ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘คณะจิตวิทยา’ Category

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

leave a comment »

structure_phd.pdf (วัตถุประเภท application/pdf).

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาเรียน และ แผนการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร                            แบบ 1.1    แบบ 1.2    แบบ 2.1    แบบ 2.2

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       60            72             60               72

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                   –                 –               24               24

-รายวิชาบังคับร่วม                                     –                 –                 6                 6

-รายวิชาเลือก                                             –                –               18               18

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                   60              72             36              48

* แบบ 1.1 รับผู้ที่จบปริญญาโท จิตวิทยา และทำวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา,

แบบ 1.2 รับผู้ที่จบปริญญาตรี จิตวิทยา และทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา,

แบบ 2.1 รับผู้ที่จบปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต,

แบบ 2.2 รับผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน

1) วิชาบังคับร่วมเฉพาะ แบบ 2.1 และ 2.2 จำนวน 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1  3(3-0-9)

Statistics for Psychology I

3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3(3-0-9)

Psychological Research

2) วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชา เฉพาะ แบบ 2.1 และ 2.2 จำนวน 12-18 หน่วยกิต

นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับตามกลุ่มวิชาที่นิสิตสังกัดดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800612 การประเมินลักษณะมนุษย์ 3(3-0-9)

Assessment of Human Characteristics

3802601* ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(3-0-9)

Theories of Counseling and Psychotherapy

3802641* กระบวนการการช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(2-2-8)

Helping Process and Counseling and Psychotherapeutic Skills

3802645* เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(2-2-8)

Group Techniques in Counseling and Psychotherapy

3802743* การปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตและจิตบำบัด 3(1-9-2)

Practicum in Counseling and Psychotherapy

3802796* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น S/U

Basic Internship in Counseling and Psychotherapy

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

Advance Internship in Counseling and Psychotherapy

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ :

1. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การที่ได้รับการคัดสรร ให้ได้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะต้องลงทะเบียนวิชา 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลแบบ S/U ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน และลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้เวลาปฏิบัติงานครบไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

2. หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่เพียงพอ อาจกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802891 แต่หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานเพียงพอแล้ว ให้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชา 3802796 ได้

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

College Teaching of Psychology

3803606 จิตวิทยาสังคม 3(3-0-9)

Social Psychology

3803625 ทฤษฎีและการวัดทัศนคติ 3(3-0-9)

Attitude Theories and Measurement

3803680 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม 3(3-0-9)

Personality and Social Behavior

3803710 พลวัตของกลุ่ม 3(3-0-9)

Group Dynamics

* รายวิชาใหม่

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 14 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

College Teaching of Psychology

3804602 พัฒนาการมนุษย์ S/U

Human Development

3804609* พัฒนาการทางปัญญา 3(3-0-9)

Cognitive Development

3804647 ระเบียบวิธีวิจัยจิตวิทยาพัฒนาการ 3(2-2-8)

Developmental Psychology Research Methods

3804650 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-6)

Theories in Developmental Psychology

3804662* จิตสรีรวิทยา 3(3-0-9)

Psychophysiology

3804705* พัฒนาการทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม 3(3-0-9)

Emotional, Personality, and Social Development

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ : รายวิชา 3804602 พัฒนาการมนุษย์ ให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตบังคับให้เรียนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการมาก่อน

วิชาบังคับเฉพาะกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800702 สถิติสำหรับจิตวิทยา 2 3(3-0-9)

Statistics for Psychology II

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

College Teaching of Psychology

3805605 สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-9)

Seminar on Innovation in Industrial and Organizational Psychology

3805615 ระเบียบวิธีวิจัยและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3(3-0-9)

Research Methodology and Measurement in Industrial and Organizational Psychology

3805640* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาองค์การ 3(3-0-9)

Advanced Topics in Organization Psychology

3805641* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-9)

Advanced Topics in Industrial Psychology

* รายวิชาใหม่

3) รายวิชาเลือก 3-9 หน่วยกิต

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สังกัด และ/หรือกลุ่มวิชาอื่นในหลักสูตรนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตร สำหรับรายวิชาเลือกในหลักสูตรที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ แบ่งหมวดตามกลุ่มวิชา มีดังนี้

วิชาเลือกหมวดทั่วไป

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3800606 จิตวิทยาการสื่อสาร 3(3-0-9)

Psychology of Communication

3800612 การประเมินลักษณะมนุษย์ 3(3-0-9)

Assessment of Human Characteristics

3800702 สถิติสำหรับจิตวิทยา 2 3(3-0-9)

Statistics for Psychology II

3800705 การจูงใจมนุษย์ 3(3-0-9)

Human Motivation

3800717 หลักการและการปฏิบัติในการปรับพฤติกรรม 3(3-0-9)

Principles and Practices in Behavior Modification

* รายวิชาใหม่

3800737 การประมวลผลข้อมูลจิตวิทยา 3(2-3-7)

Psychological Data Processing

3800738* การวิเคราะห์ถดถอย 3(3-0-9)

Regression Analysis

3800739* โมเดลพหุระดับชั้นลดหลั่นเชิงเส้นในการวิจัยเชิงจิตวิทยา 3(3-0-9)

Hierarchical Linear Modeling in Psychological Research

3800750 ทฤษฎีการวัดทางจิตวิทยา 3(3-0-9)

Theory of Psychological Measurement

3800751* ทฤษฎีจิตมิติและการสร้างแบบทดสอบ 3(3-0-9)

Psychometric Theory and Test Construction

3800752* การประเมินทางจิตวิทยา 3(2-2-8)

Psychological Assessment

3800754 จิตวิทยาพุทธศาสนา 3(3-0-9)

Buddhist Psychology

3800772 การวิจัยนิเทศ 1 1(0-0-4)

Supervised Research I

3800773 การวิจัยนิเทศ 2 2(0-0-8)

Supervised Research II

3800774 การวิจัยนิเทศ 3 3(0-0-12)

Supervised Research III

3800775 เอกัตศึกษา 1 1(1-0-3)

Individual Study I

3800776 เอกัตศึกษา 2 2(2-0-6)

Individual Study II

3800777 เอกัตศึกษา 3 3(3-0-9)

Individual Study III

3800785* การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับจิตวิทยา 3(3-0-9)

Qualitative Methods in Psychology

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ :

– รายวิชา 3800612 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา แต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

– รายวิชา 3800702 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

วิชาเลือกในหมวดกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3802601* ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(3-0-9)

Theories of Counseling and Psychotherapy

3802619* การปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดครอบครัว 3(3-0-9)

Family Counseling and Therapy

3802628 จิตวิทยาตะวันออกกับความงอกงามของมนุษย์ 3(3-0-9)

Eastern Psychology and Human Growth

3802641* กระบวนการการช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(2-2-8)

Helping Process and Counseling and Psychotherapeutic Skills

3802645* เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(2-2-8)

Group Techniques in Counseling and Psychotherapy

3802711 การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวคิดพุทธศาสตร์ 3(3-O-9)

Counseling within the Context of Buddhist Teachings

3802712* จิตวิทยาเหนือตน 3(3-0-9)

Transpersonal Psychology

3802730* ประเด็นกฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพจิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัด 3(3-0-9)

Legal and Ethical Issues in Counseling and Psychotherapy

3802743* การปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตและจิตบำบัด 3(1-9-2)

Practicum in Counseling and Psychotherapy

3802744* การนิเทศในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3(2-2-8)

Supervision in Counseling and Psychotherapy

3802751 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักทฤษฎีเกสตัลท์ 2(2-0-6)

Workshop in Gestalt Therapy

3802752 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักหลักจิตบำบัดแบบแสวงหาความหมาย 2(1-2-5)

Workshop in Logotherapy

3802753 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามทฤษฎีความสัมพันธ์วิเคราะห์ 2(1-2-5)

Workshop in Transactional Analysis

3802754 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปบำบัด 2(1-2-5)

Workshop in Arts Therapy

3802755 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 2(1-2-5)

Workshop in Special Topics in Counseling Psychology

3802756 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาครอบครัว 2(1-2-5)

Workshop in Special Topic in Family Counseling

3802757 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อพิเศษด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านอาชีพ 2(1-2-5)

Workshop in Special Topics in Career Counseling

* รายวิชาใหม่

3802778 สัมมนาจิตวิทยาการปรึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Counseling Psychology

3802779 แนวโน้มปัจจุบันในการวิจัยทางจิตวิทยาการปรึกษา 2(2-0-6)

Current Research Trend in Counseling Psychology

3802787* สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางจิตวิทยาการปรึกษา 2(2-0-6)

Seminar in Selected Topics of Counseling Psychology

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ : รายวิชา 3802601, 3802641, 3802645, และ 3802743 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาแต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

วิชาเลือกในหมวดกลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3803606 จิตวิทยาสังคม

Social Psychology 3(3-0-9)

3803621 ปัญญาทางสังคม

Social Cognition 3(3-0-9)

3803625 ทฤษฎีและการวัดทัศนคติ

Attitude Theories and Measurement 3(3-0-9)

3803641 จิตวิทยาบทบาททางเพศ

Psychology of Sex Roles 2(2-0-6)

3803651 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Interpersonal Relations 3(3-0-9)

3803680 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม

Personality and Social Behavior 3(3-0-9)

3803701 จิตวิทยาสังคมข้ามวัฒนธรรม

Cross-Cultural Social Psychology 3(3-0-9)

3803710 พลวัตของกลุ่ม

Group Dynamics 3(3-0-9)

3803719 สัมมนาหัวข้อคัดสรรทางจิตวิทยาสังคม

Seminar on Selected Topics in Social Psychology 3(3-0-9)

3803731 จิตวิทยาการโฆษณา

Advertising Psychology 2(2-0-6)

3803732 จิตวิทยาบุคลากร

Personnel Psychology 2(2-0-6)

3803733 จิตวิทยาผู้บริโภค

Consumer Psychology 2(2-0-6)

* รายวิชาใหม่

3803735 การวัดทางจิตวิทยาสังคม

Social Psychological Measurement 3(3-0-9)

3803747 แนวโน้มปัจจุบันในหัวข้อการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม

Current Research Trend in Social Psychological Topics 2(2-0-6)

3803748 สัมมนาจิตวิทยาสังคม

Seminar in Social Psychology 3(3-0-9)

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ : รายวิชา 3803606, 3803625, 3803680, และ 3803710 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคมแต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

วิชาเลือกในหมวดกลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3804609* พัฒนาการทางปัญญา

Cognitive Development 3(3-0-9)

3804647 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ

Developmental Psychology Research Methods 3(2-2-8)

3804648 จิตวิทยาสำหรับบิดามารดา

Psychology for Parents 2(2-0-6)

3804650 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ

Theories in Developmental Psychology 2(2-0-6)

3804653 ปัญหาพัฒนาการของวัยเด็กและวัยรุ่น

Problems of Child and Adolescent Development 2(2-0-6)

3804658 จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Psychology for Children with Special Needs 3(3-0-9)

3804659 สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการเด็ก

Environment and Child Development 2(2-0-6)

3804662* จิตสรีรวิทยา

Psychophysiology 3(3-0-9)

3804673* จิตวิทยาผู้ใหญ่และผู้สูงวัย

Adult and Geriatric Psychology 3(3-0-9)

3804705* พัฒนาการทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม

Emotional and Personality Development 3(3-0-9)

3804726 พัฒนาทางจริยธรรม

Moral Development 2(2-0-6)

3804727 การกระตุ้นพัฒนาการ

Early Intervention 3(2-2-8)

* รายวิชาใหม่

3804746 สัมมนาจิตวิทยาครอบครัว

Seminar in Family Psychology 2(2-0-6)

3804750* ประเด็นปัจจุบันในจิตวิทยาพัฒนาการ

Current Issues in Developmental Psychology 3(3-0-9)

3804754 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ 1

Developmental Psychological Testing I 3(1-4-7)

3804755 การทดสอบทางจิตวิทยาพัฒนาการ 2

Developmental Psychological Testing II 3(1-4-7)

3804757 การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา

Cognitive Behavior Therapy 3(3-0-9)

3804761 จิตวิทยาครอบครัวขั้นสูง

Advanced Family Psychology 3(3-0-9)

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ : รายวิชา 3804609, 3804647, 3804650, 3804662 และ 3804705 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ แต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

วิชาเลือกในหมวดกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3805605 สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Seminar on Innovation in Industrial and Organizational Psychology 3(3-0-9)

3805615 ระเบียบวิธีวิจัยและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

Research Methodology and Measurement in Industrial and Organizational Psychology 3(3-0-9)

3805616 จิตวิทยาสภาพแวดล้อม

Environmental Psychology 2(2-0-6)

3805617 การให้คำปรึกษาและการให้คำแนะนำในที่ทำงาน

Counseling and Consulting in the Workplace 3(3-0-9)

3805629 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ

Decision Making and Problem Solving in Organization 3(3-0-9)

3805640* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาองค์การ

Advanced Topics in Organizational Psychology 3(3-0-9)

3805641* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาอุตสาหกรรม

Advanced Topics in Industrial Psychology 3(3-0-9)

3805642* หัวข้อขั้นสูงในการพัฒนาองค์การ

Advanced Topics in Organization Development 3(3-0-9)

* รายวิชาใหม่

3805643* หัวข้อขั้นสูงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม

Advanced Topics in Human Resource Development and Training 3(3-0-9)

3805644* หัวข้อขั้นสูงในการจัดการผลการปฏิบัติงาน

Advanced Topics in Performance Management 3(3-0-9)

3805650* สัมมนาจิตวิทยาสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

Seminar in Psychology for Change Management 3(3-0-9)

3805651* สัมมนาจิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง

Seminar in Psychology of Conflict Management 3(3-0-9)

3805652* สัมมนาการคัดเลือกบุคลากร

Seminar in Personnel Selection 3(3-0-9)

3805653* สัมมนาแรงจูงใจในการทำงานและเจตคติในองค์การ

Seminar in Work Motivation and Organizational Attitudes 3(3-0-9)

3805704* ทฤษฎีองค์การ

Organization Theory 3(3-0-9)

3805720 จิตวิทยาสังคมในองค์การ

Social Psychology in Organization 3(3-0-9)

3805721* ภาวะผู้นำและทีมงาน

Leadership and Teamwork 3(3-0-9)

3805722* ความเครียดในสถานที่ทำงาน

Stress at Work 3(3-0-9)

3805740* จิตวิทยาวิศวกรรมขั้นสูง

Advanced Engineering Psychology 3(3-0-9)

* รายวิชาใหม่

หมายเหตุ : รายวิชา 3805605, 3805615, 3805640 และ 3805641 เป็นวิชาบังคับของกลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แต่เปิดให้กลุ่มวิชาอื่นเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้

4) รายวิชาวิทยานิพนธ์

วิชาวิทยานิพนธ์กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3802826* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 36 หน่วยกิต

Dissertation

3802828* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 48 หน่วยกิต

Dissertation

3802829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

Dissertation

3802830* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 72 หน่วยกิต

Dissertation

* รายวิชาใหม่

วิชาวิทยานิพนธ์กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3803826* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 36 หน่วยกิต

Dissertation

3803828* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 48 หน่วยกิต

Dissertation

3803829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

Dissertation

3803830* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 72 หน่วยกิต

Dissertation

* รายวิชาใหม่

วิชาวิทยานิพนธ์กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3804826* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 36 หน่วยกิต

Dissertation

3804828* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 48 หน่วยกิต

Dissertation

3804829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

Dissertation

3804830* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 72 หน่วยกิต

Dissertation

* รายวิชาใหม่

วิชาวิทยานิพนธ์กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

รหัสวิชา   ชื่อวิชา   หน่วยกิต

3805826* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1) 36 หน่วยกิต

Dissertation

3805828* วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.2) 48 หน่วยกิต

Dissertation

3805829* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1) 60 หน่วยกิต

Dissertation

3805830* วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.2) 72 หน่วยกิต

Dissertation

* รายวิชาใหม่

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 1.1 รับผู้ที่จบปริญญาโท จิตวิทยา และทำวิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา

แบบ 1.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ปีที่   ภาคที่   รหัสวิชา   ชื่อวิชา   นก.   นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3802829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3802829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2      1         3802829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3802829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802796* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น

(กรณีชั่วโมงการฝึกงานไม่เพียงพอ) S/U

3     1        3802829* วิทยานิพนธ์ 12 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

2       3802829* วิทยานิพนธ์ 0 0

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

หมายเหตุ :

1. นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.1 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น หรือ 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง

2. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การที่ได้รับการคัดสรร ให้ได้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะต้องลงทะเบียนวิชา 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลแบบ S/U ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน และลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้เวลาปฏิบัติงานครบไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

3. หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่เพียงพอ อาจกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802891 แต่หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานเพียงพอแล้ว ให้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชา 3802796 ได้

แบบ 1.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1       1        3803829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3803829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2     1         3803829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3803829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3      1         3803829* วิทยานิพนธ์ 12 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.1 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 1.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. นก./ภาค  นก./ปี

1        1       3804829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3804829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2        1       3804829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3804829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3       1        3804829* วิทยานิพนธ์ 12 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.1 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 1.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปีที่ ภาคที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. นก./ภาค  นก./ปี

1       1        3805829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3805829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       1        3805829* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3805829* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3       1        3805829* วิทยานิพนธ์ 12 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.1 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แผนการศึกษาแบบ 1.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

แบบ 1.2 รับผู้ที่จบปริญญาตรี จิตวิทยา และทำวิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชา

แบบ 1.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค  นก./ปี

1       1        3802830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3802830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       1        3802830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3802830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1       3802830* วิทยานิพนธ์ 8 8 16

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802796* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น S/U

2       3802830* วิทยานิพนธ์ 8 8

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

4       1        3802830* วิทยานิพนธ์ 8 8 8

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

หมายเหตุ :

1. นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น หรือ 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง

2. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การที่ได้รับการคัดสรร ให้ได้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะต้องลงทะเบียนวิชา 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลแบบ S/U ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน และลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้เวลาปฏิบัติงานครบไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

3. หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่เพียงพอ อาจกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802891 แต่หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานเพียงพอแล้ว ให้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชา 3802796 ได้

แบบ 1.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       1        3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3803830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 1.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       1        3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3804830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 1.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1        3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       1        3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2        3805830* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 1.2 สามารถลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แผนการศึกษาแบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต

แบบ 2.1 รับผู้ที่จบปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

แบบ 2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 18

3802601* ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

3802641* กระบวนการการช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 9

3802645* เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

3802743* การปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตและจิตบำบัด 3

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       1        3800612 การประเมินลักษณะมนุษย์ 3 12 21

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

3802826* วิทยานิพนธ์ 6

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3802826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802796* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น S/U

3       1        3802826* วิทยานิพนธ์ 12 12 21

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

2       3802826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง S/U

หมายเหตุ :

1. นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาในแผนการเรียนแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น หรือ 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง

2. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การที่ได้รับการคัดสรร ให้ได้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะต้องลงทะเบียนวิชา 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลแบบ S/U ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน และลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้เวลาปฏิบัติงานครบไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

3. หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่เพียงพอ อาจกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802891 แต่หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานเพียงพอแล้ว ให้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชา 3802796 ได้

แบบ 2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 21

3803606 จิตวิทยาสังคม 3

3803680 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 12

3803625 ทฤษฎีและการวัดทัศนคติ 3

3803710 พลวัตกลุ่ม 3

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       1       38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3 9 18

3803826* วิทยานิพนธ์ 6

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3803826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3       1        3803826* วิทยานิพนธ์ 12 12 21

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3803826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 8 20

3804650 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 2

3804705* พัฒนาการทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม 3

3804602 พัฒนาการมนุษย์ S/U

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 12

3804609* พัฒนาการทางปัญญา 3

3804647 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3

3804662* จิตสรีรวิทยา 3

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       1        38xxxxx วิชาเลือก………………………… 2 10 19

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 2

3804826* วิทยานิพนธ์ 6

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3804826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3       1        3804826* วิทยานิพนธ์ 12 12 21

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3804826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 2.1 กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 18

3805640* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาองค์การ 3

3805641* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 9

3800702 สถิติสำหรับจิตวิทยา 2 3

3805615 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       1        3805605 สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ3 12 21

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

3805826* วิทยานิพนธ์ 6

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

2       3805826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3       1       3805826* วิทยานิพนธ์ 12 12 21

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3805826* วิทยานิพนธ์ 9 9

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.1 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 3 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แผนการศึกษาแบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

แบบ 2.2 รับผู้ที่จบปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เรียนรายวิชา และทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

แบบ 2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 18

3802601* ทฤษฎีการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

3802641* กระบวนการการช่วยเหลือและทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 9

3802645* เทคนิคกลุ่มในการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด 3

3802743* การปรึกษาเชิงจิตวิทยาวินิตและจิตบำบัด 3

2       1        3800612 การประเมินลักษณะมนุษย์ 3 12 21

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

3802828* วิทยานิพนธ์ 6

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3802828* วิทยานิพนธ์ 9 9

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3802828* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802796* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด ขั้นต้น S/U

2       3802828* วิทยานิพนธ์ 12 12

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด ขั้นสูง S/U

4       1        3802828* วิทยานิพนธ์ 9 9 9

3802894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3802891* การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัด ขั้นสูง S/U

หมายเหตุ :

1. นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาในแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้น หรือ 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง

2. เมื่อสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว นิสิตกลุ่มวิชาจิตวิทยาการปรึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานในองค์การที่ได้รับการคัดสรร ให้ได้เวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง โดยจะต้องลงทะเบียนวิชา 3802891 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นสูง ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วยกิต ประเมินผลแบบ S/U ในภาคการศึกษาที่ฝึกงาน และลงทะเบียนต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้เวลาปฏิบัติงานครบไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

3. หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่เพียงพอ อาจกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนและสอบผ่านวิชา 3802796 การฝึกปฏิบัติงานด้านการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและจิตบำบัดขั้นต้นก่อนที่จะลงทะเบียนวิชา 3802891 แต่หากคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านิสิตมีพื้นฐานการฝึกปฏิบัติงานเพียงพอแล้ว ให้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชา 3802796 ได้

แบบ 2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 21

3803606 จิตวิทยาสังคม 3

3803680 บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 12

3803625 ทฤษฎีและการวัดทัศนคติ 3

3803710 พลวัตกลุ่ม 3

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

2       1        38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3 9 18

3803828* วิทยานิพนธ์ 6

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3803828* วิทยานิพนธ์ 9 9

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3803897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3803828* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3803828* วิทยานิพนธ์ 12 12

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

4       1        3803828* วิทยานิพนธ์ 9 9 9

3803894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค  นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 8 20

3804650 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 2

3804705* พัฒนาการทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และสังคม 3

3804602 พัฒนาการมนุษย์ S/U

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 12

3804609* พัฒนาการทางปัญญา 3

3804647 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาพัฒนาการ 3

3804662* จิตสรีรวิทยา 3

2       1        38xxxxx วิชาเลือก………………………… 2 10 19

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 2

3804828* วิทยานิพนธ์ 6

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3804828* วิทยานิพนธ์ 9 9

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3804897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3804828* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3804828* วิทยานิพนธ์ 12 12

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

4       1        3804828* วิทยานิพนธ์ 9 9 9

3804894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

แบบ 2.2 กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ปีที่  ภาคที่  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  นก.  นก./ภาค   นก./ปี

1        1       3800602 สถิติสำหรับจิตวิทยา 1 3 9 18

3805640* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาองค์การ 3

3805641* หัวข้อขั้นสูงในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 3

2       3800784 การวิจัยเชิงจิตวิทยา 3 9

3800702 สถิติสำหรับจิตวิทยา 2 3

3805615 ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3

2       1        3805605 สัมมนานวัตกรรมในสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 3 12 21

38xxxxx วิชาเลือก………………………… 3

3805828* วิทยานิพนธ์ 6

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 1) S/U

2       3805828* วิทยานิพนธ์ 9 9

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3805897* การสอบวัดคุณสมบัติ (ครั้งที่ 2-กรณีสอบไม่ผ่านในครั้งแรก) S/U

3       1        3805828* วิทยานิพนธ์ 12 12 24

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

2       3805828* วิทยานิพนธ์ 12 12

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

4       1        3805828* วิทยานิพนธ์ 9 9 9

3805894* สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U

3800901* การสอนจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา S/U

หมายเหตุ : นิสิตในแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับร่วมและบังคับเฉพาะของกลุ่มวิชาจนครบ แล้วจึงลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ต้องสอบผ่าน (ได้สัญลักษณ์ S) ภายในภาคการศึกษาที่ 4 นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา