ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED372พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2).

รายวิชา ED372 พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in Science 2)

วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการสอนที่สำคัญในเรื่องากรนำเข้าสู่บทเรียน การใช้คำถาม การสรุปบทเรียน และกรสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การใช้สื่อการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล การวางแผนการสอนและฝึกหัดสอน ตลอดจนการจัดสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยา ศาสตร์

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครูวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : วิทยาศาสตร์ศึกษา
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์
บทที่ 3 : ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนและการสรุปสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 4 :การใช้คำถาม
บทที่ 4 :การใช้คำถาม(ต่อ)
บทที่ 5 :การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
บทที่ 6 : การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 7 : เจตคติทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน
บทที่ 8 : การวางแผนและการทำบันทึกเตรียมการสอน(ต่อ)
บทที่ 9 :การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…
บทที่ 9 : การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่10 : การสอนซ่อมเสริมวิชาวิทยาศาสตร์…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: