ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘อธิบายรายวิชาcu’ Category

การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี

with 2 comments

2103558    การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี    Intake Manifold and Induction System Design

การออกแบบท่อร่วมไอดี ตัวแปรเบื้องต้นในการออกแบบและตัวแปรในการปรับแต่ง วิธีวิเคราะห์ จลนศาสตร์คลื่นในหลายสูบ การไหลสูญเสียในระบบไอดี การทดสอบและประเมินสมรรถนะ เสียงในระบบไอดี ตัวเก็บเสียง

(Engine intake manifold design; primary design parameters and tuning analysis methods; multicylinder wave dynamics; flow losses in induction systems method for performance evaluation;noise in induction system,silencers.)

(2103558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฏีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์

leave a comment »

2103557    ทฤษฎีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์    Catalytic Converters-Theory and Application

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดสารมลภาวะในเครื่องยนต์สันดาปภายใน กายวิภาคของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอรื การออกแบบคอนเวอร์เตอร์เพื่อการไหลสูงสุด ปฏิกิริยาเคมี สมรรถนะของคาตาลิสและการประยุกต์ใช้การเสื่อมสภาพและการปนเปื้อน การควบคุมสมรรถนะและการปรับแต่ง

(Fundamental of pollution formation in IC engine; of a converter; converter design for optimizing flow; chemical reactions; catalyst performance and application; catalyst deactivation and contamination;performance control and calibration.)

(2103557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม

leave a comment »

2103555    การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม    Engine Emissions and Control

ระบบอากาศเป็นพิษ ผลที่เกิดจากมลพิษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มลพิษจากเครื่องยนต์ เทคนิคการควบคุมมลพิษ อุปกรณ์และเทคนิคการวัดมลพิษ

(Air pollution system, effects of pollutants; engine fundamentals, engine emissions; emission control techniques; instrumentation and techniques for measuring emissions.)

(2103555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น

leave a comment »

2103552    กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น    An Introduction To Computational Fluid Mechanics

การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว วิธีเชิงเส้นสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การไหลแบบไม่มีความเสียดทาน วิธีแผ่นซิงกูลาริตี และวิธีเชิงเลขสำหรับสมการเอลลิปติก การไหลแบบมีความเสียดทาน วิธีเชิงเลขแบบตรงและอ้อมสำหรับการพาราโบลิก การไหลทุติยภูมิ และเสรียรภาพการไหล วิธีของการ์เลอร์คิน อัพวินด์ดิฟเฟอเรนซิง และความหนืดประดิษฐ์

(Dynamics of body moving through a fluid medium: numerical solution of ordinary differehtial equations; inviscid fluid flows: panel singularities methods and numerical method for solving elliptic partial differential equations; viscous fluid flows; explicit and implicit methods for solving parabolic partial differential equations; secondary flows and flow instabilities: Galerkin method, upwind differencing and artificial viscosity.)

(2103552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบโดยวิธีการทางพื้นผิว

leave a comment »

2103545    การตรวจสอบโดยวิธีการทางพื้นผิว    Surface Method Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง การตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ การตรวจสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ประเภทและคุณสมบัติของสารแทรกวึม กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการปรับเทียบระบบการตรวจสอบโดยวิธีสารแทรกซึม มาตรฐานการตรวจสอบ การตรวจสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ทฤษฏีแม่เหล็ก เทคนิคการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กวงกลม สนามแม่เหล็กตามยาว กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการปรับเทียบระบบการตรวจสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; visual testing; liquid penetrant testing; types and properties of penetrant; inspection procedures; quality control and calibration of PT inspection system; inspection standards; magnetic particle testing; theory of magnetism; magnetic induction techniques: cicular field, longitudinal field; inspection rpocedures; quality control and calibration of MT inspection system; inspection standards.)

(2103545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน

leave a comment »

2103544    การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน    Eddy Current Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง ทฤษฏีของกระแสไหลวน แผนภาพ ระนาบอิมพีแดนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพีแดนซ์ของขดลวดกับคุณสมบัติของชิ้นงาน เครื่องมือตรวจสอบ โดยวิกระแสไหลวน หัวตรวจสอบ การใช้งาน กระบวนการตรวจสอบโดยวิธีกระแสไหลวน การเลือกความถี่ การปรับเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบพื้นผิวเรียบ การตรวจสอบท่อ การวิเคราะห์สัญญาณ มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; theory of eddy current: impedance plane diagram, correlations between coil impedance and sample properties; eddy current instruments: probes, operations; eddy current inspection procedures: frequency selection, instrument calibration, flat surface inspection, tube inspection; signal analysis; inspection standards.)

(2103544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)