ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา’ Category

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

leave a comment »

psy-d-01.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Educational Research Methodology

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 และ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท

1) สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม และคุณภาพของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือดี ในกรณีที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี

1) สำเร็จปริญญาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.60 จากระบบ 4 แต้ม

2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 ศ. น.ส.สุวิมล ว่องวาณิช * กศ.บ. มัธยมศึกษาเกียรตินิยม  มศว.ปทุมวัน 2521

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2523

M.A. Educational Research and Evaluation Ohio State Univ. 2529

Ph.D. Educational Research and Evaluation Ohio State Univ. 2530

2 รศ. นางสิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา * ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาฯ 2514

M.A. Educational Psychology Michigan State Univ. 2519

Ph.D. Educational Psychology Michigan State Univ. 2524

3 รศ. นางอวยพร เรืองตระกูล กศ.บ. คณิตศาสตร์ มศว.ปทุมวัน 2521

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2526

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2545

4 รศ. นางดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ * ศษ.บ. ภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับ 1 เชียงใหม่ 2528

ศษ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา เชียงใหม่ 2530

กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว.ประสานมิตร 2538

5 รศ. น.ส.วรรณี แกมเกตุ กศ.บ. การวัดผลการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 มศว.ประสานมิตร 2533

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาฯ 2536

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2541

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

จำนวนนิสิต

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา

2550 2551 2552 2553 2554 รวม

นิสิตใหม่ 8 15 25 25 25 98

นิสิตเก่า 20 24 29 44 58 175

รวม 28 39 54 69 83 273

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 4 10 10 12 21 57

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 60 หน่วยกิต

แบบ 2.2 84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 60 60 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) – (6) (6) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม – 4 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา – 15 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก – 5 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36 48 หน่วยกิต

หมายเหตุ 1. ผู้เข้าศึกษาทั้งแบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2756894 สัมมนา

วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ประเมินผลเป็น S/U ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. ผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียน

รายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตก็ได้

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U)

สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชาหรือไม่ได้จบทางการศึกษา

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

2756630 * การออกแบบการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย 2(2-0-6)

Data Collection and Research Instrument Design

* รายวิชาเปิดใหม่

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Data Analysis for Behavioral Sciences Research

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2746501 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-4)

Education for Sustainable Social Development

2756630 * การออกแบบการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย 2(2-0-6)

Data Collection and Research Instrument Design

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1   4 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

แบบ 2.2   8 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology 1

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

* รายวิชาเปิดใหม่

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Data Analysis for Behavioral Sciences Research

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1   15 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 (3-0-9)

Educational Research and Social and Behavioral Science

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

Research Project Management

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 (3-0-9)

Advanced Quantitative and Qualitative Research Design

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

Seminar and Research Practicum I

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

Seminar and Research Practicum II

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

แบบ 2.2   18 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 (3-0-9)

Educational Research and Social and Behavioral Science

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

Research Project Management

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 (3-0-9)

Advanced Quantitative and Qualitative Research Design

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

Research Synthesis

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

Seminar and Research Practicum I

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

Seminar and Research Practicum II

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2756607 * วิธีวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3 (3-0-9)

Methods of Demographic Analysis

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2 (2-0-6)

Computer for Educational Research

2756619 * ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2 (2-0-6)

Information System and Institutional Research

2756629 * วิจัยปฏิบัติการ 2 (2-0-6)

Operation Research

2756632 เอกัตศึกษา 1 1 (0-0-4)

Individual Study I

2756633 เอกัตศึกษา 2 2 (0-0-8)

Individual Study II

2756656 * การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น 3 (3-0-9)

Needs Assessment Design

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

Research Synthesis

2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานรากทางการศึกษา 3 (3-0-9)

Grounded Theory Research in Education

2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 3 (2-2-5)

Participatory Action Research in Educational Institutions

2756708 การวิจัยอนาคต 3 (3-0-9)

Futures Research

2756709 * การวิจัยและประเมินกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา 3 (3-0-9)

Research and Evaluation in Educational Interaction Process

2756710 การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยระยะยาว 3 (3-0-9)

Design and Analysis of Longitudinal Research

2756884 การวิจัยหลักสูตร 2 (2-0-6)

Curriculum Research

2756885 การวิจัยสันติภาพ 2 (2-0-6)

Peace Research

* รายวิชาเปิดใหม่

2756886 * เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยการศึกษา 2 (2-0-6)

Selected Topics in Educational Research

2756888 * การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-6)

Evaluation of Behavioral Science Research

2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-6)

Quality Assurance Methodology in Education

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

2758661 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 3 (3-0-9)

Advanced Statistical Analysis for Research

2758662 การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับข้อมูลจัดประเภท 3 (3-0-9)

Current Analysis of Categorical Data

นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาทั้งที่เป็นวิธีวิทยา และเนื้อหาสาระจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยอื่นได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2756829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2756826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.2

2756828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2756829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

แบบ 2.1

2.1.1 สำหรับผู้ที่จบตรงสาขาวิชา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 หน่วยกิต

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 หน่วยกิต

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

2.1.2 สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาวิชา หรือไม่ได้จบทางการศึกษา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) S/U

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 หน่วยกิต

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) S/U

รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 หน่วยกิต

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2756826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.2

2.2.1 สำหรับผู้ที่จบตรงสาขาวิชา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 หน่วยกิต

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 หน่วยกิต

2756828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2756828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2756828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2756828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2756828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

2.2.2 สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาวิชา หรือไม่ได้จบทางการศึกษา

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) S/U

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย

2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 หน่วยกิต

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาบังคับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) S/U

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 หน่วยกิต

2756828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย

2756828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2756828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

2756828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2756828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-4)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤติของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for the community development and management of development projects and activities.

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา การวิเคราะห์ การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

2756607 * วิธีวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 2(2-0-6)

Methods of Demographic Analysis

METH DEMO ANAL

วิธีการและเทคนิคในการกำหนดตัวประกอบทางประชากรศาสตร์ได้แก่ความเจริญเติบโตของประชากร การเจริญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่นที่อยู่ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งความสนใจพิเศษที่ประชากรในประเทศไทยในปัจจุบัน

Methods and techniques in determining demographic factors: population growth, fertility, mortality, migration, distribution, composition and the like; special attention given to population in Thailand at present.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3(3-0-9)

Educational Research and Social and Behavioral Science

ED RES SOC BEH SC

มโนทัศน์และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยเน้นการวิเคราะห์เชิงตรรกเกี่ยวกับปัญหาวิจัยการศึกษา การบูรณาการทฤษฎีและมุมมองทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้ากับผลการวิจัยที่ผ่านมา เพื่อพัฒนากรอบความคิดในการวิจัย การวิเคราะห์ทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีวิทยาเกี่ยวกับทางเลือกทางการศึกษาและสังคม ชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายซึ่งมีผลต่อการกำหนดนโยบายการศึกษา การอภิปรายจุดแข็งและจุดอ่อนในการใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบต่าง ๆ

Concepts and design of research for educational and human resources development, to reinforce the sustainable development of the society; special attention given to logical analysis of educational research problems, an integration of theories and perspectives from social and behavioral sciences related to education with previous research findings, in order to obtain the research framework; theoretical and methodological analysis of social and educational choices, communities, the relationship between local and government policy making units that bear on the formation of educational policies; discussions on strengths and weaknesses of a variety of research approaches.

2756613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3(3-0-9)

Research Project Management

RES PROJ MGT

การวิจัยกับสังคมไทย ผลลัพธ์ของการวิจัยและอาชีพนักวิจัย แผนงานวิจัยและสถาบันวิจัย ความคิดเกี่ยวกับระบบและวงจรโครงการ การประกันคุณภาพงานวิจัย การวางแผนและการวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย การดำเนินการและการบริหารโครงการวิจัย การจัดโครงการวิจัยแบบคณะทำงาน แบบเมทริกซ์ และแบบบูรณาการ การกำกับโครงการวิจัย การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Research and Thai society; outputs of research and research career; research plans and institutes; ideas about systems and project cycles; research quality assurance; system analysis and planning for research project development; conducting and managing research projects, management of research projects in terms of taskforce model, matrix model, and integrated models; monitoring and evaluating system for research projects, research project appraisal; assessment of research report; dissemination and utilization of research results.

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2 (2-0-6)

Computer for Educational Research

COMP ED RES

ระบบการจัดการข้อมูลทางการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวัด มาตรวัด และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้กระบวนการทางสถิติการศึกษา และการฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ทางสถิติการวิจัยการวัดและประเมินผล ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะ การตีความ และการจัดทำรายงานเสนอผลการวิเคราะห์

Computer-assisted educational data systems including quantitative and qualitative data; computer analyses pertaining to measurement and scales, and the examination of the quality of research instruments; data preparation for computer analysis; selection of statistical procedures, study and practices of computer packages and softwares pertaining to research, statistics, measurement and evaluation, in analyzing educational, qualitative and quantitative data, interpretating and reporting the analysis results.

2756619 * ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2(2-0-6)

Information System and Institutional Research

INF SYS INSTI RES

ประเภทของข้อมูลในงานวิจัยสถาบัน หัวข้อของการวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบันการจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ การใช้ระบบข้อมูลกับงานวิจัยสถาบัน ปัญหาของวิจัยสถาบัน กับการใช้ระบบสารสนเทศ

Type of data for institutional research; topics and design of institutional research; organization of information system; computer application for developing information system; efficiency of information system; application of data system to institutional research; problems of institutional research and information system implementation.

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES MTHD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics.

2756629 * วิจัยปฏิบัติการ 2(2-0-6)

Operations Research

OPN RES

การวิจัยปฏิบัติการและการตัดสินใจ หลักและวิธีการในการวิจัยปฏิบัติการ การสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์แบบจำลองทางการศึกษาและจิตวิทยา การประยุกต์วิธีการวิจัยปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา

Operations research and decision making; principles and methods in operations research; model building and analysis of models in education and psychology; application of operations research methods in educational administration.

2756630 * การออกแบบการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือวิจัย 2(2-0-6)

Data Collection and Research Instrument Design

DA COL/RES INS DES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2756627 or C.F.)

ประเภทของข้อมูล เทคนิค กลยุทธ์ และการดำเนินการรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือวิจัยและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

Types of data; data collection techniques, strategies and administration; research instrument construction and instrument quality examination process.

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

EXP/QUAS EXP RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602, 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602, 2756627 or C.F.)

ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปัญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย เน้นการทำวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง

Concepts and characteristics of experimental and quasi-experimental research; research problems suitable for experimental and quasi-experimental research; experimental and quasi-experimental research design: manipulation of independent variables, control of extraneous variables, measure of dependent variables; research tools construction; data analysis and conclusion; writing of research outcomes; emphasis on skills in undertaking experimental and quasi-experimental research.

2756632 เอกัตศึกษา 1 1(0-0-4)

Individual Study I

INDIV STUD I

ประเด็นที่เป็นความสนใจของแต่ละบุคคล ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ เน้นที่ความลึกของประเด็นที่ศึกษา

A comprehensive study on selected topic suitable for individual interest under supervision of assigned professor; emphasis on the indepth of the study.

2756633 เอกัตศึกษา 2 2(0-0-8)

Individual Study II (INDIV STUDY II)

INDIV STUD II

ประเด็นที่เป็นความสนใจของแต่ละบุคคลภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ เน้นที่ความลึกของประเด็นที่ปรึกษา

A comprehensive study of selected topic suitable for individual interest under supervision of assigned professor; emphasis on the indepth of the study.

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

NAT RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 และ 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602 and 2756627 or C.F.)

กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปัญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงธรรมชาติ การเขียนรายงานการวิจัย

Paradigm of naturalistic research; naturatistic research problems and design; data collection techniques and analysis; technology of analyzing data in naturalistic research; writing research report.

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES MTHD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756656 การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น 3(3-0-9)

Needs Assessment Design

NA DSGN

มโนทัศน์และการวางแผนการประเมินความต้องการจำเป็น การใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย เดลฟาย เสียงจากภาพ สตอรีบอร์ด การสร้างภาพก้างปลา แผนที่มโนทัศน์ และการวิเคราะห์ฟอลต์ทรี ในการประเมินความต้องการจำเป็นทางการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น การกำหนดเกณฑ์และการตีความหมาย การนำเสนอผลการประเมินความต้องการจำเป็น และการนำใปใช้ในการวางแผนและพัฒนา เน้นการออกแบบและกระบวนการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์

Concepts and planning of needs assessment; use of nominal group techniques, Delphi, photo-voice, storyboard, fishboning, concept mapping, fault tree analysis in assessing educational needs; priority setting of needs; setting criteria and interpretation; needs presentation and implementation for planning and development; emphasis on complete needs assessment design and procedure.

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Quantitative and Qualitative Research Design

ADV QUAN&QUAL RES

การสร้างมโนทัศน์และการออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ โดยอิงโมเดลทางทฤษฎีและการทบทวนเชิงวิพากษ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเข้ม การพิจารณาทางเลือกในการออกแบบการควบคุมความแปรปรวน และการเปรียบเทียบแบบมีการควบคุมที่มีความหมาย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน การวิเคราะห์เนื้อหาที่นำไปสู่การสร้างและตรวจสอบทฤษฎี การอภิปรายจุดเด่นและจุดด้อยของแบบแผนการวิจัย เน้นการออกแบบงานวิจัยที่มีนวัตกรรมและมีการพัฒนาวิธีวิทยาการวิจัยเชิงสร้างสรรค์

Conceptualization and design of quantitative and qualitative research based upon theoretical models and intensive, critical review of related literature; consideration of alternative designs of variance control, and meaningful controlled comparisons; sampling, instruments and analysis; content analysis to generate and validate theory; discussion on strengths and weaknesses of research designs; attention is given to innovativeness and development of creative research methods in designing research projects.

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3(3-0-9)

Research Synthesis

RES SYN

หลักการและระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การสังเคราะห์งานวิจัยแบบดั้งเดิมการวิเคราะห์อภิมาน การวิจัยชาติพันธุ์วรรณาอภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานกรณีเดี่ยว การประเมินและรวบรวมงานวิจัยที่จะมาสังเคราะห์ การประมาณค่าขนาดอิทธิพลและวิธีการวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย การประยุกต์การวิเคราะห์อภิมานในการสรุปนัยทั่วไปของความเที่ยงและความตรง การสร้างองค์ความรู้อิงงานวิจัย และการใช้ประโยชน์ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในการบริหารจัดการศึกษา

Principles and methods of quantitative and qualitative research synthesis; traditional method of synthesis, metaanalysis, meta-ethnography, and single-case meta-analysis of research; research evaluation and collection of research to be synthesized; estimation of effect sizes and analysis to integrate research findings; application of meta-analysis to reliability and validity generalization; the development of research based body-of-knowledge; and utilization of research synthesis results in educational management.

2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานรากทางการศึกษา 3(3-0-9)

Grounded Theory Research in Education

GROUND THEO RES

มโนทัศน์ของทฤษฎีทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการวิจัยในโรงเรียนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ การศึกษารายกรณี การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบลึก เพื่อ ไล่เลียงให้ได้เหตุผล และผลที่เกิดตามมาของการแทรกแซงในการเรียนการสอนและนโยบายการศึกษา สาเหตุ ผลลัพธ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาในโรงเรียนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัยภาคสนามขนาดเล็กเพื่อสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีฐานราก

Concepts of educational theories and their relationship with research in schools and learning organizations; application of case studies, participant observation and in-depth interview approaches to elicit the rationale and consequences of a specific learning and teaching intervention and educational policies; the causes, consequences and solutions of the problems in school and learning organizations; a small-field based research is required to generate and validate a certain grounded theory.

2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 3(2-2-5)

Participatory Action Research in Educational Institutions

PAR EDU INST

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณลักษณะที่ครูนักวิจัยสามารถทำได้ในโรงเรียน การประยุกต์เทคนิคการวิจัยและการประเมินในการไล่เลียงให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียน พฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของนักเรียน และการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาครูนักวิจัย เน้นการมีส่วนร่วมของครูนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อให้ได้วัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีขึ้น

Exploration of qualitative and quantitative research methods used by teacher-researcher in schools; application of research and evaluation techniques in elicitation of knowledge pertaining to school culture, schooling, students’ behavior and performance; empowerment to develop teacher researchers with emphasis on teacher-researchers’ participation to improve learning and teaching and for better school culture.

2756708 การวิจัยอนาคต 3(3-0-9)

Futures Research

FUTURES RESEARCH

มโนทัศน์และการออกแบบการวิจัยอนาคต เพื่อศึกษาวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและสังคมในอนาคตที่เป็นทางเลือกการสำรวจและพัฒนาเทคนิคการซักไซ้ไล่เลียงแบบมีปฏิสัมพันธ์แต่ไม่มีโครงสร้างและทิศทาง เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบชาติพันธุ์วรรณา แบบเดลฟาย แบบสร้างอนาคตภาพ แบบตรวจกวาด แบบการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ แบบการพยากรณ์ และการใช้เทคนิคที่มีอยู่เดิม โดยเน้นความสำคัญในการอภิปรายจุดเด่นและจุดด้อย การบูรณาการเทคนิคต่าง ๆ และการทำวิจัยอนาคตขนาดเล็ก 1 เรื่อง

Concept and design of futures research to study visions of alternative futures in education and society; survey and development of an interactive, unstructured and non-directive eliciting techniques; ethnographic, delphi, future scenario building, canvassing, cross-impact analysis, forecasting and applied existing techniques with emphasis on discussion on strengths and weaknesses, integration of different techniques, and undertaking of a micro-scale futures research.

2756709 * การวิจัยและประเมินกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

Research and Evaluation in Educational Interaction Process

RES EVAL INT PROC

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสังคมวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษาในการวิจัยและประเมินกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในสถานศึกษา การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และการประเมิน โดยเน้นการพัฒนาทักษะและวิธีการวิจัยเกี่ยวกับความซับซ้อนของบทบาทครู ความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน

Application of educational sociology and educational psychology theories to research and evaluation of educational interaction process in schools; research design, sampling, data collection and data analysis for both qualitative and quantitative research, and evaluation with emphasis on development of research skills and methods related to complexity of teachers’ roles, relationship and cooperation between teachers and learners and among learners.

2756710 การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยระยะยาว 3(3-0-9)

Design and Analysis of Longitudinal Research

DSGN ANAL LONG RES

การออกแบบการวิจัยเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และพัฒนาการโดยใช้การวิจัยระยะยาว การวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการบรรณาธิกรณ์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตามโมเดลการเจริญเติบโต การวัด และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง การออกแบบการวัดซ้ำ การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อคะแนนคุณค่าที่เพิ่มขึ้นตามโมเดลสมการโครงสร้างและโมเดลหลายระดับ

Design of research on learning and development using longitudinal research; planning of data collection, sampling and data editing; data analysis based upon growth models; measurement and analysis of change; repeated measures designs; study of causal factors affecting value added scores based upon structural equation models and multi-level models.

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3(2-2-5)

Seminar and Research Practicum I

SEM & RES PRAC I

การวิจัยรายบุคคลในประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการให้คำปรึกษา การวิพากษ์ และการติดตามกำกับด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถ ปัญญา จรรยา และทักษะการวิจัยของผู้เรียน

Individual research project on contemporary issues in education and human resources development with emphasis on group process of consultation, criticism, and monitoring to enable the development of research competency, intellect, ethics and skills of the students.

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3(2-2-5)

Seminar and Research Practicum II

SEM & RES PRAC II

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2756711 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2756711 or C.F.)

การวิจัยรายบุคคลในประเด็นร่วมสมัยทางการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการให้คำปรึกษา การวิพากษ์ และการติดตามกำกับด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาความสามารถ ปัญญา จรรยา และทักษะการวิจัยของผู้เรียน

Individual research project on contemporary issues in education and human resources development with emphasis on group process of consultation, critics, and monitoring to enable the development of research competency, intellect, ethics and skills of the students.

2756826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation 36 credits

DISSERTATION

2756828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation 48 credits

DISSERTATION

2756829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation 60 credits

DISSERTATION

2756884 การวิจัยหลักสูตร 2(2-0-6)

Curriculum Research

CURR RES

การวิจัยหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ในแต่ละระดับการศึกษา โดยเน้นเทคนิคการวิจัยหลักสูตร

Research on various types of curriculum at different levels of education with emphasis on techniques in curriculum research.

2756885 การวิจัยสันติภาพ 2(2-0-6)

Peace Research

PEACE RES

ความคิดเกี่ยวกับสันติภาพของโลก และปัญหาวิจัย วิธีการวิจัยสันติภาพแบบต่าง ๆ การค้นหาแนวทางพัฒนาสันติภาพของโลก การควบคุม ทำนาย และป้องกันสงครามและข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

World peace ideas and problems for research work; various types of peace research; development of efforts toward world peace, and search for possible ways to control, predict, and prevent future wars and conflicts at both local and global levels.

2756886 * เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัยการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Research

SEL TOP ED RES

หัวข้อปัจจุบันด้านการวิจัยการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Current topics in educational research selected for detailed and intensive discussion.

2756888 * การประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Evaluation of Behavioral Science Research

EVAL BEH SCI RES

หลักและวิธีประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ ขั้นตอนการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินและการรายงานผล ปัญหาในการประเมินงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

Principles and techniques for evaluating behavioral research work; evaluation procedure; evaluation instruments, evaluation criteria, and evaluation report; problems of evaluation of behavioral research work.

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

* รายวิชาเปิดใหม่

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U

Qualifying Exam

QUALIFY EXAM

2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-6)

Quality Assurance Methodology in Education

QA MET ED

มโนทัศน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน การกำหนดดัชนีตรวจสอบและเกณฑ์ตัดสิน การจัดทำรายงานการศึกษาตนเอง การประกันคุณภาพภายนอก ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยเน้นวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Concepts of quality assurance in education; process and system of quality assurance in education; internal quality assurance, identification of auditing indicators and standard criteria, and preparation of self study reports; external quality assurance; linkage between internal and external educational quality assurance with emphasis on educational quality assurance for the improvement of the quality of products in education and the efficiency of the responsible personnel.

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

ADV APP STAT ED

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition: PRER 2758608 or C.F)

วิธีรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยที่มีหลายตัวแปร ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การวิเคราะห์การจำแนกพหุ การวิเคราะห์แคโนนิคอล การวิเคราะห์การจัดจำแนกพหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทาง เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Techniques of data collection from research having multiple variables; types of data; data reliability inspection; multivariate analysis techniques: multiple analysis of variance, discriminant analysis, canonical analysis, multiple classification analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, path analysis; with emphasis on the application of computer packages for data analysis and interpretation.

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Data Analysis for Behavioral Sciences Research

DA ANA BEH SC

มโนทัศน์เกี่ยวกับสถิติสรุปอ้างอิง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบทางสถิติด้วยสถิติทดสอบที, ซี, ไค-สแควร์, เอฟ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วมแบบ 2 ทาง และแบบมีการวัดซ้ำ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบง่าย สหสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์แบ่งส่วน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการทดสอบด้วยสถิตินอนพาราเมติกเฉพาะตัวแปรตามตัวเดียว เน้นทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตีความหมาย

Concepts of inferential statistics; sampling techniques; parameter estimation and statistical hypothesis testing using t-test; z-test, c 2 -test and F-test; time series data analysis; two-way ANOVA and ANCOVA; repeated measured design; simple correlation analysis; part correlation, partial correlation and multiple regression analysis; non-parametric statistics with one dependent variable; emphasis on data analyzing skills employing the computer packages and interpretation.

2758661 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับการวิจัย 3(3-0-9)

Advanced Statistical Analysis for Research

ADV STAT ANAL RES

การตรวจสอบประเด็นด้านมโนทัศน์ สาระสำคัญ และวิธีวิทยาในการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น และโมเดลสมการโครงสร้าง การระบุความเป็นไปได้ การประมาณค่า การทดสอบ และการสร้างโมเดล การตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์กลุ่มพหุ โค้งพัฒนาการแบบมีตัวแปรแฝง และการวิเคราะห์ระดับชั้นแฝง การพิจารณาโมเดลการวิเคราะห์ที่เป็นทางเลือกที่มีตัวปรับและตัวเชื่อมในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

Examination of conceptual, substantive and methodological issues in the analysis of hierachical linear models and structural equation models; identification, estimation, testing and model building; model validation using confirmatory factor analysis, multiple-group strategy, latent growth curves and latent-class analysis; consideration of alternative analytical models with moderators and mediators in analyzing causal relationship.

2758662 การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับข้อมูลจัดประเภท 3(3-0-9)

Current Analysis of Categorical Data

CUR ANA CAT DATA

เกณฑ์การวัดและการเลือกโมเดลการวัด การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวแปรทวินามและพหุนาม ทั้งการวิเคราะห์เชิงบรรยายและอนุมาน การประยุกต์โมเดลเชิงเส้นทั่วไป เน้นโมเดลล็อก-ลิเนียร์ โมเดลโลจิต และโมเดลโพรบิต ในการวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ทฤษฎีคะทาสโทรฟี และวิธีการวิเคราะห์สำหรับการศึกษาพัฒนาการแบบไม่ต่อเนื่อง การประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภทในการวิจัยการศึกษา

Criteria for measurement and choices of measurement models; descriptive and inferential methods for dichotomous and polytomous data analysis; application of generalized linear models for categorical data analysis, focusing on log-linear, logit, and probit models; analysis of structural equation model; catastrophe theory and analysis for discontinuous development; application of categorical data analysis in educational research.

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม                        หลักสูตรปรับปรุง

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2746628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2746604 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต 2(2-0-6)

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2756617 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์ขั้นนำ

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ 2 (2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์ 3 (3-0-9)

และพฤติกรรมศาสตร์

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)

และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ S/U

ดุษฎีบัณฑิต

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์ 3 (3-0-9)

และพฤติกรรมศาสตร์

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)

และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2756803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

2758660 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ 2 (2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์3 (3-0-9)

และพฤติกรรมศาสตร์

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)

และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ S/U

ดุษฎีบัณฑิต

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2756612 การวิจัยการศึกษากับสังคมศาสตร์3 (3-0-9)

และพฤติกรรมศาสตร์

2757613 การบริหารจัดการโครงการวิจัย 3 (3-0-9)

2756703 การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 3 (3-0-9)

และเชิงคุณลักษณะขั้นสูง

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

2756711 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 1 3 (2-2-5)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ S/U

ดุษฎีบัณฑิต

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2756607 วิธีวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3 (3-0-9)

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย 2 (2-0-6)

ทางการศึกษา

2756619 ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2 (2-0-6)

2756629 วิจัยปฏิบัติการ 2 (2-0-6)

2756632 เอกัตศึกษา 1 1 (0-0-4)

2756633 เอกัตศึกษา 2 2 (0-0-8)

2756656 การออกแบบการประเมิน 3 (3-0-9)

ความต้องการจำเป็น

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานราก 3 (3-0-9)

ทางการศึกษา

2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบ 3 (2-2-5)

มีส่วนร่วมในสถานศึกษา

2756708 การวิจัยอนาคต 3 (3-0-9)

2756709 การวิจัยและประเมินกระบวน 3 (3-0-9)

การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา

2756710 การออกแบบและวิเคราะห์ 3 (3-0-9)

ข้อมูลสำหรับการวิจัยระยะยาว

2756884 การวิจัยหลักสูตร 2 (2-0-6)

2756885 การวิจัยสันติภาพ 2 (2-0-6)

2756886 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัย 2 (2-0-6)

การศึกษา

2756888 การประเมินงานวิจัย 2 (2-0-6)

ทางพฤติกรรมศาสตร์

2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพ 2(2-0-6)

การศึกษา

2758609 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์3

2756712 สัมมนาและปฏิบัติการวิจัย 2 3 (2-2-5)

2756894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับ S/U

ดุษฎีบัณฑิต

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2756607 * วิธีวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์3 (3-0-9)

2756615 * คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย 2 (2-0-6)

ทางการศึกษา

2756619 * ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน2 (2-0-6)

2756629 * วิจัยปฏิบัติการ 2 (2-0-6)

2756632 เอกัตศึกษา 1 1 (0-0-4)

2756633 เอกัตศึกษา 2 2 (0-0-8)

2756656 * การออกแบบการประเมิน 3 (3-0-9)

ความต้องการจำเป็น

2756704 การสังเคราะห์งานวิจัย 3 (3-0-9)

2756706 การวิจัยทฤษฎีฐานราก 3 (3-0-9)

ทางการศึกษา

2756707 การวิจัยปฏิบัติการแบบ 3 (2-2-5)

มีส่วนร่วมในสถานศึกษา

2756708 การวิจัยอนาคต 3 (3-0-9)

2756709 * การวิจัยและประเมินกระบวน 3 (3-0-9)

การปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษา

2756710 การออกแบบและวิเคราะห์ 3 (3-0-9)

ข้อมูลสำหรับการวิจัยระยะยาว

2756884 การวิจัยหลักสูตร 2 (2-0-6)

2756885 การวิจัยสันติภาพ 2 (2-0-6)

2756886 * เรื่องคัดเฉพาะทางการวิจัย 2 (2-0-6)

การศึกษา

2756888 * การประเมินงานวิจัย 2 (2-0-6)

ทางพฤติกรรมศาสตร์

2757663 วิธีวิทยาการประกันคุณภาพ 2(2-0-6)

การศึกษา

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

ขั้นสูง

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2758661 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับ 3 (3-0-9)

การวิจัย

2758662 การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับ

ข้อมูลจัดประเภท 3 (3-0-9)

– วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1 2.1 และ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2758661 สถิติวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับ 3 (3-0-9)

การวิจัย

2758662 การวิเคราะห์แนวใหม่สำหรับ

ข้อมูลจัดประเภท 3 (3-0-9)

– วิทยานิพนธ์

2756826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

2756828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2756829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำe – learning มาเสริมการเรียนการสอน

ยังไม่มีเป้าหมายการนำe-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

– ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน : จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยกลาง

– ด้านบุคลากร : กำหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

– ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ : มีการประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อสนับสุนนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงมีระบบการสนับสนุนและให้คำแนะนำนิสิตดังนี้

3.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น

3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการปรับตัวในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

3.3 จัดหาคณาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม

3.4 จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4.1 ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษา

4.2 ศึกษานโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับความต้องการทางด้านการวิจัยทางการศึกษา

4.3 สำรวจคุณภาพของบัณฑิตและความต้องการของตลาดแรงงงาน โดยจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

1.1 จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

1.2 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

1.3 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

1.4 ความพึงพอใจของบัณฑิต

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.6 ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ

1.7 จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่น ๆ ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ

1.8 สัดส่วนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

2. กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุก ๆ ระยะ 5 ปี

[ / ] กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี2557

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

leave a comment »

psy-d-02.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy Program in Educational Measurement and Evaluation

ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

(ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy  Ph.D.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม ในกรณีที่น้อยกว่า 3.5 แต่ไม่น้อยกว่า 3.3 จากระบบ 4 แต้ม ต้องมีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. มีประสบการณ์การวิจัยอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นอาจารย์สอนในวิชาการวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา หรือมีผลการวิจัยระดับดีมาก หรือมีคุณสมบัติที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท

1. สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระบบ 4 แต้ม มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี

1. สำเร็จปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.60 แต้ม ตามระบบ 4 แต้ม หรือมีผลการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิตอยู่ในระดับดีมากตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดไว้ และ

2. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนวิทยานิพนธ์ใช้ ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ในวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่   ตำแหน่งทางวิชาการ   ชื่อ – สกุล   คุณวุฒิ   สาขาวิชา  จากสถาบัน   ปี

1   ศ.  นายศิริชัย กาญจนวาสี*  ค.บ.  การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จุฬาฯ  2519

วท.บ. สุขาภิบาล มหิดล 2519

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาฯ 2521

Dip in Ed. Physics & Mathematics Institute of Ed. 2527

Ph.D. Measurement & Evaluation UCLA 2535

2  รศ.  นายศิริเดช สุชีวะ*   ค.บ.   วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ   เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  จุฬาฯ 2534

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2538

3  รศ.  นางเอมอร จังศิริพรปกรณ์*  วท.บ. พยาบาล  มหิดล  2526

วท.ม. สาธารณสุข มหิดล 2529

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2542

4  ผศ.  น.ส.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง  ค.บ. มัธยมศึกษา  เกียรตินิยม  จุฬาฯ  2537

ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาฯ 2538

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2545

5  อ. น.ส.กมลวรรณ ตังธนกานนท์   ค.บ. มัธยมศึกษา  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง  จุฬาฯ 2542

ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาฯ 2547

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1      60 หน่วยกิต

แบบ 2.1     60 หน่วยกิต

แบบ 2.2    84 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1   แบบ 2.1   แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร           60            60            84  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                –               24            36  หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)      –               (7)           (5)  หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม                                –                4                8   หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา                  –               15             18  หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก                                       –                 5             10  หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์              60              36            48  หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชา (การวัดและประเมินผล วิธีวิทยาการวิจัย และสถิติและสารสนเทศการศึกษา) หรือไม่ได้จบทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มอีก 7 หน่วยกิต โดยประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.2 ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา จะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานเพิ่มอีก 5 หน่วยกิต โดยประเมินผลแบบ S/U ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนรายวิชา 2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ประเมินผลเป็นS/U ทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลเป็น S/U)

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาหรือไม่ได้จบทางการศึกษา) 7 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา) 5 หน่วยกิต

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education for Sustainable Social Development

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1   4 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

แบบ 2.2   8 หน่วยกิต

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology 1

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1    15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

* รายวิชาเปิดใหม่

แบบ 2.2    18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

2756619 * ระบบสารสนเทศและการวิจัยสถาบัน 2(2-0-6)

Information System and Institutional Research

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

2757645 * การประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 2(2-0-6)

Psychological Assessment and Scale Constructions

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

Practicum in Project Evaluation

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

Performance Testing

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

Evaluation for Planning

2757653 * การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2(2-0-6)

Learning Achievement Test Development

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Measurement

2757689 * เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Evaluation

2757702 * การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

Factor Analysis

2757731 * งานฝึกการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Educational Measurement and Evaluation

2757732 * การอ่านค้นคว้าทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Readings in Educational Measurement and Evaluation

2757842 * แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา 2(2-0-6)

Econometric Models of Education

2757843 * การประเมินและคาดคะเนความต้องการกำลังคน 2(2-0-6)

Manpower Assessment and Projection

2757844 * การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

Personnel Selection and Classification

2757845 * การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ 2(2-0-6)

Design and Management of Testing Programs

2757846 * สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล 3(3-0-9)

Seminar in Evaluation and Follow-up Technique

2757880 * สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Research Design

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

Trends of Educational Statistics

* รายวิชาเปิดใหม่

นอกจากนี้นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

25.3.5    วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2757829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2757826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่  1   ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757829 วิทยานิพนธ์ 10 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบตรงสาขา)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.1 (สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาหรือไม่ได้จบทางการศึกษา)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 S/U

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน S/U

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 S/U

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 7 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

รวม 14 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาต้น

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757826 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตที่เหลือซึ่งอาจต่ำกว่าที่กำหนดได้

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่จบทางการศึกษา)

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 9 หน่วยกิต

แบบ 2.2 (สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบทางการศึกษา)

ปีที่1 ภาคการศึกษาต้น

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน S/U

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 หน่วยกิต

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน S/U

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

รวม 8 หน่วยกิต

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3 หน่วยกิต

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3 หน่วยกิต

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาต้น

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2 หน่วยกิต

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 4 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 13 หน่วยกิต

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2 หน่วยกิต

2757828 วิทยานิพนธ์ 2 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 4 หน่วยกิต

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

2757897 การสอบวัดคุณสมบัติ – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่3 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาต้น

2757828 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่4 ภาคการศึกษาที่ปลาย

2757828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 6 หน่วยกิต

หมายเหตุในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ตามจำนวนหน่วยกิตที่เหลือซึ่งอาจต่ำกว่าที่กำหนดได้

คำอธิบายรายวิชา

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤติของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลังขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies; drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based societies and sustainable social development; education for the community development and management of development projects and activities.

2746803 * การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns; critical analysis techniques for critical issues in education; critical analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical analysis in education for sustainable development.

2756619 * ระบบสารสนเทศและวิจัยสถาบัน 2(2-0-6)

Information System and Institutional Research

INF SYS INST RES

ประเภทของข้อมูลในงานวิจัยสถาบัน หัวข้อของการวิจัยสถาบัน การออกแบบการวิจัยสถาบัน การจัดระบบสารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ การใช้ระบบข้อมูลกับงานวิจัยสถาบัน ปัญหาของวิจัยสถาบัน กับการใช้ระบบสารสนเทศ

Types of data for institutional research; topics and design of institutional research; organization of information system; computer application for developing information system; efficiency of information system; application of data system to institutional research; problems of institutional research and information system implementation.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES MTHD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดในการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและวิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature; research conceptual framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research ethics.

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

EXP/QUAS EXP RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602, 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602, 2756627 or C.F.)

ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปัญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการเขียนรายงานผลการวิจัย เน้นการทำวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง

Concepts and characteristics of experimental and quasi-experimental research; research problems suitable for experimental and quasi-experimental research; experimental and quasi-experimental research design: manipulation of independent variables, control of extraneous variables, measure of dependent variables; research tools construction; data analysis and conclusion; writing of research outcomes; emphasis on skills in undertaking experimental and quasi-experimental research.

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

NAT RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 และ 2756627 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602 and 2756627 or C.F.)

กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปัญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงธรรมชาติ การเขียนรายงานการวิจัย

Paradigm of naturalistic research; naturatistic research problems and design; data collection techniques and analysis; technology of analyzing data in naturalistic research; writing research report.

* รายวิชาเปิดใหม่

2756636 * วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES MTHD II

ปรัชญา หลักการ และการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสมเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

Philosophy, principles, and design of qualitative research, quantitative research, and mixed method research for educational development; documentary research; research management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international levels.

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

THEO MEAS&EVAL

ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายข้อ การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และอิงปริเขต วิธีการเทียบคะแนน ความลำเอียงของข้อสอบและแบบสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบประเภทและวิธีการหาความเที่ยง และความตรงการตัดเกรด

Classical Test Theory; Item Response Theory; Norm-, Criterion-, and Domain-Referenced Measurement; test equating; test and item bias; item analysis; types and methods of determining reliability and validity coefficients; grading methods.

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

Ability Testing

ABILITY TESTING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและทฤษฎีของตัวแปรที่เกี่ยวกับความสามารถ ได้แก่ เชาว์ปัญญา ความถนัดทั่วไป ความถนัดเฉพาะเทคนิคการวัดความสามารถแบบต่าง ๆ แนวคิดและทฤษฎีของเชาว์ปัญญา ตั้งแต่สมัยกาลตันจนถึงเสตินเบอร์ก แนวคิดและทฤษฎีการวัดความถนัดของกิลฟอร์ดและคนอื่น ๆ แบบทดสอบความสามารถที่เป็นมาตรฐานแบบต่าง ๆ การนำแบบสอบไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตลอดจนการแปลความหมาย เน้นการพัฒนาแบบตรวจสอบความสามารถที่เชื่อถือได้1 ฉบับ

Nature and theories of ability variables: characteristics of intelligence, aptitude and achievement; theories of ability and intelligence testing; development of ability and intelligence testing from Galton to Sternburg; concepts and theories of aptitude testing of Gilford and others; standardized ability tests, uses of test and interpretation of the results; emphasis on skills in developing an ability test.

2757645 * การประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 2(2-0-6)

Psychological Assessment and Scale Construction

PSY ASSMT SCL CONS

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติของตัวแปรทางจิตวิทยา คำจำกัดความของตัวแปรทางจิตวิทยา เทคนิคการวัดตัวแปรทางจิตวิทยา ได้แก่เชาวน์ปัญญา เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ ความเชื่อ ความสนใจ และบุคลิกภาพ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพมาตรวัดทางจิตวิทยาได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ เทคนิคลักษณะหลากวิธีหลาย การประยุกต์ใช้ทฤษฎีตอบสนองข้อสอบ เน้นการประเมินและการสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐานสำหรับคนไทย

Nature of psychological variables; operational definition of psychological variables; techniques for scaling psychological variables: attitude, value, perception, belief, interest, and personality; techniques for analyzing quality of psychological scales: factor analysis, multitrait–multimethod; application of IRT to psychological scaling, with emphasis on psychological assessment and standardized scale construction for Thai people.

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

Practicum in Project Evaluation

PRAC PROJ EVAL

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757646 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757646 or C.F.)

การฝึกการประเมินโครงการตั้งแต่การคิดโครงการ การดำเนินงานของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ และการเขียนรายงานผลการประเมิน เน้นประสบการณ์การประเมินโครงการอย่างน้อย 1 เรื่อง

The Project evaluation practice starting from initiating the project, project implementation, analysis of data, writing project evaluation results. Emphasis on the experiences of evaluating at least one project.

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

Performance Testing

PERFORM TESTING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและลักษณะของทักษะในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมบ่งชี้ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะทางภาษาและการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดังกล่าว การแปลผลการวัด เน้นการพัฒนาแบบทดสอบภาคปฏิบัติในห้องเรียนที่เชื่อถือได้1 อย่าง

Nature and characteristics of practical skills; indicators of performance outcomes; development of tests for intellectual and practical skills; interpretation of test results; emphasis on skills in constructing performance test.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

Evaluation for Planning

EVAL PLANNING

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639, 2757652 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639, 2757652 or C.F.)

การวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เป็นตัวกำหนดนโยบายทางการศึกษา เทคนิคต่าง ๆ ของการประเมินความต้องการและสภาวะแวดล้อม การนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนการศึกษาระดับประเทศและจังหวัดตลอดจนหน่วยงาน

The analysis of socio-economic and political situation affected educational policies; need assessment techniques; context evaluation; application of evaluation results for educational planning.

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

EVAL THEORIES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ทฤษฎีการประเมิน พัฒนาการของแบบจำลองการประเมิน บทบาทของการประเมินเพื่อจำแนก คัดเลือก ทดสอบ วินิจฉัย ตัดสิน ปรับปรุงงาน การประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน โครงการ โครงงาน และงาน ตลอดจนการใช้ผลการประเมิน

Evaluation theories; development of evaluation models; goals and roles of evaluation; classification of evaluation models; politics of evaluation; evaluation of activities, projects, programs, plans, and policies; organization evaluation; evaluation utilization.

2757653 * การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2(2-0-6)

Learning Achievement Test Development

LRNG ACH TEST DEV

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ธรรมชาติและลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร จุดมุ่งหมายทางการศึกษา จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน วิธีสอน และการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ ลักษณะของแบบสอบที่ดี รูปแบบของข้อสอบและแบบสอบ การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์อันประกอบด้วยการวางแผนการออกข้อสอบ การเขียนข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัย การทดลองใช้แบบสอบ การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบและแบบสอบโดยใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิมและทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองข้อสอบ การแก้ไขปรับปรุงเพื่อการใช้จริง การแปลผล และการรายงานผลการสอบ เน้นการสร้างและพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อถือได้

* รายวิชาเปิดใหม่

Nature and characteristics of learning achievement; the relationship among curricula, educational objectives, the objectives of instruction, methods of teaching, measurement and evaluation; characteristics of good tests; item format and test format; development of achievement tests; planning for test construction, writing subjective and objective tests, try-out of the tests, assessment of quality of items and tests by using classical test theory and item response theory, item improvement for implementation of tests; interpretation and reporting of test results, with emphasis on test construction and development.

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Measurement

SEL TOP ED MEAS

การศึกษาเรื่องคัดเฉพาะในหัวข้อใหม่ ๆ ของการวัดผลการศึกษาแล้วนำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Current topics in educational measurement selected for detailed and intensive discussion.

2757689 * เรื่องคัดเฉพาะทางการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Evaluation

SEL TOP ED EVAL

หัวข้อปัจจุบันด้านการประเมินผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Current topics in educational evaluation selected for detailed and intensive discussion.

2757702 * การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

Factor Analysis

FACTOR ANALYSIS

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758616, 2756627, 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758616, 2756627, 2757639 or C.F.)

ลักษณะและธรรมชาติขององค์ประกอบ ทฤษฎีองค์ประกอบ วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ การสะกัดองค์ประกอบกับการหมุนแกนองค์ประกอบ การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบสำรวจ และแบบยืนยัน การนำวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้กับข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ปัญหาในการใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบในประเทศไทย เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์องค์ประกอบและการแปลผล

Characteristics and nature of factors; factor theories; factor analytic methods: factor extraction and rotation; exploratory and confirmatory factor analysis; application of analytic methods to research data in education; problems of utilizing factor analytic methods in Thailand, with emphasis on using computer programs in factor analysis and interpretation result.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757731 * งานฝึกการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Practicum in Educational Measurement and Evaluation

PRAC ED MST EVAL

การฝึกงานเป็นรายบุคคลในสำนักงานทดสอบ หรือสถาบัน หรือส่วนราชการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์นิเทศ

Individual practice in testing bureaus, institutes or divisions under supervision of the officially assigned advisor.

2757732 * การอ่านค้นคว้าทางการวัดและประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Readings in Educational Measurement and Evaluation

READ ED MST EVAL

เรื่องคัดเฉพาะในหัวข้อใหม่ ๆ ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

Selected current topics in educational measurement and evaluation.

2757826 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 36 credits

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 48 credits

2757829 วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION 60 credits

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Measurement Theories

ADVANCED MEAS THEO

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

ทฤษฎีการวัดแบบใหม่โดยเน้นทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ และทฤษฎีการอ้างอิงสรุปอย่างละเอียดและลึกซึ้ง โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ข้อตกลงเบื้องต้น วิธีการ การวิเคราะห์รายข้อ การหาค่าความเที่ยงความตรง การนำผลไปใช้ในเรื่องการสร้างแบบทดสอบสำเร็จรูป และแบบรอบรู้

Current measurement theories i.e. Item Response Theory, Generalizability Theory with emphasis on mathematical models and assumption. The analysis of reliability and validity. The application of the theory on tailored testing and mastery testing.

2757842 * แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการศึกษา 2(2-0-6)

Econometric Models of Education

ECON MODEL ED

แนวคิดในการนำหลักและเทคนิควิธีการวัดทางเศรษฐมิติมาใช้กับข้อมูลและประเด็นปัญหาทางการศึกษา เน้นประเด็นที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา ความคุ้มค่าทางการศึกษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการศึกษา

Concepts to apply principles and measuring techniques and methods of econometrics to educational data and problem issues, with emphasis on educational investment, opportunities, equity, worthiness, effectiveness and efficiency.

2757843 * การประเมินและคาดคะเนความต้องการกำลังคน 2(2-0-6)

Manpower Assessment and Projection

MANP ASSMT PROJ

ลักษณะของประชากรกับความต้องการกำลังคนในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เทคนิคการประเมินความต้องการกำลังคน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคาดคะเนความต้องการกำลังคน ผลการคาดคะเนและประเมินความต้องการกำลังคนต่อการวางแผนและพัฒนาสถาบันการศึกษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

Population characteristics and manpower assessment in Thailand; techniques of manpower assessment; mathematical models used for manpower projection; effects of manpower projection and assessment on planning and development in educational institutions at the national and local levels.

2757844 * การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

Personnel Selection and Classification

PERS SEL CLASS

วัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและการจำแนกบุคลากร ลักษณะของบุคลากรที่ต้องการคัดเลือกและจำแนก ตัวบ่งชี้ความสามารถทางปัญญา ความรู้สึก และทักษะการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากร เทคนิคทางสถิติ ที่นำมาใช้ในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากร การตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของวิธีการคัดเลือกและการจำแนก ปัญหาในการคัดเลือกและจำแนกบุคลากรทางการศึกษาในประเทศไทย

Purposes of personnel selection and classification; characteristics of persons to be selected and classified; indicators of cognitive ability, affection, and skills; information system concerning personnel qualification; statistical techniques used for personnel selection and classification; reliability and validity of the techniques; problems of personnel selection and classification in Thailand.

* รายวิชาเปิดใหม่

2757845 * การออกแบบและการจัดโปรแกรมตรวจสอบ 2(2-0-6)

Design and Management of Testing Programs

DSGN MGT TEST PROG

ธรรมชาติและลักษณะของโปรแกรมการทดสอบ การออกแบบและการจัดการโปรแกรมการทดสอบของไทยในระดับห้องเรียน โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดโปรแกรมการทดสอบ เน้นประสบการณ์การเข้าร่วมในโครงการทดสอบ

Nature and characteristics of testing programs; design and management of testing programs in Thailand at classroom, school, provincial and national levels; problems and solutions of testing program management, with emphasis on participating in testing programs.

2757846 * สัมมนาเทคนิคการประเมินผลและติดตามผล 3(3-0-9)

Seminar in Evaluation and Follow-up Techniques

SEM EVAL/FOL TECH

การอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคสำหรับประเมินผลและติดตามผลงาน การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นปัญหาและข้อจำกัด

Discussions on techniques applicable to evaluation and follow-up studies; review of current literature in relation to the underlying tactics with emphasis on problems and limitation.

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Scaling

THEO PSY SCAL

ทฤษฎีการวัดจิตตกายภาพ กับทฤษฎีการวัดทางจิตตภาพ เทคนิคการวัดทางจิตตกายภาพ กฎต่าง ๆ ได้แก่ กฎของเวเบอร์ กฎการตัดสินเปรียบเทียบของสโตน แบบจำลองการวัดทางจิตวิทยาตามแนวความคิดของเตอสโตน คูมส์ กัทแมน ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดทางจิตวิทยา

Psychophysical theory and psychometrical theory; measurement techniques for psychophysics; psychophysical laws i.e. Waber’s law, Thurstone’s law of comparative judgment, psychometrical model law such as Thurstion’s model, Coombs’s, Guttman’s etc.; review of methodological research work related to psychometrics.

2757880 * สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิตทางการออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

Doctoral Seminar in Research Design

DOC SEM RES DSGN

การอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต เน้นการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับละเอียด 1 หัวข้อ

Advanced discussion on research design related to an area of study, with emphasis on developing the detailed individual dissertation proposal.

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Measurement

SEM EDU MEAS

ประเด็นปัญหาและหัวข้อเชิงทฤษฎีใหม่ของการวัดผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เน้นการอภิปรายร่วมกัน

Issues and current topics related to theory of educational measurement to be discussed in details.

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Educational Evaluation

SEM EDU EVA

ประเด็นและหัวข้อเชิงทฤษฎีใหม่ๆ ของการประเมินผลการศึกษาที่นำมาอภิปรายอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางวิชาการ เน้นการอภิปรายร่วมกัน

Issues and current topics related to theory of educational evaluation to be discussed in details.

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

APP STAT ED I

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์พัฒนาการ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราห์ตัวแปรพหุ การนำเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อการวิจัย เน้นการเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การลงสรุปข้อค้นพบจากงานวิจัย

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by using descriptive statistics and inferential statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data preparation, data coding, data analysis, data interpretation, and research findings.

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

NONP STAT BEH SCI RES

ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้สถิตินอนพาราเมตริก การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความถี่และลำดับที่ ได้แก่ ไค-สแควร์, กูดแมน-ครัสคัล, เคนดอล, โคเฮน, สเปียร์แมน และการวิเคราะห์ด้วย ลอก-ลิเนียร์ การทดสอบนัยสำคัญ ได้แก่ แมคนีมาร์, ฟีสเชอร์, คอคแรน, ฟรีดแมน, คอลโมโกรอฟ-สเมอนอฟ, วิลคอกซัน, แมน-วิทนีย์, ครัสคัล-วอลลิส, การทดสอบมีเดียน, วอลซ์ และการทดสอบการสุ่ม

Type of data and purpose for using nonparametric statistics; validity and reliability of data collected; nonparametric techniques used for analyzing categorical and ordinal data: Chi-square, Goodman-Kruskal, Kendall, Cohen, Spearman, and log-linear analysis; test of significance : McNemar, Fisher, Cochran, Friedman, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, median test, Walsh; randomization test.

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

APP STAT ED II

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition : PRER 2758602 or C.F.)

วิธีรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์แบ่งส่วน สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Techniques of data collection for experimental, quasi-experimental, and correlational research; inferential statistics: analysis of variance, analysis of covariance, relationship of variables, partial correlation, part correlation, multiple correlation, regression, and logistic regression, with emphasis on the application of computer packages in data analysis and interpretation.

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

ADV APP STAT ED

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

(Condition: PRER 2758608 or C.F)

วิธีรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยที่มีหลายตัวแปร ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การวิเคราะห์การจำแนกพหุ การวิเคราะห์แคโนนิคอล การวิเคราะห์การจัดจำแนกพหุ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน การวิเคราะห์เส้นทาง เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล

Techniques of data collection from research having multiple variables; types of data; data reliability inspection; multivariate analysis techniques: multiple analysis of variance, discriminant analysis, canonical analysis, multiple classification analysis, exploratory and confirmatory factor analyses, path analysis; with emphasis on the application of computer packages for data analysis and interpretation.

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

Trends of educational Statistics

TREND ED STAT

ความสำคัญของดัชนีบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการศึกษา การจัดประเภทข้อมูลทางการศึกษา การหาค่าดัชนีที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา คุณภาพของการศึกษา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา การเปรียบเทียบแนวโน้มของการศึกษาในระดับนานาชาติ ระดับชาติ จังหวัด และโรงเรียน เน้นเทคนิคการหาค่าดัชนีทางการศึกษาและการแปลผลแนวโน้ม

Significance of educational index; classification of educational data; methods to construct indices related to educational opportunity, equality, quality, effectiveness and efficiency; comparison of educational trends at the international, national, provincial, and school levels, with emphasis on the methods of index construction and interpretation of trend results.

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

1.โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

* รายวิชาเปิดใหม่

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 88 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 40 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 12 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (7) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 84 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 36 หน่วยกิต

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (5) หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต

– รายวิชาเลือก 10 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

แบบ 2.2 12 หน่วยกิต

2746699 หลักและพื้นฐานการศึกษาไทย 2(2-0-6)

2746802 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

2758601 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์1

2756621 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2. รายวิชา

– รายวิชาบังคับร่วม

แบบ 2.1 4 หน่วยกิต

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

แบบ 2.2 8 หน่วยกิต

2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิง 2(2-0-6)

วิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

แบบ 2.1 15 หน่วยกิต

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758609 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์3

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758609 สถิติประยุกต์ทาง 3(3-0-9)

พฤติกรรมศาสตร์3

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 2(2-0-6)

สถาบัน

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0-6)

และกึ่งทดลอง

2756626 การออกแบบการวิจัย 3(3-0-9)

เชิงธรรมชาติ

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757644 การสร้างมาตรวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

2757653 การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ 2(2-0-6)

ทางการเรียน

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล 2(2-0-6)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

ขั้นสูง

แบบ 2.2 18 หน่วยกิต

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757840 ทฤษฎีการวัดขั้นสูง 3(3-0-9)

2757847 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

2757891 สัมมนาการวัดผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757892 สัมมนาการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-6)

2757894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ S/U

ระดับดุษฎีบัณฑิต

2758616 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 3(3-0-9)

ขั้นสูง

– รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 5 หน่วยกิต

แบบ 2.2 10 หน่วยกิต

2756619 ระบบสารสนเทศและการวิจัย 2(2-0-6)

สถาบัน

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง 2(2-0-6)

และกึ่งทดลอง

2756635 * การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

2757643 การตรวจสอบความสามารถ 3(3-0-9)

2757645 * การประเมินและการสร้าง 2(2-0-6)

มาตรวัดทางจิตวิทยา

2757647 การฝึกการประเมินโครงการ 2(0-4-4)

2757649 การตรวจสอบภาคปฏิบัติ 2(2-0-6)

2757651 การประเมินเพื่อการวางแผน 2(2-0-6)

2757653 การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ 2(2-0-6)

ทางการเรียน

2757688 เรื่องคัดเฉพาะทางการวัดผล 2(2-0-6)

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง

การศึกษา

2757689 เรื่องคัดเฉพาะทางการ 2(2-0-6)

ประเมินผลการศึกษา

2757702 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

2757731 งานฝึกการวัดและประเมินผล 2(2-0-6)

การศึกษา

2757732 การอ่านค้นคว้าทางการวัด 2(2-0-6)

และประเมินผลการศึกษา

2757842 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ 2(2-0-6)

ของการศึกษา

2757843 การประเมินและคาดคะเน 2(2-0-6)

ความต้องการกำลังคน

2757844 การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

2757845 การออกแบบและการจัด 2(2-0-6)

โครงการทดสอบ

2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผล 3(3-0-9)

และติดตามผล

2757880 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9)

ทางการออกแบบการวิจัย

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกใน 2(2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

5758606 สถิติประยุกต์ทาง 2(2-0-6)

พฤติกรรมศาสตร์2

2758610 สถิติทางการศึกษาและแนวโน้ม 3(3-0-9)

– วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

การศึกษา

2757689 เรื่องคัดเฉพาะทางการ 2(2-0-6)

ประเมินผลการศึกษา

2757702 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 2(2-0-6)

2757731 งานฝึกการวัดและประเมินผล 2(2-0-6)

การศึกษา

2757732 การอ่านค้นคว้าทางการวัด 2(2-0-6)

และประเมินผลการศึกษา

2757842 แบบจำลองทางเศรษฐมิติ 2(2-0-6)

ของการศึกษา

2757843 การประเมินและคาดคะเน 2(2-0-6)

ความต้องการกำลังคน

2757844 การคัดเลือกและจำแนกบุคลากร 2(2-0-6)

2757845 การออกแบบและการจัด 2(2-0-6)

โครงการทดสอบ

2757846 สัมมนาเทคนิคการประเมินผล 3(3-0-9)

และติดตามผล

2757880 สัมมนาระดับดุษฎีบัณฑิต 3(3-0-9)

ทางการออกแบบการวิจัย

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกใน 2(2-0-6)

การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

2758608 * สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

2758622 * แนวโน้มของสถิติทางการศึกษา 2(2-0-6)

– วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2757829 * วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1

2757826 * วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

2757828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แนวทางและเป้าหมายการนำe – learning มาเสริมการเรียนการสอน

ยังไม่มีเป้าหมายการนำe-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การประกันคุณภาพของหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร โดยเป็นผู้กำหนดทิศทางและ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดูแลการบริหารจัดการ วางแผน และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อประเมินตนเอง และนำผลที่

ได้มาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และนโยบายของคณะครุศาสตร์และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารภาควิชา และคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์กำกับดูแลการ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-CQA

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

– ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน : จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยกลาง

– ด้านบุคลากร : กำหนดแผนและกระบวนการพัฒนาอาจารย์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

– ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ : มีการประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อสนับสุนนการเรียนรู้ให้สัมฤทธิ์ผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

หลักสูตรที่เสนอปรับปรุงมีระบบการสนับสนุนและให้คำแนะนำนิสิตดังนี้

3.1 จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและให้ข้อมูลหลักสูตรเบื้องต้น

3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและการปรับตัวในการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาแก่นิสิต

3.3 จัดหาคณาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างเหมาะสม

3.4 จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรเป็นประจำทุกภาคการศึกษา

3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมสัมมนาวิชาการรัดบชาติและ

ระดับนานาชาติ

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

4.1 ศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับทิศทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการสถานศึกษา

4.2 ศึกษานโยบายของสำนักงานวิจัยแห่งชาติเกี่ยวกับความต้องการทางด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

4.3 สำรวจคุณภาพของบัณฑิตและความต้องการของตลาดแรงงงาน โดยจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรนี้

1.1 จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

1.2 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

1.3 ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

1.4 ความพึงพอใจของบัณฑิต

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.6 ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ

1.7 จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่น ๆ ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ

1.8 สัดส่วนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

2. กำหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุก ๆ ระยะ 5 ปี

[ / ] กำหนดการประเมินครั้งแรก ปี2557