4) Concepts and theories of psychology perception motivation learning personality emotion attitude mental adjustment psychological inventory psychological application in daily life
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วทคร๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ Integrated Science (๓-๐-๖) วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบต่างๆ   แหล่งพลังงาน   การนำไปใช้และการอนุรักษ์  สิ่งมีชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เคมีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง  อาหารและเทคโนโลยีอาหาร สิ่งแวดล้อมและมลพิษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสาร  แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
SCID101 Integrated Science 3(3-0-6) Science evolution and scientific methods, Earth and space, Energy in various forms, Energy sources, usage and conservation, Living organism  and evolution, Chemistry in the changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and technology of transportation and communication, Trend in future of science development
สวศท๑๐๐ โลกและธรรมชาติ ๓ (๓-๐-๖) หลักการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ระบบพลวัต สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย น้ำ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย  สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและประเทศอื่น   แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ENGE 100 The Earth and Nature 3(3-0-6) Principle of environment, ecosystem, dynamic system, balance of nature in ecology system, natural resource conservation and biodiversity Human community related to their environment and natural resource.  Human activities directly impacts on environment and  natural resources : water, soil, minerals, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste, and hazardous waste,  Current environmental situation and environmental crisis in our country and others counties Ways of environmental management as a means for sustainable development
สวศท๑๐๔ ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ๓(๓-๐-๖) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ หรือธรรมชาติในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมในบ้าน สถานที่ทำงาน การเล่นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ้า อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วมฉับพลัน สารพิษ เชื้อโรค อาหาร ยา สิ่งเสพติดให้โทษ อาชญากรรม การก่อวินาศกรรม อุบัติภัยจากการจราจรขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตรายจากการแพร่ และรับข้อมูลข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการจัดการตอบสนองต่อความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
ENGE104 Danger and Safety in Daily Life 3(3-0-6) Dangers likely to arise from man or nature in everyday life, from activities at homes, work places, sports and games, agricultural practice, industry, toxic substances, radio active substances, electricity, five, earth quake, flood, germs, food, medicine, drugs, crime, sabotage, accidents from transportation,  environmental  pollutions, dangers from transmitting and receiving information, safety measures  evaluation  and response to potential risk and damage to persons, properties and environment
สวศท ๑๐๕ บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) แนวคิดสำหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ
ENGE105 Integrating Health and Environment 3(3-0-6) Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors determining health and environment. Health system reform,  strategic development of health and environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact assessment. Integrative research for health and environment, indicators of well-beings. Information system for promoting health and environment, communication for health and environment. Learning process    for developing quality of life, living for health and environment,  self-sufficient economy, techniques for integrating health and environment, relation  between health and environment and occupations
วทคณ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ ๒(๒-๐-๔) แนวคิด เชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวัน  ระบบสมการเชิงเส้น  เมทริกซ์   กำหนดการเชิงเส้น  เซตและหลักการนับ  ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ
SCMA170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2(2-0-4) Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in everyday life systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting principles, probability and decision.
สพศท๓๑๐ ความรู้ทั่วไปนิเวศน์วิทยาสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ (๒-๐-๔) สัตว์ป่าในวัฏจักรระบบนิเวศน์ หลักการศึกษาประชากรสัตว์ป่า การประเมินผลความเสี่ยงของการคงชีพสัตว์ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย
VSGE310 General Knowledge on Wildlife Ecology and Conservation 2(2-0-4) Wildlife in ecosystem cycle,  principle of wildlife population study,  risk estimation of species survival,  Insitu and Extitu wildlife conservation
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท๑๐๑ แอโรบิกเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑) ความสำคัญของการออกกำลังกายแบบแอโรบิก  ประโยชน์  หลักการพื้นฐานของฝึกเต้นแอโรบิก ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ  เช่น   แอโรบิกในน้ำ การชกมวยแบบแอโรบิกประกอบเพลง
SPGE101 Aerobics for Health 1(0-2-1) Aerobics exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance  training. Skills of aerobic dance movements, safety, Aerobic activities such as hydroaerobics, aerobic boxing with music
วกศท๑๐๒ โยคะเพื่อสุขภาพ ๑(๐-๒-๑) ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์ เพื่อฝึกซ้อมและประโยชน์ของการฝึกโยคะ  การเตรียมพร้อมของร่างกาย  การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ  การฝึกท่าอาสนะต่างๆ (ตำแหน่งร่างกาย)  การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ  การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
SPGE102 Yoga for Health 1(0-2-1) History, meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and muscle stretching, Techniques of muscle contraction and relaxation.  Practice of Asana (body position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety
วกศท ๑๐๓ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ๑(๐-๒-๑) ความหมาย  และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย  การทดสอบและประเมินผล  หลักการฝึกและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น การเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ  ความทนทานระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต  ความอ่อนตัว เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
SPGE103 Body Conditioning 1(0-2-1) Meaning and physical fitness components, testing and evaluation. Training principles and method for physical fitness development by using Sport science application such as to improve muscle mass, cardiovascular endurance and flexibility
วกศท๑๐๔ เทนนิส ๑(๐-๒-๑) ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ  และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐาน ได้แก่  การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลางอากาศ การเสิร์ฟลูก และกลยุทธ์การเล่นแบบต่างๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่  การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส
SPGE104 Lawn Tennis 1(0-2-1) History, benefits, equipment, rules and regulations,  physical fitness . Basic skills including forehand, backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles.  Injuries and safety.
วกศท๑๐๕ ฟุตบอล ๑(๐-๒-๑) ประวัติโดยย่อของฟุตบอล  ประโยชน์  อุปกรณ์  กฎและระเบียบ   สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐานของการเตะ  การส่ง  การโหม่ง  การเลี้ยงลูก    การทุ่มบอล  และการเล่นเป็นทีม  การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเสี่ยง  การบาดเจ็บ  และความปลอดภัย  การเล่นฟุตบอลเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพ  และนันทนาการ
SPGE105 Soccer 1(0-2-1) Brief history of football encompassing: benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness. Basic skills of  kicking, passing, heading,  dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks, injuries and safety. Football for exercise, health and recreation
วกศท๑๐๖ กรีฑา ๑(๐-๒-๑) ประวัติของลู่และลาน  ประโยชน์ อุปกรณ์  กฎและกติกา  สมรรถภาพ ทางกาย ทักษะขั้นพื้นฐานของลู่และลาน  เช่น การเคลื่อนไหวพื้นฐาน  เทคนิคในการวิ่ง  การวิ่งระยะสั้น  การวิ่งระยะกลาง  การวิ่งระยะไกล   และการวิ่งผลัด  การกระโดดไกล  กระโดดสูง  เขย่งก้าวกระโดด  ทุ่มน้ำหนัก  ขว้างจักร  พุ่งแหลน  ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑาลู่และลาน   การประยุกต์กรีฑาลู่และลานเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพ และนันทนาการ
SPGE106 Athletics 1(0-2-1) History , benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness.  Basic skills of track and field such as basic movement, running techniques, sprinting, middle distance, long distance and relay events,  long jump, high jump, triple jump, shot put, discus and javelin.  Track and field safety , Track and field applications for exercise, health and recreation
วกศท๑๐๗ รักบี้ฟุตบอล ๑(๐-๒-๑) ประวัติ ประโยชน์  อุปกรณ์ ระเบียบกติกาการแข่งขัน สมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐานต่างๆ  เช่น การเคลื่อนที่ การส่งลูก  การเตะลูก  การวางเตะ  การออกนอกเส้น สกรัม  และเข้าจับ ทั้งประเภท ๗ คน และ ๑๕ คน  กลยุทธและเทคนิค  การบาดเจ็บ  ความปลอดภัย  และการประยุกต์ความปลอดภัยและวัฒนธรรมเพื่อการออกกำลังกาย  สุขภาพและนันทนาการ
SPGE107 Rugby Football 1(0-2-1) History ,benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness, and body conditioning. Basic skills such as  movements, passing, kicking ,drop kicking, line outs, scrums and  tackling. Rugby sevens and fifteens strategies, tactics and techniques. Injuries, safety and cultural applications for exercise, recreation and health
วกศท๑๐๘ เซปักตะกร้อ ๑(๐-๒-๑) ประวัติ ประโยชน์  อุปกรณ์  ระเบียบกติกาการแข่งขัน และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในเซปักตะกร้อ ทักษะพื้นฐานต่างๆ  เช่น การเตะ  การโหม่ง การชง การเสิร์ฟ การเตะลูกกลางอากาศ  การสกัดกั้น และยุทธศาสตร์การเล่นทีม การป้องกันการบาดเจ็บ ความปลอดภัย และการประยุกต์สำหรับการออกกำลังกาย สุขภาพและนันทนาการ
SPGE108 Sepak Takraw 1(0-2-1) History, benefits, equipment, rules and regulations, physical fitness and body conditioning in sepaktakraw.  Basic skills including kicking, heading, serving, volleying, blocking and team strategy.  Sports injuries and safety with applications for exercise, health and recreation
วกศท๑๐๙ ว่ายน้ำ ๑(๐-๒-๑) ความสำคัญ  ประโยชน์  ความปลอดภัย  กฎและระเบียบ  มารยาท การแต่งกาย ทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำ   เช่น   การหายใจ  การลอยตัว    การเคลื่อนไหวขา  ทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์  ท่ากรรเชียง และท่ากบ
Swimming109 SPGE 1(0-2-1) Significance, benefits, safety, rules and regulations, uniforms. Basic skill such as breathing, floating, leg movements. Styles of swimming such as Freestyle, Back stroke and Breast stroke
วกศท๑๑๐ Basketball ๑(๐-๒-๑) ประโยชน์ กติกา  การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ และการรับบอลส่งบอล  การเลี้ยงลูก การยิงประตู และเลี้ยงบอล กลยุทธและยุทธศาสตร์การเล่นทีม
SPGE110 บาสเกตบอล 1(0-2-1) Benefits, rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as movement,   ball handling, shooting and dribbling.  Various team tactics and strategies
วกศท๑๑๑ วอลเลย์บอล ๑(๐-๒-๑) ประโยชน์ กฎและระเบียบ กติกา การแต่งกาย และความปลอดภัยในการเล่นทักษะพื้นฐาน เช่น การเคลื่อนที่  การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน  การเสิร์ฟ  การสกัดกั้น  การตบ เทคนิคการป้องกัน  กลยุทธ์และยุทธศาสตร์สำหรับทีม
SPGE 111 olleyball 1(0-2-1) Benefits, rules and regulation, uniforms and safety. Basic skill such as  movement, serving, volley, bumping, attack and defense techniques.  Team tactics and  strategies
วกศท๑๑๒ ลีลาศ ๑(๐-๒-๑) ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ ความปลอดภัยและการแต่งกาย ทักษะพื้นฐานในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์ (waltz), คิวบัน-รัมบ้า (Cuban-Rumba),  ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)
SPGE 112 Social Dance 1(0-2-1) Benefits, rules and regulations, safety and dressing. Basic skill of waltz, Cuban-rumba and cha cha-cha
วกศท๑๑๓ เทเบิลเทนนิส ๑(๐-๒-๑) ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ เครื่องแบบและความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพื้นฐาน เช่น การเคลื่อนที่ของเท้า การตีลูกหน้ามือและลูกหลังมือ การเสิร์ฟ การตีลูกท๊อปสบิน กลยุทธ์ และยุทธวิธีของทีม
SPGE113 Table Tennis 1(0-2-1) Benefits,  rules and regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as  foot- work, forehand stroke, backhand stroke, service  and  top spin.  Team tactics and strategies
วกศท๑๑๔ แบดมินตัน ๑(๐-๒-๑) ประโยชน์ กติกา การแต่งกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเล่น เช่น การเคลื่อนที่ของเท้า การตีลูกหน้ามือ ลูกหลังมือ การเสิร์ฟ การตีลูกดาด การตีลูกตัดหยอด การตบ  กลยุทธ และยุทธวิธีการเล่นเป็นทีมทั้งประเภทเดี่ยวและคู่
SPGE114 Badminton 1(0-2-1) Benefits, regulations, uniforms and safety. Basic skills, such as, foot-work, forehand, backhand, service, drive, drop shot and smash. Team tactics and strategies in both single and doubles
วศสว๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑(๐-๒-๑) ปฏิบัติขับร้องโดยฝึกทักษะพื้นฐานของการขับร้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับวิธีการขับร้องประสานเสียง ฝึกความเป็นนักดนตรี  และการตอบสนองต่อการอำนวยเพลง รวมทั้งการแสดงออก แสดงออกของท่าทางต่างๆ ในขณะขับร้อง ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงบทเพลงอย่างง่ายจากระดับกลางที่มีความยาวไม่มากเกินไป  ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจ๊ส และป็อพพูลา
MSID102 Chorus 1(0-2-1) Basic vocal skills both solo singing and group singing. Rudiments of music theory concerning the choral methods. Training of musicianship and conducting responsibility as well as expressive postures of choral performance. Singing chorus commencing from simple selected choral works up through the intermediate level covering the classical, jazz, and popular styles
วศสว๑๐๓ วงดนตรีสากลมูลฐาน ๑(๐-๒-๑) ฝึกและแสดงเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นและรวมวงดนตรี  ศึกษาดนตรีและแสดงในเพลงหลายชิ้น โดยถือว่าอยู่ในระดับผู้เริ่มต้นและเป็นระยะเวลาโดยปกติ  เริ่มจากท่อน ๑ จนถึง ๑ Movement
MSID103 Fundament of Western Music Ensemble 1(0-2-1) Practice and perform a musical instrument and ensemble participation. Pieces of music to be studied and performed are considered at the beginner level and in the length starting generally from 1 section extended up to 1 musical movement
สพศท๒๒๐ การอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัย ๒(๒-๐-๔) สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน สัตว์แปลกถิ่น เป็นต้น การดูแลสวัสดิภาพสัตว์ การหลีกเลี่ยงอันตรายจากสัตว์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โรคติดต่อต่างๆ จากสัตว์สู่คน
VSGE220 Living safety with animals 2(2-0-4) Companion pets and exotic animals, etc care, animal welfare, the avoidance of capable danger caused by the animals and infectious diseased from the animals
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะของคณะศิลปศาสตร์
ศศบศ๑๐๑ พัฒนาการอารยธรรม ๓(๓-๐-๖) ประวัติความหมายของอารยธรรม วิธีการศึกษาอารยธรรม กำเนิดของอารยธรรมต่าง ๆ ในโลก การศึกษาวิเคราะห์อารยธรรมทั้งที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วย อียิปต์ เมโสโปเตเมีย ฟินิเซีย และอารยธรรมที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่มีความสำคัญ อาทิ ไมโนอัน มายา แอสเต็ค อินคา อารยัน ดราวิเดียน และอารยธรรมลุ่มน้ำแยงซีเกียง
ARSR101 Development of Civilization 3(3-0-6) History and meaning of civilization; methods of studying civilization; origin of various civilizations of the world; analysis of complex civilizations: Egypt, Mesopotamia, Phoenician, as well as those less known but important ones, including Minoan, Maya, Aztec, Inca, Aryan, Dravidian, and Yangzhe
ศศบศ๑๐๒ ประวัติศาสตร์โลก ๑: ประวัติศาสตร์ตะวันตก ๓(๓-๐-๖) ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก เริ่มจากกรีกและโรมัน  ยุโรปยุคกลาง  ยุโรปใหม่ตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคปฏิรูปการเมือง การปฏิวัติอุตสาหกรรม การแสวงหาอาณานิคม สงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย จนถึงสหภาพยุโรป
ARSR102 World History 1: Western History 3(3-0-6) History of the Western World beginning from the ancient eras of Greek and Roman to the Middle Age and Modern Europe, starting from the Renaissance, political reform in Europe, industrial revolution; colonization, World War I & II, collapse of the Russian Empire, and the EU
ศศบศ๑๐๓ ประวัติศาสตร์โลก ๒: ประวัติศาสตร์เอเชีย ๓(๓-๐-๖) ประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียประกอบด้วยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก
ARSR103 World History 2: Asian History 3(3-0-6) History of Asia covering the history of the Middle East, South Asia, Southeast Asia, and Eastern Asia
ศศบศ๑๐๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีและวิธีการเรื่องแหล่งกำเนิดของคนไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ยุคก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการก่อตั้งรัฐไทยและต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย และศึกษาเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประวัติศาสตร์ไทย
ARSR104 History of Thailand 3(3-0-6) Theories and approaches in the origin of the Thai people; history of Thailand from genesis to the modern time; influence of various civilizations on the foundation of the Thai nation-state and on the history of the Thai nation; study of crucial events in the Thai history
ศศบศ๑๐๕ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวัฒนธรรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมของมนุษย์ รูปแบบต่าง ๆ ของวัฒนธรรมในสังคมโลก สถาบันทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมทางวัตถุ  การเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งจากภายในและภายนอกสังคม  การถ่ายทอด  และการสืบสานวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ
ARSR105 Man and Culture 3(3-0-6) Study of relation between man and culture; human’s cultural creativity; various patterns of world’s cultures; cultural institutes; material culture; enculturation and acculturation; dissemination and cultural maintenance
ศศบศ๑๐๖ การศึกษาสังคมโลก: สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ๓(๓-๐-๖) การศึกษารูปแบบของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสื่อต่าง ๆ ในสังคมโลกสมัยใหม่  การติดต่อทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม การศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนแรงงาน
ARSR106 Global Studies: Society, Politics, Economics and Media 3(3-0-6) A study of social, political, economic and media forms in the modern world; socio-economic and cultural contact; education and student’s exchanges; economic cooperation; and labor exchanges
กลุ่มวิชาเอก
ศศภท๑๑๑ ภาษากับความคิด ๒(๑-๒-๓) ทักษะการคิดแบบมีเหตุผล คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิด บูรณาการ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการคิด และการถ่ายทอดความคิดโดยใช้ภาษาเป็นสื่อ
ARTH111 Language and Thought 2(1-2-3) Developing rational, analytical, synthetic, creative and integrative thinking skills; relationship between language and thought; using language as a media to convey thought
ศศภท๑๑๒ หลักและศิลปะการฟังและการอ่าน ๓(๒-๒-๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟังและการอ่าน  ประเภทของการฟังและการอ่าน  วิธีการฟังและการอ่าน การพัฒนาทักษะและสมรรถภาพการฟังและการอ่านงานประเภทต่าง ๆ
ARTH112 Principle and Art of Listening and Reading 3(2-2-5) General knowledge of listening and reading; types and methods of listening and reading; developing listening and reading skills and competencies in a variety of materials
ศศภท๑๑๓ หลักและศิลปะการเขียน ๓(๒-๒-๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียน  ประเภทของงานเขียน  การพัฒนาทักษะการเขียนอธิบาย บรรยาย  พรรณนา  การเขียนทัศนะ ความเรียงทั่วไป  ความเรียงวิชาการ   การเขียนบันทึกย่อ และการเขียนจดหมาย
ARTH113 Principle and Art of Writing 3(2-2-5) General knowledge of writing; types of writing; developing writing skills for explanatory, expository, descriptive, argumentative, essay, summary and letter writing
ศศภท๑๑๔ ลักษณะภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ได้แก่ เสียง คำ ประโยค ความหมาย   การเปลี่ยนแปลงภาษา และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับวัฒนธรรมไทย
ARTH114 Characteristic of the Thai Language 3(3-0-6) Characteristics and elements of the Thai Language, i.e. sounds, words, sentences and meanings; language change and relationship between language and culture
ศศภท๒๑๑ วิวัฒนาการวรรณคดีไทย ๓(๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานในการศึกษาวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของวรรณคดีไทยด้านรูปแบบ เนื้อหา ความคิด และลักษณะทางวรรณศิลป์
ARTH211 Evolution of Thai Literatures 3(3-0-6) Basic knowledge for the study of Thai literature; development of Thai literature in the areas of form, content, concept and artistic characteristics
ศศภท๒๑๒ หลักและศิลปะการพูด ๓(๒-๒-๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด  การพัฒนาทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน การพูดนำเสนอทางวิชาการ และการพูดในที่ชุมนุมชนแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ARTH212 Principle and Art of Speaking 3(2-2-5) General knowledge of speaking; developing speaking skills used in everyday life; academic presentation and public speaking in various types
ศศภท๒๑๓ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการศึกษาภาษาไทยทั้งทางด้านระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์ ระบบความหมาย ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ และภาษาศาสตร์ประยุกต์
ARTH213 Thai Linguistics 3(3-0-6) Study of theory and basic linguistic concept related to the study of Thai language in the areas of phonetics and phonology, morphology, syntax, semantics, psycho-linguistics, historical linguistics and applied linguistics
ศศภท๒๑๔ การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ ๓(๒-๒-๕) ลักษณะของงานวิชาการ  หลักการอ่านและหลักการเขียนงานเชิงวิชาการ ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานทางวิชาการต่าง ๆ
ARTH214 Academic Reading and Writing 3(2-2-5) Characteristics of academic work; principle of academic reading and writing; practice reading and writing styles appropriate to various types of academic works
ศศภท๒๑๕ วรรณคดีเอกของไทย ๓(๓-๐-๖) วรรณคดีเอกที่สำคัญของไทยทั้งร้อยแก้วและร้องกรอง ศึกษาความเป็นมา เนื้อหา รูปแบบ และคุณค่าในด้านวรรณศิลป์ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม
ARTH215 Masterpieces of Thai Literature 3(3-0-6) Thai masterpieces both prose and verse; study of origin, content, form and artistic, historical, political, social and cultural value
ศศภท๒๑๖ อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) อิทธิพลและบทบาทของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลักษณะการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย
ARTH216 Influence of Foreign Languages on Thai Language 3(3-0-6) Influence and role of Foreign Languages on Thai Language, the way foreign languages have been used in Thai
ศศภท๒๑๗ คติชนวิทยา ๓(๓-๐-๖) ความหมาย ความสำคัญ การแบ่งประเภทข้อมูลคติชน รูปแบบและบทบาทหน้าที่ของคติชนประเภทต่างๆ แนวการศึกษาและวิธีการศึกษา การเก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น
ARTH217 Folklore 3(3-0-6) Meaning, significance and classification of folklore information; forms and functions of different genres of folklore; trends, methods and field study in folklore
ศศภท๓๑๑ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย ๓(๓-๐-๖) วิวัฒนาการวรรณกรรมไทยร่วมสมัย  องค์ประกอบของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ARTH311 Contemporary Thai Literary Works 3(3-0-6) Evolution of contemporary Thai literary works; components of contemporary Thai literary works; analysis and criticism of contemporary Thai literary works
ศศภท๓๑๒ คติชนวิทยากับวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) ประเภทข้อมูลคติชนที่สัมพันธ์กับวรรณกรรมไทย บทบาทของคติชนกับการสร้างสรรค์วรรณกรรม และบทบาทของวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์คติชน
ARTH312 Folklore and Thai Literary Works 3(3-0-6) Genres of folklore related to Thai literary works; role of folklore and the creation of Thai literary works; roles of Thai literary works and the creation of folklore
ศศภท๓๑๔ การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ ๓(๒-๒-๕) ฝึกทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยรูปแบบต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ
ARTH314 Speaking and Writing Thai for Career 3(2-2-5) Practice speaking and writing various forms of the Thai language necessary for career
ศศภท๓๑๕ อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) อิทธิพลวรรณกรรมตะวันออกและตะวันตกที่มีต่อวรรณกรรมไทยในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมต่างประเทศกับวรรณกรรมไทย
ARTH315 Influence of Foreign Literary Works on Thai  Literary Work 3(3-0-6) Influence of Eastern and Western literary works on Thai literary works in terms of form, content, concept and language; relation between foreign literary works and Thai literary works
ศศภท๔๑๑ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ๓(๒-๒-๕) โครงสร้าง เนื้อหา และแนวคิดสร้างสรรค์ในการเขียน
ARTH411 Creative Writing 3(2-2-5) Structure, content and creative approach in writing
ศศภท๔๑๒ วรรณกรรมวิจารณ์ ๓(๒-๒-๕) ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ์ วิวัฒนาการการวิจารณ์วรรณกรรมไทย ฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมไทยประเภทต่าง ๆ
ARTH412 Literary Criticism 3(2-2-5) Theories of literary criticism; development of Thai literary criticism; practice of the criticism of various types of Thai literary works
ศศภท๔๙๑ สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) การอภิปรายหัวข้อที่สนใจในประเด็นเฉพาะทางวรรณกรรมไทย  คติชนวิทยา  ภาษาไทย  ภาษาศาสตร์  การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ARTH491 Seminar in Thai Language and Literature 3(3-0-6) Seminar in interested topics specifically concerning Thai literary works, folklore, Thai language, linguistics and use of language for communication
ศศภท๔๙๒ บูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา ๓(๒-๒-๕) การบูรณาการความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและสังคม
ARTH492 Integrated Thai Language and Literature for Development 3(2-2-5) Integration of knowledge of Thai language and literature for the creation and dissemination of such knowledge as well as for the improvement of life quality of learners and society
ศศภท๒๖๑ ภาษาไทยสมัยต่างๆ ๓(๓-๐-๖) ลักษณะของภาษาไทยสมัยต่าง ๆ และเปรียบเทียบความแตกต่างทางภาษาไทยในระดับตัวอักษร ระบบการเขียน  โครงสร้างภาษา สำนวนโวหารและการใช้ภาษาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งสมัยปัจจุบัน
ARTH261 Thai Language in Different Periods 3(3-0-6) Characteristics of the Thai language of different periods; comparison of the different aspects of the language including alphabet, writing system, linguistic structure, idiom and styles used since the Sukhothai period up to the present time
ศศภท๒๖๒ วรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง (๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับศิลปะการแสดง ศึกษาลักษณะ ที่มา และพัฒนาการของวรรณกรรมที่ใช้ในการแสดง
ARTH262 Literary Works and Performing Arts 3(3-0-6) Relation between Thai literary works and performing arts; study of characteristics, origin and development of literary works employed in performing
ศศภท๒๖๓ บบเรียนภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖) พัฒนาการของแบบเรียนภาษาไทย ในแง่ประวัติ เนื้อหา และแนวคิด ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแบบเรียนภาษาไทยสมัยต่างๆ
ARTH263 Thai Textbooks 3(3-0-6) Evolution of Thai textbooks in terms of history, content and concept; analytical study and comparison of Thai textbooks of different periods
ศศภท๒๖๔ การพูดเพื่อการกระจายเสียง ๓(๒-๒-๕) ความหมาย องค์ประกอบและหลักการกระจายเสียง หลักการสื่อสารในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ฝึกทักษะการพูดในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ARTH264 Speaking for Broadcasting 3(2-2-5) Meaning, components and principle of broadcasting; communication principle in radio and television program; practice of speaking skills in radio and television broadcasting
ศศภท๒๖๕ การเขียนในสื่อสิ่งพิมพ์ ๓(๒-๒-๕) ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนข่าวและคอลัมน์ในสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการจัดทำสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การคัดเลือกและการตรวจแก้ไขต้นฉบับ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ การจัดหน้าและการกำหนดตัวอักษร การพิสูจน์อักษร และการบรรณาธิกรเบื้องต้น
ARTH265 Writing for Printed Media 3(2-2-5) Meaning and types of printed media; practice of news and columns writing in printed media; process of printed media production; collecting and revising news and columns to be published in printed media; technical terms of printing techniques; basic procedure for layout management, proofreading and editing.
ศศภท๒๖๖ การเขียนในสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ๓(๒-๒-๕) ความหมายและประเภทของสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ ลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน กระบวนการจัดทำสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจประเภทต่าง ๆ
ARTH266 Writing for Specialized Publication 3(2-2-5) Meaning and types of specialized publication, characteristics of the language used in specialized publication; methods and art of writing and creating specialized publication of various types.
ศศภท๒๖๗ การเขียนในสื่ออินเทอร์เน็ต ๓(๒-๒-๕) บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับการสื่อสารโลกปัจจุบัน การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ฝึกผลิตงานเขียนเพื่อเผยแพร่ทางสื่ออินเทอร์เน็ต
ARTH267 Writing for Internet 3(2-2-5) Roles of internet and relationships between the internet and communication in the present world; verbal and non-verbal language used in cyber communication; practice of creating online written task of various types.
ศศภท๓๑๓ ลีลาในภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ลีลาในภาษาไทยประเภทต่างๆ ลักษณะการใช้สำนวนภาษาไทย และการใช้ภาษาทั้งการพูดและการเขียน
ARTH313 Styles in Thai Language 3(3-0-6) Different styles in Thai; characteristics of Thai idiomatic usage; usage of spoken and written language
ศศภท๓๖๑ สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสียงและระบบเสียง   หน่วยเสียงและระบบเสียงของภาษาไทย การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับเสียงในภาษาไทย
ARTH361 Thai Phonetics and Phonology 3(3-0-6) Basic knowledge of phonetics and phonology, phonemes and sound system of the Thai language, analytical study of sounds in the Thai language
ศศภท๓๖๒ ระบบไวยากรณ์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) คำ วลี และประโยคในภาษาไทย และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของโครงสร้างในภาษาไทย
ARTH362 Thai Syntax 3(3-0-6) Words, phrases and sentences in Thai, study of the relation among structural components of the Thai language.
ศศภท๓๖๓ ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ศึกษาวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ และเปรียบเทียบลักษณะภาษาไทยท้องถิ่นต่าง ๆ
ARTH363 Introduction to Thai Dialects 3(3-0-6) Analytical Study of Thai dialects and comparison of characteristics of Thai dialects.
ศศภท๓๖๔ ภาษาศาสตร์สังคมเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ศึกษาหลักวิชาภาษาศาสตร์สังคมและการแปรของภาษาในสังคมไทยตามปัจจัยทางสังคม
ARTH364 Introduction to Sociolinguistics 3(3-0-6) Study of the principle of sociolinguistics; variation of language in Thai society according to social factors
ศศภท๓๖๕ วรรณกรรมไทยโดยประเภท ๓(๓-๐-๖) ประเภทของวรรณกรรมไทย ลักษณะของวรรณกรรมไทยแต่ละประเภท  ที่มา  รูปแบบคำประพันธ์  และเนื้อหา ศึกษาพัฒนาการและการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมไทยเฉพาะประเภท
ARTH365 Specific Genres of Thai Literary Works 3(3-0-6) Genre of Thai literary works; characteristics, origin, form and content of Thai literary genres; study of evolution and literary criticism of selected genres
ศศภท๓๖๖ วรรณกรรมเปรียบเทียบเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมเปรียบเทียบ  การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยต่างสมัย วรรณกรรมไทยกับวรรณกรรมต่างประเทศ และการศึกษาวรรณกรรมไทยกับศาสตร์อื่น ๆ
ARTH366 Introduction to Comparative  Literature 3(3-0-6) Foundation of comparative literary works; comparative study of literatures of different periods; Thai and Foreign literary works; study of relation between Thai literary works and other fields of study.
ศศภท๓๖๗ นักประพันธ์เอกของไทย ๓(๓-๐-๖) ประวัติและผลงานของนักประพันธ์เอกของไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวประวัติและผลงาน และคุณค่าของงานประพันธ์ในด้านต่าง ๆ
ARTH367 Thai Prominent Poets 3(3-0-6) Study of history and masterworks of Thai prominent poets; relation between their biography and their works; values of their works.
ศศภท๓๖๘ ลีลาในวรรณกรรมไทย ๓(๓-๐-๖) ลักษณะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในวรรณกรรม คุณค่าภาษาวรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย
ARTH368 Style in Thai Literary Works 3(3-0-6) Characteristics of language usage to convey thought and emotion in Thai literary works; stylistic and artistic values of Thai literature, poetry, novels and short stories
ศศภท๓๖๙ นิทานพื้นบ้าน ๓(๓-๐-๖) รูปแบบ ความคิด เนื้อหา และบทบาทของนิทานพื้นบ้านในสังคมไทย การวิเคราะห์ข้อมูลนิทานพื้นบ้านไทยด้วยระเบียบวิธีทางคติชนวิทยา
ARTH369 Folktale 3(3-0-6) Form, concept, content and role of folktales in Thai society; analysis of local folktale data by means of folklore methodology
ศศภท๓๗๐ วรรณคดีท้องถิ่น ๓(๓-๐-๖) วรรณคดีประเภทลายลักษณ์และมุขปาฐะของท้องถิ่นต่างๆ ประวัติความเป็นมา รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิดในวรรณคดีท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีท้องถิ่นกับสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะร่วมของวรรณคดีท้องถิ่นกับวรรณคดีราชสำนัก
ARTH370 Local Literature 3(3-0-6) Verbal and oral local literature; origin, form, content and thought in local literature; relation among local literature, society and culture; shared features of local and classical literature
ศศภท๓๗๑ การเขียนบท ๓(๒-๒-๕) หลักการและการฝึกเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  บทภาพยนตร์ และบทละคร
ARTH371 Script Writing 3(2-2-5) Principle and practice of broadcasting, film and drama script writing
ศศภท๓๗๒ การพูดแบบพิธีกร ๓(๒-๒-๕) หลักการพูดแบบพิธีกรในงานประชุม สัมมนา และงานพิธีต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ฝึกทักษะการพูดแบบพิธีกร
ARTH372 Master of Ceremony Speaking 3(2-2-5) Principle of master of ceremony speaking in meetings, seminars, and formal as well as informal ceremonies, and in broadcasting media (radio and television); practice of master of ceremony speaking skills.
ศศภท๓๗๓ การพูดแบบสาระบันเทิง ๓(๒-๒-๕) หลักการพูดเพื่อได้สาระความรู้และเกิดความบันเทิง  กระบวนการและเทคนิคการพูดให้น่าสนใจ ฝึกทักษะการพูดแบบสาระบันเทิง
ARTH373 Docu-entertainment Speaking 3(2-2-5) Principle of speaking for entertainment and knowledge; process and technique of attracting the audience; practice of the docu – entertainment speaking in public.
ศศภท๓๗๔ ภาษาสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) เทคนิคการใช้ภาษาไทยในกระบวนการติดต่อสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของภาษาสื่อมวลชน
ARTH374 Language for Mass Media 3(3-0-6) Technique of Thai language usage in mass communication processes; analysis of specific characteristics  of Language for the mass media
ศศภท๓๗๕ ภาษาในการประชาสัมพันธ์องค์กร ๓(๓-๐-๖) หลักการและยุทธศาสตร์การทำประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ความสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ต่อการบริหารหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรคของงานประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะที่มีเหตุมาจากภาษาและวัฒนธรรม
ARTH375 Language in Public Relations of Organization 3(3-0-6) Principle and  strategies of public  relations of  governmental and  private organizations; analysis of the importance of public relations with respect to organizational  management; problems of public relations task especially caused by language and culture.
ศศภท๔๖๑ อรรถศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และโลกทัศน์ของคนไทยในวรรณกรรมไทย
ARTH461 Thai Semantics 3(3-0-6) Relation between Thai literary works and culture; study of cultural aspects including belief, norm, lifestyle and worldview of the Thai people reflected in Thai literary works
ศศภท๔๖๒ สัมพันธสาร ๓(๓-๐-๖) มโนทัศน์หลักในการศึกษาสัมพันธสาร  การศึกษาสัมพันธสาร ในฐานะหน่วยมูลฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางภาษา  ลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธสาร  และการฝึกวิเคราะห์สัมพันธสาร
ARTH462 Discourse Analysis 3(3-0-6) Main concepts in discourse study; discourse study as a basic unit for language analysis; characteristics of discourse; practice of discourse analysis
ศศภท๔๖๓ วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาไทย ๓(๓-๐-๖) การฝึกวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์
ARTH463 Thai Pragmatics 3(3-0-6) Analytical practice of Thai Pragmatics
ศศภท๔๖๔ วรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏทั้งความเชื่อ ค่านิยม วิถีชีวิต และโลกทัศน์ของคนไทยในวรรณกรรมไทย
ARTH464 Thai Literary Works and Culture 3(3-0-6) Relation between Thai literary works and culture; study of cultural aspects including belief, norm, lifestyle and worldview of the Thai people reflected in Thai literary works.
ศศภท๔๖๕ วรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ ๓(๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสื่อสมัยใหม่ การศึกษากระบวนการการแต่งและการดัดแปลงวรรณกรรมไทยในสื่อสมัยใหม่
ARTH465 Thai Literary Works and Modern Media 3(3-0-6) Relationship between Thai literary works and modern media; study of creating process and adapting literary works in modern media
ศศภท๔๖๖ วรรณกรรมไทยกับคีตศิลป์ ๓(๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับคีตศิลป์ การศึกษารูปแบบ เนื้อหา แนวคิด วรรณศิลป์ของคีตวรรณกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่าวงคีตวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
ARTH466 Thai Literary Works and Music 3(3-0-6) Relation between Thai literary works and music; study of form, content, approach and artistic characteristics of musical literary works; relation between musical literary works and society and culture.
ศศภท๔๖๗ วรรณกรรมไทยกับสังคม ๓(๓-๐-๖) ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  การปกครอง
ARTH467 Thai Literary Works and Society 3(3-0-6) Relationship between Thai literary works and society, economy, politics and government
ศศภท๔๖๘ วรรณกรรมไทยกับเพศสภาวะ ๓(๓-๐-๖) แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ  เพศสภาวะในสังคมไทย  และความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาวะในวรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
ARTH468 Thai Literary Works and Gender 3(3-0-6) Concept of gender, gender in Thai society; relation between gender in Thai literary works and society and culture
ศศภท๔๖๙ ตำนานพื้นบ้าน ๓(๓-๐-๖) ความหมายของตำนาน ประเภทของตำนาน บทบาทของตำนานในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างตำนานกับพิธีกรรม
ARTH469 Local Myth 3(3-0-6) Meaning of myth; genres of myth; functions of myth in Thai society; relation between myth and rituals.
ศศภท๔๗๐ คติชนวิทยาปริทัศน์ ๓(๓-๐-๖) การศึกษาข้อมูลประเภทต่างๆ โดยใช้ทฤษฎีและแนวคิดสำคัญทางคติชนวิทยา แนวโน้มการศึกษาคติชนวิทยาในปัจจุบัน
ARTH470 Perspectives of Folklore 3(3-0-6) Study of different genres of folk literature within the theories of folklore; trends of folklore study
ศศภท๔๗๑ เทคนิคการพูดเพื่อการฝึกอบรมและการประชุม ๓(๓-๐-๖) แนวคิดและหลักการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรและการออกแบบการฝึกอบรม ฝึกทักษะการพูดในฐานะวิทยากรและผู้นำประชุมในสถานการณ์ต่างๆ
ARTH471 Speaking Technique in Training and Conference 3(3-0-6) Concept and principle of training; creating and designing training courses; practice of the lecturer’s and moderator’s speaking skills in different situations
ศศภท๔๗๒ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๑ ๓(๒-๒-๕) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ฝึกทักษะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ วิธีพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ โดยเน้นคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน
ARTH472 Teaching Thai for Foreigners 1 3(2-2-5) Approaches on teaching Thai to foreigners; practice of teaching Thai to foreigners; ways to develop listening, speaking, reading and writing skills in Thai focusing on vocabulary for daily life.
ศศภท๔๗๓ การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ๒ ๓(๒-๒-๕) แนวทางการสร้างหลักสูตร  ผลิตตำราและสื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ ฝึกทักษะการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ วิธีพัฒนาทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของชาวต่างประเทศ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ARTH473 Teaching Thai for Foreigners 2 3(2-2-5) Curriculum design and development; production of textbooks and teaching materials used to teach Thai to foreigners; methods of listening, speaking, reading and writing skills of foreigners learning Thai for effective communication.
ศศภท๔๗๔ การศึกษาอิสระ ๓(๐-๙) นักศึกษาเลือกหัวข้อเกี่ยวกับวรรณกรรมไทย  คติชนวิทยา  ภาษาไทย  ภาษาศาสตร์  การใช้เพื่อการสื่อสาร   อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเองสนใจ  ศึกษาเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ตามที่ผู้สอนกำหนด
ARTH474 Independent Study 3(0-9) A supervised individual study in a specific topic of the student’s interest related to Thai literary works, folklore, Thai language, linguistics and use of language for communication
หมวดวิชาเลือกเสรี
ศศพฐ๑๔๑ หลักการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาตนเอง ๓(๓-๐-๖) หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การทำงานเป็นทีมและเป็นกลุ่ม สมาชิกที่มีจรรยาบรรณและคุณธรรม คุณภาพของสังคม
ARFE141 Principles   of   Management  for  Self  Development 3(3-0-6) Principles of management to help students in organizing their lives; team and group working; qualified members with ethic and moral, quality of the society
ศศพฐ๑๔๒ การบริหารทรัพยากรและเวลา ๓(๓-๐-๖) รูปแบบต่างๆ ของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารเวลาให้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตส่วนตัว ชีวิตที่ต้องศึกษาและการทำงาน
ARFE142 Resources    and  Time  Management 3(3-0-6) Different types of resources concerning human life both natural and information resources; time management to fit ways of life: private life, educational life style and working life style.
ศศพฐ๑๔๓ การจัดการปัญหาและข้อขัดแย้ง ๓(๓-๐-๖) พฤติกรรมมนุษย์ ความแตกต่างทางความคิดของมนุษย์ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาและความขัดแย้ง สาเหตุและประเภทต่างๆของปัญหาและความขัดแย้ง การแก้ปัญหาการไกล่เกลี่ย  การโต้แย้งตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ARFE143 Problems and Conflict  Management 3(3-0-6) Human behaviors; different ways of human thinking; basic concepts on problems and conflicts; causes and different types of problems and conflicts; problem-solving; reconciliation; discussion some cases in Thai society
ศศพฐ๑๔๔ การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผล ๓(๓-๐-๖) หลักการและกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลที่ดี การนำหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการคิดและการวิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
ARFE144 Critical  Thinking   and   Analysis 3(3-0-6) Principles and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakes
ศศพฐ๑๔๕ เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๓(๓-๐-๖) เทคนิคหลากหลายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรความรู้ และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ การสืบค้นความรู้ที่ต้องการ การนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
ARFE145 Self – Learning  Techniques 3(3-0-6) Numerous techniques of self-learning; types of knowledge and natural resources; search for  required knowledge; application of the knowledge for individual as well as society
ศศพฐ๑๔๖ การพัฒนาบุคลิกภาพ ๓(๓-๐-๖) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตสำนึกเพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์  การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
ARFE146 Personality   Development 3(3-0-6) Suitable skills, knowledge, ability and approach for self-development; personality development; appropriate self, mental and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living; realization of human value.  Knowing how to appreciate and differentiate beauty and virtue which are foundation of humanness
ศศพฐ๑๔๗ จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต ๓(๓-๐-๖) การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการมนุษย์ การปรับตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น อิทธิพลทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ARFE147 Psychology   for   Better Life 3(3-0-6) Learning of human development; self-adjustment; understanding of individual  and others; social and environmental influence on human life and healthy mind; life planning; creativity and responsibility for self, family and society
ศศพฐ๑๔๘ ความเป็นประชาธิปไตยและมีจิตสาธารณะ ๓(๓-๐-๖) หลักการและวิธีการของความเป็นประชาธิปไตย ความสำคัญของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักหน้าที่ บทบาทของตนเอง การปลูกฝังแนวคิดสันติวิธี การมีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อส่วนร่วมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมประชาธิปไตย
ARFE148 Democracy  and  Public  Mind 3(3-0-6) Principles and methods of democratization; importance of participatory democracy; respect of rights of individual and others; realization of roles and responsibilities of individual; cultivation of peace; conscientiousness and responsibilities to public as a member of democratic society
ศศพฐ๑๔๙ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๓(๓-๐-๖) การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษย์สัมพันธ์ การพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมที่หลากหลายและความสัมพันธ์กับสังคมภายนอก
ARFE149 Interpersonal  Relationship Development 3(3-0-6) Learning of human behaviors; human relationship; development of individual and group relationship; relationship among diverse societies and the outside world
ศศพฐ๑๕๐ สังคมและวัฒนธรรมไทย ๓(๓-๐-๖) ความสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทย ประวัติและความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยทั้งด้านระบบ    ความคิด ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตของพลเมือง
ARFE150 Thai Society and Culture 3(3-0-6) Significance of the Thai society and culture; history and origin of the Thai people; influence of western and eastern civilization into Thai culture and society, especially on system of thought, belief, religion and way of life of the people
ศศพฐ๑๕๑ สังคมสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) สังคมโลกปัจจุบันในฐานะเป็นสังคมแห่งการแสวงหาความรู้ รูปแบบต่างๆ ของสารสนเทศ การนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องโดยคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมในสังคมไทย
ARFE151 Information Society 3(3-0-6) Present world society as a knowledge-based society ; various forms of information ; application of information for the right use by respecting the Thai  ethics and morals
ศศพฐ๑๕๒ เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของวิชาเศรษฐศาสตร์ต่อการดำเนินชีวิต ระบบการผลิต ทฤษฎีการตลาด ระบบการตลาด และระบบเศรษฐกิจ
ARFE152 Introduction to Economics 3(3-0-6) Basic  concepts and theories of Economics to make a living ; systems of  production ; theories of marketing ; system of Thai marketing and economy
ศศพฐ๑๕๓ กฎหมายขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีและหลักการขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกับกระบวนการยุติธรรม การตรากฎหมาย กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญ
ARFE153 Introduction  to  Laws 3(3-0-6) Basic concepts and principles of juridical process; legislation process; basic important laws
ศศพฐ๑๕๕ ปรัชญาและมนุษย์ ๓(๓-๐-๖) แนวคิดพื้นฐานของปรัชญา มนุษย์กับการแสวงหาความจริง การวิเคราะห์หาเหตุผล การประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาในการปรับตนเอง ให้มีจริยธรรม   คุณธรรม  และการพัฒนาสังคม
ARFE155 Philosophy and Human Being 3(3-0-6) Basic concepts of Philosophy; man and truth finding; reason analysis; application of philosophical concepts to the ethical and moral self improvement and social development.
ศศพฐ๑๕๖ มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ ๓(๓-๐-๖) หลักการและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างของวิทยาศาสตร์กับชีวิตมนุษย์ การนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์
ARFE156 Man and Science 3(3-0-6) Principles and importance of science; development of science and technology, relationship between science and human life; application of science to the human life; impact of the technology development to the ways of life of the human being
ศศพฐ๑๕๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓(๓-๐-๖) แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ บทบาทและความรับผิดชอบของมนุษย์ การอนุรักษ์ ดูแล และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ARFE157 Conservation of Resources and Environment 3(3-0-6) Different concepts and approaches concerning the diversity of natural resources and environment; interaction between human life and natural environment; human roles and responsibilities: conservation, supervising and protection of the natural resources and environment

การสอบวัดคุณสมบัติ

การประกันคุณภาพหลักสูตร

(๑) ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบ กลไก และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์
(๒) ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามนโยบายและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
(๓) ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: