ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

EN ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

with 2 comments

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
EN101
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN101(51)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3 หน่วย
(Basic Sentenxes and Essential Vocabulary in Daily Life)
ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
EN102
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ทั่วไป 3 หน่วย
(Sentences and Vocabulary in General Use)
ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ
EN102(50)
อ่านกันเถอะ...
ประโยคและศัพท์ 3 หน่วย
(Sentences and vocabulary in general use)
ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน
EN201
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเอาความ 3 หน่วย
(Reading for Comprehension)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อความ สั้นๆ ให้เข้าใจถูกต้อง โดนเน้นเรื่องความสามารถในการกำหนดได้ด้วยหลักเกณฑ์ว่า คำวลี ประโยค และข้อความต่าง ๆ สื่อความหมายในส่วนใดบ้าง สื่อความหมายอย่างไร และสื่อความหมายว่าอย่างใด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้อุปสรรคและปัจจัย การใช้เครื่องสังเกตในปริบท(contextual clues) ตลอดจนวิธีใช้พจนานุกรมและวิธีเลือกความหมายของศัพท์ตามพจนานุกรมมาใช้โดย ถูกต้องกับความหมายของประโยคและข้อความ
EN202
อ่านกันเถอะ...
การอ่านตีความ 3 หน่วย
(Interpretative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกจับประเด็นสำคัญ เก็บรายละเอียดที่สำคัญและจับเจตนาของข้อความต่าง ๆที่อ่าน และศึกษาวิธีแลฝึกอ่านอย่างเร็วด้วยความเข้าใจ เพื่อค้นหาสำรวจหรือทบทวนข้อมูลต่าง ๆ
EN203
อ่านกันเถอะ...
การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Pronunciation )
EN204
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ หน่วย
(Controlled Conversation)
EN204(50)
อ่านกันเถอะ...
การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้ 3 หน่วย
(controlled Conversation)
since the manuscript of the first edition of this book was completed in1997,it
EN205
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษาความมุ่งหมายและความหมายขอ งองคืประกอบในกระบวนการสนทนาปและฝึกสนทนาในเรื่องต่างๆที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ มักจะสนทนากัน โดยเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป้นพื้นฐานและธรรมเนียมปฎิบัติที่ควบคู่กับเรื่อง สนทนาตลอดจนท่าทางท่ใช้ประกอบกับถ้อยคำและประโยคตามแบบเจ้สของภาาา วข้อสนทนาและประโยคต่างๆที่ใช้สนทนาเป้นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน
EN205 (S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
EN205(51)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนประโยคต่าง ๆและอนุเฉทสั้น ๆ 3 หน่วย
(Sentences and Short Paragraphs)
ศึกษา ลีลาการเขียนประโยคที่ซับซ้อนและหลากหลาย รวมวิธีการเขียนอนุเฉทโดยสังเขป
EN206(48)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนอนุเฉกชนิดต่างๆ 3 หน่วย
(PARAGRAPH WRITING OF DIFFERENT FORMS )
EN251(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวรรณคดีอเมริกัน 1 หน่วย
(Survey of American Literature 1)
EN253
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นการดำเนินเรื่อง 3 หน่วย
(The Short Story of Plot)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทดำเนิน เรื่องโดยนักเขีนอังกฤษและนักเขียนอเมริกันโดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอ เรื่องราว วิธีเปิดฉาก วิธีดึงผู้อ่านเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและสัญลักษณ์ประกอบ การลำดับภาพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดของเรื่อง และวิธีจบในลักษณะหักมุมในทิศทางที่คาดไม่ถึง
EN256
อ่านกันเถอะ...
ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน 3 หน่วย
(Introduction to English and Amercan Drama)
ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการ ละครอังกฤษและละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน
EN291
อ่านกันเถอะ...
ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศึกษาเนื้อเรื่องและแนวคิดใน เรื่องบางเรื่องจากตำนานกรีก โรมัน และชาติตะวันตกอืน ๆ รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิ้ล โดยเชื่อมโยงถึงชื่อแก่นเรื่องและเนื้อหาของวรรณกรรมตะวันตกที่ได้ถ่ายทอด เนื้อเรื่องและแนวคิดจากตำนานนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาตำนานอินเดียซึ่งเป็นบ่อเกิดของวรรณกรรมตะวันออกด้วย
EN291(51)
อ่านกันเถอะ...
เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 หน่วย
(Mythological Background in Literature)
ศุกษา วรรณคดีอังกฤษและอเมริกันรวมทั้งที่มาของเทพนิยายเห่านั้นด้วย
EN305
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
ศึกษาวิธีและฝึกเขียนอนุเฉทและ บทความเชิงสาธกขนาดสั้นที่แสดงเหตผล(cause and effect) การเปรียบเทียบ (comparison and contrast)การวิเคราะห์ (analysis) โดยเน้นเรื่องเอกภาพ(unity) ความสมดุลย์(balance)ความต่อเนื่อง(coherence)ของข้อเขียน
EN305(41)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก หน่วย
(Argumentative Writing)
EN305(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเชิงสาธก 3 หน่วย
(Argumentative Writing)
การเขียนเชิงสาธก
EN306
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง 1976 หน่วย
(CRITICAL READING)
การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริง ได้แก่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ และการอ่านเพื่อตีความ
EN306(S)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง หน่วย
(Critical Reading)
EN307
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง 3 หน่วย
(Appreciative Reading)
ศึกษาวิธีและฝึกอ่านข้อเขียน ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปแบบและเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เช่นอ่านกลเม็ดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในการเขียนได้ถูกต้องและจับความหมายในระดับต่าง ๆ ของข้อเขียนได้หมดจดตามเจตนาของผู้เขียน
EN309
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 1 3 หน่วย
(Listening for Comorehension 1)
ศึกษาวิธีและฝึกฟังในระดับ ประโยค โดยเน้นที่การจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน คำที่มีเสียงหนัก เสียงเบา พร้อมทั้งจับทำนองเสียง (intonation) ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้น ๆ เช่นบทสนทนา การสัมภาษณ์ ข่าว การโฆษณา โดยสามารถบอกได้ว่าข้อความที่ฟังเป็นข้อความชนิดใดพร้อมทั้งจับใจความสำคัญ ฝึกเขียนตามคำบอก (dictation) และเขียนบทสรุปจากข้อความที่ได้ยิน
EN309(51)
อ่านกันเถอะ...
การฟังเพื่อความเข้าใจ 3 หน่วย
(LISTENING FOR COMPREHENSION)
ศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง การออกเสียง
EN320
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(ENGLISH FOR JOB APPLICATIONS)
ศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
EN320(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน 3 หน่วย
(English for job Applications)
ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียน ประกาศรับสมัครเข้าทำงานของอาชีพสาขาต่าง ๆ แบบกรอกข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายสมัครงาน ประวัติย่อและจดหมายรับรองความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัคร
EN321(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน 3 หน่วย
(ENGLISH IN OFFICE WORK)
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
EN322
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล 3 หน่วย
(Nature and Methods of Translation)
ศึกษาเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักการ และวิธ๊แปลแบบต่าง ๆ และฝึกแปลข้อความตามทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุ่งหมาย หลัการและวิแปล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล
EN322(50)
อ่านกันเถอะ...
จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีปแล 3 หน่วย
(nature and methods of translation)
ศึกษา ความรุ้งเกี่ยวกับการแปล คำจำกัดความของการแปล
EN323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 3 หน่วย
(English for Guides)
ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความ ภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น การทักทายและการกล่าวโอภาปราศรัย การบอกกล่าวเรื่องราวต่าง ๆ การฟังและตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะและความสำคัญและการบรรยาย ประวัติของบุคคลสิ่งของและสถานที่ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยวตลอด จนการพรรณนาได้โดยย่อแต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การปกครองและการเศรษฐกิจของประเทศไทย
EN325
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(ENGLISH IN THE FIELD OF ECONOMICS)
EN327
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Political Science)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขารัฐศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสารและรายงานในสาขาศึกษาศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอนจากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยคศัพท์เฉพาะและศัพท์ทั่วไป ที่ใช้กันอยู่เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ จนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว
EN329(51
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 หน่วย
(English in the Field of Education)
ศึกษา Ore-Peading นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในส่วนแรกด้วยการอภิปรายหรือตอบคำถาม 2-3 คำถาม เพื่อนำไปสู่การอ่านเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าว
EN338
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(Seventeenth Century Literatures)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในระ หว่างค.ศ. 1626 ถึง ค.ศ. 1700 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในรูปของการลดความเชื่อมั่น ในความเป็นไปได้ลง โดยที่ยังสืบทอดประเพณีนิยมทางวรรณคดีบางประการไว้ ทั้งนี้โดยเน้นเรื่องโลกทัศน์ความรู้สึกนึกคิดและศิลปะการเขียนของนักเขียน ที่สำคัญ เช่น John Donne, John Milton และ John Dryden
EN338(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยศตวรรษที่ 17 3 หน่วย
(severiteenith ceritury literature)
ศึกษา นักประพันธ์ในศตวรรษที่ 17 มีมากมายหลายกลุ่ม
EN352
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว 3 หน่วย
(Lyrical Poetry)
ศึกษากวีนิพนธ์อังกฤษและ กวีนิพนธ์อเมริกันประเภทแสดงอารมณ์และความคิดความรู้สึกส่วนตัว โดยศึกษาจุลคีตนิพนธ์ (Sonnet) บทสรรเสริญ (Ode) และกลอนสั้นแสดงอารมณ์ (Lyric) และเน้นวิธีการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของกวีตลอดจนการใช้อุปกรณ์ ทางวรรณศิลป์ (Literary devices) ต่าง ๆ
EN355
อ่านกันเถอะ...
เรื่องสั้นประเภทเน้นพัฒนาการของบุคลิกภาพของตัวละคร 3 หน่วย
(The Short Story of Character)
ศึกษาเรื่องสั้นประเภทเน้น พัฒนาการบุคลิกภาพของตัวละคร โดยนักเขียนอังกฤษและอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องการกำหนดลักษณะและบุคลิกภาพของตัวละคร การดึงเข้าสู่ปัญหาของเรื่องการใช้ฉากและเหตุการณ์พลิกบุคลิกภาพของตัวละคร จนทำให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงในเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอด หรือใช้ฉากและเหตุการณ์อันเป็นจุดสนใจสุดยอดพลิกบุคลิกภาพของตัวละครสำคัญ ทำให้เรื่องจบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในความรู้สึกของผู้อ่านที่ มีตัวละคร
EN355(S)
อ่านกันเถอะ...
องค์ประกอบของเรื่องสั้น หน่วย
(The Elements of Short Stories)
EN357
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่างบุคลิกภาพและเหตุการณ์ 3 หน่วย
(The Dramatic Novel)
ศึกษานวนิยายประเภทเน้นอิทธิพล ซึ่งบุคลิกภาพและเหตุการณ์มีต่อกันโดยนักเขียนอังกฤษและนักเขียนอเมริกัน โดยเน้นเรื่องจุดยืนในการเสนอเรื่องวิธีเริ่มเรื่องวิธีแสดงบุคลิกภาพของตัว ละคร การเลือกเหตุการณ์วิธีแสดงความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องระหว่างบุคลิกภาพของตัว ละครกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่องวิธีเสนอจุดสนใจสุดยอดและวิธีจบเรื่องตลอดจนการใช้บทสนทนาและสิ่ง ประกอบอื่น ๆ เช่น ฉากสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการแสดงแนวความคิดอันเป็นแก่นของเรื่องให้ชัดเจนและมีน้ำหนัก ยิ่งขึ้น
EN362
อ่านกันเถอะ...
กวีนิพนธ์ของวิลเลียม เวิร์ดสเวิร์ธ 3 หน่วย
(William Wordsworth’s Poems)
ศึกษากวีนิพนธ์ของ Wordsworth โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโคลงที่รวมเรียกว่า The Lucy Poem และ The Daffodils และโศลกที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ The Immortality Ode โดยเน้นแนวความคิดของ Wordsworth ในเรื่อง มนุษย์ ธรรมชาติ และแก่นแท้ของกวีนิพนธ์ควบคู่กันไปกับการศึกษาศิลปะการเขียนที่มีลักษณะ เรียบง่าย แต่แจ่มชัดของกวีเอกผู้นี้
EN370
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ 3 หน่วย
(American Literature in the Colonial and Nation-Founding Period)
ศึกษาวรรณกรรมที่ผลิตขึ้นในสมัย ที่ประเทศอเมริกายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ (1620-1783) โดยเน้นเรื่องรูปแบบและแนวคิดของงานในประเภทข้อคิดคำนึงทางศาสนาและประเภท บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งวิวัฒนาการมาสู่รูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ ของวรรณกรรมในสมัยต่อมา และศึกษาวรรณกรรมซึ่งผลิตขึ้นในสมัยก่อสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา (1784-1820) โดยเน้นความงอกงามในด้านชนิดและรูปแบบของการประพันธ์ และการหันเหของแนวความคิดทางด้านศาสนาไปในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นอย่างรุนแรง เช่น ในงานเขียนของ John Smith, Michael Wigglesworth, William Bradford, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin และ Philip Freneau
EN372(H)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกัน 3 แบบฝึกหัดหนังสืออ่านนอกเวลา หน่วย
(A Workbook for Survey of American Literature 3)
EN381
อ่านกันเถอะ...
นวนิยายและเรื่องสั้นสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 หน่วย
(Novels and Short Stories of the Age of Realism and Naturalism)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญสมัยสัจนิยม และธรรมชาตินิยม (1900-1945) เช่นHenry James, Mark Twain, Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner และ Thomas Wolfe
EN395
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 3 หน่วย
(Selected Works of Nobel Prize Authors)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และแนว ความคิดของผู้เขียนรางวัลโนเบลในงานเขียนของ Becket, Golding, Kipling, Kawabata และ Solhenitsyn เป็นต้น
EN405(34)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษระดับสูง 2 หน่วย
(Advanced English 2)
EN420
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ 3 หน่วย
(Secretarial English)
ศึกษารูปแบบและฝึกอ่านและเขียน จดหมายชนิดต่าง ๆ บันทึกข้อความติดต่อการงานรายงานสรุปและรายงานการประชุม ในขอบเขตและจำนวนที่สูงขึ้นไปกว่าที่ศึกษาใน en321 โดยเน้นเรื่องการเขียน
EN421
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(Journalistic English)
ศึกษารูปแบบและฝึกเขียนภาษา อังกฤษที่ใช้ภาคต่าง ๆ ของหนังสือพิมพ์ เช่น ในหัวข่าว ในข่าว ในบทบรรณาธิการ ในบทความ ในประกาศแจ้วความและในโฆษณาต่าง ๆ
EN421(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ 3 หน่วย
(JOURNALISTIC ENGLISH)
ศึกษา ทฤษฎีว่าด้วยภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ และตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ
EN422(50)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Creative Writing)
การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น
EN426
อ่านกันเถอะ...
การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ 3 หน่วย
(Movies and Television Scripts Translation)
ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลบท ภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ ศึกษาตัวอย่างการแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์ที่น่าสนใจ ฝึกแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์โดยเน้นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
EN456
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีอเมริกันปัจจุบัน หน่วย
(Modern American Literature)
EN463(49)
อ่านกันเถอะ...
ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ 3 หน่วย
(William Shakespeare’s History Plays)
EN471
อ่านกันเถอะ...
เฮนรี่ เจมส์ 3 หน่วย
(Henry James)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในบทประพันธ์ของ Henry James โดยเน้นลักษณะสำคัญต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนของนักเขียนอเมริกันในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะเรื่อง The Portraifof a Lady ,The Ambassadors , The Golden Bowl และ The Wing of Dove
EN478
อ่านกันเถอะ...
นักประพันธ์สตรี 3 หน่วย
(Women Authors)
ศึกษารูปแบบบทประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดของนักประพันธ์สตรีอเมริกัน โดยเน้นความเห็นของนักประพันธ์ที่เกี่ยวกับสตรีทั้งในด้านส่วนตัวและในด้าน สังคมโดยเฉพาะบทประพันธ์ของ Emily Dickinson , Kate Chopin , Edith Wharton , Eudora Welty และ Flannery O ‘ Conner
EN481
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริกันผิวดำ 3 หน่วย
(Black Literature)
ศึกษารูปแบบการประพันธ์และความ รู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมร้อยแก้ว และวรรณกรรมร้อยกรองดีเด่นที่ผลิตขึ้นโดยคนอเมริกันผิวดำ ตัวแต่ลมัยทาส จนถึงปัจุบัน เช่นบทประพันธ์ของ Richard Writght , RalphEllison , Alice Walker, Augustus Baldwin, Arna Bontemps, Charles W.Chestnut , Langston Hughes, Jean Toomer เป็นต้น

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. I’m very happy to find this page. I wanted to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every part of it and i also have you saved to fav to see new things on your site.

    protein shakes

    กรกฎาคม 14, 2013 at 5:29 am

  2. Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos.
    I would like to look extra posts like this .


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: