ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา’ Category

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

leave a comment »

pol-d-01.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Development Education

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย

ก) ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ

ข) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า3 ปี

2. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าระดับดี และมีผลงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษายอมรับ และ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า ในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ โดย

ก) ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 แต้ม (หรือเทียบเท่า) หรือ

ข) มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือการพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า3 ปี และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

เป็นระบบทวิภาค ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชา ใช้สัญลักษณ์A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่านและตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่งทางวิชาการ   ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 รศ. นางกรรณิการ์สัจกุล * ค.บ. M.Ed. ค.ม. Ph.D. ประถมศึกษา พัฒนาหลักสูตร การประถมศึกษา History of Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Illinois จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Michigan 2509 2518 2519 2524

2 รศ. นางชนิตา รักษ์พลเมือง * น.บ. (เกียรตินิยม) M.A. Ph.D. นิติศาสตร์ Socio -Philosophical Foundations of Education Socio -Philosophical Foundations of Education มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Michigan State University Michigan State University 2518 2519 2523

3 รศ. นางจรูญศรี มาดิลกโกวิท * อ.บ. M.S. ค.ด. ภาษาอังกฤษ Business Education พัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Oklahoma State University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 2528 2544

4 ผศ. นายชื่นชนก โควินท์ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.A. Ph.D. ภาษาอังกฤษ Applied Linguistics Educational Policy Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Southern Illinois University at Carbondale University of Illinois at Urbana –Champaign 2527 2534 2542

5 อ. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.S. M.A., Ph.D. การศึกษานอก ระบบโรงเรียน Higher Education Educational Research and Evaluation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Florida State University Ohio State University 2524 2526 2529-2530

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา                                         2550  2551  2552  2553  2554

นิสิตใหม่                                                 18        14        15         15       15

นิสิตเก่า                                                    31       39       43         48       48

รวมจำนวนทั้งหมด                                   49        53        58        63     63

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 10         10        10      15       15

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นการทำวิทยานิพนธ์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตในแผนการเรียน แบบ 1.1 จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา*2746894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตและ ประเมินผล S/U และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา อาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ ตามที่เห็นสมควรเป็นรายกรณี โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมิน S ในระบบ S/U

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 11 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

เงื่อนไข

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา อาจพิจารณาให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรเป็นรายกรณี โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องผ่านการประเมิน S ในระบบ S/U

2.นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผล S/U

รายวิชา

รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 จำนวน 4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 จำนวน 9 หน่วยกิต

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Theory of Development Education

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Thai Wisdom and Development Education

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education

รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 จำนวน 11 หน่วยกิต

เงื่อนไข

ก.รายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ข้อกำหนด นิสิตทุกคนเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยการเลือกรายวิชาเลือกทางพัฒนศึกษา นิสิตจะต้องจัดทำโครงการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2746781* นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Educational Policies and Strategies for Development

2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Multidisciplinary Study for Development Education Work

2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Research and Development in Development Education Projects

* รายวิชาเปิดใหม่

2746624 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-6)

Education and Community Development

2746625 การประยุกต์เทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Application of Evaluation Techniques in Development Education

2746626 มิติทางกฏหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Legal and Ethical Dimension in Development Education

2746627 ประเด็นวิพากษ์และแนวโน้มทางการศึกษากับการพัฒนา 2(2-0-6)

Critical Issues and Trends of Education and Development

2746701 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ก 1(0-0-4)

Independent Study A

2746702 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ข 2(0-0-8)

Independent Study B

2746703 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ค 3(3-0-9)

Independent Study C

2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา 3(3-0-9)

Education Policy and Development

2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Design of Development Education Project

2746724 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-9)

Development Training

2746725 การฝึกงานในโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Development Education Project

2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1 1(1-0-3)

Special Topic in Development Education I

2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2 2(2-0-6)

Special Topic in Development Education II

2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Selected Research Methods and Designs in Development Education

* รายวิชาเปิดใหม่

2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education Research Design

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

ข.รายวิชาเลือกพิเศษไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ได้แก่1) รายวิชาเลือกกลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2) รายวิชาเลือกกลุ่มมนุษยศาสตร์

ข้อกำหนด นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควรได้ตามความสนใจ โดยปกติแล้วนิสิตจะเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่จะทำเป็นหลัก ซึ่งวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มสังคมศาสตร์ และ 2)กลุ่มมนุษยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิได้อยู่ในกลุ่มที่จะทำวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้ เพื่อเสริมความรู้ ตามความสนใจ ตามความสามารถในการจัดสรรเวลา ตามที่คณาจารย์แนะนำ เป็นต้นนอกจากนี้นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2746602* ทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ จำนวน 2 หน่วยกิต เพื่อเสริมทักษะการทำวิทยานิพนธ์และรับการประเมินผลเป็น S / U

1)รายวิชาเลือกในกลุ่มสังคมศาสตร์

2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-9)

Social and Cultural Change

2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-9)

Sociology of Development

2403694 มานุษยวิทยาประยุกต์ 3(3-0-9)

Applied Anthropology

2746651 สังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Sociology of Education

2746740* รัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Politics of Education

2746742 การอ่านและการวิจัยทางรัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Politics of Education

2746753 การอ่านและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Sociology of Education

2746762 การอ่านและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Economics of Education

2746763* ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Social Capital for Sustainable Development

2746764* เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Economics of Education for Development

2746772 การอ่านและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Anthropology of Education

2747727 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Economics of Education

2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ 3(3-0-9)

Economic Development Theories and Policies

2945606 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9)

Economic Data Analysis

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

2)รายวิชาเลือกในกลุ่มมนุษยศาสตร์ ได้แก่

2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Historical Research

2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Seminar in Historical Methodology

2403689 ศาสนากับสังคม 3(3-0-9)

Religion and Society

2746711* ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Local History and Development

2746737* มนุษยศาสตร์กับการศึกษา 2(2-0-6)

Humanities and Education

2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Folk Wisdoms in Development Education Work

2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Community Culture and Development

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาสาขาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ต้องเลือกรายวิชาในกลุ่มครุศาสตร์เพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกในกลุ่มครุศาสตร์ได้แก่

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

Principles and Foundations of Thai Education

2747602 หลักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principles of Educational Administration

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy Development

2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร 2(2-0-6)

Principles of Curriculum Development

หรือรายวิชาอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเห็นสมควร

วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2746829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2746826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่1 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคต้น

2746829* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคปลาย

2746829* วิทยานิพนธ์ 15

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 15  หน่วยกิต

แบบ 2.1

ปีที่1 ภาคต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 10  หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคปลาย

หน่วยกิต

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

……….. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9

รวม 9

ปีที่2 ภาคต้น

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3

……….. รายวิชาเลือกเฉพาะสาขา 2

2746897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

2746826* วิทยานิพนธ์ 6

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 11  หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคปลาย

2746826* วิทยานิพนธ์ 12

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 12 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่3 ภาคต้น

2746826* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคปลาย

2746826* วิทยานิพนธ์ 9

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

รวม 9  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

2204704 การวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Historical Research

HIST RES

ศึกษาแนวพินิจระเบียบวิธีการวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อภิปรายและวิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจเชิงสหวิทยาการ เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้

A study of research methods in history and related fields. The course includes discussions and criticism that leads to understanding different interdisciplinary approaches and basic knowledge in theory, and how to bring them into practical use

2204801 สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-9)

Seminar in Historical Methodology

SEM HIST RES

การศึกษาและอภิปรายเชิงวิพากษ์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนแนวคิดและระเบียบวิธีของสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงสหวิทยาการ อันเป็นพื้นฐานการวิจัยทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน

Analytical study and discussion of historical research methods, as well as theories and methodologies from related disciplines for application in interdisciplinary research, as the basis for conducting in-depth and comprehensive historical research

2403603 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-9)

Social and Cultural Change

SOC CULT CHANGE

วิชานี้นำความรู้เกี่ยวกับพลังทางสังคมไปใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาถึงองค์ประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามโครงสร้างและการประยุกต์ความรู้ในสังคมไทย

An analysis on various conflicts, pressure and other forces in societal And cultural structure that lead to many problems and social changes. This will focus on the problem concerning modernization in traditional society

2403606 สังคมวิทยาการพัฒนา 3(3-0-9)

Sociology of Education

SOC DEVLOP

ศึกษาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในแง่ของสังคมวิทยา รวมทั้งการอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการนวัตกรรมและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารการพัฒนา

The sociological aspects of socio-economic development, particularly, the innovation process, conflicts between tradition and innovation including the accerleration for societal changes according to the planned societal adjustment

2403689 ศาสนากับสังคม 3(3-0-9)

Religion and Society

RELIGION SOC

ศึกษาศาสนาในฐานะระบบวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ที่มีต่อโครงสร้างทางสังคม

Study of religion as a cultural system and its relation to social structure

2403694 มานุษยวิทยาประยุกต์ 3(3-0-9)

Applied Anthropology

APPLIED ANTHRO

การประยุกต์ทฤษฎีและวิธีการของมานุษยวิทยาในการหาข้อยุติของปัญหาโลกสมัยใหม่

Application of theories and methods of anthropology to the solution of practical problems in the modern world

2746602 * ทักษะการเขียนวิทยานิพนธ์และบทความ 2(2-0-6)

Practice of Academic and Research Writing Skills

PRAC A / R WRIT SK

การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการเขียน บทความทางวิชาการ โครงร่างวิจัย และวิทยานิพนธ์

Practice of data accessing skills and academic article; research proposal and thesis writing skills

2746624* การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 2(2-0-6)

Education and Community Development

ED COM DEV

กระบวนทัศน์และหลักการในการพัฒนาชุมชน บทบาทของการศึกษาและนักการศึกษาในกระบวนการพัฒนาชุมชน ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณี ตัวอย่าง โครงการหรืองานปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

Perspectives and principles of community development; roles of education and educators in community development process; field experiences of case studies on education reform projects or activities promoting community development

2746625 การประยุกต์เทคนิคการประเมินผลในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Application of Evaluation Techniques in Development Education

APP EVAL DEV ED

การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลและรูปแบบการประเมินผลในโครงการทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคการประเมินผลที่ใช้ในงานพัฒนาโดยเน้นการวางแผนการกำหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การคำนวณประมาณการค่าใช้จ่าย การเขียนรายงานประเมินผล การนำผลการประเมินมาใช้ในงานพัฒนศึกษา

Application of evaluation concepts and models in development education projects; case studies of evaluation procedures and techniques utilized in development work, with special emphasis on evaluation planning, selection of evaluation instruments and techniques, quantitative and qualitative approaches to evaluation, cost estimation of evaluation, report writing, and utilization of evaluation results

2746626 มิติทางกฎหมายและจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Legal and Ethical Dimensions in Development Education

LEG ETH DEV ED

การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมในการศึกษาและการพัฒนานัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายทางการศึกษาที่มีต่อการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนา หัวข้อพิจารณาพิเศษเกี่ยวกับปัญหาเชิงกฎหมายและจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายหรือปัญหาเชิงจริยธรรมในงานพัฒนศึกษา

Critical analysis of legal and ethical issues in education and development; implications of the Constitution Law, labour, and education laws on development education projects; special topics on such legal and ethical issues as equity and equality of education, individual privacy and human rights; case studies of legal conflicts and ethical issues in development education work

2746627 ประเด็นวิพากษ์และแนวโน้มทางการศึกษากับการพัฒนา 2(2-0-6)

Critical Issues and Trends of Education and Development

CRIT ISS/TR ED DEV

การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือข้อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาในปัจจุบัน บริบทโลก ภูมิภาค และประเทศที่มีผลต่อการศึกษาและการพัฒนา แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษากรณีตัวอย่างเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหรือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ

Critical analysis and discussion of contemporary problems or issues relating to education and  development; global, regional and national contexts influencing education and development; trends of education reform for social development; field experiences for the case studies of development projects or educational innovations for development in various provinces

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

Principles and Foundations of Thai Education

PRIN FOUND THAI ED

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการศึกษา หลักการวิชาชีพครู ภาพรวมและวิวัฒนาการของระบบการศึกษา พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลต่อการศึกษา ปัญหา ความพยายามในการแก้ไขและบทเรียนที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหาทางการศึกษารวมทั้งแนวโน้มและทางเลือกสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยเน้นการศึกษาไทย

Analyical study of the principles of education; principles of teaching profession; holistic view and evolution of educational system; effects of historical, philosophical, socioeconomic political foundations on education; problems, efforts to solve, and lessons learned from solving educational problems; trend and alternatives for future development of Thai education

2746711* ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Local History and Development

LOCAL HIS DEV

การวิเคราะห์แนวคิด เป้าหมาย การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนา กรณีศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนา

Study and analysis of local history and culture; roles and duties of local culture affecting development; discussion of local culture case studies and development

2746720 ทฤษฎีพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Theory of Development Education

THEORY DEV ED

การตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาประเทศในด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลก การวิเคราะห์ในลักษณะสหวิทยาการเกี่ยวกับทางเลือก และแนวคิดต่าง ๆของการศึกษากับการพัฒนา โดยเน้นคุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษาในบริบทของวัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาและผลที่เกิดขึ้น และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาการศึกษา

Concepts and theories relating education to national development in social, economic, and political sectors worldwide; interdisciplinary analysis of alternatives and conceptualizations of education and development emphasizing quality and ethic of development; analysis of educational innovations designed to promote national development in various countries; educational case studies in the context of such objectives; conceptualizations of the role of education in development and outcomes; role of international organizations in educational development

2746721 ภูมิปัญญาไทยกับพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Thai Wisdom and Development Education

THAI WISDOM DEV ED

การตรวจสอบแนวความคิด องค์ความรู้และการปฏิบัติของไทยเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคม การวิเคราะห์ลักษณะองค์ความรู้ไทยเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นในเชิงสหวิทยาการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด และการปฏิบัติแบบไทยที่เหมาะสมกับกาลสมัยและระดับการพัฒนา

Thai concepts, body of knowledge, and practices relation education for human and social development; analysis of Thai body of knowledge concerning education, development, and the interdisciplinary aspects of it effect; case study on appropriate for the time and level of development

2746722 นโยบายการศึกษากับการพัฒนา 3(3-0-9)

Education Policy and Development

ED POLICY DEV

การวิเคราะห์การกำหนดนโยบายการศึกษาในระดับชาติ จังหวัด และสถาบันการประยุกต์โมเดลทางสังคมศาสตร์ และนโยบายศาสตร์ในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเน้นหน้าที่กลุ่มเกี่ยวข้องและผลที่มีต่อการพัฒนา

Analytical study of policy making in education at national, provincial and institutional levels; application of social and policy science model in the examination and development of educational policy emphasizing the functions, groups involved, and development results

2746723 การออกแบบโครงการพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Design of Development Education Project

DESIGN DEV ED PROJ

หลักการของโครงการพัฒนศึกษา วงจรของการวางแผนและบริหารโครงการ การวางแผนออกแบบโครงการ การเลือกและพิจารณาโครงการ การควบคุมกำกับและดำเนินงานตามโครงการและการประเมินผลโครงการ

Principles of development education project, project planning and management cycle, project planning and design, project selection and approval, project control and implementation; and project evaluation

2746724 การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3(3-0-9)

Development Training

DEV TRAINING

การตรวจสอบความจำเป็นและความสำคัญของการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการออกแบบหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา

Need and importance of development training; theories of human resources development and development training; planning and management of development training; design and training methodologies

2746725 การฝึกงานในโครงการพัฒนศึกษา 2(1-2-5)

Practicum in Development Education Project

PRAC DEV ED PROJ

การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลในโครงการพัฒนศึกษาของหน่วยงานราชการ องค์การเอกชนหรือองค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องการวางแผนโครงการ การดำเนินงานโครงการ หรือการประเมินผลโครงการ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา

Individual practice in development education project of public, private, international organizations; planning, implementing or evaluation of project under supervision of officially assigned advisor

2746727 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 1 1(1-0-3)

Special Topic in Development Education l

SPEC TOP DEV ED I

การวิเคราะห์ขั้นสูงในเรื่องและประเด็นพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development for national development

2746728 เรื่องพิเศษทางพัฒนศึกษา 2 2(2-0-6)

Special Topic in Development Education II

SPEC TOP DEV ED II

การวิเคราะห์ขั้นสูงในกลุ่มเรื่องและประเด็นพิเศษที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

Advanced analytical study of critical topics and issues relating to educational development for national development

2746730 วิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยคัดสรรทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Selected Research Methods and Designs in Development Education

SEL RES METH/DES

การศึกษาเจาะลึกในวิธีวิทยาและการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษาที่คัดสรร

In-depth study of selected research methods and designs in development education

2746737* มนุษยศาสตร์กับการศึกษา 2(2-0-6)

Humanities and Education

HUMAN ED

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีองค์ความรู้ และวิธีการทางมนุษยศาสตร์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับมนุษยศาสตร์

Study of body of knowledge, theories, and methods in humanities; analysis of the relationship between education and body of knowledge in humanities

2746738* คติชนในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Folk Wisdoms in Development Education Work

FOLK WIS DEV ED WK

การวิเคราะห์ความสำคัญ องค์ความรู้ทางคติชน บทบาทของคติชนที่สัมพันธ์กับงานพัฒนศึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

Study and analysis of body of knowledge in folk wisdoms; roles of folk wisdoms relating to development education research; field research on folk wisdoms and development education

2746739* วัฒนธรรมชุมชนกับการพัฒนา 2(2-0-6)

Community Culture and Development

COM CUL DEV

การวิเคราะห์วัฒนธรรมชุมชน บทบาท หน้าที่ของวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษากรณีศึกษาการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมชุมชน

Study and analysis of community culture; roles and duties of community culture affecting development; research focusing on community culture case studies and development

* รายวิชาเปิดใหม่

2746740* รัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Politics of Education

POL ED

การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลและบทบาทของการเมืองการปกครอง กระบวนการทางการเมืองสถาบันทางการเมือง และปรากฏการณ์ต่างๆ ทางการเมือง ที่มีต่อการศึกษาในด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา

Study and analysis of influences over as well as roles of politics, including processes, institutions, and phenomena, in education in terms of educational policy making

2746742 การอ่านและการวิจัยทางรัฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Politics of Education

READ/RES POL ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางรัฐศาสตร์การศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in politics of education

2746753 การอ่านและการวิจัยทางสังคมวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Sociology of Education

READ/RES SOC ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางสังคมวิทยาการศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in sociology of education

2746762 การอ่านและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Economics of Education

READ/RES ECON ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in economics of education

2746763* ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Social Capital for Sustainable Development

SOC CAP SUS DEV

การศึกษาวิเคราะห์ทุนทางสังคมที่เป็นปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Study of social capital in terms of its positive and negative factors affecting the development of education for sustainable development

2746764* เศรษฐศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Economics of Education for Development

ECON ED DEV

การวิเคราะห์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การนำเสนอแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ

Analysis of thinking in Economics of Education relevant to educational provision; proposals of guidelines for resource distribution and education investment in accordance with national development

2746772 การอ่านและการวิจัยทางมานุษยวิทยาการศึกษา 2(2-0-6)

Readings and Research in Anthropology of Education

READ / RES ANTHR ED

ตรวจสอบ และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่สำคัญทางมานุษยวิทยาการศึกษา

Examination and analysis of significant documents and research in anthropology of education.

2746781* นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา 2(2-0-6)

Educational Policies and Strategies for Development

EDU PO/STRA DEV

การวิเคราะห์แนวทางการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาในประเทศคัดสรร การนำหลักการทางนโยบายมาใช้ในการตรวจสอบและพัฒนานโยบายการศึกษา โดยเน้นปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลของการจัดการศึกษาตามนโยบาย

Analysis of policies and strategies for development in selected countries; application of policy science in examining and developing policies with an emphasis on factors affecting policies and strategies for development as well as evaluation of education provision according to the policies

2746782* สหวิทยาการในงานพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Multidisciplinary Study for Development Education Work

MULTI STUD DEV ED

การบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาในมิติต่างๆ มาใช้ในงานพัฒนศึกษา การอภิปรายและถอดบทเรียนกรณีศึกษาทางพัฒนศึกษาในเชิงสหวิทยาการ

Integration of education sciences of various aspects for development education work; discussion and integrative application of development education case studies

2746783* การวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา 2(2-0-6)

Research and Development in Development Education Projects

R / D DEV ED

การออกแบบการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนศึกษา ปฏิบัติการ โครงการพัฒนศึกษาในพื้นที่ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ การติดตามและประเมินผลโครงการ

Research design and development of development education projects; implementation and evaluation of development education projects in communities and other sectors

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือวิภาษวิธีประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาการวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ ประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns and critical analysis techniques for critical issues in education; critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development

2746826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

DISSERTATION

2746829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

DISSERTATION

2746880 สัมมนาการออกแบบการวิจัยทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education Research Design

SEM DEV ED RES DES

การตรวจสอบและอภิปรายกลยุทธ์การวิจัยทางพัฒนศึกษา โดยเน้นการแสวงหาวิธีวิทยาการวิจัยที่เหมาะสม และการประยุกต์เทคนิคการวิจัยและการพัฒนา

Research strategy aims at the search for an appropriate research methodology and the application of Research and Development (R & D) technique

2746890 สัมมนาทางพัฒนศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Development Education

SEMINAR DEV ED

การตรวจสอบและอภิปรายนโยบายและกลยุทธ์ในการใช้การศึกษาเป็นกลไหเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยเน้นการแสวงหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับประเทศที่พัฒนา และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์

Strategy using education as mechanism to social development at local, national, and international levels focusing on the search for an appropriate strategy for developing countries; development of creative thinking, professional ethics, achievement motivation, leadership and human reation

2746894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต s/u

Doctoral Dissertation Seminar

Doc Dissert Sem

2746897 การสอบวัดคุณสมบัติ s/u

Qualifying Examination

2747602 หลักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principles of Educational Administration

PRINC EDU ADM

ความหมายและพัฒนาการของการบริหารการศึกษา กระบวนการและงานบริการ การประยุกต์ ทฤษฎีองค์กร การสื่อสาร และภาวะผู้นำในการดำเนินการจัดองค์การโรงเรียน

Meaning and development of educational administration, administrative tasks, processes, and skills; application of theories of organization, communication, and leadership as they related to the operation of educational organization

2747727 เศรษฐศาสตร์การศึกษา 2(2-0-6)

Economics of Education

ECON ED

องค์ประกอบทางเศรษฐกิจของการศึกษา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คุณค่าทางเศรษฐกิจของการศึกษา การวางแผนกำลังคน และความเจริญทางเศรษฐกิจ โรงเรียนกับระบบเศรษฐกิจ

Eonomic component of education; cost of education; economic value of education; education of manpower planning, and economicgrowth; school and the economic system

2748609 หลักการพัฒนาหลักสูตร 2(2-0-6)

Principles of Curriculum Development

PRIN CURR DEV

ธรรมชาติและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตร ข้อกำหนดและกลวิธีในการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างและรูปแบบขององค์ประกอบหลักสูตร ข้อควรพิจารณาหลักในการวางแผนและจัดหลักสูตร

Nature and purposes of curriculum development, determinants and foundations, strategies for curriculum improvement; structure and design of curriculum component; major considerations in planning and organizing the curriculum

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy Development

EDUCL POL DEV

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนานโยบาย การใช้นโยบายเพื่อควบคุมโครงการบริหารการศึกษา ปรัชญาและหลักการทางการศึกษากับการกำหนดนโยบาย แบบจำลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Development of public policy in education and its implications in educational administrative structure. An examination of existing educational policy process, models and strategies will be a primary concern of the course in order the course in order to obtain appropriate education policy formation

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES MET II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels

2941601 ทฤษฎีและนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ 3(3-0-9)

Economic Development Theories and Policies

ECON DEV/POLITICS

การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจที่สำคัญๆ ของทั้งกลุ่มนีโอคลาสสิก และทฤษฎีใหม่ๆ รวมทั้งทฤษฎีเศรษฐกิจทวิระดับ ทฤษฎีของกลุ่มมาร์กซิสต์ การพึ่งพา กลุ่มระบบโลก ทฤษฎีรัฐและพัฒนาการเศรษฐกิจ และแนวความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับทางเลือกของการพัฒนา การวิเคราะห์ประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญๅ ที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศกำลังพัฒนา การวิเคราะห์ยุทธวิธีและประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ โดยเน้นกลุ่มประเทศเอเซีย โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบันกับเน้นช่วงการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมของประเทศพัฒนา

Critical appraisal of major theories of economic development both orthodox and more recent theories including the dualistic theories, the Marxist, the dependency, the world system, theories of the state and economic development, and recent thinking on the alternative development strategies; selected policy issues in economic development relevant to developing countries; actual development strategies adopted by different countries in particular Asian during the period after world war and the period of successful industrialization of the now developed countries

2945606 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-9)

Economic Data Analysis

ECON DATA ANAL

วิเคราะห์ลักษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขของข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งปฐมภูมิ/ทุติยภูมิภาคตัดขวาง/อนุกรมเวลา จุลภาค/มหภาค และเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยคำนึงเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้นต่างๆของวิธีวิเคราะห์และลักษณะของข้อมูล วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ รูปแบบและวิธีการตีความหมาย และนำเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสมทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว รวมทั้งกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติกับข้อมูลจริงในทางเศรษฐศาสตร์

Study and analysis of nature, characteristics and conditions of various types of data; primary/ secondary, cross-section/time-series, micro/macro, and quantitative/qualitative; analysis of alternate set of data to develop skill in selecting proper analytical technique under the condition and agreement of such a technique and characteristics of data; non-parametric techniques of analysis; methods and patterns of interpretation and presentation of raw and analysed data; case study and practice with real economic data

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

leave a comment »

pol-d-02.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบริหารการศึกษา การบริหารรัฐกิจ หรือบริหารธุรกิจจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาหรือองค์การอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2.1

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6 – 8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ทั้งนี้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B + B C + C D + D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ดีมาก ดี ผ่าน และ ตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1. รศ. นายพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์* ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์ จุฬาฯ 2517

Mr. Pruet Siribanpitak  ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2522

Ph.D. Development Education and Economics of Education University of Pittsburgh 2527

2. ผศ. นางชญาพิมพ์ อุสาโห ค.บ. ธุรกิจศึกษา จุฬาฯ 2527

Mrs. Chayapim Usaho ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2535

ค.ด. พัฒนศึกษา จุฬาฯ 2540

3. ผศ. นางปองสิน วิเศษศิริ* น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ 2523

Mrs. Pongsin Viseshsiri MSA. Administration Andrews University 2532

MA. Educational Administration And Supervision Andrews University 2533

Ed.S Educational Administration And Supervision Andrews University 2535

Ph. D. Educational Administration And Supervision Andrews University 2536

4. อ. นางสาวนันทรัตน์ เจริญกุล*

Miss Nuntarat Charoenkul

อ.บ.

(เกียรตินิยม)

สาขาวิชาภาษาตะวันตก จุฬาฯ 2539

M.A., European Studies Rutgers University 2541

Ph.D. Education Policy University of Newcastle

upon Tyne

2546

5. อ. นายปิยพงษ์ สุเมตติกุล B.B.A Business Administration

(Marketing and Management)

Baylor University 2537

Mr. Piyapong Sumettikoon M.B.A Business Administration

(Entrepreneurship)

Baylor University 2541

Ed.D Educational Administration Baylor University 2546

6 อ. นางสาววลัยพร ศิริภิรมย์ ศ.บ. รัฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 2535

Miss Walaiporn Siripirom พ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า 2541

ค.ด. บริหารการศึกษา จุฬาฯ 2550

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา

2550 2551 2552 2553 2554 รวม

นิสิตใหม่ 6 8 10 10 10 44

นิสิตเก่า 27 23 29 28 34 141

รวม 33 31 39 38 44 185

จำนวนนิสิต

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 10 2 11 4 6 33

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม – 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิชา – 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก – 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านบริหารการศึกษาเพิ่ม อีก 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐานอีก 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิตก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. กรณีสอบ Great – R ไม่ผ่าน ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมวิชา 2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 จำนวน 2 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต ก่อนจบการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อการปรับพื้นฐานความรู้ให้นิสิตสำหรับนิสิตที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารการศึกษา

ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา และประเมินผลเป็น S/U ยกเว้นนิสิตที่มีหลักฐานมาแสดงว่า ได้เคยเรียนรายวิชาเหล่านี้มาแล้ว สามารถขอยกเว้นรายวิชาเหล่านี้ได้

2747730 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Principle and Management of Educational Administration

2747732 การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

Administration of Academic Affairs and Educational Quality

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต ดังนี้

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Educational and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

Educational Policy and Strategic Plan Development

2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

Organization Theory and System Analysis in Education

2747864* การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-9)

Research and Development in Educational Administration for National Development

2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

Leadership and Change Management in Education

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Educational Administration

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S / U

Doctoral Dissertation Seminar

หมายเหตุ วิชา 2747894 ให้ลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะจบการศึกษา

* รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาที่ตนเองมุ่งเน้น และสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตทำการวิจัย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอาจเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

Current Issues and Trends in Thai Educational System

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

Comparative Educational Administration

2747852 เอกัตศึกษา 2(2-0-6)

Individual Study

2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Selected Topics in Educational Administration

2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

Professional Experience in Educational Administration

2747868* เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

Information Technology and Innovation in Education Administration

2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

Knowledge Management in Organization and Community

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารทางการศึกษา 3(3-0-9)

Development of Behavior, Morals and Ethics for Educational Administrators

2747871* การวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายทางการศึกษา 3(3-0-9)

Analysis and Development of Educational Law

การสอบวัดคุณสมบัติ

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ S / U

Qualifying Examination

วิทยานิพนธ์

2747826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

2747829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2747829 วิทยานิพนธ์ 10

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต -(S/U)

รวม 10

แบบ 2.1

แผนการเรียนแบบ 2.1 สำหรับผู้ที่จบตรงสาขาวิชา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2

2747861 การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3

2747862 ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

xxxxxxx วิชาเลือก 2

รวม 12

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2747864 การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ 3

2747865 ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

xxxxxxx วิชาเลือก 3

รวม 12

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 9

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ –

รวม 9

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 10

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ –

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 10

รวม 10

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2747826 วิทยานิพนธ์ 7

รวม 7

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social change in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge – based societies; drives for knowledge – based societies and education strategies for promotion of knowledge – based societies and sustainable development; education for the community development and management of development projects and activities.

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-8)

CRITICAL ANALYSIS IN EDUCATIONAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษาการวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development ; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

2747730* หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

PRINCIPLE AND MANAGEMENT PROCESS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION

PRIN MGT PRO ED AD

หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา กระบวนการ และทักษะการบริหาร ทฤษฎีองค์การ ภาวะผู้นำการศึกษากับวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษา แนวโน้มการบริหารการศึกษายุคใหม่

Principles and theories in educational administration. process and skills in administration, institutional theories, educational leadership and visions in educational administration, current and future trends in educational administration.

2747732* การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION AND QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION

ACD AFF ADMIN

ความสำคัญของงานวิชาการ ขอบเขตการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษา บทบาทของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา

Importance of academic affairs administration, curriculum development, teaching and learning, evaluation and assessment, education standards and roles of administrators in quality assurance.

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

CURRENT ISSUES AND TRENDS IN THAI EDUCATIONAL SYSTEM

CUR IS TRD ED SYS

ศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การปรับปรุงความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และความคิดใหม่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน

A study of change, development, trends and current innovative ideas affecting the administration of formal and non – formal education in Thailand.

2747826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

2747829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

หมายเหตุ วิชา 2747829 วิทยานิพนธ์ เปิดสำหรับนิสิตดุษฏีบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตร แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

COMPARATIVE EDUCATIONAL ADMINISTRATION

COMPARATIVE ED AD

การเปรียบเทียบระบบบริหารการศึกษาของประเทศต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์โครงสร้างนโยบาย กลยุทธ์ และพฤติกรรมการบริหารในระดับนโยบายทางการศึกษา

A comparative study of system of educational administration in various countries with emphasis on analysis of administrative structures, policies, strategies and administrative behaviors especially at the policy level.

2747852 เอกัตศึกษา 2 (2-0-6)

INDIVIDUAL STUDY

INDIVIDUAL STUDY

การศึกษาตามความสนใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ภายใต้การแนะนำของอาจารย์

Interested topics studied under the supervision of instructor.

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

DOCTORAL SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

DOCTORAL SEM ED AD

การสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การวิจัย และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

Doctoral seminar in concepts, theories, research and problems in educational administration.

2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

EDUCATIONAL POLICY AND STRATEGIC PLAN DEVELOPMENT

ED POL STG PL DEV

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนานโยบาย กระบวนการพัฒนานโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์นโยบาย การใช้นโยบายเพื่อควบคุมโครงสร้างการบริหารการศึกษา ปรัชญา และหลักการทางการศึกษา กับการกำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาตร์แบบจำลองในการสร้างและพัฒนานโยบายทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Development of public policy in education and its implication in educational administrative structure, an examination of existing educational policy and strategy process, an analysis of educational policies, models and strategies will be a primary concern of the course in order to obtain appropriate educational policy formation.

2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

ORGANIZATION THEORY AND SYSTEM ANALYSIS IN EDUCATION

OR THEO SYS ANL ED

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การวิเคราะห์ระบบองค์การทางการศึกษา โดยเน้นการศึกษา สัมมนา ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำทฤษฎีองค์การไปใช้ในการวิเคราะห์และบริหารองค์การทางการศึกษา

A study of the development of organization theories and organization system analysis analysis in education, with emphasis on study, seminar and research findings related to the application of organization theories in educational administration and the analysis of education organization.

2747864* การวิจัยและการพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ 3(3-0-9)

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION FOR NATIONAL DEVELOPMENT

RES DE ED AD NT DE

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา หลักการวิจัยทางการบริหารการศึกษา วิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา การเขียนรายงานการวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษาการนำผลการวิจัยไปใช้ แนวทางการพัฒนาศาสตร์ทางบริหารการศึกษา โดยใช้ผลการวิจัย

A study of concept and theories related to research in educational administration : principles and methodology of research in educational administration, report writing, analysis of research in educational administration, application of research results, guidelines for the development of educational administration through the use of research findings.

2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT IN EDUCATION

LEADER CHGE MGT ED

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์การทางการศึกษา การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์การทางการศึกษา

A study of theories and concepts of leadership, types of organization change and change process in educational organizations, risk management, administrative strategies for promoting the development of transformational leadership befitting the environment of educational organizations.

2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

SELECTED TOPICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

SELECTED TOP ED AD

การอภิปรายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางการบริหารการศึกษาไทย เน้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ที่มา หรือองค์ประกอบด้านการเมืองและด้านอื่นที่มีผลกระทบต่อการบริหาร นโยบายการศึกษาด้านต่าง ๆ

Graduate seminar in selected topics in educational administration, to be announced each semester by the department.

2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION

PROF EXP ED AD

การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการบริหาร ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติ การสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร

Provision of expanded opportunities for observation and analysis of administrative process through participation in administrative activities leading to greater depth of insight in both theories and experiences derived from participation in administrative process.

2747868* เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION IN EDUCATION ADMINISTRATION

IT INNOVA ED AD

หลักการ แนวคิด และเทคนิคการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการศึกษา การออกแบบ เลือกใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Principle, concept and techniques in the application of information technology in education administration, the design, selection and management of technology and innovation in education for the operation and continuous improvement.

2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION AND COMMUNITY

KM OR COMMUNITY

แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการจัดการความรู้ ลักษณะและประเภทของความรู้ การบริหารจัดการความรู้ในองค์การทางการศึกษา ระบบการจัดการความรู้ ปัจจัยส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความรู้และแนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนาองค์การและชุมชน

Concept, theories and process of knowledge management, characteristics and types of knowledge, knowledge management in education organization, knowledge management system, supporting factor as well as problems and obstacles to knowledge management, and possible solutions for organization and community improvement.

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

DEVELOPMENT OF BEHAVIOR , MORALS AND ETHICS FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATORS

DE BH MORAL ETHICS

ศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญา และจริยธรรมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาไทย วิเคราะห์ปรัชญาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ผู้บริหารสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับนักบริหารการศึกษา วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักบริหารการศึกษา

A study of philosophical and ethical concept influencing Thai education. Analysis of ethical and moral philosophies which could be applied in educational administration, professional ethics for educational administrators, analysis of environment affecting behavior and the development of ethical behavior of education administrators.

2747871* การวิเคราะห์ และพัฒนากฎหมายการศึกษา 3(3-0-9)

ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL LAW

ANALYSIS DE ED LAW

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ปัญหาในการใช้และแนวทางการพัฒนากฎหมายดังกล่าวในองค์กรทางการศึกษาและแนวทางแก้ไข

An analytical study of the Constitution Law, National Education Act and other regulations related to educational administration, problems and solutions in the governance of educational organizations in accordance with the laws.

2747894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

DOCTORAL DISSERTATION SEMINAR

DOCTORAL DISST SEM

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

EDUCATIONAL RESEARCH METHODOLOGY II

ED RES METHOD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

2747897 การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination

การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537                              หลักสูตรปรับปรุง

1. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

– ไม่มี-

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 77 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 29 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2537 หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2. รายวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ไม่มี 2747730 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747732 การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-9)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

3. รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต 3. รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2726792 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษาในอนาคต 2(2-0-6)

2746801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ 2(2-0-6) 2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2-0-6)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2(2-0-6) 2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

4. รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต 4. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2747801 การพัฒนานโยบายทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747861* การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747802 ทฤษฎีองค์การและการประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747862* ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ระบบองค์การทาง

การศึกษา 3(3-0-9)

2747867 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา 3(1-4-7)

2747803 การวิเคราะห์รูปแบบปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747865* ภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747864* การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประเทศ 3(3-0-9)

2747858 การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา 3(1-4-7) 2747857 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

5. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต 5. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

2747806 สัมมนาการจัดการศึกษาในเขตเมืองและเขตชนบท 3(3-0-9) 2747805 ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย 3(3-0-9)

2747807 การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747842 การวิเคราะห์รูปแบบการวางแผนการศึกษา 3(3-0-9)

2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9) 2747847 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ 3(3-0-9)

2747852 เอกัตศึกษา 3(3-0-9) 2747852 เอกัตศึกษา 2(2-0-6)

2747854 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747866* เรื่องคัดเฉพาะทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747858 ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา 3(1-4-7) 2747867* ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา) 3(1-4-7)

2747808 การพัฒนาความเป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา 3(3-0-9) 2747868* เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

2747809 บทบาทการบริหารองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747869* การบริหารจัดการความรู้ในองค์การและชุมชน 3(3-0-9)

2747840 กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์การ

ทางการศึกษา 3(3-0-9)

2747870* การพัฒนาพฤติกรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร

การศึกษา 3(3-0-9)

2747841 พฤติกรรมองค์การทางการศึกษา 3(3-0-9) 2747871* การวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายทางการศึกษา 2(2-0-6)

2747848 การวางแผนกำลังคนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในการบริหารการศึกษา 3(3-0-9)

6. วิทยานิพนธ์ 6. วิทยานิพนธ์

2747828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 2747826* วิทยานิพนธ์(แบบ 2.1 ) 36 หน่วยกิต

2747829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำ E – learning มาเสริมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้Blackboard ใน

สัดส่วน 20 -30% ต่อวิชา

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

ประเมินหลักสูตรโดยใช้ CU – CQA

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเองตามปัจจัยคุณภาพ CU – CQA และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน : จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

2. ด้านบุคลากร : กำหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและวิจัย

3. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ : มีการประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้การแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขาวิชา จัดหาคณาจารย์เพื่อการคุมวิทยานิพนธ์แก่นิสิตอย่างเพียงพอและเหมาะสม จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการทางด้านบริหารการศึกษา หรือที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์งานประชุมทางวิชาการที่น่าสนใจให้นิสิตได้รับทราบและมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่นิสิต จัดให้มีห้องทำงานกลุ่มของนิสิต และคณะกรรมการนิสิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ติดตามประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และสำรวจความต้องการบุคลากรด้านการบริหารศึกษา จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

1) จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

2) ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

3) ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

4) ความพึงพอใจของบัณฑิต

5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6) ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

7) จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่นๆ ของอาจารย์ในหลักสูตร

8) สัดส่วนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

2. กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ 5 ปี

ü กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี 2557

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา

leave a comment »

HE_Doctor.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาอุดมศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542)

1. ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Higher Education

2. ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

3. ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT

Higher Education

4. ประเภทหลักสูตร (ระบุประเภทหลักสูตรทั้งเชิงการจัดการและเชิงการจัดเก็บเงิน)

เชิงการจัดการ

 หลักสูตรปกติ

 หลักสูตรนานาชาติ

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เชิงการจัดเก็บเงิน

 หลักสูตรปกติ (หลักสูตรที่มีการจัดเก็บค่าเล่าเรียน เงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ ตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยค่าเล่าเรียนและ เงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สาหรับนิสิต พ.ศ. 2542)

 หลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการดาเนินการสูงกว่าหลักสูตรปกติ : การเสนอขออนุมัติหลักสูตรต้องแนบรายละเอียดการจัดทาแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี)

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาอุดมศึกษา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

6.1 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือ1 กับหน่วยงานอื่นในจุฬาฯ (ไม่มี)

6.2 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือ2 กับหน่วยงานอื่นนอกจุฬาฯ (ไม่มี)

1. ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมืออื่น ๆ นอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาหรือรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับในหมวดวิชา

2. ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมืออื่น ๆ นอกเหนือจากการเป็นผู้ร่วมสอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

7. หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และภาวะความต้องการบัณฑิต

7.1 หลักการและเหตุผล

หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ได้พัฒนาขึ้น เนื่องจากระบบอุดมศึกษาได้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในด้านปริมาณและประเภท แต่การขยายตัวทางศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้และนาศาสตร์นี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและธรรมชาติของสถาบันนั้นยังอยู่ในขอบเขตจากัด จึงจาเป็นต้องผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขานี้ เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินภารกิจของอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ที่ขอปรับปรุงใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ การเพิ่มการจัดการศึกษาในแผน 2 (1) ซึ่งรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตเข้าศึกษา และในแผน 2(2) ปรับลดจานวนหน่วยกิตรายวิชาจาก 28 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต เพื่อให้นิสิตได้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนให้มากขึ้น

7.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการสาขาอุดมศึกษา เป็นผู้บุกเบิก ทาการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แสวงหาแนวทางและแนวคิดใหม่ที่จะนาไปใช้ และเป็นนักวิชาการอุดมศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม คือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ เชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าทางจริยธรรม และวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย มีใจ เป็นธรรม และขันติธรรม

2. เพื่อผลิตงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางศาสตร์อุดมศึกษา

7.3 ภาวะความต้องการบัณฑิต

การปฏิรูปการศึกษา และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดการขยายตัวในด้านจานวนสถาบันอุดมศึกษาและศาสตร์สาขาวิชาอุดมศึกษาอย่างมาก การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรทางการอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนัก เพื่อการพัฒนาองค์กร

8. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนอยู่แล้วในจุฬาฯ (ไม่มี)

9. หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ (ไม่มี)

10. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ (ไม่มี)

11. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ท่านใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ (ไม่มี)

12. กาหนดการเปิดสอนหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2549

13. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

13.1 ผู้สาเร็จปริญญาบัณฑิต

1) สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย รับรอง และ

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ หรือ คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

13.2 ผู้สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต

1) สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย รับรอง และ

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ หรือ คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

14. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

15. ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิต เป็นแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกภาคหนึ่งก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6-8 สัปดาห์

16. ระยะเวลาการศึกษา

สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิตไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สาหรับผู้ที่เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิตไม่เกิน 8 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

17. การลงทะเบียนเรียน

ไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 6 หน่วยกิต

18. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาให้ใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และF ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก และนิสิตทุกคนจะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในสารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ

19. อาจารย์ผู้สอน

19.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่  ตาแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 ผศ. นางสาวอภิภา ปรัชญพฤทธิ์* อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537

M.A. Adult and Continuing Education Michigan State University (U.S.A.) 2538

Ph.D. Higher, Adult, and Lifelong Education Michigan State University (U.S.A.) 2544

2 ผศ. นายพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์* ค.บ. ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531

ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

3 อ. นางอัจฉรา ไชยูปถัมภ์* ค.บ. ค.ม. ค.ด. ภาษาอังกฤษ พื้นฐานการศึกษา อุดมศึกษา มรภ.จันทรเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 2532 2550

4 อ. นางสาวศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 2544 2550

5 อ. นางสาวอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถิติการศึกษาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 2543 2549

หมายเหตุ **อาจารย์ประจาหลักสูตร

19.2 อาจารย์ผู้สอน

ที่ ตาแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1 ผศ. นายพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ค.บ. ดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525 ค.ม. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540

2 ผศ. นางสาวอภิภา ปรัชญพฤทธิ์ อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 M.A. Adult and Continuing Education Michigan State University (U.S.A.) 2538 Ph.D. Higher, Adult, and Lifelong Education Michigan State University (U.S.A.) 2544

3 ผศ. นางสิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ ค.บ. (เกียรตินิยม) M.Ed. ค.ด. ธุรกิจศึกษา Business Education อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University of Missouri, Columbia (U.S.A.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 2535 2550

4 อ. นางอัจฉรา ไชยูปถัมภ์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ภาษาอังกฤษ พื้นฐานการศึกษา อุดมศึกษา มรภ.จันทรเกษม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527 2532 2550

5 อ. นางสาวศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ค.บ. ค.ม. ค.ด. ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 2544 2550

6 อ. นางสาวอรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ค.บ. ค.ม. ค.ด. วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถิติการศึกษาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 2543 2549

19.3 อาจารย์พิเศษ

ที่ ตาแหน่ง ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา จากสถาบัน ปี

1 ศ. นางวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา อ.บ. ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2506 ค.บ. (เกียรตินิยม) มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2508 M.S. Adult Education Indiana University (U.S.A.) 2514 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2516

2 ศ. นางสาวปทีป เมธาคุณวุฒิ ค.บ. (เกียรตินิยม) การสอนคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2509 ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 Ph.D. Curriculum and Instruction University of Texas at Austin (U.SA.) 2523

3 ศ. นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ค.บ. (เกียรตินิยม) การสอนภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511 ค.ม. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 Ph.D. Higher Education University of Pittsburgh (U.S.A.) 2519

4 รศ. นางสาววราภรณ์ บวรศิริ ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2508 M.A. Higher Education Arizona State University (U.SA.) 2512 Ph.D. Sociology of Education Arizona State University (U.SA.) 2519

5 รศ. นายประกอบ คุปรัตน์ ค.บ. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2511 M.S. Educational Administration Kansas State Teachers College (U.S.A.) 2513 Ph.D. Educational Administration and Higher Education University of Oklahoma (U.S.A.) 2522

6 รศ. นางสุกัญญา โฆวิไลกูล ค.บ. การสอนธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512 M.S.T. Business Education Portland State University (U.S.A) 2517 Ph.D. Business Education University of Iowa (U.S.A.) 2522

7 รศ. นางพรชุลี อาชวอารุง A.B. International Relations Indiana University (U.S.A.) 2512 M.S. Education University of Southern California (U.S.A.) 2516 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2523

8 รศ. นางสาวธิดารัตน์ บุญนุช ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2510 ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2512 Ed.D. Higher Education Indiana University (U.S.A.) 2524

9 ผศ. นายสุชาติ ตันธนะเดชา ค.บ. (เกียรตินิยม) มัธยม-วิทย์-ดนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514 ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 Ph.D. Administration and Higher Education University of New York at Buffalo (U.S.A.) 2535

20. จานวนนิสิต จานวนนิสิตระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ ปีการศึกษา 2550 2551 2552 2553 2554 นิสิตใหม่ 18 10 16 15 15 นิสิตเก่า 61 59 60 45 45 รวม 79 69 76 60 60 จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 20 17 15 15 15

21. สถานที่และอุปกรณ์การสอน

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์

22. ห้องสมุด

ใช้หนังสือ ตาราเรียน และแหล่งค้นคว้าของสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีอยู่แล้วในคณะครุศาสตร์ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

22.1 หนังสือสาหรับค้นคว้าทางวิชาการที่เป็นภาษาไทย 97,797 เล่ม ภาษาอังกฤษ 48,123 เล่ม รวมทั้งสิ้น 145,920 เล่ม

22.2 วารสารทางวิชาการที่เป็นภาษาไทย 95 รายการ ภาษาอังกฤษ 236 รายการ รวมทั้งสิ้น 331 รายการ

22.3 วิทยานิพนธ์ รวมทั้งสิ้น 7,362 เล่ม

22.4 วารสารเย็บเล่มภาษาไทย 1,797 เล่ม ภาษาอังกฤษ 4,360 เล่ม

22.5 ฐานข้อมูลข่าวสารการศึกษา 5,181 รายการ (record) ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา 1,850 รายการ (record)

ใช้หนังสือ ตาราเรียน และวารสารต่างๆ ตลอดจนสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลต่างประเทศของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสืบค้นฐานข้อมูลสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จานวน 156 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 159 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลสหสาขาวิชา จานวน 152 ฐานข้อมูล

นอกจากนี้ นิสิตอาจค้นคว้าเอกสารต่างๆ ได้จากห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ห้องสมุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งห้องสมุดองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

23. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายดาเนินการในการผลิตนักศึกษา ประมาณคนละ 99,000 บาท

24. หลักสูตร

24.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 (เน้นการวิจัย) ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน –

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 * สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

24.2 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 2.1

แบบ 2.2

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี

วิทยานิพนธ์

2.4.3 รายวิชาเรียน

2.4.3.1 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะ 8 หน่วยกิต

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในกลุ่มต่างๆ ของภาควิชาได้ดังต่อไปนี้ (สาหรับนิสิตที่ไท่ได้จบทางการอุดมศึกษา จาเป็นต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางการอุดมศึกษาเพิ่มเติมตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต)

กลุ่มการบริหารอุดมศึกษา

2710613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710710 การจัดทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710731 นโยบายและการวางแผนทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มบริหารวิชาการ

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710645 การพัฒนาหลักสูตรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710647 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710739 การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา

2710651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710653 การจัดการงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มพื้นฐานทางการอุดมศึกษา

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

2710602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

2710604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

2710605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

2710684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

2710685 เอกัตศึกษา2 2 (2-0-6)

2710686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

2710780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2710828 วิทยานิพนธ์ 48

24.3.2 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

เงื่อนไข นิสิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาเรียน

รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

2701604* การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 2 (2-0-6)

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702617* วิธีวิทยาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนา 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2702660* การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเฉพาะ 14 หน่วยกิต

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในกลุ่มต่างๆ ของภาควิชาได้ดังต่อไปนี้ (สาหรับนิสิตที่ไม่ได้จบทางการอุดมศึกษา จาเป็นต้องเรียนวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางการอุดมศึกษาเพิ่มเติมตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา โดยไม่นับหน่วยกิต)

กลุ่มการบริหารอุดมศึกษา

2710613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710710 การจัดทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710731 นโยบายและการวางแผนทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มบริหารวิชาการ

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710645 การพัฒนาหลักสูตรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710647 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710739 การวิจัยและการบริการทางวิชาการทางอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา

2710651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710653 การจัดการงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

กลุ่มพื้นฐานทางการอุดมศึกษา

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

2710602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

2710604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

2710605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

2710684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

2710685 เอกัตศึกษา2 2 (2-0-6)

2710686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

2710780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

วิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2710828 วิทยานิพนธ์ 48

24.3 โปรแกรมการศึกษา

24.4.1 แบบ 1.1 (เน้นวิจัย)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 8 หน่วยกิต

24.4.2 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 4 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

24.4.3 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก

2701604 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 2 (2-0-6)

2702617 วิธีวิทยาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ชั้นนา 2 (2-0-6)

2710600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง

2710643 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2702660 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาบังคับเลือก 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก

2701802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

2702628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2 (2-0-6)

2710805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง

2710838 งานวิชาการทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รายวิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก

2710828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง

2710828 วิทยานิพนธ์ 14 หน่วยกิต

2710894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 14 หน่วยกิต

24.4 คาอธิบายรายวิชา

2749600 หลักการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Principles of Higher Education

PRINCIPLES HE

ประวัติการอุดมศึกษา พื้นฐาน มโนทัศน์ ปรัชญาและความมุ่งหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิเคราะห์ความเป็นมา ขอบข่ายหน้าที่ ภารกิจและหลักการการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมความเป็นเลิศทางวิชาการ เสรีภาพทางวิชาการ และความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา แนวโน้ม ทิศทางการอุดมศึกษา และการชี้นาสังคม

History of higher education, background, concepts, philosophy and objective of higher education, analysis of its development, scope, missions and operation in higher education institutions including academic excellence, academic freedom and autonomy, networking cooperation, trends, direction of higher education, and leading the society.

2749601 การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ 2 (2-0-6)

Comparative Higher Education

COMPARATIVE HE

การเปรียบเทียบระบบอุดมศึกษาในประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศพัฒนา และประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมศึกษาตามสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

Comparison of higher education systems in various countries, both developed and developing countries, with special emphasis on countries in Asia, Europe and America; study of the relationship between higher education and national development; knowledge and understanding of higher education as related to economic, political, and social context.

2749602 การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2 (2-0-6)

Higher Education for Development

HE DEVELOPMENT

แนวคิดและหลักการทั่วไปของการพัฒนาประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียง ขอบเขตของการอุดมศึกษาที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ บทบาท และการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศ นวัตกรรม เทคโนโลยี และนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ

General concepts and principles of national development including sufficiency economy; scope of higher education as related to national development, roles and functions of higher education institutions in national development; innovations, technologies, and policies for development as related to higher education institutions; problems and hindrances of the administration of higher education for national development.

2749604 การอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 (2-0-6)

Higher Education in Thailand

HE THAILAND

ความรู้ และปรัชญาเกี่ยวกับการอุดมศึกษาในประเทศไทย หน้าที่ ขอบเขตและต้นกาเนิดของการอุดมศึกษาประเภทต่างๆ โครงการปัจจุบันและอนาคต แนวโน้มของหลักสูตร การสอน และการบริหารจัดการ

Systematic overview and philosophy of higher education in Thailand; functions, scope, and origins of various higher education institutions; current and projected programs, trends in curriculum instruction, and administration.

2749605 คุณธรรมของบุคลากรทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Ethics of Personnel in Higher Education

ETHI PERS HE

คุณธรรม และจรรยาบรรณของบุคลกรประเภทต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นที่คณาจารย์ และบุคลากรระดับวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนาคุณธรรมและศีลธรรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรเหล่านั้นให้เพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม

Professional values; moral, and ethics of personnel in higher education institutions with an emphasis on faculty members and high levels of professional personnel; development of values and morality as support towards having knowledgeable and ethical personnel.

2749613 การวิเคราะห์ระบบทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

System Analysis in Higher Education

SYST ANALYS IN HE

ทฤษฎีระบบ การบริหารเชิงระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา เครื่องมือและเทคนิคการบริหารสถาบันอุดมศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นแนวคิดเชิงระบบ และประสิทธิผลขององค์กร

System theory; system approach; management information system in higher education; modern management tools and technique in higher education emphasizing system concept and organization effectiveness.

2749614 การจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Management Information System in Higher Education

MIS HE

นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการฐานความรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการขยายโอกาสและการเพิ่มคุณภาพการศึกษาในการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

Information technology and communication innovations; management information systems for efficiency of higher education administration; knowledge management; application of information technology to enhance educational opportunities and improve quality of formal education and non-formal education.

2749615 ประวัติการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

History of Higher Education

HIST HIGHER ED

ความเป็นมาและประวัติการอุดมศึกษา ความหมาย หลักการและขอบเขตของการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา การวิเคราะห์อิทธิพลของการอุดมศึกษาและสังคมในแต่ละสมัย ศึกษาประวัตินักการอุดมศึกษาที่สาคัญๆ ในแต่ละยุค วิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องของการอุดมศึกษาในอดีตที่มีผลต่อการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ศึกษารายละเอียดเป็นพิเศษในเรื่องของประวัติการอุดมศึกษาไทย

A study of historical events, principles, and the extents of higher education, impacts of higher education on the society, famous higher education figures in each period; analysis of relation and effect of past higher education to present; special emphasis on the history of higher education in Thailand.

2749629 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 (2-0-6)

Private Higher Education Institutions

PRIV HI ED INST

ประวัติความเป็นมา รวมถึงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พันธกิจ หลักสูตร การเรียนการสอนและการบริหารดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

Development overview including private higher education institution acts, missions, curricula, instruction and the governance of private higher education institutions in Thailand.

2749640 การพัฒนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Development

COLL STUD DEV

ทฤษฎี ลักษณะ ธรรมชาติ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีนิสิตนักศึกษา สิทธิและหน้าที่ของนิสิตนักศึกษา อิทธิพลของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่กระทบต่อนิสิตนักศึกษา การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และจริยธรรม แนวทางในการส่งเสริม ความสาคัญของนิสิตนักศึกษาในมิติ การบริหารงานวิชาการ หลักสูตรการสอน การบริการนิสิตนักศึกษา

Theory, characteristics, nature, socio-economic status, student culture and tradition, student rights and responsibilities, impacts of society, economics and politics on students; student development in higher education institutions intellectually, socially, emotionally and morally, approaches to strengthening the significance of college students regarding academic administration, curriculum and instruction and student services.

2749643 หลักสูตรการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Curriculum and Instruction in Higher Education

CURR INSTR HI ED

กรอบความคิด องค์ประกอบและบริบทของหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร หลักปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การประเมินและการวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้

Frameworks, elements, and context of curriculum and instruction in higher education; curriculum evaluation and development; principles of good practice and strategies for teaching and learning; assessment and research for learning development.

2749647 การพัฒนาการเรียนการสอนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Instructional Development in Higher Education

INSTR DEV HI ED

แนวคิด หลักการสาคัญของการสอนระดับอุดมศึกษา การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหาการจัดการเรียนการสอน การศึกษากระบวนการเรียน เทคนิคการสอนและการประเมิน การพัฒนาการเรียนการสอน การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเสนอแนวโน้มในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

Concepts, principles of instruction in higher education; an analysis of state and problems of instructional management; study of learning process, teaching techniques, and instructional evaluation, instructional development, an analysis of research relating to instruction; and trends for instructional development at the higher education level.

2749651 องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Organizations and Activities

COLL STUD ORG ACTV

หลักและวิธีการในการจัดงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรและองค์กรของนิสิตนักศึกษา ลักษณะทั่วไป ความมุ่งหมาย การจัดและดาเนินงานขององค์การนิสิตนักศึกษา การประสานงาน การส่งเสริมและปรับปรุงกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

Principles and processes in student personnel work concerning student groups and student organizations; objectives, general aspects, processes of student organizations, coordination, promotions and improvements of student activities.

2749653 การจัดและดาเนินงานบุคลากรนิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Personnel Management

COLL STUD PSNL MGT

การวางแผน การจัดองค์การ และการดาเนินงานเกี่ยวกับงานบุคลากรนิสิต นักศึกษา ประกอบด้วย งานสวัสดิการและบริการ เช่น การให้คาปรึกษา ทุนการศึกษา การจัดหางาน หน่วยอนามัย หอพัก อาหาร เป็นต้น งานวิจัยและพัฒนานิสิตนักศึกษา ตลอดจนงานกิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษากับสถาบัน

Planning, organization and process concerning student personnel such as student welfare and services; counseling, financial aids, placement, health center, residence hall, food and beverages services, student discipline and development including student activities; relationships between students and colleges.

2749657 ระบบการให้คาแนะนาปรึกษานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

College Student Advisory Systems

COLL STUD ADVI SYS

การศึกษาปัญหานิสิตนักศึกษา ระบบการให้คาปรึกษาด้านวิชาการ ชีวิตส่วนตัวและอาชีพ องค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการป้องกัน และแก้ไขปัญหานิสิตนักศึกษา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสิตนักศึกษา

Study of student problems; advisory systems; academic, personal and career; responsible organizations; preventive measures and viable solutions to student problems, including administrative techniques to promote student development.

2749684 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

Individual Study 1

INDIV STUDY I

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749685 เอกัตศึกษา 2 2 (2-0-6)

Individual Study 2

INDIV STUDY II

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749686 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

Individual Study 3

INDIV STUDY III

การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การทาโครงการส่วนบุคคลตามความถนัด และความสนใจ โดยได้รับการนิเทศจากอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

Reading, study and research personal project according to aptitudes and interests under faculty supervision at the graduate level.

2749710 การจัดสรรทรัพยากรการเงินทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Financial Resource Allocations in Higher Education

FIN RES ALL HI ED

การวิเคราะห์ระบบการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นความสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรอันจากัด และการบรรลุวัตถุประสงค์ วิธีการประเมินค่าใช้จ่าย การจัดงบประมาณในการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนรูปแบบการบริหารงานการเงินเพื่อประสิทธิภาพการวางแผนการดาเนินงาน และวิธีการควบคุม

Analysis of resource allocations in various higher education institutions emphasizing priority setting in utilizing limited resources and objective attainment, unit costs, operating budget, cost-benefit-analysis, models of financial management for effective planning, operations and controls.

2749731 นโยบายและการวางแผนทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Policy and Planning in Higher Education

POL/PLAN HE

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษากับ แผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วิเคราะห์กระบวนการจัดทานโยบายในแผนพัฒนาการศึกษาแต่ละระดับศึกษาวิธีการ กาหนดนโยบาย ศึกษาทฤษฎี กระบวนการ แนวทาง และเทคนิคในการวางแผน ตลอดจนแนวคิด และเทคนิคการวิจัยสถาบัน เพื่อกาหนดนโยบายและการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

Study of relations among various levels of planning in the institutional and national levels encompassing relations between the national educational plans and the national socio-economic plans; study of procedures and projections in policy making capable of applications, study of planning theories, methodologies, approaches, simulation techniques and institutional research techniques in order to set an effective policy and planning in higher education.

2749732 กฎหมายทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Legal Aspects in Higher Education

LEG ASPTS HI

ศึกษากฎหมายต่างๆ ทางการอุดมศึกษา และการนาไปใช้ ปัญหาหรือกรณีต่างๆ ทางการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี โดยเฉพาะผลกระทบทางกฎหมายที่มีต่อการตัดสินใจทางวิชาการ และการบริหาร

Study of several laws in higher education and their applications in problems and issues in higher education; perusals of case studies stressing impacts of laws upon academic decisions and governance.

2749752 การฝึกประสิทธิภาพความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (1-2-5)

Leadership Effectiveness Training in Higher Education

LEAD EFF TRAIN

การศึกษาวิธีการฝึกฝนความเป็นผู้นา ทั้งทางทฤษฎี รูปแบบ เทคนิค เน้นหลักจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาฝูงชน และทฤษฎีการจูงใจ ใช้การฝึกปฏิบัติการในรูปการออกค่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการฝึกฝนความเป็นผู้นาให้แก่นิสิตนักศึกษาได้จริง

Study of training procedures in developing effectiveness, encompassing theories, models, techniques, stressing theories, models, techniques, with the emphasis on social psychological principles, mass psychology and motivational theories; use of practicum in form of field-trips so the students might use the knowledge in actual training.

2749780 เรื่องคัดเฉพาะทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Selected Topics in Higher Education

SEL TOPICS HE ED

การวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร การเรียน การสอน บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ซึ่งหัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบัน

Analysis of selected problems as related to administration, teaching, personnel, and students which persist at the present.

2749784 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางการอุดมศึกษา 2 (1-2-5)

Workshops in Higher Education

WORKSHOP HE

การทดลองปฏิบัติการสาหรับผู้เรียนเกี่ยวกับปัญหาทางอุดมศึกษาที่สาคัญเฉพาะหรือในระยะเวลาอันสั้น

Workshops for students regarding critical issues in higher education, especially transient issues.

2749802 ปัญหาของนักวิชาชีพทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Problems of Professionals in Higher Education

PROB PROF HI ED

การศึกษาสภาพธรรมชาติของนักวิชาชีพอุดมศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่สอน วิจัย บริการชุมชน และผู้บริหาร ปัญหาและทางเลือกในการบริหารงานบุคลากรทางวิชาการ ครอบคลุมถึง การสรรหา คัดเลือก บารุงรักษา และพัฒนานักวิชาชีพในสถาบันอุดมศึกษา

Study of the professional nature of higher education professionals including faculty members who teach conduct research and provide academic services, and administrators, problems and alternative approaches in academic personnel management including recruitment, selection, retention, and development.

2749804 การพัฒนาสถาบันทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Institutional Development in Higher Education

INST DEV HI ED

การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา ทิศทางและข้อเลือกของสถาบัน สาเหตุของความก้าวหน้าและความถดถอยของสถาบัน และหนทางแก้ไข ตลอดจนรูปแบบของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการบริหารที่นามาใช้ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา เน้นการศึกษากรณี

Study of basic components of institutions in higher education, approaches and alternatives, locus of progress and retrenchment, preventive measures as well as models for institutional development as well as service operations use in higher education development, with an emphasis on case studies.

2749805 การจัดการและความเป็นผู้นาทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Management and Leadership in Higher Education

MGT LEADER HI ED

การใช้ทฤษฎีทางการจัดการและความเป็นผู้นามาทาความเข้าใจ ประเมินการปฏิบัติและการใช้ กุศโลบายในการปกครองสถาบันอุดมศึกษา ให้ความสนใจและเน้นพิเศษในกรณีของนโยบายต่างๆ และความคาดหวังในการตอบสนองของแต่ละสถาบัน มีการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษา

Theoretical applications of management and leadership to reach understandings and assessments of practice and use of governing tactics in higher education institutions with special interests and emphasis on issue of various policies and expectations in responsiveness from different case-studies of institutions and the study of actual contingencies.

2749806 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Quality Assurance in Higher Education

QA HI ED

ความเป็นมาของการบริหารเชิงคุณภาพ องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การประเมินสภาพปัจจุบัน การพัฒนาระบบ การนาไปประยุกต์ใช้ การตรวจสอบ ติดตามคุณภาพภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา การเปรียบเทียบมาตรฐาน การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มต่างๆ ของระบบประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา

Background of quality management and elements of quality systems assurance in education, process of quality assurance in higher education: current status evaluation, system development and implementation of quality assurance, internal and external auditing, benchmarking, analyses of issues and trends of quality assurance in higher education.

2749828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2749836 ทฤษฎีทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Theories in Higher Education

THEORIES HI ED

การสารวจทฤษฎีหลักทางการอุดมศึกษา รวมทั้งองค์ประกอบ หลักฐานสนับสนุนและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านั้น โดยเน้นการพัฒนาทฤษฎีผสมผสานที่เหมาะสมสาหรับบริบทแห่งการอุดมศึกษาไทย

Survey of major higher education theories including components, applications, and evidence in support of those theories, with emphasis on the development of eclectic theories appropriate for the Thai higher educational contexts.

2749837 สัมมนาการบริหารอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Seminar in Higher Education Administration

SEM HI ED ADMIN

การสัมมนาเพื่อการศึกษาในเชิงวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสถาบัน และระบบอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและโดยสากล

Seminars emphasizing analytical studies of problematic issues regarding institutional management and higher educational systems as perceived in the Thai and world societies.

2749858 สัมมนานิสิตนักศึกษา 2 (2-0-6)

Seminar in College Students

SEM COLL STUD

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาทั้งส่วนตัวและกลุ่ม ตลอดจนผลกระทบของสังคมและสถาบันที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา การจัดและดาเนินงานของสถาบันเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่จะมีผลต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา

Study and analysis of issues and research relating to students as individuals and groups as well as social and institutional impacts on student development; governance and operations of the institutions so as to reach solutions pertaining to student development.

2749860 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการอุดมศึกษา 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Higher Education

DOCTORAL SEM HI ED

การสัมมนา หลักการ ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติหลักทางการอุดมศึกษา โดยเน้นระเบียบวิธีและผลงานวิจัยร่วมสมัย การใช้ตรรกศาสตร์ เพื่อการโต้แย้งทางวิชาการ และการแสวงหาข้อสรุปร่วมกันในที่สุด

Seminar in principles, theories and main implementation approaches in higher education, with the emphasis on methodology and current research, the use of logic in academic arguments and mutual search for conclusion.

2749894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

2749897 การสอบวัดคุณสมบัติ ไม่นับหน่วยกิต Qualifying

Examination

QUALIFYING EXAM

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

leave a comment »

pol-d-04.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Doctor of Philosophy Program in Non-Formal Education

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา    คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 1.1

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.1

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาแบบ 2.2

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา เกียรตินิยม จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรมีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี(ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง(Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

อาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่ง  ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปีที่จบ

1. รศ. นายเกียรติวรรณ อมาตยกุล*Mr.Kiatiwan Amatyakul วท.บ. ฟิสิกส์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2517

M.A.  Adult Education  Morehead State University  2519

Ph.D.  Adult Education Florida State  University  2523

2. รศ. นางอาชัญญา รัตนอุบล*Mrs.Archanya Ratana-Ubol

ค.บ.

ค.ม.

M.A.

Ed. D.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

Secondary

Education- Adult

Education

Adult Education-

Research Design

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

University of

Missouri-

St.Louis

University of

Missouri-

St.Louis

2524

2527

2528

2532

3. ผศ. นายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา*

Mr.Wirathep Pathumcharoenwattana

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2534

2538

2545

4. อ. นางสาวอุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

Miss Ubonwan Hongwittakorn

พ.บ.

MBA.

Ph.D

การตลาด

Finance

พัฒนศึกษา

ม. ธรรมศาสตร์

Oklahoma City

University

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2530

2534

2547

5. อ. นางสาววรรัตน์ อภินันท์กูล

Miss Worarat Apinankul

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2541

2544

2548

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2554

จำนวนนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา

2550 2551 2552 2553 2554 รวม

นิสิตใหม่ 27 21 25 25 25 123

นิสิตเก่า 26 48 59 74 72 279

รวม 53 69 84 99 97 402

จำนวนนิสิต

ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 5 10 10 27 21 73

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

1. แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

2. แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

3. แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)* – (2) (2) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม – 4 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา – 14 20 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก – 6 8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36 48 หน่วยกิต

*หมายเหตุ1. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 จะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น

S/U สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชานี้มาแล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตสามารถขอยกเว้นรายวิชานี้ได้

2. นิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 1.1, 2.1 และ 2.2 จะต้องลงทะเบียนรายวิชา 2750894

สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยไม่นับ

หน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

รายวิชาเรียน

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

รายวิชาบังคับร่วม

1) แบบ 2.1    4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

*รายวิชาเปิดใหม่

2) แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology I

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Applied Statistic in Education I

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

1) แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

*รายวิชาเปิดใหม่

2) แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

*รายวิชาเปิดใหม่

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 6 หน่วยกิต และ แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Disadvantages

2750804 เอกัตศึกษา 1 1 (1-0-3)

Individual Study I

2750805 เอกัตศึกษา 2 2 (2-0-6)

Individual Study II

2750806 เอกัตศึกษา 3 3 (3-0-9)

Individual Study III

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ** 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน** 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัย 2 (2-0-6)

Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน

Cultural Action for Popular Non-Formal Education 2 (2-0-6)

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource Management 2 (2-0-6)

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปัญญาศึกษา 2 2 (2-0-6)

Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development

*รายวิชาเปิดใหม่

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม 2 (2-0-6)

Achievement through Humanist Concepts

นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกสาขาวิชา หรือนอกคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชา

**หมายเหตุสำหรับนิสิตที่เรียนหลักสูตรแบบ 2.1 ที่ไม่ได้จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือสาขาวิชาที่สอดคล้อง จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาบังคับเลือก

วิทยานิพนธ์

1) แบบ 1.1

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

2) แบบ 2.1

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

3) แบบ 2.2

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750829* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

แบบ 2.1

1) สำหรับผู้ที่จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือสาขาที่สอดคล้อง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

* รายวิชาเปิดใหม่

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750826* วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

2) สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือสาขาที่สอดคล้อง

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750826* วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย

2750826* วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 9 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 หน่วยกิต

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 หน่วยกิต

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

หมายเหตุนิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นรายวิชาพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 หน่วยกิต

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2758602* สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 หน่วยกิต

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

2750897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

วิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2750828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต –

รวม 12 หน่วยกิต

*รายวิชาเปิดใหม่

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for community development and management of development projects and activities.

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 (2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Disadvantages

NFE FOR DISADV

สภาพเศรษฐกิจ การศึกษาและปัญหาส่วนบุคคล ของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก การพัฒนาโครงการสำหรับผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยองค์กรและสถาบัน

Economic, educational, and personal problems of disadvantages; programs developed for disadvantages by agencies and institutions.

2750804 เอกัตศึกษา 1 1 (0-0-4)

Individual Study I

IND ST I

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student with approval of the instructor.

2750805 เอกัตศึกษา 2 2 (0-0-8)

Individual Study II

IND ST II

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

A study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student under the instructor’s approval.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750806 เอกัตศึกษา 3 3 (0-0-12)

Individual Study III

IND ST III

การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามที่ผู้เรียนสนใจศึกษาภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากอาจารย์

An indept study of any specific topic of non-formal education according to the interest of individual student; gathering and analyzing data in order to discuss and present the report under the approval of the instructor.

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

*รายวิชาเปิดใหม่

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต 2 (2-0-6)

Doctoral Seminar in Non-Formal Education Research

DOC SEM NFE RES

การวางแผน และการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน การสำรวจหรือการศึกษานำร่องเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Planning and conducting research studies in non-formal education; exploratory or pilot study related to the doctoral dissertation.

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ 3 (3-0-9)

Adult Learning Process Development

ADULT LRN PROC DEV

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมของผู้ใหญ่ บรรยากาศการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของผู้ใหญ่

Principles and theories of adult development and learning; physical, mental, and social change processes of adults; learning atmosphere for adults; organizing appropriate learning activities for adults.

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Program Development and Administration

NFE PROG DEV ADM

ทฤษฎีการบริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน บทบาทของผู้บริหารการศึกษานอกระบบโรงเรียน การออกแบบโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สัมพันธ์กับลักษณะการดำเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนขององค์กรต่าง ๆ

Theories of non-formal education administration; roles of non-formal education administrators; designing non-formal education programs related to the operation of non-formal education in various organizations.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education Philosophy

NFE PHIL

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป้าหมายในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของมนุษย์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Non-formal education philosophies; goals of organizing non-formal education; development of learning abilities, creative thinking, and human potential for applying in organizing instruction in non-formal education.

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน 2 (2-0-6)

Non-Formal Education for Community Development

NFE COMM DEV

แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาชุมชนและสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับชุมชนและสังคมลักษณะต่าง ๆ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต

Concepts of changing, community and society development; relationship between non-formal education and community and society in various conditions; specifying clear goals to operate non-formal education at present and in the future.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Knowledge Management in Organization and Community

KM ORG COMM

แนวคิดการจัดการความรู้และแนวโน้ม การวิเคราะห์การวางแผนและการดำเนินงานด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านให้เกิดองค์กรและชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ การวิเคราะห์แนวคิดและรูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรและชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Knowledge management concepts and trends; analyzing the planning and operating non-formal education transformation to create learning organizations and communities using knowledge management; analysis of knowledge management concepts and models in different organizations and communities in Thailand and foreign countries.

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน 2 (2-0-6)

Training and Human Resource Development in Organization and Community

TRAIN HRD ORG COMM

การประเมินความจำเป็นและความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การบริหาร การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม การดำเนินงานการฝึกอบรม และการประเมินโครงการฝึกอบรม

Need assessment and the importance of training and human resource development in various organizations and communities; theories and principles related to training and human resource development; planning, administration, designing curriculum and training activities, operating and training project evaluation.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 (2-0-6)

Empowerment for Human Resource Development

EMPOWER HRD

แนวคิดการเสริมสร้างพลังบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การนำปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวางแผน และการดำเนินงานทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Concepts of empowerment, human resource development; learning motivation; application of non-formal education philosophies in teaching and learning, planning, and operating of non-formal education for human resource development.

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ 2 (2-0-6)

Comparison of International Non-Formal Education

COMP INTL NFE

ธรรมชาติของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศต่างๆ แนวโน้มการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับนานาชาติ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบบทบาท โครงสร้างของการศึกษานอกระบบโรงเรียน และความสัมพันธ์ของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศต่างๆ

Nature of non-formal education programs in various countries; international trends in non-formal education; comparative analysis of the roles, structures of non-formal education, and the relationship between non-formal education programs and social, cultural, and political contexts in different countries.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Innovation and Technology in Non-Formal Education

ANAL INNO TECH NFE

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดโดยองค์กรต่างๆ

Principles and concepts of innovation and technology using in non-formal education; analyzing circumstances and problems in using innovation and technology for non-formal education in various organizations.

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัย 2 (2-0-6)

Analysis of Issues in Contemporary Non-Formal Education

ANAL ISS CONT NFE

การบูรณาการและการสังเคราะห์แนวคิด หลักการ แนวโน้ม และประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนร่วมสมัยเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Integration and synthesis of concepts, principles, trends, and issues in contemporary non-formal education for planning non-formal education.

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน

Cultural Action for Popular Non-Formal Education 2 (2-0-6)

CULT ACT POP NFE

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชน และการปฏิบัติการทางวัฒนธรรม รูปแบบของการปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักและรู้จักควบคุมตนเอง

Concepts of popular non-formal education and cultural action; models of cultural action promoting popular non-formal education to make people realize and know how to control themselves.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Non-Formal Education Strategic Planning for Human Resource Management 2 (2-0-6)

NFE STRA HRM

ทฤษฎีและหลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย์นโยบายและกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรและชุมชน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรและชุมชนเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับต่างๆ ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Theories and principles of human resource management; policies and strategies of non-formal education for human resource management in organizations and communities; analysis of internal and external environment of organizations and communities for non-formal education strategic planning at different levels; effective procedures of non-formal education strategic planning.

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของจิตตปัญญาศึกษา 2 2 (2-0-6)

Non-Formal Learning Based on the Contemplative Education II

NFL CONT ED II

แนวคิด หลักการ และการฝึกปฏิบัติของจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองและสังคม การมีประสบการณ์ตรงในการบ่มเพาะการตระหนักรู้ ความเมตตากรุณาการคิดอย่างใคร่ครวญ การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม การบูรณาการแนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของจิตตปัญญาศึกษาแล้วนำไปใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง บุคคลอื่น ชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อม

Concepts, principles, and practices of contemplative education for intrapersonal and social change, direct experience in accumulating consciousness, generosity, reflective thinking, group participation; integration of concepts, principles, and methods of contemplative education in real life implementation for self- development, other people, community, society, and environmental development.

*รายวิชาเปิดใหม่

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 (2-0-6)

Analysis of Thai Wisdom for Non-Formal Education Development

TH WISD NFE DEV

การวิเคราะห์แนวคิดภูมิปัญญาไทยด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยในงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนบนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย

Analysis of Thai wisdom concepts; applying Thai wisdom knowledge in nonformal education based on the sufficiency economy; planning to develop non-formal education using the knowledge of Thai wisdom.

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม 2 (2-0-6)

Achievement through Humanist Concepts

ACHIEVE HUM CON

แนวคิดมนุษยนิยม หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสำเร็จการวางแผนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม การวิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยม การประยุกต์ใช้กิจกรรมการสร้างความสำเร็จตามแนวคิดมนุษยนิยมในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน

Humanist concepts; principles and theories of achievement; planning and development of non-formal education activities for achievement according to humanist concepts; analyzing models of achievement activities organized according to humanist concepts; applying achievement activities based on humanist concepts in learning management of non-formal education.

2750894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่นับหน่วยกิต

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

*รายวิชาเปิดใหม่

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES METHOD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics.

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 (2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES METHOD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ

Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

*รายวิชาเปิดใหม่

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 (2-0-6)

Applied Statistics in Education I

APP STAT ED I

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์พัฒนาการ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ การนำเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อการวิจัย เน้นการเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การลงสรุปข้อค้นพบจากการวิจัย

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings

*รายวิชาเปิดใหม่

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม                                หลักสูตรปรับปรุง

1. โครงสร้างหลักสูตร

– แบบ 1.1 ไม่มี

– แบบ 2.1 มี โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 28 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตร มี3 แบบ คือ

1.1 แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน – หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

1.2 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน* (2) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

1.3 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

รายวิชาพื้นฐาน* (2) หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต

รายวิชาเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชา

2.1 รายวิชาพื้นฐาน

ไม่มีรายวิชาพื้นฐาน

2.2 รายวิชาบังคับร่วม เรียน 6 หน่วยกิต

2746801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์

(2)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรม

ศาสตร์2 (2)

2726792 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในสังคมสารสนเทศ (2)

– แบบ 2.2 ไม่มี

2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

เรียน 14 หน่วยกิต

2750799 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการ

พัฒนาสังคม (2)

2750807 การบริหารและการพัฒนาโครงการ

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (3)

2750808 การวิเคราะห์งานทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ (2)

2750831 การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้ใหญ่

ในสังคมสารสนเทศ (3)

2750832 การวิเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (2)

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (2)

2. รายวิชา

2.1 รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

(2)

2.2 รายวิชาบังคับร่วม

– แบบ 1.1

ไม่มีรายวิชาบังคับร่วม

– แบบ 2.1 เรียน 4 หน่วยกิต คือ

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (2)

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)

– แบบ 2.2 เรียน 8 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 (2)

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 (2)

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 (2)

2.3 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

– แบบ 1.1

ไม่มีรายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

– แบบ 2.1 เรียนไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต คือ

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่

(3)

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(2)

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

พัฒนาชุมชน (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน

(2)

2750839 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กรและชุมชน (2)

– แบบ 2.2 เรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต คือ

2750833 สัมมนาการวิจัยทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบัณฑิต (2)

2750834* การพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับ

ผู้ใหญ่ (3)

2750835* การพัฒนาและบริหารโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750836* ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

(2)

2750837* การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนา

ชุมชน (2)

2750838* การจัดการความรู้ในองค์กรและชุมชน

(2)

2750839* การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ในองค์กรและชุมชน (2)

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (2)

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนระหว่างประเทศ (2)

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2.4 รายวิชาเลือก

เรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต โดยให้เลือกจาก

รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

2716795 คุณธรรมสำหรับบุคลากรในสถาบัน

การศึกษา (2)

2747272 เศรษฐศาสตร์การศึกษา (2)

2750795 นโยบายทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (2)

2750796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับ

ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (2)

2750797 การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (2)

2750798 การฝึกอบรมทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (3)

2750800 การปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทย (2)

2750802 เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการ

ศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750803 ปรัชญามนุษยนิยมเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (3)

2750804 เอกัตศึกษา 1 (1)

2750805 เอกัตศึกษา 2 (2)

2750806 เอกัตศึกษา 3 (3)

2750809 การประเมินผลการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (2)

2.4 รายวิชาเลือก

– แบบ 1.1 ไม่มีรายวิชาเลือก

– แบบ 2.1 เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตและ

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

ได้แก่รายวิชา

2711796 การศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับผู้ที่อยู่

ในสภาวะยากลำบาก (2)

2711804 เอกัตศึกษา 1 (1)

2711805 เอกัตศึกษา 2 (2)

2711806 เอกัตศึกษา 3 (3)

2750840* การเสริมสร้างพลังบุคคลเพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์** (2)

2750841* การเปรียบเทียบการศึกษานอกระบบโรง

เรียนระหว่างประเทศ** (2)

2750842* การวิเคราะห์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง

การศึกษานอกระบบโรงเรียน** (2)

2750843* การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนร่วมสมัย (2)

2750844* การปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเพื่อ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนภาค

ประชาชน (2)

2750845* การวางแผนกลยุทธ์การศึกษานอกระบบ

โรงเรียนสำหรับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ (2)

2750846* การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนบนฐานของ

จิตตปัญญาศึกษา 2 (2)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

3. วิทยานิพนธ์48 หน่วยกิต

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2750847* การวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (2)

2750848* การสร้างความสำเร็จตามแนวคิด

มนุษยนิยม (2)

**หมายเหตุสำหรับนิสิตที่ไม่ได้จบปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานกระบบโรงเรียน

หรือสาขาที่สอดคล้อง จะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเหล่านี้เป็นรายวิชาบังคับเลือก

3. วิทยานิพนธ์

2750826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2750828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2750829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำ e-learning มาเสริมการเรียนการสอน

ยังไม่มีเป้าหมายในการนำe-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนทำหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการหลักสูตร โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการวางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หลักสูตรจะจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ตำรา และวารสารทางวิชาการให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตแต่ละปี โดยการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนิสิต

1. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น

2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

3. จัดหาคณาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม

4.จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

5. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1. ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรรัฐที่เกี่ยวข้อง วิสาหกิจ องค์กรเอกชนทั้งในเชิงธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนในความต้องการกำลังคนที่จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางด้านการวิจัยทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กร และชุมชน

3. ศึกษาคุณภาพบัณฑิตโดยจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาฯ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารหลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตร และพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์

2. ประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปีเพื่อนำผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาจากดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ดังนี้

2.1 การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตในระยะเวลาที่กำหนด

2.2 ร้อยละของนิสิตในหลักสูตรที่ได้รับทุนวิจัย

2.3 จำนวนวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล

2.4 จำนวนบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

2.5 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3 มีการส่งเสริมคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการและผลิตงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ

4 แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายวิจัยกับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5 ประเมินหลักและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำอย่างน้อยทุก 5 ปีโดยประเมินครั้งแรกในปีการศึกษา 2556