ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

EC ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EC111
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(Microeconomics 1)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ เศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิดในรูปต่าง ๆ ของการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคา ในตลาดประเภทต่าง ๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า และค่าจ้างกำลังแรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไป
EC111(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 หน่วย
(MICROECONOMICS1)
EC111(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 หน่วย
(Microeconomics1)
EC112
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 หน่วย
(Macroeconomics 1)
ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกับราย ได้ประชาชาติ การบริโภค การออก การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบการเงินและธนาคาร การให้สินเชื่อ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะ การมีงานทำและการว่าง การทำงานเต็มอัตรา
EC112(48101)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 หน่วย
(MACROECONOMICS 1)
EC112(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค1 หน่วย
(Macroeconomics1)
EC211
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 หน่วย
(Microeconomics 2)
ศึกษาโดยละเอียดในทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย (Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรียงลำดับ (Ordinal Approach) หลักดีมานด์และซัพพลาย ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิดที่เสียต้นทุนต่ำที่สุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint Product) ทฤษฎีต้นทุน ลักษณะโรงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ หลักการซื้อปัจจัยในตลาดปัจจัย รวมทั้งด้านวิภาคกรรม (Distribution)
EC213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ความ เป็นมาของสถาบันทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง การเปลี่ยนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุที่เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษและยุโรปใน ศตวรรษที่ 18 และ 19 การพัฒนาทางการเกษตรอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัศเซีย และญี่ปุ่น
EC213(48066)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic History)
EC214
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(History of Economic Thought)
ศึกษาแนวความคิดของนักปราชญ์ทาง เศรษฐศาสตร์สมัยโบราณ สมัยพาณิชย์นิยม ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์ค มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพัฒนาการมาเป็นเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน
EC214(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจก่อนบุคคลาสสิกส์ 3 หน่วย
(Pre-Classical History of Economics Thoughts)
EC214(H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ หน่วย
(Hand Book History of Economics Thought)
EC215
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematics for Economists)
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้ เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, Differential and Integral Calculus, Xaxima and Minima และ Introduction to Linear Programming ที่ใช้วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
EC216
อ่านกันเถอะ...
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Statistics for Economicsts)
ศึกษาถึงการประยุกต์เครื่องมือ ทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยที่ไม่ใช่เส้นตรง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐมิติและเลขดัชนี
EC217(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Natural Resource Economics and Geography)
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์
EC299 (S)
อ่านกันเถอะ...
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต หน่วย
(-)
EC300(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(Human Resuuroe Eoonomics 1)
EC300(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 3 หน่วย
(human resource economics 1)
ศึกษา เศรษญศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
EC302
อ่านกันเถอะ...
ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง 3 หน่วย
(Wage and Wage Theories)
ศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีและเชิง สถาบันเกี่ยวกับทฤษีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาคสนามเรื่องโครงสร้างค่าจ้างในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทย
EC303
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Economics of Labor Protectionand Labor Relations)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงงาน สัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุ้มครองแรงงานตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุ้มครองแรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย
EC303(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ 3 หน่วย
(economics of labor protection and labor relations)
ศึกษา ศึกษาวิวัฒนาการของระบบปรงงานสัมพันธ์และทั่วๆไป
EC305(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC305(S)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน หน่วย
(Labor Market Analysis)
EC312
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 หน่วย
(Macroeconomics 3)
ศึกษาวิเคราะห์ดุลยภาพของระบบ เศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ (A Complete Macroeconomics Equilibrium) เน้นส่วนประกอบของส่นผลผลิต (Product Sector) เงินตรา (Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิค สำนักเคนส์ เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงสำนักต่าง ๆ เช่น ชิคาโก วิเคราะห์ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เน้นนโยบายเครื่องมือแก้ไข เน้นโดยละเอียดถึงความจำเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization)
EC314
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีเงินเฟ้อ 3 หน่วย
(Theory of Inflation)
PR : EC 211 , EC 212 ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ โดยนำเอาเครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใช้อธิบาย เนื้อหาที่สำคัญของวิชาน้ะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและอัตราดอก บี้ย สมการปริมาณเงิน การวิเคราะห์เส้นฟิลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ แบบจำลองเงินเฟ้อ ว่าด้วยการบวกกำไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational Model)แบบจำลองเงินเฟ้อว่าด้วยผู้นำด้านค่าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจำลองเงินเฟ้อของนักเศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetarist Model) แบบจำลองเงินเฟ้อด้านโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะเงินเฟ้อ
EC320
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3 หน่วย
(Industrial Economics)
EC321
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Economics)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ ความหมายและหลักการตัดสินใจในการลงทุนการเสี่ยวภัย และความไม่แน่นอน ใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ การคาดคะเนต้อนทุน ปริมาณการผลิต อุปสงค์ต่อผลผลิต การกำหนดราคาการโฆษณา กำไร
EC323
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(Economics of Technology)
เปรียบเทียบแนวความคิดทาง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดทำ และผลของการ ประดิษฐ์คิดทำที่มีต่อองค์การธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในประเทศกำลังพัฒนา
EC323(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี 3 หน่วย
(ECONOMICS OF TECHNOLOGY )
EC324
อ่านกันเถอะ...
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Industrial Relations)
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความ สัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการอุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและ พัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และกลไกการทำงานของนายจ้าง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดรูปแบบขอบเขตของกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ใน อุตสาหกรรม
EC325
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์โครงสร้างและพฤติกรรมของอุตสาหกรรม 1 3 หน่วย
(Economics of Industrial Structure & Performance 1)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของ อุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม โดยเน้นในเรื่องการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูล การวัดและการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลที่มีต่ออุตสาหกรรม
EC326(48)
อ่านกันเถอะ...
นโยบายอุตสาหกรรม 3 หน่วย
(INDUSTRIAL POLTCY)
EC331
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3 หน่วย
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาตัวแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบันทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน การดำเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีต่อปริมาณเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พทื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
EC332
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 3 หน่วย
(Monetary Economics 1)
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เกี่ยว กับความหมาย และการกำหนดขึ้นของปริมาณเงินอัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ยและราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ทางการเงินทฤษฎีอุป สงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินสำรองและฐานของเงิน แนวคิดของปริมาณเงินที่เป็นตัวแปรที่ถูกกำหนดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เงื่อนไปและขบวนการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
EC341(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังรัฐบาล 3 หน่วย
(Public Finance)
EC342
อ่านกันเถอะ...
หลักการภาษีอากร 3 หน่วย
(Principles of Taxation)
ศึกษาโครงสร้างทั่วไปทางภาษี อากร ฐานภาษี อัตรภาษี ระบบภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากรระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก ภาษีการค้า ภาษีสรรพสามิตร ภาษีศุลการกร และภาษีอื่น ๆ และการศึกษาจะเน้นการบรรยายเชิงเส้น(Graph)
EC343
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย 3 หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
PR : EC 111 , EC 112 ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลการกร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และภาษีอากรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบและวิธีการจัดเก็บภาษีอากรของไทย
EC343(43)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอาการไทย หน่วย
(THE ECONOMICS OF THAI TAXATION)
EC343(H)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากรไทย หน่วย
(The Economics of Thai Taxation)
EC344
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาลักษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ และสินค้าเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ ผลกระทบของสินค้าสาธารณะที่ก่อให้เกิดการประหยัดทางสังคม (external economy)และที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้เครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
EC344(51)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินค้าสาธารณะ 3 หน่วย
(Pricing & Producing Theory of Public Goods)
EC353
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ 3 หน่วย
(International Monetary Theories)
EC358
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
PR : EC 212 and EC 351 ศึกษาองค์ประกอบของดุลการชำระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์ดุลการชำระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและนโยบายการค้าในการปรับดุลการชำระเงิน ลักษณะของทุนสำรองระหว่างประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการชำระเงินของประเทศไทย
EC358(48)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน 3 หน่วย
(The Economics of Balance of Payments)
EC359
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม หน่วย
(International Trade of Socialist Economy )
EC362
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น 3 หน่วย
(Principles of Economic Development)
ศึกษาความหมายของการพัฒฯและการ เจริญเติบโต สาเหตุของความด้อยพัฒนาและผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจริญเติบโตของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ นโยบายและกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย
EC363
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Economics)
ศึกษาถึงสาเหตุที่มีการรวมตัว กันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นเมือง วิเคราะห์ถึงผลประโยชน์และต้นทุนของการรวมตัวกันนี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยการเลือกตั้ง การใช้ที่ดิน ราคาที่ดิน ทฤษฎีที่ตั้งของเมือง การกำหนดเขต (Zoning) สิ่งแวดล้อม ในเมืองการขนส่งในเมือง และนโยบายที่ควรเป็นต่อไปในอนคต ซึ่งรวมไปถึงการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของเมืองด้วย
EC363 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เมือง หน่วย
(Urban Economics)
EC364
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(Regional Economics)
ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน ทฤษฎีการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการขยายตัวของชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนที่อยู่อาศัย ความยากจน สิ่งแวดล้อมและการคมนาคมเป็นต้น
EC364(51)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค 3 หน่วย
(REGIONAL ECONOMICS)
EC365
อ่านกันเถอะ...
รายได้ประชาชาติและบัญชีสังคม 3 หน่วย
(National Income and Social Accounts)
ความหมายและการสำรวจรายได้ประชาชาติ รายการต่าง ๆ ในบัญีประชาชาติ การคำนวณรายได้ประชาชาติ สูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ
EC366
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3 หน่วย
(Economics of Transportation)
ศึกษาการพัฒนาการขนส่งเพื่อช่วย ในการลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎีการกำหนดราคาและการขนส่ง ผลเชื่อมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศในประเทศไทย
EC367
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา 3 หน่วย
(Devlopment Projects Analysis)
ศึกษาถึงความหมายและความสำคัญ ของการใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการวางแผนโครงการพัฒนา การหลักในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลักหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ โครงการโดยทั่วไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost – Benefit Analysis)การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผล (Cost – Effictiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีที่มีความไม่แน่นอน และกรณีตัวอย่างของการวิเคราะห์โครงการ
EC367(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา หน่วย
(Development Project Analysis)
EC368 (S)
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม หน่วย
(Agricultural and industrial development)
EC371
อ่านกันเถอะ...
คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Economics)
ศึกษาเรื่องกำหนดการเชิงเส้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิต ทฤษฎีการแข่งขันสมการเชิงอนุพันธ์ สมการผลต่างสืบเนื่อง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
EC376(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(OPERATIONS RESEARCE METHODS IN ECONoMIC ANALSIS 1)
EC376(EC475)
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ 1 3 หน่วย
(Oparations Research Methods in Economic Analysis I)
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญในเรื่อง ปัญหาการจัดสรรและการขนส่ง กำหนดการจำนวนเต็ม การจำลอง การประเมินวิเคราะห์โครงการและการควบคุมสินค้า คงคลัง
EC382
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Agricultural Production)
เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลักษณะและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร ลัษณะของการทำฟาร์มในปัจจุบัน การจัดองค์การและวิธีปฏิบัติงานฟาร์ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตัดสินใจและการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม
EC382(50)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร 3 หน่วย
(Economies of Agricultural Production)
EC383
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม 3 หน่วย
(Farm Economics)
ศึกษาความหมายของฟาร์ม เศรษฐศาสตร์ฟาร์ม ความสำคัญและจุดมุ่งหมายในการจัดฟาร์ม การตัดสินใจในการจัดการฟาร์ม หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม หลักการจัดองค์การและวิจัยวิธีปฏิบัติงาน การเริ่มธุรกิจฟาร์มหลักการวางแผนฟาร์ม และการวางแผนฟาร์มประเภทต่าง ๆ การบัญชีและบันทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติด้วยการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศ
EC384
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ 3 หน่วย
(Agricultural Price and Income)
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางด้านอุปสงค์และอุปทาน วัฏจักรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายในและต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวัดรายได้ การรักษาระดับรายได้และแนวโน้มแห่งรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งที่เกี่ยวกับราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายได้ของ เกษตรกร
EC384(S)
อ่านกันเถอะ...
ราคาผลิตผลเกษตรและรายได้ หน่วย
(Agricultural Price and Income)
EC385
อ่านกันเถอะ...
การตลาดเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Marketing)
ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความสำคัญของการตลาดเกษตร ความเข้าใจหลักการตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตร หน้าที่และบริการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเกี่ยวกับต้นทุนการตลาด ส่วนเหลื่อมการตลาด อำนาจตลาด อำนาจต่อรอง การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินค้าเกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินค้าเกษตร ตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบัติ การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรที่สำคัญ ๆ ในประเทศ
EC387
อ่านกันเถอะ...
ธนกิจการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Finance)
ความหมายของธนกิจการเกษตร ลักษณะ ขอบเขต และความสำคัญของธนกิจการเกษตร เกษตรการทำบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์การเงินและการลงทุน การจัดการเสี่ยงภัย การจัดเงินทุน และสินเชื่อการเกษตร การคิดดอกเบี้ย การชำระคืนเงินกู้ และการวิเคราะห์แหล่งหรือสถาบันให้กู้ยืมทางการเกษตร
EC388
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน 3 หน่วย
(Land Economics)
เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง ความสำคัญของที่ดินโดยเฉพาะในทางด้านเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความต้องการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับที่ดิน กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน ค่าเช่าที่ดินตามแนวความคิดของสำนักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจำแนกและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปัจจัย ทางด้านสถาบันที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน
EC391
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
ประวัติศษสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การติดต่อค้าขายกับยุโรปและต่างประเทศ
EC391(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3 หน่วย
(Thai Economic History)
EC392
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 หน่วย
(History of Economic Development of Sounth Asia)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง เศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหลักงจากที่ชาติ ตะวันตกแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลำดับขั้นของการพัฒนาในอนาคต
EC392(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วย
(Economic Development of South East Asia)
EC393(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา หน่วย
(American Economic History)
EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา
EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)
EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต
EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peple’s Republic of China)
EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)
EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต
EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(Historyof Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต
EC398(48)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Iatin America Countries)
EC398(51)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin America Countries)
ศึกษา ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา
EC403
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(Labor Unions)
ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย ประเภทของสหภาพของแรงงานกับผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ การจัดสหภาพแรงงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การจัดองค์ประกอบภายในของสหภาพแรงงาน การจัดตั้งและบริหารสมาพันธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของไทยกับของประเทศพัฒนาแล้ว
EC403(51)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงาน 3 หน่วย
(LABOR UNIONS)
ศึกษา การใช้แรงงาน ทฤษฎีสฟภาพแรงงาน
EC403(H)
อ่านกันเถอะ...
สหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ หน่วย
(Labor Unions and Relations)
EC405
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่ออรอง หน่วย
(Theory of Collective Bargaining)
EC406
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การย้ายถิ่น 3 หน่วย
(Economics of Migration)
ศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและงาน วิจัยเชิงประจักษ์ เกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการย้ายถิ่น การย้ายถิ่นกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาทั้งการย้ายถิ่นภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเกี่ยวกับแนวโน้ม ลักษณะผลกระทบของการย้ายถิ่นของแรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยไปต่างประเทศ
EC413
อ่านกันเถอะ...
วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Business Cycles and Economic Forecastings)
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แลละการวิเคราะห์วัฏจักรธุรกิจ การบรรเทาความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและวางแผน
EC416(S)
อ่านกันเถอะ...
วิธีวิเคราะห์เศรษฐกิจ หน่วย
(Economic Analysis)
EC427
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม2 3 หน่วย
(Industrial Cost Theory 2)
ศึกษาต้นทุนการผลิตของ อุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบื้องต้นในการคำนวณการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การทำงบประมาณ การตัดสินใจลงทุนและขยายการผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย
EC432
อ่านกันเถอะ...
เศรษศาสตร์การเงิน 2 3 หน่วย
(Monetary Economics 2)
ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและตัวแปรทางการเงินอื่น ๆ ต่อระบบเศรษกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของสำนักต่าง ๆ ของเขตและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินนงโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน รูปแบบของการดำเนินโยบายการเงินนโยบานการเงินต่อการพัฒนาและความมีเสถียรภาพ ของระบบเศรษฐกิจ
EC441(47)
อ่านกันเถอะ...
การคลังท้องถิ่น 3 หน่วย
(LOCAL FINANCE)
EC442
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distribution)
วิเคราะห์เงินได้ที่เป็นตัว เงิน(earned income) และเงินได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (unearned income) เพื่อนำไปสูทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตัวแบบและทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม
EC442(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC443
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3 หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
ศึกษาโครงสร้างด้านรายได้ การใช้จ่าย และการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับระดับรายได้และการมีงานทำ เสถียรภาพของระดับราคา ค่าจ้าง อัตราดอกเบี้น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ และเสถียรภาพดุลการชำระเงิน และอื่น ๆ
EC443(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง หน่วย
(Fiscal Theory and Policy)
EC445 (S)
อ่านกันเถอะ...
ข้าว : มาตรการยกระดับราคาข้าว หน่วย
(Rice : Measurement of Raising Price of Rice)
EC446
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ 3 หน่วย
(The Economics of Public Planning)
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการ วางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและสังคมนิยม วิธีการและขันตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และการบรรลุเป้าหมายของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เครื่องมือทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผน
EC446 (S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การวางแผนของรัฐ หน่วย
(The Economics of Public Planning)
EC452
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคุ้มกัน 3 หน่วย
(Economics of Protection)
ศึกษานโยบายคุ้นกันทั้งในทาง ทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบายการคุ้มกันลักษณะของนโยบายที่เหมาะสม ผลของนโยบายที่มีต่อรายได้ของรัฐ การกระจายรายได้ การจ้างงาน การคุ้มครองอุตสาหกรรม อัตรการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ การสะสมทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย
EC453
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้า ระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ ประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้า ระหว่างประเทศของประเทศไทย
EC454(S)
อ่านกันเถอะ...
การค้าต่างประเทศของประเทศไทย หน่วย
(Foreign Trade of Thailand)
EC461
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3 หน่วย
(Energy Economics)
ศึกษาภูมิหลังของทฤษฎีการใช้ พลังงาน ข้อถกเถียงในการใช้พลังงานและทรัพยากรการใช้ทรัพยากรพลังงานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนพลังงาน การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายพลังงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะ
EC465
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา 3 หน่วย
(Economics of Developing Countries)
ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศ กำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและผลที่เกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจำเริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของประเทศที่พัฒนาแล้วในการแก้ไขปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การบริหารและการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ
EC472(48)
อ่านกันเถอะ...
การคลังว่าด้วยการกระจายความเป็นธรรม 3 หน่วย
(Public Finance of Distrbution)
EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ
EC473(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Model Building)
EC482
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร 3 หน่วย
(Economics of Technological Change in Agriculture)
เป็นการศึกษาถึงลักษณะของการ เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโน,ยีการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่มีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจ้างงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งศึกษา เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศต่าง ๆ
EC486
อ่านกันเถอะ...
นโยบายการเกษตร 3 หน่วย
(Agricultural Policies)
ศึกษาขอบเขตลักษณะและความสำคัญ ของนโยบายการเกษตรการกำหนดนโยบายการเกษตรและการปฏิวัติ สภาพการเกษตรของไทย สภาพปัญหาของภาคการเกษตรนโยบายการเกษตรในเรื่องแผนพัฒนาฯ และนโยบายการเกษตรของบางประเทศเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
EC486(S)
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจไทย หน่วย
(Agricultural Policies)
EC489(S)
อ่านกันเถอะ...
หน่วย
(The Thai Dairy Industry : Its Problems and Solutions in the Light of the Danish Co-operative Dairy System)
EC497
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Economic System)
เปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในด้านรูปแบบทางทฤษฎี (Thoeretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบทั้งในด้านปฏิบัติ กล่าวคือ เปียบเทียบลักษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic Group) กับกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Economic Group) ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเปรียบเทียบได้อย่างเสรี
EC497(H)
อ่านกันเถอะ...
ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วย
(Comparative Economic System)
EC581
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐศาสตร์การประมง 3 หน่วย
(Fisheries Economics)
ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร ประมง ตลอดจนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการประมงของประเทศไทย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการประมง เช่น การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขัน ฟังก์ชั่นการผลิตทางการประมงผลผลิตทางการประมงทั้งแบบเสรีและแบบทางเศรษฐกิจ สวัสดิการทางการประมงการร่วมมือ ทำการประมงระหว่างประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับทางการประมง บทบาทของสถาบัน เกษตรประมงในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพประมงทะเลการจัดการ ทรัพยากรประมง
EC583
อ่านกันเถอะ...
เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์การเกษตร 3 หน่วย
(Financial Economics of Agrcultural Cooperatives)
ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลักและวิธีการเงินของสหกรณืการเกษตร แหล่งวิธีจัดหาแงะวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทั่วไป วิธีการจัดหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจกำลัง พัฒนา แหล่งเงินกู้และวิธีการให้สหกรณ์ ประเภทนี้ที่อยุ่ในภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวกู้เงิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: