ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

ED ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
ED
อ่านกันเถอะ...
หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ หน่วย
(Academic References Principles)
ED103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ED103(S)
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน หน่วย
(INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
ED201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 3 หน่วย
(ENGLISH FOR TEACHERS 1)
ED202(S)(48)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับครู 2 หน่วย
(English of Teachers 2)
ED205
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาประเทศยุโรปตะวันตก หน่วย
(Education in Western Europe)
ED315
อ่านกันเถอะ...
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Mathematics in Secondary School)
ED318(S)
อ่านกันเถอะ...
หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน หน่วย
(TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319
อ่านกันเถอะ...
การสอนวิชาภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching of Geography in Secondary School)
ED319(H)
อ่านกันเถอะ...
การสอนภูมิสาสตร์ในระดับมัธยมฯ หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING OF GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOL)
ED319(S)
อ่านกันเถอะ...
หนังสืออ่านประกอบ การสอนวิชา ภูมิศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED320
อ่านกันเถอะ...
การสอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching French in Secondary Schools)
ED323
อ่านกันเถอะ...
การสอนทักษะวิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน่วย
(Teaching of Self-strudy Skills)
ED332
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in English 2)
ED332(30)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 หน่วย
(TEACHING BEHAVER IN ENGLISH)
ED341
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in History 1)
ED341(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วย
(TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
ED342
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 หน่วย
(Teaching Behavior in History 2)
ED342 (25)
อ่านกันเถอะ...
ทักษะการสอนแบบจุลภาค หน่วย
(MICRO-TEACHING SKILL)
ED342(S)
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วย
(PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
ED351
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษา 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Social Studies 1)
ED361
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 หน่วย
(Teaching Behavior in Mathematics)
ED363
อ่านกันเถอะ...
การสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษา หน่วย
(Teaching Statistics in Secondary Schools)
ED371
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษา 1เรื่อง การจัดการและเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วย
(-)
ED371 (22)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษา หน่วย
(-)
ED372
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 3 หน่วย
(Teaching Behavior in Science 2)
วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์
ED381(H)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 หน่วย
(HANDBOOK FOR TEACHING BEHAVIOR IN GEOGRAPHY I)
ED381(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (1)(หลักวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ) หน่วย
(-)
ED382
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอน วิชาภูมิศาสตร์2 หน่วย
(Teaching Behavior in Geography)
ED382(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือพฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(-)
ED382(S)
อ่านกันเถอะ...
พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 2 หน่วย
(TEACHING bEHAVIOR IN GEOGRAPHY II)
ED403(H)
อ่านกันเถอะ...
หลัการบริหารโรงเรียนมัธยม หน่วย
(PRINCIPES OF SCHOOL ADMINISTRATION)
ED405(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีทางการศึกษา หน่วย
(Educational Technology)
ED406 (S)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ หน่วย
(Introduction to Special Education)
ED408
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED408(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการนักเรียน หน่วย
(Student Personnel Administration)
ED409
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและแนวโน้มทางการศึกษาในปัจจุบัน หน่วย
(Problem and Trends in Education)
ED413
อ่านกันเถอะ...
การฝึกสอน หน่วย
(Student Teaching)
ED453
อ่านกันเถอะ...
การสอนค่านิยมในโรงเรียนมัธยม หน่วย
(Teaching Value Concept in Secondary School)
ED501
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา จิตวิทยาและเทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Knowledge of Education Education Psychology and Education Technology)
ED503(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง หน่วย
(Introduction to Adult and Continuing Education)
ED505
อ่านกันเถอะ...
การเงินโรงเรียน หน่วย
(School Finance)
ED506
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(H)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคคลากรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED506(S)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารงานบุคลกรในโรงเรียน หน่วย
(School and Personnel Administration)
ED801
อ่านกันเถอะ...
อภิธานศัพท์เทคโนโลยีการศึกษา หน่วย
(Grossary of Educational Teachnology English/Thai)
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: