ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา’ Category

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

leave a comment »

cur-d-04.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Educational Technology and Communications

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ค.ด.

Doctor of Philosophy  Ph.D.

ชื่อที่ลงในใบ TRANSCRIPT

FIELD OF STUDY Educational Technology and Communications

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 แต้ม

2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไปหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามคู่มือการรับสมัครเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตแบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

ผู้เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญามหาบัณฑิต ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

การลงทะเบียนเรียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์A B+ B C+ C D+ D และ F ส่วนผลงานวิทยานิพนธ์ใช้ดีมาก ดี ผ่าน และตก ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องตีพิมพ์หรือยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเป็นวารสารทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

หลักสูตรแบบ 1 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ

หลักสูตรแบบ 2 ต้องเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 ฉบับ

คณาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่  ตำแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล  คุณวุฒิ  สาขาวิชา  จากสถาบัน  ปี

1 รศ. นางสาวกิดานันท์ มลิทอง* อ.บ. ประวัติศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ บรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 M.S. International Education and Instructional Technology University of Southern California USA 2521 Ed.D. International Education and Instructional Technology University of Southern California USA 2526

2 รศ. นายสุกรี รอดโพธิ์ทอง ค.บ. พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515 ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 M.S. Educational Technology Northern Illinois University USA 2525 Ph.D. Instructional Design and Technology University of Iowa USA 2529

3 รศ. นางสาวอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง* ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษและโสตทัศนศึกษา (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519 ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 Ph.D. Instructional Design and Technology University of Iowa USA 2529

4 ผศ. นางใจทิพย์ ณ สงขลา* ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527 M.A. Human Resources Development Roosevelt University USA 2537 Ed.D Instructional Technology Northern Illinois University USA 2541

5 อ. นางสาวปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2537 ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวนนิสิต

ปีการศึกษา 2550 – 2554

จำนวนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ปีการศึกษา รวม

2550 2551 2552 2553 2554

นิสิตใหม่ 5 (10) 8 (9) 10 (15) 10 (15) 10 (15) 43 (64)

นิสิตเก่า 23 (17) 20 (27) 23 (36) 28 (51) 32 (49) 126 (180)

รวม 28 (27) 28 (36) 33 (51) 38 (66) 42 (64) 169 (141)

จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จ 8 5 5 6 (17) 10(10) 24 (27)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 60 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 60

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – 24

– รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) – (2)

– รายวิชาบังคับร่วม – 4

– รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา – 15

– รายวิชาเลือก – 5

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 36

หมายเหตุ

1. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการศึกษา ต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต

2. ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพิ่มอีก 6 หน่วยกิต โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิตทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. นิสิตทั้งแบบ 1.1 และ 2.1 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

รายวิชา

รายวิชาเรียนของหลักสูตรแบบ 2.1

1. รายวิชาพื้นฐาน สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการศึกษา ประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

2. รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Critical Analysis in Educational and Sustainable Development

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

3. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2726716 * การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Instructional System Design and Development

2726722 * การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-9)

Design of Interactive Media for Learning

2726729 * การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Administration and development of Educational Technology and Communications

2726796* การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Research in Educational Technology and Communications

2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Educational Technology and Communications

สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้ลงทะเบียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยประเมินผล S/U และไม่นับหน่วยกิต 2 วิชา ได้แก่

2726601* เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ 3(3-0-9)

Emerging Educational Technology and Communications

2726616* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ 3(2-2-8)

Introduction to Instructional System Design and Development

4. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาที่ตนมุ่งเน้นและสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตทำการวิจัย ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอาจเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในจุฬาฯหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2726629 * การจัดการงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-6)

Administration of Educational Technology and Communications

2726631 * การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน 3(3-0-9)

Design of Virtual Learning Environment

2726651 การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-5)

Educational Technology Consultation

2726653 * การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร 3(2-2-8)

Design and Development of Learning in Organization

2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-5)

Design of Web-Based Learning

2726670 การเรียนรู้ด้วยจักษุภาพ 3(3-0-9)

Visual Learning

* รายวิชาเปิดใหม่

2726711* การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร 3(3-0-9)

Diffusion of Educational Innovations and Communications

2726712* เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 2(2-0-6)

Information Technology and Education

2726731* การออกแบบระบบการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-9)

Design of E-learning System

2726733* การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาออนไลน์ 3(3-0-9)

Design of Online Training and Development Program

2726750 * การจัดการความรู้ในการศึกษา 3(3-0-9)

Knowledge Management in Education

2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-8)

Instructional Message Design

2726781* เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Technology and Communications

2726787 เอกัตศึกษา ก 1(1-0-3)

Individual Study A

2726788 เอกัตศึกษา ข 2(2-0-6)

Individual Study B

2726789 เอกัตศึกษา ค 3(3-0-9)

Individual Study C

2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3(3-0-9)

Psychological Bases in Instructional Media Development

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-6)

Computer for Educational Research

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology 1

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2756635 การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

2757646 การประเมินโครงการ 2(2-0-6)

Principles of Project Evaluation

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

2757656 การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น 3(3-0-9)

Needs Assessment Design

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

2758608 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Psychology of Thinking and Creativity

3800606 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-9)

Psychology of Communication

3800714 จิตวิทยาการเรียนรู้มนุษย์ 2(2-0-6)

Psychology of Human Learning

5. วิทยานิพนธ์

แบบ 1.1

2726829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

แบบ 2.1

2726826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

6. สัมมนาวิทยานิพนธ์

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Doctoral Dissertation Seminar

หมายเหตุให้ลงทะเบียนวิชา 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา

7. การสอบวัดคุณสมบัติ

2726897 การสอบวัดคุณสมบัติ

Qualifying Examination

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

2726829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

2726829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

2726829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

2726829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น

2726829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – หน่วยกิต

รวม 12 หน่วยกิต

แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาดังข้อมูลต่อไปนี้

แผนการเรียนแบบ 2.1 สำหรับผู้ที่จบตรงสาขาวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2

2726716* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง 3

2726722* การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

วิชาเลือก 3

รวม 11 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2726729* การบริหารและการจัดระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726796* การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

วิชาเลือก 2

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – (S/U)

2726826* วิทยานิพนธ์ 3

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2726826* วิทยานิพนธ์ 12

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726826* วิทยานิพนธ์ 12

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2726826* วิทยานิพนธ์ 9

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 9 หน่วยกิต

แผนการเรียนแบบ 2.1 สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสาขาวิชา และต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 6+2 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726601* เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์ – (S/U)

2726616* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ – (S/U)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2

2726716* การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 5 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2

2726729* การบริหารและการจัดระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726796* การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

วิชาเลือก 2

รวม 10 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3

2726722* การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 3

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2756897 การสอบวัดคุณสมบัติ – (S/U)

วิชาเลือก 3

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2726826* วิทยานิพนธ์ 6

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

2746501* การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน – (S/U)

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726826 วิทยานิพนธ์ 12

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  หน่วยกิต

2726826 วิทยานิพนธ์ 12

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 12 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น  หน่วยกิต

2726826 วิทยานิพนธ์ 6

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต – (S/U)

รวม 6 หน่วยกิต

อธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

2726601 * เทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารอภิวัตน์ 3(3-0-9)

Emerging Educational Technology and Communications

EMERGING ETC

ทฤษฎีและขอบเขตเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักการประยุกต์และบูรณาการนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีในกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมจริงและเสมือน แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาและการสื่อสารในอนาคต

Theories and domains in educational technology and communications; principles to apply and integrate variations of innovations including people media, electronic media, network systems and technologies in globalization to develop teaching and learning in real and virtual environments; trends of educational technology and communications in the future.

2726616 * การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ 3(2-2-8)

Introduction to Instructional System Design and Development

INTRO ISD

แนวคิดและหลักการของทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร และจิตวิทยาการเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ การเรียนการสอนในห้องเรียน และการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิต การใช้ และการประเมิน

Concept and principle of systems theory, communication theories and psychology based learning and related research for design and develop instructional media for different teaching and learning models, classroom teaching and learning, and instructional system development emphasize on analysis, design, development, implementation, and evaluation.

2726620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2(1-2-5)

Computer-Assisted Instruction

COM-ASS INS

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบระบบ การประยุกต์รูปแบบต่างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ในการออกแบบและการผลิตบทเรียน เน้นการสร้างบทเรียนด้วยโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนและโปรแกรมประยุกต์

Concepts, learning theories, and principles of computer-assisted instruction in the instructional system. Implication of various instructional modes of computer-assisted instruction, emphasis on the construction of computer-assisted instruction program and program application.

* รายวิชาเปิดใหม่

2726629 * การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-6)

Management of Educational Technology and Communications

ADMIN ETC

ทฤษฎีและหลักการการบริหาร การวางแผนงาน การจัดงบประมาณ การจัดบริการ การออกแบบอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนา และการจัดการระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Theories and principles of administrating, planning, developing, and managing educational technology and communication system; examining the organizational structure and/or systems structure for educational technology and communication services and projects in real and virtual environments

2726631 * การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือน 3(3-0-9)

Design of Virtual Learning Environment

DES OF VLE

งานวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้ในขอบข่ายทางการศึกษาและองค์กร เน้นองค์ประกอบของกราฟิกแอนิเมชั่น สื่อ 3 มิติ ความเป็นจริงเชิงเสมือน ความเป็นจริงเสริม แนวคิดของชุมชนเสมือนทางการศึกษา โดยใช้ฐานจากแนวทางคอนสตรัคติวิสต์

Researches and practices in design and development of Virtual Learning Environment in academic and organization arenas. The course focuses on Components such graphic animation, 3 dimension environment, Virtual Reality (VR), Mix/ Augmented Reality (AR). The concepts of educational virtual community, based upon constructivist approach which’s enhanced by state of the art communication technology.

2726651 การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา 2(1-2-5)

Educational Technology Consultation

ED TECH CONSULT

การสำรวจงานวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

การศึกษาของบุคลากร ที่ต้องทำงาน ร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการฝึกทักษะการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

Survey of related research, theories, and practices in educational technology

consultation for persons entering professions that require helping relationships with consultees;

includes experiences in building effective consultation skills

* รายวิชาเปิดใหม่

14

2726653 * การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร 3(3-0-9)

Design and Development of Learning in Organization

DES DEV LRN ORG

หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรทั้งระดับบุคคล ระดับ

กลุ่ม และระดับองค์กร การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ เน้น

การบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับการเรียนรู้ในองค์กร

Principles, concepts and research studies in relation to factors for learning in

organizations including individual, group and organizational learning; creation of learning environment,

knowledge-based society and learning network; emphasis on integrating educational technology

communications into organizational learning.

2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-5)

Design of Web-Based learning

DSGN WEB-BASED LRNG

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน การ

ใช้เทคโนโลยีไฮเปอร์มีเดีย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบการบริหารการเรียน เพื่อการจัดทรัพยากรและ

กิจกรรมการเรียนรู้ในมิติประสานเวลาและต่างเวลา

Applications of theories and practices in designing and developing web-based

learning; use of hypermedia technology, computer networks and learning management system in

managing learning resources and activities in synchronous and asynchronous modes

2726670 การเรียนรู้ด้วยจักษุภาพ 3(3-0-9)

Visual Learning

VISUAL LRNG

ทฤษฎี แนวคิด และผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนด้วยภาพ องค์ประกอบและกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทัศนะเพื่อ การเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในการรับรู้ภาพ และ

กระบวนการสนเทศทัศนสารในมนุษย์ การทำโครงการศึกษา สื่อทัศนะการเรียนรู้

Theories, concepts and research findings related to visual learning, composition and

processes of visual communication for instruction; learners’ differences in visual perception and

human visual information processing; projects on visual learning.

15

2726711 * การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร 3(3-0-6)

Diffusion of Educational Innovations and Communications

DIFF ED INNO CM

บทบาทของนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร ทฤษฎีและหลักการแพร่กระจายและการยอมรับ

นวัตกรรม บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะตัวกลางการแพร่กระจาย กลวิธีในการแพร่กระจาย

นวัตกรรม การจัดการการเปลี่ยนแปลงในสถาบันและองค์กรที่มีการแพร่กระจายนวัตกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและ

การออกแบบระบบเพื่อการแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย

Roles of educational innovations and communication; theories and principles of

diffusion and adoption of innovations; roles of educational technologists as change agents;

strategies for diffusion; change management in organization; analysis of problems and designing

system for diffusion of innovations in educational and organizational settings.

2726712* เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 2(2-0-6)

Information Technology and Education

INF TECH ED

ลักษณะและพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการของสารสนเทศและเทคโนโลยี

ร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อมนุษย์ สังคม และ

ระบบการศึกษา การใช้และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาระบบต่าง ๆ

Nature and development of information technology; integration of information and

contemporary technology, especially digital technology; its impacts on man, society and

educational systems; utilization and management of information technology for educational

systems.

2726716 * การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Instructional System Design and Development

ADV ISD

การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิด หลักทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการสื่อสาร และจิตวิทยาการเรียนรู้

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเคราะห์กรอบแนวคิด การออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน และพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีการศึกษา

In-depth study of concepts, principles, systems theory, communication theories, and

psychology of learning; related research; synthesis and design integrating technology in classroom

teaching and learning, and development of instructional systems.

16

2726722 * การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-9)

Design of Interactive Media for Learning

DSN INTERA MED LRN

ทฤษฎีการเรียนรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบสาร ส่วนต่อประสานและการปฏิสัมพันธ์ในการ

เรียนรู้ สื่อและองค์ประกอบในการออกแบบบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย

รวมทั้งการเผยแพร่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย การพัฒนาต้นแบบ คุณภาพของสื่อ การวิเคราะห์ และ

การประเมิน

Learning theories and research involved in message design, interface design, and

learning interaction; media and elements in designing lessons and learning activities including

the delivery for interaction via networks; critique and evaluation of a developed prototype.

2726729 * การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Administration and development of Educational Technology and Communications

ADMIN DEV ETC

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารองค์การ การวางแผน ออกแบบและการจัดการ งานบริหาร

งานวิชาการ และงานบริการทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อช่วยสนับสนุนระบบการศึกษาใน

สถานศึกษา องค์กร และแหล่งเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างขององค์การด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาทั้งใน

สภาพแวดล้อมจริงและเสมือน

Principles and theories in organization administration; planning, designing and managing

administration, academics, and services in educational technology and communications to support

educational systems in educational institutions, organizations, and learning resources; study of

educational technology and communications organizations in real and virtual environments.

2726731 * การออกแบบระบบการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-9)

Design of E-learning System

DES E-LRNG SYS

รูปแบบของการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบการสอนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การ

เลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระทางการเรียนและระบบการบริหารการเรียน การประเมินผล

การเรียนในระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

E-learning system models; instructional design of E-learning system; selection of

electronic media : as video conference, web technology, and CD-ROM in distributing learning

resources as well as learning Management System (LMS); evaluation of academic performances in

E-learning system

* รายวิชาเปิดใหม่

17

2706733 * การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาออนไลน์ 3(1-4-5)

Design of Online Training and Development Program

DSN ONLINE TRN DEV

หลักการ ทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะ/ผลการปฏิบัติงาน

และการจัดการความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเครือข่าย; ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบการ

แก้ปัญหาด้วยการฝึกอบรมตามกรอบแนวคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาบุคลากรก่อนการเข้า

ปฏิบัติงาน ในช่วงระหว่างการปฏิบัติงาน และแบบทันท่วงที

Principles and theories in human resource development in terms of

competency/ performance and knowledge management ; applications of electronic media

and network technology; Practice in developing programs, training solutions and models

for staff development; pre-service, in service and just-in-time from systematically analytical

frameworks.

2726750 * การจัดการความรู้ในการศึกษา 3(3-0-9)

Knowledge Management in Education

KM IN ED

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบ และกระบวนการ การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรทางการศึกษา การออกแบบ

และประยุกต์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำหรับการจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษาประเภทต่างๆ

Principles, Concepts, Theories and research findings related to knowledge

management and learning organization development; components and process of efficient

knowledge management for educational institutions; emphasis on design and implementation of

educational technology and communication for managing knowledge in various educational

institutions

2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-8)

Instructional Message Design

INST MSG DSGN

การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน การ

สื่อสารจิตวิทยาการ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ออกแบบสารสำหรับบทเรียน สื่อการเรียนการสอน กลยุทธ์

การเรียนการสอน และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุค

สังคมสารสนเทศ เน้นการประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบชิ้นงาน

Analysis and synthesis of principles and theories of instructional design and

development, communication, psychology and related research for designing messages for

lessons, instructional media, instructional strategies, and educational technology and

communications innovation for learning in information society; emphasis on applications of

principles, theories and research findings in designing and developing prototypes

2726781 * เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2(2-0-6)

Selected Topics in Educational Technology and Communications

SELECT TOPICS ETC

การอภิปรายเรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

Discussion in depth on the selected issues in educational technology and

communications.

18

2726787 เอกัตศึกษา ก 1(1-0-3)

Independent Study A

INDEPENDENT STUDY A

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามที่ผู้เรียนแต่ละ

คนสนใจศึกษาด้วยตนเองภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากผู้สอน

A thorough study of any special topic of educational technology and communication

according to the interest of individual student with the approval of the instructor.

2726788 เอกัตศึกษา ข 2(2-0-6)

Independent Study B

INDEPENDENT STUDY B

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามที่ผู้เรียนแต่ละ

คนสนใจศึกษาด้วยตนเองภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากผู้สอน

A thorough study of any special topic of educational technology and communication

according to the interest of individual student with the approval of the instructor.

2726789 เอกัตศึกษา ค 3(3-0-9)

Independent Study C

INDEPENDENT STUDY C

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามที่ผู้เรียนแต่ละ

คนสนใจศึกษาด้วยตนเองภายใต้การเห็นชอบและอนุมัติจากผู้สอน

A thorough study of any special topic of educational technology and communication

according to the interest of individual student with the approval of the instructor.

2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3(3-0-9)

Psychological Based in Instructional Media Development

PSY INSTR MED DEV

วิเคราะห์การออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐาน หลักการ ทฤษฎี และผลการวิจัย

ทางจิตวิทยาการเรียนการสอน เน้นการศึกษาโครงการรายบุคคล

Analysis of instructional media design based on foundations, principles, theories, and

research findings on psychology of learning and instruction; emphasis on individual project.

2726796* การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Research in Educational Technology and Communications

RES ED TECH COMM

การสำรวจและการวิเคราะห์วรรณกรรมด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ฝึกทำโครงการวิจัย

ขนาดเล็ก

Survey and analysis of current literature in educational technology and communication; small

scale research project design and practice.

19

2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

Seminar in Educational Technology and Communications

SEM ED TECH COMM

สัมมนาเก่ยี วกับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บทบาทการประยุกต์ใช้และ

อิทธิพลของเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีต่อสังคมในด้านต่าง ๆ

Seminar in research studies ofeducational technology and communication; applications and

influence on social systems.

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่มีหน่วยกิต

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

2746803* การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-8)

Critical Analysis in Education and Sustainable Development

CRI ANA ED SUS DEV

รูปแบบการคิด เทคนิคการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หรือวิภาษวิธีประเด็นวิกฤตด้านการศึกษา

การวิเคราะห์ การศึกษาเชิงวิพากษ์ ประเด็นวิกฤตด้านการพัฒนา กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลยุทธ์

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัยการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thought patterns and critical analysis techniques for critical issues in education; critical

analysis of critical issues in development; frameworks of sustainable development; education

strategies for sustainable development; education research for sustainable development; critical

analysis in education for sustainable development.

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

Education and Sustainable Social Development

ED SUS SOC DEV

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคต และวิกฤตของการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความจำเป็นของ

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนา กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนและสังคมฐานความรู้ พลัง

ขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ และกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ และการพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน และการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

Worldwide social changes in the future and development crises; necessities in the changing of

development paradigms; framework of sustainable development and knowledge-based societies;

drives for knowledge-based societies and education strategies for promotion of knowledge-based

societies and sustainable social development; education for the community development and

management of development projects and activities.

20

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา 2(2-0-6)

Computer for Educational Research

COMP ED RES

ระบบการจัดการข้อมูลทางการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะด้วยคอมพิวเตอร์ การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการวัด มาตรวัด และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเตรียม

ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้กระบวนการทางสถิติการศึกษา และการฝึกใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ทางสถิติ การวิจัยการวัดและประเมินผล ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการศึกษา ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและคุณลักษณะ การตีความ และการจัดทำรายงานเสนอผลการวิเคราะห์

Computer-assisted educational data systems including quantitative and qualitative data;

computer analyses pertaining to measurement and scales, and the examination of the quality of

research instruments; data preparation for computer analysis; selection of statistical procedures,

study and practices of computer packages and softwares pertaining to research, statistics,

measurement and evaluation, in analyzing educational, qualitative and quantitative data, interpret

ting and reporting the analysis results.

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1 2(2-0-6)

Educational Research Methodology I

ED RES METHOD I

ปรัชญาของการวิจัยการศึกษา การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรองแนวคิดในการวิจัย

หลักการออกแบบการวิจัย ยุทธวิธีวิจัย การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การประเมินและ

วิพากษ์งานวิจัย การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

Philosophy of educational research; review of related literature, research conceptual

framework; research design principles; research strategies; research proposal development; report

writing; evaluation and critiques of research; dissemination and utilization of research; research

ethics.

21

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

Experimental and Quasi-Experimental Research Design

EXP/QUAS EXP RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602, 2756627

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

ความหมายและลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ปัญหาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิง

ทดลองและกึ่งทดลอง การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง การจัดกระทำกับตัวแปรอิสระ

การควบคุมตัวแปรเกิน การวัดตัวแปรตาม การสร้างเครื่องมือวิจัยที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล

และการเขียนรายงานผลการวิจัย เน้นการทำวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองขนาดเล็ก 1 เรื่อง

(Condition: PRER 2758602, 2756627 or C.F.)

Concepts and characteristics of experimental and quasi-experimental research;

research problems suitable for experimental and quasi-experimental research; experimental and

quasi-experimental research design: manipulation of independent variables, control of extraneous

variables, measure of dependent variables; research tools construction; data analysis and

conclusion; writing of research outcomes; emphasis on skills in undertaking experimental and

quasi-experimental research.

2756635* การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

Naturalistic Research

NAT RES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602, 2756627

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

กระบวนทัศน์ของการวิจัยเชิงธรรมชาติ ประเด็นปัญหาและการออกแบบการวิจัยเชิงธรรมชาติ

เทคนิคการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

วิจัยเชิงธรรมชาติ

Paradigm of naturalistic research; naturalistic research problems and design; data

collection techniques and analysis; writing research report; technology of analyzing data in

naturalistic research.

2756636* วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Educational Research Methodology II

ED RES METHOD II

ปรัชญา หลักการและการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยแบบผสม

เพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยเอกสาร การจัดการ การประเมิน และการใช้ประโยชน์งานวิจัย การเผยแพร่

งานวิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ

Philosophy, principle, and design of qualitative research, quantitative research, and

mixed method research for educational development; documentary research; research

management, evaluation, and utilization; dissemination of research at national and international

levels.

22

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

Theories of Measurement and Evaluation

THEO MEAS/EVA

ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการวัดแบบตอบสนองรายข้อ การวัดแบบอิงเกณฑ์ อิงกลุ่ม และ

อิงปริเขต วิธีการเทียบคะแนน ความลำเอียงของข้อสอบและแบบสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบประเภทและ

วิธีการหาความเที่ยง และความตรง การตัดเกรด

Classical Test Theory; Item Response Theory; Norm-, Criterion-, and Domain-Referenced

Measurement; test equating; test and item bias; item analysis; types and methods of determining

reliability and validity coefficients; grading methods.

2757646 การประเมินโครงการ 2(2-0-6)

Principles of Project Evaluation

PRINC OF PROJ EVAL

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2756627 และ 2757652

หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

แนวคิดและหลักการของการประเมินโครงการ การประยุกต์แบบจำลองในการประเมินโครงการทาง

การศึกษา ธุรกิจ การฝึกอบรม และการบริการสังคม กระบวนการประเมินโครงการ การกำหนดตัวบ่งชี้ของผล

ประเมิน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับผลของโครงการ ผลกระทบ ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตัวอย่าง

การประเมินโครงการ ขั้นตอนการประเมินโครงการตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการจนถึงการ

นำเสนอผลการประเมิน เน้นทักษะการประเมินโครงการ

(Condition: PRER 2756627 and 2757652 or C.F.)

Concepts and principles of project evaluation; application of evaluation models to

projects in the areas of education, business, training and social services; the process of evaluation

of the projects; identification of indicators for evaluation outcomes: output, impact, accountability,

efficiency, and effectiveness, examples of project evaluation; steps in conducting project

evaluation from project analysis to presentation of results; emphasis on skills in undertaking project

evaluation.

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

Evaluation Theories

EVAL THEORIES

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2757639 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

ทฤษฎีการประเมิน พัฒนาการของแบบจำลองการประเมิน เป้าหมายและบทบาทของการ

ประเมิน การจำแนกประเภทของรูปแบบการประเมิน การเมืองของการประเมิน การประเมินกิจกรรม โครงการ

แผนงาน แผน นโยบาย การประเมินองค์การ ตลอดจนการใช้ผลการประเมิน

(Condition : PRER 2757639 or C.F.)

Evaluation theories; development of evaluation models; goals and roles of evaluation;

classification of evaluation models; politics of evaluation; evaluation of activities, projects,

programs, plans, and policies; organization evaluation; evaluation utilization.

23

2757656 การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น 3(3-0-9)

Needs Assessment Design

NA DSGN

มโนทัศน์และการวางแผนการประเมินความต้องการจำเป็น การใช้เทคนิคกลุ่มสมมุตินัย เดลฟาย

เสียงจากภาพ สตอรีบอร์ด การสร้างภาพก้างปลา แผนที่มโนทัศน์ และการวิเคราะห์ฟอลต์ทรี ในการประเมิน

ความต้องการจำเป็นทางการศึกษา การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น การกำหนดเกณฑ์และ

การตีความหมาย การนำเสนอผลการประเมินความต้องการจำเป็น และการนำไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา

เน้นการออกแบบและกระบวนการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์

Concepts and planning of needs assessment; use of nominal group techniques, delphi,

photo-voice, storyboard, fishboning, concept mapping, fault tree analysis in assessing educational

needs; priority setting of needs; setting criteria and interpretation; needs presentation and

implementation for planning and development; emphasis on complete needs assessment design

and procedure.

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education I

APP STAT ED I

ความหมายและประเภทของสถิติและสารสนเทศ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติบรรยายและสถิติอนุมาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์

ไคสแควร์ และการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์

พัฒนาการ การวิเคราะห์จำแนก การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ การนำเสนอสารสนเทศเพื่อการวางแผน การกำกับ

ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาและเพื่อการวิจัย เน้นการเตรียมข้อมูล การลงรหัสข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผล

การลงสรุปข้อค้นพบจากงานวิจัย

Definitions and types of statistics and information; sampling techniques; data analysis by

using descriptive statistics; analyses of correlation, means comparison, Chi-squared, and

regression; information presentation for planning, monitoring and evaluating; data management for

developing learning process, quality assurance and research; emphasis is placed on data

preparation, data coding, data analyzing, data interpretation, and research findings.

24

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

NONPAR STAT BEH SC

ความเชื่อถือได้ของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นความถี่ด้วยการหาค่าความ

เกี่ยวข้องด้วย ไค-สแควร์ และดัชนีอื่น การวิเคราะห์สัดส่วนด้วยวิธีของกู๊ดแมน-คลอสคอล,โคเฮน และเคนดอล

การวิเคราะห์ด้วยลอก-ลิเนียร์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นลำดับที่ด้วยการหาค่าความสอดคล้องด้วยวิธีของโค

เฮน, โร ของสเปียร์แมน และ เคน ดอล การทดสอบนัยสำคัญของตัวอย่างกลุ่มเดียวและหลายกลุ่มของข้อมูล

ความถี่และลำดับที่โดยวิธีของแมคนีมาร์, ฟิชเชอร์, โคแครน, โคโลโมโกรอฟ-สเมิอนอฟ, วิลคอกซัน, แมน-

วิทนี การทดสอบ มีเดียน วอลด์ วอฟโฟวิทซ์ ฟรายด์แมน, คลัสคอล-วอลลิส การวิเคราะห์ข้อมูลบอกช่วงด้วย

วิธีของวอลสซ์ และการทดสอบสุ่ม

Type of data and purpose for using nonparametric statistics; validity and reliability of

data collected; nonparametric techniques used for analyzing categorical and ordinal data: Chisquare,

Goodman-Kruskal, Kendall, Cohen, Spearman, and log-linear analysis; test of significance

: McNemar, Fisher, Cochran, Friedman, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-

Wallis, median test, Walsh; randomization test.

2758608 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

Applied Statistics in Education II

APP STAT ED II

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758602 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

วิธีรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์แบ่งส่วน สหสัมพันธ์พหุคูณ การ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบต่างๆ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก เน้นการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์และแปล

ผลข้อมูล

(Condition : PRER 2758602 or C.F.)

Techniques of data collection for experimental, quasi-experimental, and correlational

research; inferential statistics: factorial designs, ANCOVA, partial correlation, part correlation,

multiple correlation, regression, and logistic regression; emphasis on the application of computer

packages for data analysis.

25

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

Advanced Applied Statistics in Education

ADV APP STAT ED

(เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2758608 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

วิธีรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยที่มีตัวแปรหลายตัว ประเภทของข้อมูล การตรวจสอบความเชื่อถือ

ได้ของข้อมูล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ การวิเคราะห์ การจำแนกพหุ

การวิเคราะห์แคโนนิคัล การวิเคราะห์การจัดจำแนกพหุ การวิเคราะห์ตัวประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน การ

วิเคราะห์เส้นทาง เน้นการใช้และแปลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

(Condition : PRER 2758608 or C.F.)

Techniques of reliable and valid data collection; type of data suitable for multivariate

analysis; multivariate analysis techniques: MANOVA, discriminate analysis, canonical analysis,

multiple classification analysis, exploratory and confirmatory factor analysis, path analysis;

emphasis on the application of computer packages for data analysis.

3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

Psychology of thinking and creativity

PSY THINK CREAT

ลักษณะ ประเภท และธรรมชาติของการคิด พัฒนาการของความคิด ความหมายของความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การส่งเสริมทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการ

คิดแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์

Characteristics, types, and nature of thinking; meaning; development of thinking of

creativity; factors affecting creativity; promoting creative skills and problem solving.

3800606 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-9)

Psychology of Communication

PSY COMMUNICATION

กระบวนการทางจิตวิทยาของการสื่อสารและการชักจูงการเรียนรู้เจตคติและบุคลิกภาพของผู้ส่ง

และผู้รับสาร กระบวนการสื่อสารของบุคคลในระดับต่างๆ ในหน่วยงานหรือองค์การ วิธีการสื่อสารและทักษะ

การติดต่อสื่อสาร เทคนิควิธีการชักจูง ผลกระทบของการสื่อสาร และการชักจูงที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน

ในองค์การ

Communication process and persuasion; learning attitude and personality of senders

and receivers; levels of communication in organization; methods and skills in communication;

persuasion techniques; effects of communication and persuasion on work effectiveness in

organization.

26

3800714 จิตวิทยาการเรียนรู้มนุษย์ 2(2-0-6)

Psychology of Human Learning

PSY HUMAN LEARN

หลักเกณฑ์และทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์การประยุกต์หลักเกณฑ์และทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อการ

จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Principles and theories of human learning; application of those principles and theories

to management for effective learning.

วิทยานิพนธ์

2726826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2726829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

Dissertation

DISSERTATION

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่มีหน่วยกิต (S/U)

Doctoral Dissertation Seminar

DOC DISSERT SEM

การสอบวัดคุณสมบัติ

2726897 การสอบวัดคุณสมบัติ (S/U)

Qualifying Examination

QUALIFYING EXAM

27

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 1.1

ไม่มี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน – หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 แบบ 2.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 76 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 28 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

1. รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต 1. รายวิชาบังคับร่วม 4 หน่วยกิต

2726792 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการศึกษา

ในสังคมสารสนเทศ 2(2-0-6)

ปิด

2746801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์ 2(2-0-6) 2746803 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์

กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-6)

รายวิชา

เปิดใหม่

2756628 วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์2 2(2-0-6) 2756636 วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 2 2(2-0-6)

2. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต 2. รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

2726715 การออกแบบระบบเพื่อการพัฒนา

ผลผลิตการเรียนการสอน 3(3-0-9)

2726716 * การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียน

การสอนขั้นสูง 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726715

ปรับชื่อวิชา

และเนื้อหา

เป็น 2726716

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ

2726721 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3(2-2-8)

2726722* การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้

3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726721

และปรับชื่อ

วิชาและ

เนื้อหา

เป็น 2726722

2726773 การพัฒนาและการจัดการระบบงาน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

2726729 * การบริหารและพัฒนางานเทคโนโลยี

และสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726773

ปรับชื่อวิชา

และเนื้อหา

เป็น 2726729

2726793 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9) 2726796* การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726793

ปรับชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ

ให้ตรงกับชื่อ

สาขาวิชาและ

ปรับเนื้อหา

เป็น 2726796

2726794 สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(3-0-9) 2726798* สัมมนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726794

ภาษาอังกฤษ

ให้ตรงกับชื่อ

สาขาวิชาและ

ปรับเนื้อหา

เป็น 2726798

3. สัมมนาวิทยานิพนธ์ 3. สัมมนาวิทยานิพนธ์

2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 0 (S/U) 2726894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 0 (S/U) คงเดิม

4. รายวิชาเลือก 7 หน่วยกิต 4. รายวิชาเลือก 5 หน่วยกิต

2726629* การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 2(2-0-6)

รายวิชาใหม่

2726631* การออกแบบสภาพการเรียนเสมือนจริง

3(3-0-9)

รายวิชาใหม่

2726653* การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร

3(2-2-8)

รายวิชาใหม่

2726750* การจัดการความรู้ในการศึกษา 3(3-0-9) รายวิชาใหม่

2726610 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1(0-2-2) ปิด

2726612 การเขียนบทสำหรับสื่อการศึกษา 2(1-2-5) 2726612 การเขียนบทสำหรับสื่อการศึกษา 2(1-2-5) คงเดิม

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ

2726619 เทคนิคการออกแบบสำหรับการใช้สื่อ

ประสม 2(1-2-5)

ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2(1-2-5) 2726620 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2(1-2-5) คงเดิม

2726621 การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 2(2-0-6) ปิด

2726626 การสอนแบบโปรแกรมและการปฏิบัติ

การผลิต 2(1-2-5)

ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726630 การผลิตสื่อเพื่อการศึกษานอกระบบ 2(1-2-5) ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726632 การพัฒนาโฮมเพจการศึกษา 3(2-2-8) ปิด

2726648 การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่อการศึกษา 2(1-2-5) ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726651 การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 2(1-2-5)

2726651 การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี

การศึกษา 2(1-2-5)

คงเดิม

2726652 เทคโนโลยีการศึกษาในการฝึกอบรม 2(1-2-5) ปิด

2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-5) 2726655 การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน2(1-2-5) คงเดิม

2726660 การผลิตรายการวิทยุการศึกษาขั้นสูง 2(1-2-5) ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726661 การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษาขั้นสูง

2(1-2-5)

ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726662 การผลิตภาพยนตร์การศึกษา 2(1-2-5) ปิด/ไม่เคย

เปิดเกิน 5

ปี

2726663 การจัดพิมพ์แบบตั้งโต๊ะสำหรับสิ่งพิมพ์

การศึกษา 2(1-2-5)

ปิด

2726670 การเรียนรู้ทางจักษุภาพ 3(3-0-9) 2726670 การเรียนรู้ทางจักษุภาพ 3(3-0-9) คงเดิม

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ

2726672 การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและ

พัฒนาออนไลน์ 3(1-4-5)

2726733* การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม

และพัฒนาออนไลน์ 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726672

และปรับชื่อ

วิชาและ

เนื้อหา

เป็น 2726733

2726710 การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา

และการสื่อสาร 3(3-0-6)

2726711* การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษา

และการสื่อสาร 3(3-0-6)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726793

ปรับชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ

และปรับ

เนื้อหาเป็น

2726711

2726712 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 2(2-0-6) 2726712 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 2(2-0-6) คงเดิม

2726715 การออกแบบระบบเพื่อการพัฒนาผลผลิต

การเรียนการสอน 3(3-0-9)

ปิด

25726720 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการเรียน

การสอน 2(1-2-5)

ปิด

2726750 การประยุกต์การพัฒนาการเรียนการสอน

ในองค์กร 2(1-2-5)

ปิด

2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน 3(2-2-8) 2726760 การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน3(2-2-8) คงเดิม

2726779 ประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี

การศึกษา 2(1-2-5)

ปิด

2726780 เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 2(2-0-6)

2726781* เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 2(2-0-6)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726780

ปรับชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษ

ให้ตรงกับชื่อ

สาขาวิชาและ

ปรับเนื้อหา

เป็น 2726781

2726787 เอกัตศึกษา ก 1(1-0-3) 2726787 เอกัตศึกษา ก 1(1-0-3) คงเดิม

2726788 เอกัตศึกษา ข 2(2-0-9) 2726788 เอกัตศึกษา ข 2(2-0-6) คงเดิม

2726789 เอกัตศึกษา ค 3(3-0-9) 2726789 เอกัตศึกษา ค 3(3-0-9) คงเดิม

2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน 3(3-0-9)

2726791 พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 3(3-0-9)

คงเดิม

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ

2726795 การออกแบบระบบการเรียนด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 2(1-2-5)

2726731* การออกแบบระบบการเรียนด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-9)

หลักสูตรเดิม

วิชา 2726795

และปรับชื่อ

วิชาและ

เนื้อหา

เป็น 2726731

2726779 ประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยี

การศึกษา 2(1-2-5)

ปิด

2756615 คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทาง

การศึกษา 2(2-0-6)

2756627 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

2756631 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง

และกึ่งทดลอง 2(2-0-6)

2756635 การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2(2-0-6)

2756636 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

2757639 ทฤษฎีการวัดและการประเมิน 3(3-0-9)

2757646 การประเมินโครงการ 2(2-0-6)

2757652 ทฤษฎีการประเมิน 2(2-0-6)

2757656 การออกแบบการประเมิน

ความต้องการจำเป็น 3(3-0-9)

รายวิชาเลือก

นอก

สาขาวิชา

2758602 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 2(2-0-6)

2758603 สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-6)

2758608 สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2 2(2-0-6)

2758616 สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง 3(3-0-9)

3800351 จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์

3(3-0-6)

3800606 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-9)

3800714 จิตวิทยาการเรียนรู้มนุษย์ 2(2-0-6)

รายวิชาเลือก

นอก

สาขาวิชา

5. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

2726828 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

5. วิทยานิพนธ์

2726826* วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต แบบ 2.1

2726829* วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต แบบ 1.1

32

แนวทางและเป้าหมายการนำE-learning มาเสริมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยระบบบริหารจัดการเรียนรู้

Blackboard ในสัดส่วน 20 -30% ต่อรายวิชา

การประกันคุณภาพของหลักสูตร ประเมินหลักสูตรโดยใช้CU-CQA

1. การบริหารหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมกำหนดทิศทาง วางแผนการดำเนินงาน และติดตามผล

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนหลักสูตรทุกปีก่อนรับนิสิต

รุ่นใหม่

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

– ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

มีการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร สำรวจทรัพยากรที่มีอยู่

และความต้องการของทรัพยากรเพิ่มเติม จัดสรรทรัพยากรอย่างมีระบบตรวจสอบ ประเมินการจัดสรร

ทรัพยากร และหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดหาทรัพยากร

– ด้านบุคลากร

มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

– ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และมีการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยได้มาตรฐาน

3. การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การทำวิทยานิพนธ์และ

การดำเนินชีวิต จัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิต จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการโดยนักวิชาการเทคโนโลยี

การศึกษา

4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

สำรวจความต้องการบัณฑิตเข้าสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน

ราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

การพัฒนาหลักสูตร

1. ดัชนีบ่งชื้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตร ดังนี้

(1) จำนวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

(2) ร้อยละของนิสิตที่งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา

(3) ร้อยละของนิสิตที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

(4) ความพึงพอใจของบัณฑิต

(5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

(6) ผลการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ

(7) จำนวนตำรา งานวิจัยและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการอื่นๆ ของอาจารย์ในหลักสูตรฯ

2. กำหนดประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ 5 ปี

þกำหนดการประเมินครั้งแรก ปี2556