ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘อธิบายรายวิชาcu’ Category

การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี

with 2 comments

2103558    การออกแบบท่อร่วมไอดีและระบบไอดี    Intake Manifold and Induction System Design

การออกแบบท่อร่วมไอดี ตัวแปรเบื้องต้นในการออกแบบและตัวแปรในการปรับแต่ง วิธีวิเคราะห์ จลนศาสตร์คลื่นในหลายสูบ การไหลสูญเสียในระบบไอดี การทดสอบและประเมินสมรรถนะ เสียงในระบบไอดี ตัวเก็บเสียง

(Engine intake manifold design; primary design parameters and tuning analysis methods; multicylinder wave dynamics; flow losses in induction systems method for performance evaluation;noise in induction system,silencers.)

(2103558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฏีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์

leave a comment »

2103557    ทฤษฎีและการใช้งานของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอร์    Catalytic Converters-Theory and Application

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิดสารมลภาวะในเครื่องยนต์สันดาปภายใน กายวิภาคของคาตาไลติกคอนเวอร์ตเตอรื การออกแบบคอนเวอร์เตอร์เพื่อการไหลสูงสุด ปฏิกิริยาเคมี สมรรถนะของคาตาลิสและการประยุกต์ใช้การเสื่อมสภาพและการปนเปื้อน การควบคุมสมรรถนะและการปรับแต่ง

(Fundamental of pollution formation in IC engine; of a converter; converter design for optimizing flow; chemical reactions; catalyst performance and application; catalyst deactivation and contamination;performance control and calibration.)

(2103557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม

leave a comment »

2103555    การปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม    Engine Emissions and Control

ระบบอากาศเป็นพิษ ผลที่เกิดจากมลพิษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ มลพิษจากเครื่องยนต์ เทคนิคการควบคุมมลพิษ อุปกรณ์และเทคนิคการวัดมลพิษ

(Air pollution system, effects of pollutants; engine fundamentals, engine emissions; emission control techniques; instrumentation and techniques for measuring emissions.)

(2103555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น

leave a comment »

2103552    กลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น    An Introduction To Computational Fluid Mechanics

การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว วิธีเชิงเส้นสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การไหลแบบไม่มีความเสียดทาน วิธีแผ่นซิงกูลาริตี และวิธีเชิงเลขสำหรับสมการเอลลิปติก การไหลแบบมีความเสียดทาน วิธีเชิงเลขแบบตรงและอ้อมสำหรับการพาราโบลิก การไหลทุติยภูมิ และเสรียรภาพการไหล วิธีของการ์เลอร์คิน อัพวินด์ดิฟเฟอเรนซิง และความหนืดประดิษฐ์

(Dynamics of body moving through a fluid medium: numerical solution of ordinary differehtial equations; inviscid fluid flows: panel singularities methods and numerical method for solving elliptic partial differential equations; viscous fluid flows; explicit and implicit methods for solving parabolic partial differential equations; secondary flows and flow instabilities: Galerkin method, upwind differencing and artificial viscosity.)

(2103552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบโดยวิธีการทางพื้นผิว

leave a comment »

2103545    การตรวจสอบโดยวิธีการทางพื้นผิว    Surface Method Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง การตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ การตรวจสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ประเภทและคุณสมบัติของสารแทรกวึม กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการปรับเทียบระบบการตรวจสอบโดยวิธีสารแทรกซึม มาตรฐานการตรวจสอบ การตรวจสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก ทฤษฏีแม่เหล็ก เทคนิคการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กวงกลม สนามแม่เหล็กตามยาว กระบวนการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพและการปรับเทียบระบบการตรวจสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; visual testing; liquid penetrant testing; types and properties of penetrant; inspection procedures; quality control and calibration of PT inspection system; inspection standards; magnetic particle testing; theory of magnetism; magnetic induction techniques: cicular field, longitudinal field; inspection rpocedures; quality control and calibration of MT inspection system; inspection standards.)

(2103545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน

leave a comment »

2103544    การตรวจสอบด้วยวิธีกระแสไหลวน    Eddy Current Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง ทฤษฏีของกระแสไหลวน แผนภาพ ระนาบอิมพีแดนซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างอิมพีแดนซ์ของขดลวดกับคุณสมบัติของชิ้นงาน เครื่องมือตรวจสอบ โดยวิกระแสไหลวน หัวตรวจสอบ การใช้งาน กระบวนการตรวจสอบโดยวิธีกระแสไหลวน การเลือกความถี่ การปรับเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบพื้นผิวเรียบ การตรวจสอบท่อ การวิเคราะห์สัญญาณ มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; theory of eddy current: impedance plane diagram, correlations between coil impedance and sample properties; eddy current instruments: probes, operations; eddy current inspection procedures: frequency selection, instrument calibration, flat surface inspection, tube inspection; signal analysis; inspection standards.)

(2103544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก

leave a comment »

2103543    การตรวจสอบโดยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก    Ultrasonic Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง ทฤษฏีของคลื่น ลักาณะและพฤติกรรมของคลื่น เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบโดยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก หัวตรวจสอบ การใช้งาน กระบวนการตรวจสอบโดยวิธีคลื่นอัลตราโซนิก การปรับเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบด้วยลำคลื่นตั้งฉาก การตรวจสอบด้วยลำคลื่นเอียง การตรวจสอบแบบจุ่มของเหลว มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; theory of waves; characteristics and behaviour of waves; ultrasonic instruments: probes, operations; ultrasonic inspection procedures; instrument calibration, normal probe inspection, angle probe inspection, immersion testing; inspection standards.)

(2103543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การตรวจสอบด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี

leave a comment »

2103542    การตรวจสอบด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี    Radiographic Testing

การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย กระบวนการผลิตและความไม่ต่อเนื่อง แหล่งกำเนิดรังสี รังสีเอกซื รังสี แกมมาและเครื่องมือ หลักการแผ่รังสี การป้องกันและความปลอดภัยจากรังสี ผลกระทบทางชีวภาพของรังสี อุปกรณ์ความปลอดภัย กระบวนตรวจสอบโดยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี ความไม่คมชัดทางเรขาคณิต คอนทราสและเดฟฟินิชัน การกระเจิงของรังสี อุปกรณ์แสดงคุณภาพของภาพถ่ายรังสี ฟิล์มและกระวนการล้างฟิล์ม การอ่านผลจากฟิล์ม มาตรฐานการตรวจสอบ

(Nondestructive testing; manufacturing processes and their discontinuities; radiation sources: X-ray, Y-ray and instruments; radiation principle; radiation safety and protection: biological effects of radiation, safety instruments; radiographic inspection procedures: geometrical unsharpness, contrast and definition, radiation scattering, image quality indicator; film and film processing; film interpretation; inspection standards.)

(2103542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

leave a comment »

2103541    การเฝ้าตรวจและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน    Vibration monitoring and analysis

การบำรุงรักษาเชิงทำทาย การสั่นสะเทือนเชิงกล อนุกรมและการแปลงฟูริเยร์ การวัดและใช้เครื่องมือ สาเหตุของสัญญาณการสั่นสะเทือน การวิเคราะห์สาเหตุ การตั้งระดับของการเตือนภัยกรณีศึกษาและโครงงาน

(Predictive maintenance; mechanical vibration; Fourier series and Fast Fourier Transform; measurement and instrumentation; symptoms of vibration signals; diagnosis; set up of alarm bands; case studies; and projects.)

(2103541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

leave a comment »

2103540    การวิเคราะห์ความเสียหายและการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย    Failure analysis and nondestructive testing

ความเค้นที่ปลายรอยร้าวและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์ความเสียหาย การขยายตัวของรอยร้าว การคืบ การกัดกร่อน พื้นผิวของความเสียหาย การประเมินอายุ กรณีศึกษา การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย การฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย

(Stress at crack tip and related parameters; failure phenomena; crack propagationl creep; corrosion; failure surface; life assesment; case studeies; nondestructive testing; practice in NDT techniques.)

(2103540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แมกกะทรอนิกส์

leave a comment »

2103535    แมกกะทรอนิกส์    Mechatronics

การเชื่อมต่อกับระบบกลเบื้องต้น ตรรกดิจิตัล อุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์ตรวจรู้ในภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เทคนิคการโปรแกรมระดับล่าง คอมพิวเตอร์ควบคุม ตัวควบคุมจุลภาค มอเตอร์แบบเสตปปื มอเตอร์ดีซี การแปลงสัญญาณระหว่าง แอนาลอคกับดิจิตัล การวัดตำแหน่งและความเร็ว ตัวขยายกำลัง โครงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบกลไฟฟ้า

(Introduction to mechanical system interfacing; combinational digital logic; industrial electronic components; industrial sensors; simple computer structure; low level programming technique; embedded control computers; microcontroller; stepping motors; DC motors; Analog/Digital conversion; position and velocity measurement; amplifiers; project related to mechatronics.)

(2103535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 17, 2010 at 8:27 am

การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต

leave a comment »

2103532    การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบและผลิต    Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing

ซีเอดี/ซีเอเอ็ม เบื้องต้น หลักการวาดภาพ 3 มิติ การออกแบบผิว การวิเคราะห์การออกแบบทางวิศวกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องเอ็นซีและการตรวจสอบ การเชื่อมสู่การผลิต การแลกเปลี่ยนข้อมูล ซีไอเอ็มเบื้องต้น บทบาทของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การทำรหัสและการแบ่งแยกประเภท หลักการทำจำลองรูปต้นแบบแบบเร็ว

(Introduction to CAD/DAM; draughting concept; 3D modelling concept; surface design; design analysis; NC programming and verificationl, link to manufacture, CAD/CAM data exchange; introdution to CIM: role of robotics; coding and classification; rapid prototyping concept.)

(2103532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1

leave a comment »

2103530    หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1    Industrial Robots I

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น แกนอ้างอิงของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ย้อนกลับ จาโคเบียน พลศาสตร์ของหุ่นยนต์ แนะนำการควบคุม การออกแบบทางเดิน การออกแบบกลไก แนะนำการควบคุมหุ่นยนต์แบบผสมระหว่างแรงและตำแหน่ง บทสรุป

(Introduction industrial Robots; robot reference frames; manipulator kinematics; inverse manipulator kinematics; Jacobian; manipulator dynamics; introduction to robot controls; trajectory generation; mechanism design; introduction to hybrid force/position control;summary.)

(2103530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103499    โครงการทางวิศวกรรมเครื่องกล    Mechanical Engineering Project

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้สอน โครงการต้องสำเร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูร์และจะมีการสอบปากเปล่า

(Practical interesting project or problems in various fields of mechanical engineering assigned by the instructor; the project must be completed within one semester; a complete written report is required and final oral examination must be taken.)

(2103499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)