ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

CM ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
CM104(47092)
อ่านกันเถอะ...
เคมีในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Chemistry in Daily life)
CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)
CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 หน่วย
(General Chemistry 2)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 หน่วย
(Chemistry Laboratory 1)
CM117(L)
อ่านกันเถอะ...
ปโบติการเคมี 1 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABORATORY 1)
ศึกษา เนิ้อหาเกี่ยวกับความปอลดภัยของการใช้ห้องปฏิบัติการ
CM118(48)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 2 3 หน่วย
(CHEMISTRY LABOQATORY II)
CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)
CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ
CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ
CM233(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basilc Analytical Chemilstry)
CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )
CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)
CM333
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry 2)
CM334
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการแยก 3 หน่วย
(Separation Techniques)
CM337
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory 2)
CM351(46)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Basic Chemistry)
CM352(47)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 3 หน่วย
(Biochemistry 2)
CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส
CM437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โดยเครื่องมือโครมาโทกราฟี 2 หน่วย
(Analysis by Chromatographic Instruments)
CM457(L)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1 หน่วย
(Biochemistry Laboratory 2)
CM464(CH469)(48)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีขั้นสูง 3 หน่วย
(ADVANCED BIOCHEMISTRY )
CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)
CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
CM482(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmentel Chemistry)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: