ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

EF ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EF103
อ่านกันเถอะ...
ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ 3 หน่วย
(Introduction to Modern Education)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต
EF104(S)[EF103(S)]
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นด้านการศึกษา 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO EDUCATION)
EF105
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3 หน่วย
(Education for the Development of Life and Society)
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง
EF203
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู 3 หน่วย
(General Knowledge for Teachers)
ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน
EF205(48)
อ่านกันเถอะ...
จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู 3 หน่วย
(Ethic and Codes of Conduct for Theachers)
EF206(49)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
EF233
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การศึกษา 3 หน่วย
(History of Education)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
EF234
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Philosophy of Educantion)
เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่ง หมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้
EF236
อ่านกันเถอะ...
ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ 3 หน่วย
(Buddhistic Thought in Education)
ศึกษา วิเคราะห์หลักการทางแนวพุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาการ ศึกษาหลักการของระบบการเรียนและการสอน จิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวการศึกษา สื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผลการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นพื้นฐานของชีวิต และการจัดกรศึกษาของไทย
EF303(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in Thailand)
EF303(51)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Education in thailand)
ศึกษา ประวัติและพัฒนาการด้านการศึกษาของไทย พราะราชบัญญัติการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาในประเทศไทย
EF304(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในเอเซีย 3 หน่วย
(Education in Asia Countries)
EF305(48)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาของประเทศในยุโรป 3 หน่วย
(Education in European Countries )
EF308(47)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 หน่วย
(BASIS EDUCATION )
EF313
อ่านกันเถอะ...
หลักการศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Education)
ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ
EF320(48)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา 3 หน่วย
(Thai Wisdom and Education )
EF323
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(education and environment)
ศึกษา ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างวิ่งแวดล้อมกับการศึกษาผลกระทบของวิ่งแวดล้อมที่มีต่อการศึกษา
EF324
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3 หน่วย
(Development Education)
ศึกษาเพื่อการพัฒนา สารัตถะความรู้ ทางด้านแนวคิด ทฤษฎี วิธีวิทยาทางการศึกษา ตลอดจนนานมิติของการพัฒนา ของสังคมปัจจุบัน
EF333
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 3 หน่วย
(Education in ASEAN Countries)
ศึกษาถึงวิวัฒนาการและแนวความ คิดในการจัดการศึกษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
EF333(S)
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน หน่วย
(Education in Asean Countries)
EF335
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 3 หน่วย
(Education in the United States)
ศึกษาประวัติ แนวคิด และการจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแสดงสภาพการศึกษาอันเป็นระบบที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
EF343
อ่านกันเถอะ...
การประถมศึกษา 3 หน่วย
(Elementary Education)
ศึกษาวิวัฒนาการการประถมศึกษา การบริหารโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาของการประถมศึกษา นวัตกรรมและเทศโนโลยีทางการศึกษากับการประถมศึกษา ตลอดจนศึกษาแนวโน้มการประถมศึกษาของไทย
EF344
อ่านกันเถอะ...
การมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Secondary Education)
ศึกษาหลักการ วิวัฒนาการการมัธยมศึกษา การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน สภาพปัจจุบันของการมัธยมศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการมัธยมศึกษาของประเทศไทย
EF347
อ่านกันเถอะ...
การอาชีวศึกษา หน่วย
(Vocational Education)
EF353
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา 3 หน่วย
(Women and Education)
ศึกษาถึงสถานภาพทางการศึกาของ สตรีบทบาทและฐานะของสตรีในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของสตรีในต่างประเทศกับสตรีในประเทศ ไทย
EF353(S)
อ่านกันเถอะ...
สตรีกับการศึกษา หน่วย
(Woman and Education)
EF363
อ่านกันเถอะ...
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 3 หน่วย
(Education and Community Development)
ศึกษาความหมายของชุชนไทยโดยเน้น หนักในด้านการศึกษา หลักการพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์และวิธีการของการพัฒนาชุมชน การจัดสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนชุมชน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อการฝึกอบรมสมาชิกของชุมชน
EF373
อ่านกันเถอะ...
การศึกษาพิเศษ หน่วย
(Special Education)
EF393
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วย
(Principles of Adult and Continuing Education)
ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษา ผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ
EF606
อ่านกันเถอะ...
พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม หน่วย
(Religious and Ethical Foundations of Education)
EF703
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา หน่วย
(Philosophy of Education)
EF703(S)
อ่านกันเถอะ...
ปรัชญาการศึกษา หน่วย
(Philosophy of Education)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: