ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘คณะทันตแพทยศาสตร์’ Category

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

with 2 comments

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต.

ชื่อหลักสูตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ท.บ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : เริ่มสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความ สามารถในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิกอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์จน สามารถบูรณาการความรู้ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ป้องกัน บำบัดโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึง หลักสุขภาพองค์รวม (Holistic approach) ของผู้ป่วย รวมทั้งมีความรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยตระหนักถึงความเหมาะสม ข้อจำกัดและขีดความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย มีความรู้และเข้าใจปัญหาทางทันตสาธารณสุข สามารถร่วมแก้ไข เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง
๓. มีความรู้หลักของการวิจัย และสามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อน
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติอันดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อม เพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงานและ การดำรงชีพได้อย่างมีความสุข มีโลกทัศน์กว้างและทันเหตุการณ์
๖. มีความรู้ในหลักการบริหารงาน สามารถเป็นผู้นำกลุ่มงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผสมผสาน และประยุกต์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์กับวิชาการ แขนงต่างๆในการปฏิบัติงาน สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการศึกษาด้วยตนเอง และพัฒนาการประกอบวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการสอบคัดเลือก

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัด เลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ดำเนินการ

ระบบการศึกษา

๑. จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษา
๒. การคิดหน่วยกิต เป็นไปตาม ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ – ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๓) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ใช้เวลาในการศึกษาตาม หลักสูตร ๖ ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นการศึกษาระดับเตรียมทันตแพทย์ ๑ ปี  ระดับปรีคลินิก ๒ ปี และระดับคลินิก ๓ ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

๑. เกณฑ์การวัดผลการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และประกาศหรือระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
๒. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
(๑) สอบผ่านทุกรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร
(๒) ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในกรณีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้หากมีจำนวนหน่วยกิตสะสมที่ได้ศึกษาเพียงพอตามเกณฑ์การรับปริญญาวิทยาศาสตร บัณฑิต จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
*๑. ศ.คลินิกจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ ท.บ.,Training in Orthodontics,อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)
*๒. รศ.อนงค์พร ศิริกุลเสถียร ท.บ.,ป.ชั้นสูงฯ (ปริทันตวิทยา),อ.ท. (ปริทันตวิทยา)
*๓. ผศ.กนิษฐา นิลศรี วท.บ.,ท.บ.,ป.ชั้นสูงฯ (วิทยาเอ็นโดดอนต์)
๔. ผศ.ผาณิต บัณฑิตสิงห์ วท.บ.,ท.บ.,ป.ชั้นสูงฯ (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
๕. ผศ.ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย ท.บ. ,วท.ม (เภสัชวิทยา),ปร.ต.(ชีววิทยาช่องปาก)

* คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์พิเศษ

๑. ทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการพิเศษ
๒. ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕. ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕
จำนวนที่คาดว่าจะรับ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓
จำนวนสะสม ๒๒๖ ๓๓๙ ๔๕๒ ๕๖๕ ๖๗๘
จำนวนที่คาดว่าจะจบ

จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

๑. สถานที่

ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

๒. อุปกรณ์การสอน

อุปกรณ์การสอนของคณะและหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าวในข้อ ๑.

ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยมหิดลมีสำนักหอสมุดซึ่งจัดบริการ ห้องสมุดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ ห้องสมุดคณะ และสถาบัน/วิทยาลัย จำนวน ๑๔ แห่ง ที่มีการให้บริการเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี สำหรับหอสมุดที่ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของ คณะฯ มี ๒ แห่ง ได้แก่

๑. หอสมุดกลาง สำนักหอสมุด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙)

– ตำราเรียน
ภาษาไทย ๒๒,๖๓๓ เล่ม
ภาษาอังกฤษ ๒๗,๙๔๘ เล่ม
– วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ๑๓,๔๘๕ ชื่อ
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓,๑๑๑ ชื่อ
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒,๘๐๗ ชื่อ
– สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๗,๕๖๗ ชื่อ
วารสารฉบับพิมพ์ ๑,๕๖๔ ชื่อ
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษาอังกฤษ ๗๖๔ ชื่อ
ภาษาไทย ๑๕๙ ชื่อ
– สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ ๒๓๓ ชื่อ
ภาษาไทย ๕๐ ชื่อ
– สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๗,๕๖๗ ชื่อ
ภาษาอังกฤษ ๙๙ ชื่อ
ภาษาไทย ๒๕๙ ชื่อ

๒. ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐)

– ตำราเรียน
ภาษาไทย ๑๙,๔๗๘ เล่ม
ภาษาอังกฤษ ๒๑,๘๙๖ เล่ม
– วารสาร
ภาษาไทย ๑๒ รายการ
ภาษาอังกฤษ ๑๔๐ รายการ
นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สิ่งพิมพ์ สื่อการศึกษาในรูปแบบเทปบันทึกเสียงและจานคอมแพคต์ วีดิทัศน์ ซีดี-รอม วิชาการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฐานข้อมูลบรรณานุกรม และฐานข้อมูล วารสาร

งบประมาณ

ใช้งบประมาณ ดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

๑.๑  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๒๓๗ หน่วยกิต
๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร๑.๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ๑๐  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา ๑๐  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ๑๐  หน่วยกิต

๑.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๒๐๑ หน่วยกิต
วิชาชีพพื้นฐาน ๑๘ หน่วยกิต
วิชาชีพ ๑๘๑ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๒ หน่วยกิต

๑.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต

๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร๑.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์   ๑๐ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
ทพคร ๔๓๒ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
ทพคร ๖๓๖ หลักปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๖๓๑@ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)

กลุ่มวิชาภาษา ๑๐  หน่วยกิต

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔* ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๕* ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๗* ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๘* ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓(๒-๒-๕)
ทพคร ๔๔๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)

@ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ หน่วยกิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑ หน่วยกิต

* รายวิชาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเหล่านี้ ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จำนวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   ๑๐  หน่วยกิต

ทพคร ๔๓๑ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ๑(๑-๐-๒)
ทพชค ๒๔๑ พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒)
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)
วทคม ๑๑๑# เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖)
วทคม ๑๒๒# เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖)
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒(๒-๐-๔)
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)

รายวิชาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖ คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้คัดเลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเหล่านี้ ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จำนวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

# หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ หน่วยกิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๒ หน่วยกิต  จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ๒ รายวิชา จำนวน ๔ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน  ๑๘ หน่วยกิต

ทพชค ๒๓๒ หลักการทางฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑(๑-๐-๒)
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓(๒-๒-๕)
วทคม ๑๑๑# เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑(๐-๓-๑)
วทคม ๑๒๒# เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑(๐-๓-๑)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑(๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓(๓-๐-๖)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖)

# หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ หน่วยกิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๒ หน่วยกิต  จึงโอนไปอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ ๒ รายวิชา จำนวน ๔ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาชีพ ๑๘๑ หน่วยกิต

ทพกย ๒๓๑ วิทยาเอมบริโอ ๑(๑-๐-๒)
ทพกย ๒๓๒ มหกายวิภาค ศาสตร์ ๑ ๓(๒-๓-๕)
ทพกย ๒๓๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๒(๑-๓-๓)
ทพกย ๒๔๑ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓)
ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๓(๒-๓-๕)
ทพกย ๒๕๑ มหกายวิภาค ศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓)
ทพคร ๒๓๑ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๒๓๒ จริยศาสตร์ ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๒๔๑ วิทยาโรคฟันผุ ๑ ๒(๒-๐-๔)
ทพคร ๒๔๒ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๒๔๓ ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑(๐-๓-๑)
ทพคร ๓๓๑ การยศาสตร์ใน ทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๓๒ วิทยาโรคฟันผุ ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๓๓ กลไกและการจำแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๔๑ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๔๒ การจัดการความเจ็บปวด ๑: การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๔๓ ชีวสถิติ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๔๔๒ สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๔๔๓ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒(๒-๐-๔)
ทพคร ๔๕๑ โครงงานวิจัย ๒(๐-๖-๒)
ทพคร ๕๓๑ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๕๔๑ หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๑ ทันตชีววัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๒ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๓ การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลในการบำบัดทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๔ กฎหมายและทันตนิติเวช ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๕ ทันตกรรมผู้สูงอายุ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวินิจฉัยโรคช่องปากและแปลภาพรังสี ๑(๐-๓-๑)
ทพจว ๒๓๑ หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๓(๒-๓-๕)
ทพจว ๒๔๑ วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม ๒(๒-๐-๔)
ทพจว ๓๓๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ๓(๒-๓-๕)
ทพชค ๒๓๑ ชีวเคมี ๔(๓-๓-๗)
ทพทจ ๔๓๑ หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๔๔๑ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๕๓๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๕๓๒ ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๐-๓-๑)
ทพทจ ๕๔๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๒๓๑ สังคมศาสตร์ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๔๓๑ การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา ๒(๒-๐-๔)
ทพทช ๔๔๑ วิทยาการระบาด ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๕๓๑ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข ๒(๐-๒*-๑๐)
ทพทช ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมชุมชน ๑(๐-๓-๑)
ทพทช ๖๓๑@ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
ทพทช ๖๓๒ การบริหารคลินิกทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๔(๐-๔*-๒๐)
ทพทด ๔๓๑ พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก ๑(๑-๐-๒)
ทพทด ๔๔๑ การรักษาโรคช่องปากในเด็ก ๒(๒-๐-๔)
ทพทด ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพทด ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๓๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๓๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๓๔๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๓๔๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๓๔๓ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๒(๒-๐-๔)
ทพทป ๓๔๔ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๑(๐-๓-๑)
ทพทป ๔๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๒-๐-๔)
ทพทป ๔๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๔๔๑ การจัดการผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ ๓(๐-๙-๓)
ทพทป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ ๔(๐-๑๒-๔)
ทพทพ ๔๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒)
ทพทพ ๕๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒)
ทพทพ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูล และการรักษาระยะแรก ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทพ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การป้องกัน การเรียกกลับ และการธำรงรักษาสุขภาพช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
ทพทพ ๖๔๑ การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา ๑(๑-๐-๒)
ทพทพ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูลและการรักษาระยะแรก ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๓๓๑ ทันตกรรมหัตถการ ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๓๔๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๓๔๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๓๕๑ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒(๐-๖-๒)
ทพทห ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๔๓๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพทห ๕๓๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๕๓๒ ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๓ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพพย ๒๔๑ วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๒๔๒ พยาธิวิทยาทั่วไป ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๑: พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๒ พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๓ ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
ทพพย ๓๔๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๔๒ พยาธิวิทยาทั่วกาย ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๓๓๑ หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๓๔๑ การเขียนใบสั่งยาและการเตรียมยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๓๑ ยาต้านจุลชีพ ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๓๒ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๓๓ ยาระงับปวดและยาที่มีผลต่อการอักเสบ ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๔๑ เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๒๓๑ ทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๒๓๒ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพรบ ๒๔๑ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพรบ ๓๓๑ หลักมูลวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๓๓๒ ปฏิบัติการวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑)
ทพรบ ๕๔๑ ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๕๔๒ ปฏิบัติการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๐-๒-๑)
ทพรบ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑)
ทพรส ๓๔๑ รังสีวิทยา ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๔๔๑ รังสีวิทยา ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๕๓๑ รังสีวิทยา ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : รังสีวิทยา ๒(๐-๖-๒)
ทพวป ๓๓๑ เวชศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒(๒-๐-๔)
ทพวป ๓๓๒ หลักมูลปริทันตวิทยา ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๑ ปริทันตวิทยาเบื้องต้น ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๒ การวินิจฉัยโรคช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๓ เวชศาสตร์ทั่วไป ๒ ๒(๒-๐-๔)
ทพวป ๔๓๑ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นเริ่มแรก ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๔๑ ศัลยปริทันต์บำบัด ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๔๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพวป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพวป ๖๔๑ สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๓ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน ๑(๐-๓-๑)
ทพศศ ๔๓๑ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๓๒ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๑ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๓ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
ทพศศ ๕๓๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๕๓๒ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๕๔๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพศศ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพศศ ๖๓๑ ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๖๓๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๐-๓-๑)
ทพศศ ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๐-๓-๑)
ทพสร ๒๔๑ สรีรวิทยา ๕(๔-๓-๙)

๒* คือ ฝึกปฏิบัติ ๒ สัปดาห์

@ คือ หน่วยกิตจะอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑ หน่วยกิต และอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน ๑ หน่วยกิต
๔*  คือ ฝึกปฏิบัติ ๔ สัปดาห์กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  ๒ หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้  จำนวน ๒ หน่วยกิต

ทพคร ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑(๐-๒-๑)
ทพชค ๖๖๑ การนำเสนอรายงานวิจัย ๑(๑-๐-๒)
ทพชค ๖๖๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทจ ๖๖๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพทด ๖๖๑ การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา ๑(๑-๐-๒)
ทพทด ๖๖๒ สัมมนากรณีผู้ป่วยทันตกรรมเด็ก ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ๑(๐-๓-๑)
ทพทพ ๖๖๑ การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๖๖๑ การบูรณะฟันที่ซับซ้อนและความสวยงามทางทันตกรรมหัตถการ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๖๖๒ การรักษาคลองรากฟันที่ซับซ้อน ๑(๐-๓-๑)
ทพภส ๖๖๑ เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๖๖๒ ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๖๖๑ การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา ๑(๐-๓-๑)
ทพรส ๖๖๑ การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๖๖๑ ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยกรรมเล็กขั้นสูง ๑(๐-๓-๑)
ทพสร ๖๖๑ การวิจัยทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ๑(๐-๓-๑)

หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต
รายวิชาที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์

ทพคร ๑๖๑ สังคมสงเคราะห์ ๓(๐-๖-๓)

นอกจากนี้   นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น ๆ
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เห็นสมควร

๑.๔ ความหมายของรหัสวิชา
เรียงลำดับรายวิชาตามหมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ในแต่ละหมวดวิชาเรียงลำดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย และตัวเลขรหัสหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุตัวเลข    หน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจำนวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาหรือแสดงจำนวนสัปดาห์ ที่ใช้ในการสอนวิชานั้นตลอดภาคการศึกษา โดยระบุด้วยเครื่องหมาย *  ไว้หลังตัวเลขในวงเล็บ  ๑ สัปดาห์จะคิดเป็น  ๑  หน่วยกิต  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๓ (๒-๓-๕)  = ๓ หน่วยกิต  (บรรยาย ๒ชั่วโมง/สัปดาห์ – ปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ – ค้นคว้าด้วยตน
เอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์)

๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกิต  (ฝึกปฏิบัติ ๔ สัปดาห์ – ค้นคว้าด้วยตนเอง ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์)

รหัสวิชา (Course code) กำหนดไว้ ๗ หลัก ประกอบด้วยอักษร ๔ หลัก และตัวเลข  ๓ หลัก ดังนี้

๑.๔.๑ ตัวอักษร ๔ ตัว

ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการ เรียนการสอน ได้แก่

มม – MU    หมายถึง    มหาวิทยาลัยมหิดล – Mahidol University

วท – SC     หมายถึง    คณะวิทยาศาสตร์ – Faculty of Science

ทพ – DT     หมายถึง    คณะทันตแพทยศาสตร์ – Faculty of Dentistry

ศศ – AR     หมายถึง    คณะศิลปศาสตร์ – Faculty of Arts

สม – SH     หมายถึง    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – Faculty of Social Science    and Humanities

ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อชื่อรายวิชา ภาควิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศท – GE    หมายถึง    ศึกษาทั่วไป – General Education

คณะวิทยาศาสตร์

คณ – MA   หมายถึง    คณิตศาสตร์ – Mathematics

คม – CH    หมายถึง    เคมี – Chemistry

ชว – BI     หมายถึง    ชีววิทยา – Biology

ฟส – PY    หมายถึง    ฟิสิกส์ – Physics

คณะทันตแพทยศาสตร์

กย – AN     หมายถึง    กายวิภาคศาสตร์ – Anatomy

คร – ID      หมายถึง    โครงการสอนร่วม – Interdisciplinary

จว – MI      หมายถึง    จุลชีววิทยา – Microbiology

ชค – BC     หมายถึง    ชีวเคมี – Biochemistry

ทจ – OD     หมายถึง    ทันตกรรมจัดฟัน – Orthodontics

ทช – CM    หมายถึง    ทันตกรรมชุมชน  – Commuinty Dentistry

ทด – PD    หมายถึง    ทันตกรรมสำหรับเด็ก – Pediatric Dentistry

ทป – PT     หมายถึง    ทันตกรรมประดิษฐ์ – Prosthodontics

ทพ – HD    หมายถึง    ทันตกรรมโรงพยาบาล – Hospital Dentistry

ทห – OP    หมายถึง    ทันตกรรมหัตถการ – Operative Dentistry

พย – PA    หมายถึง    ทันตพยาธิวิทยา – Oral Pathology

ภส – PM    หมายถึง    เภสัชวิทยา – Pharmcology

รบ – GN    หมายถึง    วิทยาระบบบดเคี้ยว – Gnathology

รส – RD    หมายถึง    รังสีวิทยา – Radiology

วป – MD    หมายถึง    เวชศาสตร์ช่องปาก – Oral Medicine

ศศ – SU    หมายถึง    ศัลยศาสตร์ – Oral  Surgery

สร – PS     หมายถึง    สรีรวิทยา – Physiology

คณะศิลปศาสตร์

ภอ : EN     หมายถึง    ภาษาอังกฤษ – English

ภท : TH     หมายถึง    ภาษาไทย – Thai

๑.๔.๒ ตัวเลข ๓ ตัว

ตัวเลขหลักแรก   หมายถึง   ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน

ตัวเลขหลักที่ ๒   หมายถึง   วิชาบังคับหรือวิชาเลือกที่นักศึกษาจะต้องเรียน ได้แก่

เลข ๓     แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑

เลข ๔     แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่  ๒

เลข ๕     แทน วิชาบังคับเรียนทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒

เลข ๖     แทน วิชาเลือก

ตัวเลขหลักที่ ๓  หมายถึง    เลขลำดับวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

ตัวอย่าง ทพกย ๒๓๑    รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ลำดับวิชาที่ ๑ ในภาคการศึกษานี้ ของภาควิชา

ทพคร ๔๔๑     รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของโครงการสอนร่วม
ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ลำดับวิชาที่ ๑ ในภาคการศึกษานี้ ของโครงการสอนร่วม

หมายเหตุ การกำหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดูราย ละเอียดจากคณะ      ดังกล่าว

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ภาคการศึกษา ที่ ๒ ตลอดภาค การศึกษา
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕)
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓(๒-๒-๕)
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖)
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑(๐-๓-๑)
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒(๒-๐-๔)
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๖ ๓(๒-๒-๕)
วิชาเลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี ๑-๓ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต ๑๘(๑๓-๑๒-๓๑ )
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔)
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑(๐-๓-๑)
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓(๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓(๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔-๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๖ ๓(๒-๒-๕)
วิชาเลือกจากหมวดวิชาเลือกเสรี ๑-๓ หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต ๒๐(๑๗-๙-๓๙)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓)
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๓(๑-๕-๔)
ทพกย ๒๓๑ วิทยาเอมบริโอ ๑(๑-๐-๒)
ทพกย ๒๓๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๓(๒-๓-๕)
ทพกย ๒๓๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๒(๑-๓-๓)
ทพคร ๒๓๑ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๒๓๒ จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพจว ๒๓๑ หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๓(๒-๓-๕)
ทพชค ๒๓๑ ชีวเคมี ๔(๓-๓-๗)
ทพชค ๒๓๒ หลักการทางฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๒๓๑ สังคมศาสตร์ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๒๓๑ ทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๒๓๒ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๑๙(๑๔-๑๕-๓๓)
ทพกย ๒๔๑ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓)
ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๓(๒-๓-๕)
ทพคร ๒๔๑ วิทยาโรคฟันผุ ๑ ๒(๒-๐-๔)
ทพคร ๒๔๒ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๒๔๓ ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑(๐-๓-๑)
ทพจว ๒๔๑ วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม ๒(๒-๐-๔)
ทพชค ๒๔๑ พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๒๔๑ วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๒๔๒ พยาธิวิทยาทั่วไป ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๒๔๑ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพสร ๒๔๑ สรีรวิทยา ๕(๔-๓-๙)
รวมหน่วยกิต ๒๐(๑๕-๑๕-๓๕)
ทพกย ๒๕๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓)
รวมหน่วยกิต ๒(๑-๓-๓)
ทพคร ๓๓๑ การยศาสตร์ในทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๓๒ วิทยาโรคฟันผุ ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๓๓ กลไกและการจำแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพจว ๓๓๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ๓(๒-๓-๕)
ทพทป ๓๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๓๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพทห ๓๓๑ ทันตกรรมหัตถการ ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๑: พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๒ พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๓๓ ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
ทพภส ๓๓๑ หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๓๓๑ หลักมูลวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๓๓๒ ปฏิบัติการวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๓๓๑ เวชศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒(๒-๐-๔)
ทพวป ๓๓๒ หลักมูลปริทันตวิทยา ๑(๑-๐-๒)
รวมหน่วยกิต ๑๙(๑๔-๑๕-๓๓)
ทพคร ๓๔๑ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๔๒ การจัดการความเจ็บปวด ๑: การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๓๔๓ ชีวสถิติ ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๓๔๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๓๔๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๓๔๓ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๒(๒-๐-๔)
ทพทป ๓๔๔ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๓๔๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๓๔๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพพย ๓๔๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพพย ๓๔๒ พยาธิวิทยาทั่วกาย ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๓๔๑ การเขียนใบสั่งยาและการเตรียมยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๓๔๑ รังสีวิทยา ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๑ ปริทันตวิทยาเบื้องต้น ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๒ การวินิจฉัยโรคช่องปาก ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๓๔๓ เวชศาสตร์ทั่วไป ๒ ๒(๒-๐-๔)
รวมหน่วยกิต ๑๙(๑๔-๑๔-๓๓)
ทพทห ๓๕๑ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒(๐-๖-๒)
รวมหน่วยกิต ๒(๐-๖-๒)
ทพคร ๔๓๑ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๔๓๒ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
ทพทจ ๔๓๑ หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๔๓๑ การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา ๒(๒-๐-๔)
ทพทด ๔๓๑ พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก ๑(๑-๐-๒)
ทพทป ๔๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๒-๐-๔)
ทพทป ๔๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๐-๖-๒)
ทพทพ ๔๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๔๓๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพภส ๔๓๑ ยาต้านจุลชีพ ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๓๒ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ ๑(๑-๐-๒)
ทพภส ๔๓๓ ยาระงับปวดและยาที่มีผลต่อการอักเสบ ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๓๑ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นเริ่มแรก ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๓๑ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๓๒ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ ๑(๑-๐-๒)
รวมหน่วยกิต ๒๐(๑๕-๑๔-๓๕)
ทพคร ๔๔๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑)
ทพคร ๔๔๒ สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๔๔๓ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒(๒-๐-๔)
ทพทจ ๔๔๑ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๔๔๑ วิทยาการระบาด ๑(๑-๐-๒)
ทพทด ๔๔๑ การรักษาโรคช่องปากในเด็ก ๒(๒-๐-๔)
ทพทป ๔๔๑ การจัดการผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพภส ๔๔๑ เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๔๔๑ รังสีวิทยา ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๔๔๑ ศัลยปริทันต์บำบัด ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๑ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๔๔๓ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๑๗(๑๓-๑๑-๓๐)
ทพคร ๔๕๑ โครงงานวิจัย ๒(๐-๖-๒)
ทพวป ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๔๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒)
รวมหน่วยกิต ๕(๑-๑๕-๕)
ทพคร ๕๓๑ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๕๓๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๕๓๒ ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๐-๓-๑)
ทพทช ๕๓๑ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข ๒(๐-๒*-๑๐)
ทพทพ ๕๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๕๓๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๕๓๒ ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง ๑(๑-๐-๒)
ทพรส ๕๓๑ รังสีวิทยา ๓ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๕๓๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๕๓๒ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๑-๐-๒)
รวมหน่วยกิต ๑๑(๘-๓-๒*-๑๘)
ทพคร ๕๔๑ หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑(๑-๐-๒)
ทพทจ ๕๔๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๕๔๑ ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๑-๐-๒)
ทพรบ ๕๔๒ ปฏิบัติการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๐-๒-๑)
ทพศศ ๕๔๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒)
รวมหน่วยกิต ๕(๔-๒-๙)
ทพทช ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมชุมชน ๑(๐-๓-๑)
ทพทด ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพทป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพทพ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูลและการรักษาระยะแรก ๑ ๓(๐-๙-๓)
ทพทพ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การป้องกัน การเรียกกลับ และการธำรงรักษาสุขภาพช่องปาก ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๓ ๑(๐-๓-๑)
ทพทห ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑(๐-๓-๑)
ทพรส ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : รังสีวิทยา ๒(๐-๖-๒)
ทพวป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพศศ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒(๐-๖-๒)
ทพศศ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๑๘(๐-๕๔-๑๘)
ทพคร ๖๓๑ ทันตชีววัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๒ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๓ การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลในการบำบัดทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๔ กฎหมายและทันตนิติเวช ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๕ ทันตกรรมผู้สูงอายุ ๑(๑-๐-๒)
ทพคร ๖๓๖ หลักปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑(๑-๐-๒)
ทพทช ๖๓๑ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
ทพทช ๖๓๒ การบริหารคลินิกทันตกรรม ๑(๑-๐-๒)
ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพศศ ๖๓๑ ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๖๓๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๑๓(๑๐-๙-๒๓)
ทพทช ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๔(๐-๔*-๒๐)
ทพทพ ๖๔๑ การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา ๑(๑-๐-๒)
ทพวป ๖๔๑ สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒)
ทพศศ ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๗(๒-๓-๔*-๒๕)
ทพคร ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวินิจฉัยโรคช่องปากและแปลภาพรังสี ๑(๐-๓-๑)
ทพทด ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒ ๒(๐-๖-๒)
ทพทป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ ๔(๐-๑๒-๔)
ทพทพ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูล และการรักษาระยะแรก ๒ ๑(๐-๓-๑)
ทพรบ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๓ ๑(๐-๓-๑)
ทพวป ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน ๑(๐-๓-๑)
รวมหน่วยกิต ๑๑(๐-๓๓-๑๑)

หมายเหตุ ๔*  คือ  ฝึกปฏิบัติ ๔ สัปดาห์
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะในชั้นปีที่ ๖  รวม   ๒  หน่วย กิต  โดยสามารถเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือ ภาคการศึกษาที่ ๒ หรือตลอดภาคการศึกษาก็ได้

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) คำอธิบายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 101 General Education for Human Development 2(1-2-3) The meaning, significance, and relation of General Education to other      vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking;      the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events /      situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in      those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of  knowledge to solve the problems of case studies
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒-๒-๕)วิชาบังคับก่อน : -หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3(2-2-5) Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑-๒-๓) มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น   และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2(1-2-3) Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies
ทพคร ๔๓๒ ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑) หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร  เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการผู้ป่วย
DTID 432 Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels 1(0-2-1) Principle of interrelationship and communication with patients, patients’families and professional associates to improve students’ interrelationship and communication skill and attitude that enables the students to perform effectively and efficiently
ทพคร ๖๓๖ หลักปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑(๑-๐-๒) หลักการและวิธีการคิดวิเคราะห์ จัดระดับหลักฐาน และประมวลข้อสนเทศและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยังมีข้อโต้แย้ง เพื่อใช้ในการตัดสินแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์
DTID 636 Evidence-Based Practice 1(1-0-2)
ทพทช ๖๓๑ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔) หมวดศึกษาทั่วไป :  หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบการเงินและการคลังเพื่อสุขภาพ   หลักประกันสุขภาพและ การประกันสังคม การจัดทำและการบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการ   หมวดวิชาเฉพาะ :  ปัญหาทันตสาธารณสุข การวางแผนงาน การบริหารโครงการและการประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหา ทันตสาธารณสุข
DTCM 631 Dental Public Health Administration 2(2-0-4) Study the principles of dental public health administration, health economic, financing health care, health and social insurance system
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑(๑-๐-๒) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH 100 Art of Using Thai Language in Communication 1(1-0-2) Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓(๒-๒-๕) ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
AREN 103 English Level I 3(2-2-5) Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓(๒-๒-๕) คำศัพท์ สำนวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
AREN 104 English Level II 3-(2-2-5) Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓(๒-๒-๕) การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คำจำกัดความและการ จำแนก  การเขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คำเชื่อม  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ  การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ  และการทำการอนุมาน
AREN 105 English Level III 3-(2-2-5) Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion,       frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the  main idea; listening for specific details; and making inferences
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓(๒-๒-๕) บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
AREN 106 English Level IV 3-(2-2-5) Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒-๒-๕) บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
AREN 107 English Level V 3-(2-2-5) Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓(๒-๒-๕) การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที
AREN 108 English Level  VI 3-(2-2-5) Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills.
ทพคร ๔๔๑ ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑(๐-๒-๑) ศัพท์และโครงสร้างของภาษาอังกฤษที่ใช้ทางการแพทย์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนฟัง  และพูด
DTID 441 English  for Medical Personnels 1(0-2-1) Vocabulary structure and expression in English used for medical personnels.  Writing, listening and speaking skill.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
ทพคร ๔๓๑ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ๑(๑-๐-๒) ความหมาย ชนิดและเป้าหมายของการวิจัย การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโครงการวิจัย การตั้งปัญหาการวิจัย วิธีวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การประมวลผลการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย
DTID 431 Research Methodology 1(1-0-2)
ทพชค ๒๔๑ พันธุศาสตร์ขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒) หลักการเบื้องต้นของพันธุศาสตร์ และการถ่ายทอดพันธุกรรม  การแบ่งโครโมโซม และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล และที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล การเกิดรีคอมบิเนชัน คลอสโอเวอร์ และวิธีการหาตำแหน่งและระยะทางของยีน ยีนในประชากรที่สัมพันธ์กับวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับโครโมโซม ในเชิงโครงสร้างและการทำงาน  การควบคุมการแสดงออกของยีน การผ่าเหล่าในระดับโมเลกุล และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ สอบผ่านรายวิชา วทชว ๑๑๓, วทชว ๑๐๒ และ วทชว ๑๐๔
DTBC 241 Introduction to Genetics 1(1-0-2)
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔) แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์หลากหลายการอธิบายค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การนำเสนอบทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ
SCMA 181 Statistics  for  Medical  Science 2(2-0-4) Concepts and  applications  of probability  and probability distributions in various events; interpretation  of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published  research
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฏภาค  สารละลายและคอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคมี
SCCH 111 General  Chemistry 3(3-0-6) Atomic structure,   chemical bonding,   gases and the kinetic molecular theory of         gases,  phase equilibria,  solutions and colloids, chemical thermodynamics,  chemical  kinetics, ionic equilibria,  electrochemistry
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการระบุสารแอลเคน แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิปิด และกรดนิวคลิอิก
SCCH 122 Organic Chemistry 3(3-0-6) Molecular structure  and properties of organic compounds,  classification and nomenclature  of various functional groups, stereochemistry,  stereoisomers and their optical activities, synthesis,  reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic  hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines.   Molecular structure and properties of  biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and  nucleic acids.
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสำคัญ ๒(๒-๐-๔) แนวความคิดและวิธีการทางชีววิทยา     สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค  เซลล์และพลังงาน   การสื่อสารของเซลล์   หลักการสืบทอด   พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทันสมัย   เช่น รีคอมบิแนนต์ดีเอ็นเอ การบำบัดทางพันธุศาสตร์และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ   กลไกของวิวัฒนาการและวิวัฒนาการของมนุษย์  นิเวศวิทยา  ประชากร  ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก  และการอนุรักษ์
SCBI 113 Essential Biology 2(2-0-4) Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as recombinant DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution  and  human  evolution,  ecology, population, environmental  world  problems,  and conservation
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒(๒-๐-๔) กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล  คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการมองเห็น  แม่เหล็กไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน    กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน   ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 2(2-0-4) Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน
ทพชค ๒๓๒ หลักการทางฟิสิกส์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑(๑-๐-๒) หลักการทางฟิสิกส์และอุณหพลศาสตร์ระดับโมเลกุลที่นำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งหลักการและเทคนิคทางชีวเคมีที่ประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กายภาพ สอบผ่านรายวิชา วทฟส ๑๑๐, วทฟส ๑๕๓ และ วทฟส ๑๕๔
DTBC 232 Principle of Physics in Life Science 1(1-0-2) Principles of Physics and Thermodynamics for explanation of chemical phenomena of     living cells including principles of biochemical techniques for life science application
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓(๒-๒-๕) การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและไม่จำกัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
SCMA 164 Calculus  and  System  of  Ordinary  Differential  Equations 3(2-2-5) Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of calculus, techniques of integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, direction fields and phase portraits, matrix representation, stationary solutions, solutions by eigenvalue method, applications of systems of ordinary differential equations
วทคม ๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างของอะตอม  พันธะเคมี  แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่างวัฏภาค  สารละลายและคอลลอยด์  อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคมี
SCCH 111 General  Chemistry 3(3-0-6) Atomic structure,   chemical bonding,   gases and the kinetic molecular theory of         gases,  phase equilibria,  solutions and colloids, chemical thermodynamics,  chemical  kinetics, ionic equilibria,  electrochemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑(๐-๓-๑) ทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น  ได้แก่   ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสำคัญ  การเตรียมสารละลาย   การไทเทรตกรด-เบส   การใช้แบบจำลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์   สมดุลเคมี   กฎอัตราของปฏิกิริยา   ปฏิกิริยารีดอกซ์ การจำแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ  ไฮโดรคาร์บอน  อัลกอฮอล์  ฟีนอล   อัลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิก  อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา วทคม ๑๑๑  หรือ วทคม ๑๒๒
SCCH 119 Chemistry  Laboratory 1(0-3-1)
วทคม ๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง  การสังเคราะห์  ปฏิกิริยา และการระบุสารแอลเคน แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์  คีโตน  กรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  ลิปิด และกรดนิวคลิอิก
SCCH 122 Organic  Chemistry 3(3-0-6) Molecular structure  and properties of organic compounds,  classification and nomenclature  of various functional groups, stereochemistry,  stereoisomers and their optical activities, synthesis,  reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic  hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines.   Molecular structure and properties of  biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and  nucleic acids.
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑(๐-๓-๑) ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
SCBI 102 Biology  Laboratory l 1(0-3-1) Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; and behavior
วทชว ๑๐๔ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๒ ๑(๐-๓-๑) ทักษะการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์  ชีววิทยาของการเจริญ  ระบบประสาทและการควบคุมการทำงานของร่างกาย การไหลเวียนของเลือด
SCBI 104 Biology  Laboratory II 1(0-3-1) Diversity  of  plants  and  animals  including  invertebrates  and  vertebrates;  reproduction  and  development;  nervous  system  and  control  of  body  function; circulatory system
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓(๓-๐-๖) ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลำเลียง ภาวะธำรงดุล การสืบพันธุ์และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อมไร้ท่อ  การป้องกันภายใน การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลำเลียงภายใน การย่อยอาหาร การควบคุมออสโมซิสและการกำจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรู้สึก
SCBI 123 Process  of  Life 3(3-0-6) Diversity of life, life processes in plants including plant nutrition, transport, homeostasis, reproduction and development, life processes in animals including reproduction, development, endocrine regulation, internal defense, gas exchange, internal transport, digestion, osmoregulation and disposal of metabolic wastes, neural signaling, neural regulation and sensory reception.
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑(๐-๓-๑) การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกำลังศึกษา
SCPY 110 Physics Laboratory I 1(0-3-1) Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each faculty.
วทฟส ๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓(๓-๐-๖) กลศาสตร์ :   การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง , เทอร์โมไดนามิกส์ :  กฎของเทอร์โมไดนามิกส์  ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์  เอนโทรปี, แสงเชิงกายภาพ : การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง , แม่เหล็กไฟฟ้า :  กฎของเกาส์  กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี สมการของแมกเวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบ , ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์  กลศาสตร์ควอนตัม :  การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตัน สมมุติฐานของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค)  การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์  ฟังก์ชันคลื่นและความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับระบบอย่างง่าย  ฟิสิกส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม  สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ ,  ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจำลองของนิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การหลอมรวมนิวเคลียส , ฟิสิกส์ของอนุภาค : อนุภาคมูลฐาน แบบจำลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน
SCPY 154 Physics  for  Medical  Science 3(3-0-6) Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies,Thermodynamics : Laws of themodynamics, directons of thermodynamic processes, entropy.,Physicals Optics :  Diffraction, interference, polarization, Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law.,Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic momentum and relativistic energy.,Quantum mechanics : Black body radiation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding particles, Schrodinger’s equation, application of  Schrodinger’s equation to simple systems.,Atomic physics :  Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and energy level fo electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in atoms, periodic table.,Nuclear physics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion.,Particle physics : Elementary particles, models of elementary particles
กลุ่มวิชาชีพ
ทพกย ๒๓๑ วิทยาเอมบริโอ ๑(๑-๐-๒) การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิและการเจริญของตัวอ่อนตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด การเจริญของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการเจริญที่ผิดปกติโดยสังเขป
DTAN 231 Embryology 1(1-0-2) Gametogenesis, fertilization, development from fertilization to birth, development of organ systems and some congenital malformations
ทพกย ๒๓๒ มหกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๓(๒-๓-๕) โครงสร้างทั่วไปของร่างกาย กระดูก ข้อต่อ กะโหลกศีรษะ โครงสร้างของคอและใบหน้า บริเวณแอ่งขมับและแอ่งใต้ขมับ ช่องปาก ต่อมน้ำลาย จมูกและโพรงอากาศข้างจมูก เยื่อหุ้มสมองและโพรงเลือดดำ ประสาทส่วนปลายและประสาทอัตโนมัติ อวัยวะการรับรู้เฉพาะ โครงสร้างศีรษะส่วนสัมพันธ์กับการฉีดยาชาเฉพาะที่ทาง       ทันตกรรม
DTAN 232 Gross Anatomy I 3(2-3-5) General anatomical structure, anatomy of head and neck, peripheral and autonomic nervous systems, structures of head related to local anesthesia
ทพกย ๒๓๓ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๒(๑-๓-๓) ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผิว ต่อม เนื้อเยื่อยึดต่อ กระดูกอ่อน กระดูก เม็ดเลือด เนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท
DTAN 233 Microanatomy I 2(1-3-3) Microscope, light and electron microscopic structures of cell and tissue
ทพกย ๒๔๑ จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓) จุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลือง เนื้อเยื่อและอวัยวะน้ำเหลือง ผิวหนัง เยื่อบุอวัยวะในช่องปาก ข้อต่อขากรรไกร ต่อมน้ำลาย โครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
DTAN 241 Microanatomy II 2(1-3-3) Microscopic structure of blood and lymph vessels, lymphatic tissue and organ, skin, oral mucosa, salivary gland and temporomandibular joint, organs of respiratory, circulation, alimentary, urinary and reproductive systems
ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ๓(๒-๓-๕) กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทส่วนกลาง โครงสร้างภายใน ระบบหลอดเลือด วิถีน้ำไขสันหลัง และตัวอย่างพยาธิสภาพโดยสังเขป
DTAN 242 Neuroanatomy 3(2-3-5) External and internal structures of central nervous system, blood supply and cerebrospinal fluid pathway, including some pathological signs and symptoms
ทพกย ๒๕๑ มหกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๒(๑-๓-๓) โครงสร้างคอหอยและกล่องเสียง หลอดเลือด การระบายน้ำเหลือง และช่องพังผืดของศีรษะและคอ ผนังทรวงอก อวัยวะภายในช่องอก ระบบไหลเวียนโลหิต ผนังช่องท้อง อวัยวะภายในช่องท้องและเชิงกราน และโครงสร้างของแขน
DTAN 251 Gross  Anatomy II 2(1-3-3) Structures of pharynx and larynx, vascular supply, lymphatic drainage and fascial spaces of head and neck, thorax, abdomen and upper limb
ทพคร ๒๓๑ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑ ๑(๑-๐-๒) กระบวนการมาตรฐาน คุณสมบัติทางกล และทางชีวภาพของทันตวัสดุ ศึกษาถึงทันตวัสดุจำพวกโพลีเมอร์ ขี้ผึ้ง ยิปซัม อะคริลิกเรซิน และวัสดุเพื่อการบูรณะในช่องปาก ได้แก่ โลหะเจือ อมัลกัม คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ม วัสดุปิดร่องและหลุมบนฟัน ซีเมนต์ประเภทต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ทางทันตกรรมเพื่อใช้บันทึกการสบฟันและอุดคลองรากฟัน
DTID 231 Fundamental of Dental Biomaterial Science I 1(1-0-2) The course deals with standardization, physical and mechanical properties of dental materials. Basic concept of polymeric materials, wax, gypsum and all basic restorative materials such as metallic materials, amalgam, composite resin, glass-ionomer, pit and fissure sealant, cements, bite registration materials and root canal treated materials.
ทพคร ๒๓๒ จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒) ประวัติวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ และองค์กรวิชาชีพ ความหมายของจริยศาสตร์ทันตแพทย์ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเวชกรรม สิทธิผู้ป่วยและผู้บริโภค วิเคราะห์ประเด็นปัญหาจริยธรรมและการใช้เหตุผลทางจริยศาสตร์
DTID  232 Dental Ethics 1(1-0-2) Laboratory demonstration: classification of teeth, Nomenclature and terminology, structure and composition, tooth identification of deciduous and permanent dentitions; Laboratory practice: wax tooth carving of anterior permanent teeth in typodont.
ทพคร ๒๔๑ วิทยาโรคฟันผุ ๑ ๒(๒-๐-๔) สาเหตุการเกิดโรคฟันผุ  พยาธิกำเนิด  และการดำเนินของโรค  ในแง่ของลักษณะทางกายภาพ  ชีวเคมี  จุลพยาธิวิทยา  จุลชีววิทยาและอิมมูโนวิทยา สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๓๑
DTID 241 Cariology I 2(2-04) Etiology of dental caries, pathogenesis and process of the disease. The disease is approached from morphological, biochemical, histopathological, microbiological and immunological perspectives.
ทพคร ๒๔๒ หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์ ๒ ๑(๑-๐-๒) หลักการ และวัสดุเกี่ยวกับแอดฮีซีฟทางทันตกรรม วัดสุพิมพ์ปากทุกชนิดโลหะเจือทางทันตกรรม การกัดกร่อนของโลหะเจือทางทันตกรรม วัสดุทำเบ้าเพื่อหล่อ เพื่อเชื่อมสารบัดกรีเซรามิกทางทันตกรรม และวัสดุเพื่อการขัดแต่งทันตวัสดุต่าง ๆ
DTID 242 Fundamental of Dental Biomaterial Science II 1(1-0-2) Basic concepts and materials for dental adhesion, impression materials, Dental alloys and corrosion, investment, soldering materials, ceramics and, finishing and polishing materials.
ทพคร ๒๔๓ ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษา  และทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทันตวัสดุกลุ่มแอดฮีซีฟ วัสดุพิมพ์ปาก โลหะเจือทางทันตกรรม  กระบวนการมาตรฐาน และรายงานผลการศึกษาวัสดุต่าง ๆ
DTID 243 Dental Biomaterial Science Laboratory 1(0-3-1) The laboratory course containing of the study and testing the properties for better use of dental materials such as adhesive materials, impression materials, gypsum, dental alloys, wax, acrylic resin, cements and biocompatibility test.
ทพคร ๓๓๑ การยศาสตร์ในทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) การทำงานทันตกรรม โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมด้วยวิธีที่ถูกต้อง  เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  และไม่เกิดอันตรายต่อทันตแพทย์และผู้ป่วย ประกอบด้วยการจัดท่าการทำงาน      การมองภาพ การจับเครื่องมืออุดฟันและขูดหินน้ำลาย  การใช้ชุดเครื่องกรอฟันและเก้าอี้ทันตกรรม  พร้อมทั้งวิธีบำรุงรักษา สอบผ่านรายวิชา  ทพกย ๒๓๒,  ทพกย ๒๓๓,  ทพรบ ๒๓๑,  ทพรบ ๒๓๒  และ ทพรบ ๒๔๑
DTID 331 Ergonomics in Dentistry 1(1-0-2) The dental procedure by the correct method to use the instruments and equipments for the efficacy results and there are not danger to the dentist and patient. They compose the posures and position setting, view, clasp the filling and scaling instrument, use the handpiece, the dental chair. And maintenance.
ทพคร ๓๓๒ วิทยาโรคฟันผุ ๒ ๑(๑-๐-๒) การวินิจฉัยโรคฟันผุ และการป้องกันโรคฟันผุ โดยใช้ฟลูออไรด์และสารเคมี  การเกิดพฤติกรรมที่ดีและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การสอนแปรงฟัน การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ สอบผ่านรายวิชา  ทพคร ๒๔๑
DTID 332 Cariology II 1(1-0-2) Diagnosis of dental caries and caries prevention including the use of fluoride and other chemical agents, the effective behavior, modification skills such as oral hygiene instructions and diet counseling.
ทพคร ๓๓๓ กลไกและการจำแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก ๑(๑-๐-๒) ประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวด กลไกประสาทส่วนกลางและส่วนปลายของความเจ็บปวด กลไก ลักษณะอาการทางคลินิกและการวินิจฉัยความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากทั้งความเจ็บปวดเหตุจากฟันและความเจ็บปวดที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน สอบผ่านรายวิชา  ทพคร ๒๔๒
DTID 333 Orofacial Pain Mechanism and Classification 1(1-0-2)
ทพคร ๓๔๑ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ๑(๑-๐-๒) การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกรตั้งแต่ในครรภ์จนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น รวมถึงหลักการและการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย ตลอดจนความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโต: สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๓๑
DTID 341 Craniofacial Growth and Development 1(1-0-2)
ทพคร ๓๔๒ การจัดการความเจ็บปวด ๑: การทำให้ชาเฉพาะที่ในทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) เภสัชวิทยาของยาชาและส่วนประกอบอื่นๆ  หลักการเลือกใช้ยาชาชนิดต่างๆ  ได้อย่างเหมาะสม  การฉีดยาชาชนิดต่างๆ  ที่ใช้ในทางทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก  ทบทวนลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉีดยาชา  ปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นร่วมกับการฉีดยาชาและการแก้ไข  การฝึกปฏิบัติฉีดยาชาวิธีต่างๆ  ที่ใช้ในทางทันตกรรม สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
DTID 342 Pain Management I : Local Anesthesia in Dentistry 1(1-0-2)
ทพคร ๓๔๓ ชีวสถิติ ๑(๑-๐-๒) หลักการและระเบียบวิธีเชิงสถิติ การประยุกต์ชีวสถิติทางทันตกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เทคนิค  การชักตัวอย่าง  สถิติพรรณนา การอนุมานเชิงสถิติ  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล สอบผ่านรายวิชา วทคณ  ๑๘๑
DTID 343 Biostatistics 1(1-0-2) Principle and statistical methods, the applications of  biostatistics in dentistry. Topics include data collection, sampling techniques, descriptive and inferential statistics. The use of statistical computing package to prepare data for statistical analysis and data interpretation.
ทพคร ๔๔๒ สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล ๑(๑-๐-๒) สัมมนาเกี่ยวกับขบวนการอักเสบประเภทต่างๆ การหายของแผล การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และทั้งระบบทั่วร่างกาย บทบาทของระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้อง  ความจำเป็นของขบวนการอักเสบต่อการมีชีวิต ประโยชน์และโทษ  การควบคุมขบวนการอักเสบของร่างกาย  การใช้สารเคมีและยาที่มีผลต่อการอักเสบ  เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในคลินิก ทั้งในแง่ของการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโดยใช้กรณีผู้ป่วยต่างๆ สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
DTID 442 Inflammation and Wound Healing Seminar 1(1-0-2) Seminar about types of inflammation and wound healing, pathogenesis of diseases, tissue changes in inflammation and healing, signaling molecules and defense mechanism, pharmacological treatment and clinical relevancy
ทพคร ๔๔๓ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒(๒-๐-๔) การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางภาพถ่ายรังสี  การวางแผนการรักษา และวิธีการรักษาทางศัลยกรรมของถุงน้ำ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงในช่องปากและขากรรไกร โรคของต่อมน้ำลาย รวมทั้งการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ การปลูกกระดูกหรือแก้ไขการหายไปของเนื้อเยื่อที่มีสาเหตุจากเนื้องอกหรือการผ่าตัด ศึกษาถึงเนื้องอกชนิดร้ายแรงในช่องปาก ใบหน้าและลำคอ การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้รังสีรักษา เคมีบำบัด การดูแลรักษาทางทันตกรรม/ศัลยกรรมในผู้ป่วยเนื้องอกชนิดร้ายแรงทั้งก่อนและหลังทำการรักษา และผลของการรักษาต่ออวัยวะของช่องปาก และฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๓๓๑, ทพพย ๓๓๒,ทพพย ๓๓๓, และ ทพพย ๓๔๑
DTID 443 Oral and Maxillofacial Lesions  II 2(2-04)
ทพคร ๔๕๑ โครงงานวิจัย ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติการวิจัยตามโครงการวิจัยที่ได้รับ โดยใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล ประมวลผลการวิจัย เขียนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลการวิจัย ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพคร ๔๓๑
DTID 451 Research Project 2(0-6-2)
ทพคร ๕๓๑ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒) ประชุมกรณีผู้ป่วยที่มีรอยโรคช่องปาก กระดูกใบหน้าและขากรรไกร โดยศึกษาวิเคราะห์ จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับลักษณะทางพยาธิวิทยา และ/หรือจุลพยาธิ และอภิปรายถึงสาเหตุ การดำเนินโรค และแนวทางการรักษา รวมทั้งผลการรักษาและการพยากรณ์โรค และการสัมมนาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๔๓
DTID 531 Oral and Maxillofacial Lesions  III 1(1-0-2) Application for clinical practice, case selection and treatment planning clinical procedures, non-surgical and surgical management of procedural errors, treatment of immature and traumatized permanent teeth, restoration after endodontic treatment, healing  and evaluation of success and failure of endodontic treatment
ทพคร ๕๔๑ หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑(๑-๐-๒) ประวัติความเป็นมา และความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมรากเทียม การตรวจวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา  การผ่าตัด และงานทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม  การดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาทาง        ทันตกรรมรากเทียม รวมทั้งได้ฝึกปฎิบัติในแบบจำลองในการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์
DTID 541 Fundamental of  Dental Implantology 1(1-0-2) Fundamental and history of dental Implantology. Course titles including patient examination and alveolar ridge evaluation for pre-implant treatment planning. Options and suitable of choices for surgery and prosthetics works. Techniques in surgery and prosthetics fabrications. Patient care post-operatively and correction for complications. This course also aiming for capability to practice in model both surgical procedure and prosthetic procedures
ทพคร ๖๓๑ ทันตชีววัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑(๑-๐-๒) ทันตวัสดุใหม่ๆเพื่อใช้งานฟันเทียมบางส่วนติดแน่น ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ รวมถึงข้อพึงระวัง และการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมในทางปฏิบัติ ศึกษาถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางทันตกรรม การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตชิ้นงานทางทันตกรรม ความก้าวหน้าทางภาพถ่าย และภาพถ่ายรังสี ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิตอล ข้อดี ข้อเสีย การประยุกต์นำมาใช้ทางคลินิก
DTID 631 Dental Biomaterial Science and Technology 1(1-0-2) The current concept of all dental materials and new materials in fixed and removable partial denture, including new dental technologies such as dental CAD/CAM, digital imaging and x-ray.         The indication, contraindication and materials selection will be discussed,
ทพคร ๖๓๒ รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑(๑-๐-๒) ประชุมกรณีผู้ป่วยที่มีรอยโรคช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่ซับซ้อนและต้องการการรักษาขั้นสูง โดยศึกษาวิเคราะห์ จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับลักษณะทางพยาธิวิทยา และ/หรือจุลพยาธิ และอภิปรายถึงสาเหตุ การดำเนินโรค และแนวทางการรักษา รวมทั้งผลการรักษาและการพยากรณ์โรค และการสัมมนาวรรณกรรมในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๔๓
DTID 632 Oral and Maxillofacial Lesions  IV 1(1-0-2) Learning and practice root canal treatment with complex instruments and techniques such as rotary instrument,  management of curve canal, retreatment and management of complications in endodontics.
ทพคร ๖๓๓ การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลในการบำบัดทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) หลักการจัดการความเจ็บปวด  การจัดการความเจ็บปวดด้วยการไม่ใช้ยา และใช้ยา การใช้ยารักษาโรคลมชัก  และยารักษาความวิการของกระดูกและกล้ามเนื้อในการจัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก   การใช้ยาระงับความรู้สึกทางศัลยกรรม ยาชนิดต่างๆ ที่ใช้ทำให้ผู้ป่วยหมดสติ การให้ยาสลบทั่วร่างกาย  การประเมินผลผู้ป่วยทางทันตกรรมและศัลยกรรมก่อนและหลังการดมยาสลบ  ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้จากการให้ยาสลบ สอบผ่านรายวิชา  ทพภส ๔๓๓
DTID 633 Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice 1(1-0-2)
ทพคร ๖๓๔ กฎหมายและทันตนิติเวช ๑(๑-๐-๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สิทธิผู้ป่วย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ กระบวนการยุติธรรม นิติเวชวิทยาขั้นพื้นฐานและนิติทันตแพทยศาสตร์
DTID 634 Jurisprudence and Forensic Dentistry 1(1-0-2) Introduction to Thai legal system, licensure and the practice of dentistry, other  laws and acts pertaining to the practice of dentistry and related to health care services, Patient’s  rights, Dentist as a witness-expert testimony and Forensic dentistry
ทพคร ๖๓๕ ทันตกรรมผู้สูงอายุ ๑(๑-๐-๒) ทฤษฎีการแก่ การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพ และจิตใจ โรคที่พบบ่อยในผู้ป่วย การประเมิน การได้รับยา การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม การให้การป้องกันโรคในช่องปาก และข้อควรพิจารณาในการรักษาทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม
DTID 635 Geriatric  Dentistry 1(1-0-2) The course is focuses on theory of aging, physiological and mental status changes, pharmacological assessmet, comprehensive treatment plan including prevention of oral disease and consideration for appropriate dental treatment
ทพคร ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวินิจฉัยโรคช่องปากและแปลภาพรังสี ๑(๐-๓-๑) การฝึกซักประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิก ส่งถ่ายและถ่ายภาพรังสี ช่องปาก ใบหน้า ศีรษะและลำคอ การบันทึกบัตร การอ่านและแปลภาพรังสีเพื่อการวินิจฉัย การให้การวินิจฉัยโรคในช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกร การวางแผนการรักษา รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง สอบผ่านรายวิชา  ทพวป ๕๕๑
DTID 651 Dental Clinical Practice : Oral Diagnosis and Radiograph Interpretation 1(0-3-1) Clinical practice in history taking, clinical examination, oral and maxillofacial radiographic referral and taking, chart record, radiographic interpretation in diagnostic process, diagnosis of intraoral diseases, and abnormalities of face and jaw, treatment planning, and proper patient referral.
ทพจว ๒๓๑ หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๓(๒-๓-๕) การจัดหมวดหมู่และลักษณะพื้นฐานของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา ริกเกตเซีย คลามัยเดีย มัยโคพลาสมา แอลฟอร์มแบคทีเรีย โปรโตซัว และหนอนพยาธิ การเจริญเติบโตและ สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และการศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคในคนที่มีความสำคัญทางการแพทย์ โดยศึกษาความสามารถในการก่อโรคติดเชื้อทั้งแบบเฉพาะที่และทางระบบต่าง ๆ ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา  ทพชค ๒๓๑
DTMI 231 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students 3(2-3-5) Classification and basic characteristics of microorganisms eg. Bacteria, viruses, fungi, rickettsiae, chlamydiae, mycoplasma, L-form bacteria, protozoa and helminths, microbial growth and physiology studying pathogenic microorganisms of medical importance focusing on pathogenesis of generalized and systemic infectious diseases
ทพจว ๒๔๑ วิทยาภูมิคุ้มกันที่จำเป็นทางทันตกรรม ๒(๒-๐-๔) กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ปฏิกิริยาของร่างกายในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันผ่านทางสารน้ำ ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์ ภูมิคุ้มกันบนเยื่อเมือก ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิไวเกิน ภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเอง การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและอวัยวะ การนำความรู้ทางอิมมูนวิทยามาใช้ตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี และการประยุกต์ สอบผ่านรายวิชา  ทพชค ๒๓๑
DTMI 241 Essential Immunology in Dentistry 2(2-04) Basic knowledge about defense mechanisms of body against foreign particles, humoral immunity, cell-mediated immunity, mucosal immunity, antigen-antibody reactions, hypersensitivity reactions, autoimmune diseases, transplantation, and clinical applications in Immunology
ทพจว ๓๓๑ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ๓(๒-๓-๕) ชนิดและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ต่าง ๆ ในช่องปาก การเกิดคราบจุลินทรีย์และบทบาทในการก่อโรค การติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ การติดเชื้อในช่องปากและทางระบบที่เกิดจากจุลินทรีย์ประจำถิ่น ภูมิคุ้มกันและกลไกการป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก  การควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมและวิทยาการชีวโมเลกุลกับจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันช่องปาก สอบผ่านรายวิชา  ทพจว ๒๓๑ และ  ทพจว ๒๔๑
DTMI 331 Oral Microbiology and Immunology 3(2-3-5) Oral microflora and ecology, dental plaque formation and its pathogenesis roles, occupation related infections, oral and systemic infections caused by oral microflora, immunity and defense mechanisms against oral  infections, infection control in dentistry and molecular biological techniques in oral microbiology
ทพชค ๒๓๑ ชีวเคมี ๔(๓-๓-๗) หลักการพื้นฐานของชีวเคมี :  การศึกษาโครงสร้าง สมบัติ หน้าที่และความสำคัญของสารมหโมเลกุลของร่างกาย  ได้แก่  คาร์โบไฮเดรท  ไขมัน  โปรตีน  เอนไซม์  และ กรดนิวคลิอิก  โดยเน้นความเข้าใจในกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการเมตาลิสมกับโครงสร้างหน้าที่ของชีวโมเลกุลที่สำคัญ  ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์รวมทั้งเนื้อเยื่อช่องปากและฟัน   การทำปฏิบัติการ : การศึกษาสมบัติทางเคมี และกายภาพของชีวโมเลกุล  โดยใช้วิธีการพื้นฐานของการทำปฏิบัติการทางชีวเคมี เช่น โครมาโตกราฟฟี,  สเปคโตรโฟโตเมตรี, อิเลคโตรโฟรีซิส และปฎิกิริยาของเอนไซม์ สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๒
DTBC  231 Biochemistry 4(3-3-)7 Structures, properties, functions of macromolecules: carbohydrate, lipid, protein, enzyme  and nucleic acid. Important roles of such molecules to cells and tissues including oral tissues  and teeth
ทพทจ ๔๓๑ หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒) การสบฟันแบบปกติและผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อโครงสร้าง และการทำงานของระบบบดเคี้ยว ซึ่งนำไปสู่การสบฟันที่ผิดปกติ รวมทั้งความรู้พื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพของการเคลื่อนฟัน และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
DTOD 431 Fundamental  Orthodontics 1(1-0-2) A course containing basic knowledge of Orthodontics including normal occlusion and malocclusion, etiology and contributing factors of malocclusion, mechanism and biology of tooth movement, as well as orthodontic materials and their properties
ทพทจ ๔๔๑ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๑-๐-๒) การตรวจและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน การศึกษาข้อมูลมานุษยวิทยากับวิวัฒนาการของการวัดกะโหลกศีรษะ การกำหนดจุดสำคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศรีษะด้านข้าง เพื่อการวิเคราะห์วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๓๔๑ และ ทพทจ ๔๓๑
DTOD 441 Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics 1(1-0-2) Examination, orthodontic record, diagnosis and analysis of model and lateral cephalometric treatment planning, anchorage, anthropology and development of cephalometry
ทพทจ ๕๓๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑(๑-๐-๒) การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่การป้องกัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติในระยะแรก การรักษาเบื้องต้น เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ การออกแบบเครื่องมือชนิดให้แรงและไม่ให้แรง การเคลื่อนฟันแบบง่าย เครื่องมือไมโอฟังก์ชั่น ช่วงเวลาในการรักษา จริยธรรมและจรรยาบรรณทางทันตกรรมจัดฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๔๔๑
DTOD 531 Orthodontic Treatment 1(1-0-2) Preventive, interceptive and introductory orthodontic treatment, removable appliance design, active plate, passive plate, minor tooth movement, myofunctional appliance, timing of treatment, ethic and jurisprudence in orthodontics
ทพทจ ๕๓๒ ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน ๑(๐-๓-๑) การฝึกพิมพ์ปากและทำแบบพิมพ์ฟัน เพื่อการศึกษาทางทันตกรรมจัดฟัน ฝึกดัดลวด และทำเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ พร้อมทั้งการศึกษาการเคลื่อนที่ของฟันจากแบบจำลอง
DTOD 532 Orthodontic Laboratory 1(0-3-1) Fabrication of  dental study model, simple removable orthodontic appliances and simulation of tooth movement with removable appliances on a typodont.
ทพทจ ๕๔๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑(๑-๐-๒) การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแบบซับซ้อน เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น การพิจารณาถอนฟัน และดูแลผู้ป่วยระหว่างการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ตลอดจนการจำแนกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อภายใต้การรักษาแบบ      สหสาขาโดยคำนึงถึงข้อจำกัด และผลข้างเคียงของการจัดฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๕๓๑
DTOD 541 Orthodontic Treatment II 1(1-0-2) The study of corrective orthodontics and fixed appliance, including consideration for dental extraction and care during orthodontic treatment. Criteria for case selection and referral under multidisciplinary care, as well as limitation and complication of orthodontic treatment.
ทพทช ๒๓๑ สังคมศาสตร์ทันตแพทย์ ๑(๑-๐-๒) ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมศาสตร์และทันตแพทย์ในด้านต่างๆได้แก่ กระบวนการเข้าสู่วิชาชีพ กระบวนการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การเจ็บป่วยของผู้ป่วย ปัจจัยทางสังคมต่อปัญหาสุขภาพช่องปาก ตลอดจนการเข้ารับบริการ เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถปฏิบัติงานในสังคมและทำให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืน
DTCM 231 Dental Sociology 1(1-0-2)
ทพทช ๔๓๑ การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา ๒(๒-๐-๔) ทฤษฎีแนวความคิดของสุขภาพที่ดี ปัจจัยด้านสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของประชาชน หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านสังคม พฤติกรรมและการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ และ หลักการวางแผน/ การประเมินโครงการการส่งเสริมสุขภาพ การจัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในสถานที่และกลุ่มอายุ  ต่าง ๆ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการให้สุขศึกษา การคุ้มครองสุขภาพ สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๒๓๑
DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education 2(2-0-4) Theories of health, the social factors impact to oral health, the principles of analysis the social  promotion, behavior and the elements of management and planning / evaluation the Health promotion program, the provide the oral health program in places and age groups, the  audiovisual aids for health education, the health protection
ทพทช ๔๔๑ วิทยาการระบาด ๑(๑-๐-๒) ความรู้พื้นฐานทางวิชาระบาดวิทยามุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธีการทางระบาดวิทยาในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจัยทางทันตสาธารณสุข
DTCM 441 Epidemiolog 1(1-0-2) Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literature in dental public health.
ทพทช ๕๓๑ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข ๒(๐-๒-๑๐) ระบบสุขภาพในระดับชุมชนและดูงานการจัดบริการและการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๓๑, ทพทห ๔๔๒, ทพวป ๔๕๒ และ ทพทด ๔๔๑
DTCM 531 Study visit in Health  Delivery System 2(0-2-10) Inspection of the provincial health delivery system
ทพทช ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมชุมชน ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงเรียน โดยครอบคลุมงาน 3 ด้าน คือ การให้บริการทันกรรมป้องกัน          การให้ทันตสุขศึกษา และงานจัดสภาพสิ่งแวดล้อม สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๓๑, ทพทห ๔๔๑, ทพวป ๔๕๑ และ ทพทด ๔๔๑
DTCM 551 Dental Clinical Practice : Community Dentistry 1(0-3-1) Practice conducting a school preventive program that includes 3 aspects, preventive services, education, and school environments
ทพทช ๖๓๑@ การบริหารงานทันตสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔) หมวดศึกษาทั่วไป :  หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบการเงินและการคลังเพื่อสุขภาพ   หลักประกันสุขภาพและ การประกันสังคม การจัดทำและการบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการ ,หมวดวิชาเฉพาะ   ปัญหาทันตสาธารณสุข การวางแผนงาน การบริหารโครงการและการประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหา ทันตสาธารณสุข
DTCM 631 Dental Public Health Administration 2(2-0-4) Study the principles of dental public health administration, health economic, financing health care, health and social insurance system
ทพทช ๖๓๒ การบริหารคลินิกทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) การจัดการคลินิกทันตกรรมให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ การจัดการ บุคลากร ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย     การออกแบบคลินิกทันตกรรม   และเลือกใช้เครื่องมือและทำงานร่วมกับผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วยวิธีการทันตกรรมสี่หัตถ์
DTCM 632 Dental Office Administration 1(1-0-2) The managing dental office for safety, effective, personal  management.  The dental clinic design and select the dental equipment.  The method to work by four handed dentistry .
ทพทช ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ๔(๐-๔-๒๐) ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนในโรงพยาบาลชุมชน สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๕๓๑ และ ทพทช ๕๕๑
DTCM 641 Extern : Field Works 4(0-4-20) Externship Practice as a dentist in a District  Hospital
ทพทด ๔๓๑ พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก ๑(๑-๐-๒) พัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆ  ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย  พัฒนาการทางสมองและสติปัญญา  พัฒนาการทางสังคม  อารมณ์และบุคลิกภาพ  จิตวิทยาในเด็ก  การพัฒนาของฟันในชุดฟันน้ำนมและฟันแท้ การปรับพฤติกรรมในผู้ป่วยเด็กปกติและเด็กพิเศษ ด้วยวิธีทางจิตวิทยา  การควบคุมทางกายและการใช้ยา
DTPD  431 Child Development and Behavior Management 1(1-0-2) Studies of general growth and development in children including physical, intellectual, social, emotional , and personality development  developmental of primary , mixed, permanent dentition       psychological, physical and pharmacological behavior management in normal and special patients
ทพทด ๔๔๑ การรักษาโรคช่องปากในเด็ก ๒(๒-๐-๔) การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  และการรักษาโรคในช่องปากของผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีทาง   ทันตกรรมบูรณะ  การรักษาเนื้อเยื่อในฟัน  ศัลยกรรม การใช้เครื่องมือคงสภาพฟัน  การบำบัดฉุกเฉินและรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ  รอยโรคในช่องปากและโรคปริทันต์ในเด็ก สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๓๑
DTPD  441 Oral Disease Treatment in Children 2(2-0-4) Examination, diagnosis,  treatment plan and treatment of oral disease in child patients with restoration, pulp treatment , oral surgery.   Treatment of traumatic dental injures.    Knowing oral lesion in children  and space maintainer technique.
ทพทด ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๑ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติงานในผู้ป่วยเด็ก  ทำการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับโรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ในช่องปาก  ให้คำแนะนำในการป้องกันและปฏิบัติการป้องกันโรคและภาวะ     ผิดปกติในช่องปาก สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๔๑
DTPD  551 Dental Clinical Practice : Pediatric Dentistry I 2(0-6-2) This course is clinical practicing course, include examination diagnosis, planning and giving the available treatment and preventive for basic oral disease and malformation.
ทพทด ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ๒ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเด็กแบบพร้อมมูล  ทำการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษา รวมทั้งให้คำ แนะนำในการป้องกัน และปฏิบัติการป้องกันที่เหมาะสมกับโรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ในช่องปาก     ของผู้ป่วยแต่ละราย สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๕๑
DTPD  651 Dental Clinical Practice : Pediatric  Dentistry II 2(0-6-2) Clinical pediatric dental practices include examination, treatment plan, comprehensive dental  treatment as well as dental caries prevention that should be suited for each individual patient.
ทพทป ๓๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๑(๑-๐-๒) ความรู้ขั้นพื้นฐานของฟันเทียมติดแน่น การสบฟันขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการทำฟันเทียมติดแน่น เริ่มตั้งแต่ซักประวัติ ตรวจในช่องปาก วางแผนการรักษา ออกแบบสะพานฟัน ฟันแขวน ข้อต่อสะพานฟัน ทำฟันเทียมติดแน่นชั่วคราว  การกรอแต่งฟันหลัก การพิมพ์ปากเพื่อทำไดและแบบทำงาน บันทึกการสบฟัน การเลือกสีฟันและการยึดแบบหลักในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
DTPT 331 Fixed Prosthodontics I 1(1-0-2) Basic knowledge of fixed prosthodontics, fundamental of occlusion, procedures in construction of fixed prostheses starting from history taking, oral examination, treatment planning and restoration design, provisional restoration, abutment teeth preparation, impression making, interocclusal record, shade selection, die and working cast articulation
ทพทป ๓๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๒(๐-๖-๒) ฝึกวางแผนการรักษาด้วยฟันเทียมติดแน่น ทำฟันเทียมติดแน่นชั่วคราวบนแบบจำลอง กรอแต่งฟันหลักสำหรับครอบฟันชนิดต่างๆบนฟันพลาสติกในเดนโตฟอร์ม ทำครอบฟันโลหะเต็มซี่โดยวิธีอ้อมบนแบบจำลอง เริ่มตั้งแต่กรอแต่งฟันหลักจนถึงยึดแบบหลักกับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๔๑ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๓๑
DTPT 332 Fixed Prosthodontic Laboratory I 2(0-6-2) Practise the laboratory procedures of provisional restoration fabrication on model. Preparation of plastic teeth for various types of crown restoration.  Indirect technique fabrication of complete cast crown, starting from abutment tooth preparation to mounting the working cast on the articulator.
ทพทป ๓๔๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๑(๑-๐-๒) วิธีติดต่อสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับช่างทันตกรรม ขั้นตอนการทำครอบและสะพานฟันชนิดโลหะเต็มซี่ ชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลนและชนิดเซรามิกล้วนในห้องปฏิบัติการ วิธีลองชิ้นงานในปาก การยึดชิ้นงานกับฟันหลักและการเรียกผู้ป่วยกลับมาตรวจ การทำครอบฟันรับตะขอของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ การบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปมากและฟันที่รักษาคลองรากฟัน  การวินิจฉัยและแก้ไขความล้มเหลวที่เกิดจากการบูรณะฟันด้วยฟันเทียมติดแน่น สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๓๑
DTPT 341 Fixed Prosthodontics II 1(1-0-2) Communication between the dentist and the dental technician.  Laboratory procedures of complete cast restoration, porcelain fused to metal restoration and all-ceramic restoration, restoration try in, cementation and recall, crown for clasping, restorations of extensively damaged teeth and endodontically treated teeth.  Failure of fixed restorations
ทพทป ๓๔๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๒(๐-๖-๒) ฝึกทำครอบฟันโลหะเต็มซี่โดยวิธีอ้อมต่อจากในรายวิชา ทพทป ๓๓๒ ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่แต่งกระสวนขี้ผึ้งจนถึงขัดแต่งครอบฟัน แต่งกระสวนขี้ผึ้งสำหรับโครงโลหะของสะพานฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน  แต่งกระสวนขี้ผึ้งครอบฟันรับตะขอ และทำเดือยฟันโดยวิธีอ้อมบนแบบจำลอง สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๓๒  เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๔๑ และ ทพทห ๓๔๒
DTPT 342 Fixed Prosthodontic Laboratory II 2(0-6-2) Continue fabrication of complete cast crown by following the laboratory steps of the work in DTPT 322 course, the procedures started from waxing till finishing.  Waxing substructure of porcelain fused to metal bridge, waxing crown for clasping and fabricating cast post and core on model by indirect technique
ทพทป ๓๔๓ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๒(๒-๐-๔) พื้นฐานของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ คำนิยามที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ชนิดและลักษณะของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดและลักษณะของตะขอ การออกแบบ วิธีทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก เริ่มตั้งแต่เตรียมช่องปากจนถึงการใส่ การแก้ไข ให้ข้อแนะนำผู้ป่วยและติดตามผลภายหลังใส่ รวมทั้งการซ่อมและเสริมฐานฟันเทียมบางส่วนถอดได้
DTPT 343 Removable Prosthodontics I : Partial Dentures 2(2-0-4) Basic knowledge of removable partial denture, relevant definition, component parts and features, types and characteristic of clasps, design and fabrication of metal and acrylic resin base removable partial denture.  The procedure starts from oral diagnosis to delivery, adjustment, instruction to the patient, recall, repair and reline
ทพทป ๓๔๔ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันปลอมบางส่วน ๑(๐-๓-๑) ฝึกหัดสำรวจแบบจำลองศึกษาและวาดแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ศึกษาส่วนประกอบและการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้แบบต่าง ๆ ฝึกหัดเตรียมแอ่งรับแบบต่าง ๆ บนฟันปลาสเตอร์และฟันพลาสติกบนเดนโตฟอร์ม ฝึกหัดทำฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานเรซิน-อะคริลิกที่มีตะขอลวดดัดบนแบบจำลองโดยมีซี่ฟันเทียมชั่วคราวใส่ทันทีที่ฟันหน้า ๑ ซี่ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๔๓
DTPT 344 Removable Prosthodontics Laboratory I : Partial Denture 1(0-3-1) To practice how to survey study cast and draw design of removable partial denture, study various designs, rest seat preparation on plaster teeth and on plastic teeth.  Laboratory procedures in the construction of an acrylic partial denture with wrought wire clasp, an immediate replacement of one anterior teeth is included
ทพทป ๔๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๒-๐-๔) วิธีการตรวจวินิจฉัยสภาพช่องปากผู้ป่วยที่มีสันเหงือกไร้ฟัน การวางแผนการรักษา หลักการขั้นพื้นฐานในการทำฟันเทียมทั้งปาก การใส่ฟันเทียมให้ผู้ป่วย การแก้ไขฟันเทียมและให้ข้อแนะนำผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก ศึกษาลักษณะและวิธีทำฟันเทียมชั่วคราวใส่ทันที การซ่อม เสริมฐานและเปลี่ยนฐานฟันเทียมทั้งปาก
DTPT 431 Removable Prosthodontics II : Complete Dentures 2(2-0-4) Oral examination and diagnosis of edentulous patients to establish appropriate treatment plan.  Basic knowledge and principles of complete denture construction, delivery of complete denture, instruction to the patient and post – insertion problem including proper management.  Types and technique of immediate denture construction, complete denture repair, reline and rebase will be studied
ทพทป ๔๓๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒(๐-๖-๒) ฝึกหัดทำฟันเทียมทั้งปากแบบจำลอง เริ่มตั้งแต่ทำถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ทำฐานชั่วคราวและแท่นกัด บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรในหุ่น เรียงฟัน แต่งขี้ผึ้ง อัดอะคริลิก ปรับการสบฟัน แกะฟันเทียมออกจากแบบจำลองและขัดแต่ง ฝึกหัดซ่อมฐานฟันเทียมที่แตกหัก เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๔๓๑
DTPT 432 Removable Prosthodontics Laboratory II : Complete  Denture 2(0-6-2) Practise the laboratory procedures in complete denture construction on stone casts starting from constructing an individual tray, record bases and occlusion rims, recording the jaw relationship of the mannequin, teeth set up, waxing of completed set up, packing, selective grinding, removal of dentures from the casts and polishing. Repair of broken denture will be performed.
ทพทป ๔๔๑ การจัดการผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒) การจัดการผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล การตรวจ การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการให้การรักษา ทั้งผู้ป่วยปกติ ผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงาม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทั่วกาย การประยุกต์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไข วิธีนำเสนอรายงานผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ การสัมมนาทางทันตกรรมประดิษฐ์ สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๔๑ ทพทป ๓๔๓ และ ทพทป ๔๓๑
DTPT 441 Comprehensive Management for Prosthodontic Patients 1(1-0-2) Comprehensive management for prosthodontic patients starting from patient examination, treatment planning and treatment procedure in both normal and complicated case such as esthetic demanding case, geriatric patient, and patient with systemic disease.  Esthetics in prosthodontic treatment.  Case presentation and seminar in prosthodontics.
ทพทป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ ๓(๐-๙-๓) ฝึกปฏิบัติผู้ป่วยทันตกรรมประดิษฐ์ที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยการฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากการใส่ฟันเทียม สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒, ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑  และ ทพทป ๔๓๒
DTPT 551 Dental Clinical Practice : Prosthodontics I 3(0-9-3) Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures,  removable dental prosthesis, fixed dental prostheses.   Adjustment of the prostheses until they can be used effectively
ทพทป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ ๔(๐-๑๒-๔) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยการฟื้นฟูระบบการบดเคี้ยวด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น ให้แก่ผู้ป่วยในรายที่เหมาะสม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากการใส่ฟันเทียมนั้น จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถใส่ฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษาผู้ป่วยที่ค้างจากรายวิชา ทพทป ๕๕๑ ให้เสร็จ สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒, ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑ และ ทพทป ๔๓๒
DTPT 651 Dental Clinical Practice : Prosthodontics II 4(0-42-4) Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures,  removable dental prostheses, fixed dental prostheses.   Adjustment of the prostheses until they can be used effectively. The incompleted cases from DTPT 551 course must be continued.
ทพทพ ๔๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒) หลักการและกระบวนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลโดยให้นักศึกษาเข้าใจลำดับขั้นตอนการวางแผนการรักษาและสามารถวางแผนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ทางทันตแพทย์ อีกทั้งข้อจำกัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยแต่ละราย รวมไปถึงการจูงใจ  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และการธำรงรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
DTHD 431 Introduction to Comprehensive Dental Care 1(1-0-2) Students will be introduced to comprehensive dental care. Treatment planning will be the main focus of this course. Patients needs, medical status, socio-economic status and oral condition are important factors that will be taken into consideration in treatment planning. In addition, preventive dentistry will be incorporated into this course.
ทพทพ ๕๓๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล ๑(๑-๐-๒) การนำหลักการและกระบวนทัศน์ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลมาประยุกต์ใช้ในการรักษา และสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา และแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล สอบผ่านรายวิชา  ทพทพ ๔๓๑
DTHD 531 Comprehensive Dental Care 1(1-0-2) Students will be introduced to comprehensive dental care. Treatment planning will be the main focus of this course. Patients needs, medical status, socio-economic status and oral condition are important factors that will be taken into consideration in treatment planning. In addition, preventive dentistry will be incorporated into this course.
ทพทพ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูลและ  การรักษาระยะแรก ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกฝนทักษะในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาระยะแรกที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมทั่วไป สามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับแผนการรักษา ตลอดจนการจัดบริการทางทันตกรรมที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และผสมผสานความรู้สาขาต่างๆ ทาง                 ทันตแพทยศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม สามารถแนะนำผู้ป่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วย ให้คงสภาพที่สมบูรณ์ และป้องกันการกลับมาเป็นโรคใหม่ได้ สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๔๓๑
DTHD 551 Dental Clinical Practice : Comprehensive Treatment Planning and Initial Treatment I 1-(0-3-1) Thorough examination, proper diagnosis, treatment planning and appropriate initial treatment for dental patients will be the main focus of this course.  Students will learn to integrate basic knowledge from all dental subjects to formulate an appropriate treatment plan for each patient. Clinical practice will be involved from treatment planning, prevention, initial dental treatment until maintenance. Dentist-patient communication will also be emphasized.
ทพทพ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การป้องกัน การเรียกกลับ และการธำรงรักษาสุขภาพช่องปาก ๑(๐-๓-๑) วางแนวทางด้านทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย ติดตามผลการรักษาในกระบวนการดูแลแบบบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยที่ผ่านการรักษามาในระยะเวลาต่างๆ และได้รับการเรียกกลับมาเพื่อติดตามผล อีกทั้งจะต้องประเมินและสร้างแนวทางการธำรงรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยในระยะยาว สอบผ่านรายวิชา ทพทพ ๔๓๑
DTHD  552 Dental Clinical Practice :  Prevention, Recall and Maintenance 1-(0-3-1) This course aims to develop student’s competency related to disease preventive planning for each individual. Follow up the treatment outcomes from the process of patient comprehensive dental care. Assess the outcomes and plan a long-term maintenance program for each patient.
ทพทพ ๖๔๑ การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา ๑(๑-๐-๒) นำผลการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลมาประเมินผลได้อย่างเป็นระบบ โดยวิเคราะห์จากความ  พึงพอใจของผู้ป่วย ผลการรักษาตามแผนการรักษา วิเคราะห์ถึงผลสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล สอบผ่านรายวิชา  ทพทพ ๕๓๑
DTHD 641 Post – treatment assessment and seminar 1(1-0-2) The outcome of comprehensive dental treatment will be evaluated from every perspective,  from patient’s to dentist’s satisfaction. Students will learn to study and analyze factors involved in order to achieve successful comprehensive dental treatment.
ทพทพ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การวางแผนการรักษางานบริบาลพร้อมมูลและการรักษาระยะแรก ๒ ๑(๐-๓-๑) ประมวลความรู้หลายสาขาทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล   โดยผ่านทักษะในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาระยะแรกที่เหมาะสม ในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางทันตกรรม  สามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับแผนการรักษา ตลอดจนการจัดบริการทาง ทันตกรรมที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแผนการรักษานั้นต้องสอดคล้องกับข้อจำกัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยแต่ละราย รวมไปถึงสามารถจูงใจเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพในช่องปากของผู้ป่วย ให้คงสภาพที่สมบูรณ์ และป้องกันการกลับมาเป็นโรคใหม่ได้ สอบผ่านรายวิชา  ทพทพ ๕๕๑
DTHD 651 Dental Clinical Practice : Comprehensive Treatment Planning and Initial Treatment II 1-(0-3-1) The course will be involved in treatment planning in complicated dental cases. Students will learn how to perform thorough examination, proper diagnosis, comprehensive treatment planning and appropriate initial treatment. Not only patient’s oral condition but also patient’s socio-economic status, medical status, mental status and patient needs will be taken into consideration in order to formulate treatment plan. In addition, students will learn to motivate patients toward self-oral health care.
ทพทห ๓๓๑ ทันตกรรมหัตถการ ๑(๑-๐-๒) ความสำคัญทางคลินิกของเคลือบฟัน  เนื้อฟัน และเนื้อเยื่อในฟัน การตรวจวินิจฉัยฟันผุและการอุดฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม และวัสดุสีคล้ายฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๒๔๒
DTOP 331 Operative Dentistry 1(1-0-2) Clinical significance of enamel, dentin and pulp ; diagnosis of dental caries, instrumentation in operative dentistry and simple techniques in restoration with amalgam and tooth colored  materials
ทพทห ๓๔๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑(๑-๐-๒) ทฤษฎีรักษาคลองรากฟัน ความรู้รากฐานทางชีววิทยาที่สำคัญ ปัจจัยของความสำเร็จในการรักษา  การตรวจวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และรอบรากฟัน ขั้นตอนการรักษา ความรู้เรื่องเครื่องมือ การใช้งานและทำความสะอาด ลักษณะคลองรากฟันที่สัมพันธ์กับการรักษา หลักการหาและการเตรียมคลองรากฟันให้พร้อมอุด การเลือกใช้น้ำยาล้างและยาใส่ในคลองรากฟันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการอุดคลองรากให้แน่นสนิท และการอุดปิดชั่วคราวระหว่างรักษา สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๓๑ และ ทพรส ๓๔๑
DTOP 341 Endodontics 1(1-0-2) Biology basis in endodontic treatment. Rational and scope of endodontic treatment. Clinical diagnosis of pulp and periapical tissue. Root canal system as related to endodontic treatment. Access, irrigation, root canal  preparation, antibacterial medication and root canal  compaction : techniques and instruments
ทพทห ๓๔๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติรักษาคลองรากฟัน ศึกษาลักษณะฟันธรรมชาติรากเดียวและหลายรากที่สัมพันธ์กับการรักษาคลองรากฟัน ฝึกเปิดทางเข้าหาคลองรากฟันในฟันรากเดียวและหลายราก เตรียมคลองรากฟันในฟันรากเดียว ให้ได้รูปร่างพร้อมอุด และการอุดคลองรากฟันในฟันรากเด เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา  ทพทห ๓๔๑
DTOP 342 Endodontic Laboratory I 1-(0-3-1) Endodontic practice in extracted human teeth : access opening in single – rooted and multi-rooted teeth : mechanical instrumentation and root canal compaction in single – rooted teeth
ทพทห ๓๕๑ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติการอุดฟันขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการด้วยอมัลกัม และวัสดุสีคล้ายฟัน ฝึกหัดการกรอฟันด้วยหัวกรอความเร็วสูงและเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการอุดฟันในผู้ป่วย เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา  ทพทห ๓๓๑
DTOP 351 Operative Dentistry  Laboratory 2(0-6-2) The laboratory practice in simple restorations with amalgam  and tooth colored materials; practice in preparing  tooth with aerator bur and  provide student with the knowledge and skills necessary for entry into the clinical phase of Operative Dentistry
ทพทห ๔๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันอย่างง่ายในโพรงฟันขนาดเล็ก ในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคฟันผุ โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม  และวัสดุสีคล้ายฟันในรายที่เหมาะสม สอบผ่านรายวิชา  ทพทห  ๓๓๑ และ ทพทห ๓๕๑
DTOP 431 Dental Clinical Practice : Operative Dentistry I 1-(0-3-1) Simple restoration in small cavity with amalgam and tooth color filling material in patient
ทพทห ๔๓๒ ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก ศึกษาลักษณะของฟันหลายรากที่สัมพันธ์กับการรักษาคลองราก การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การหาคลองรากฟัน การเตรียมและอุดคลองรากฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๔๑ และ ทพทห ๓๔๒
DTOP 432 Endodontics  Laboratory  II 1-(0-3-1) Endodontic practice in extracted multi – rooted teeth :
ทพทห ๔๔๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๒ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมหัตถการ ในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคฟันผุ โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม  และวัสดุสีคล้ายฟันในรายที่เหมาะสม เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๔๓๑
DTOP 441 Dental Clinical Practice : Operative Dentistry II 2(0-6-2) Restoration of simple cavity with amalgam and tooth color filling material in patient
ทพทห ๕๓๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง ๑(๑-๐-๒) การรักษาคลองรากฟันที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก  ได้แก่ การเลือกผู้ป่วยและวางแผนการรักษา ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในทางคลินิก การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคลองรากฟันทั้งไม่ใช้และใช้การทำศัลยกรรมร่วมด้วย การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ปลายรากฟันเจริญไม่เต็มที่ รวมถึงการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน  และการศึกษาการหาย ความสำเร็จและล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๓๒
DTOP 531 Advanced Endodontics 1(1-0-2) Application for clinical practice, case selection and treatment planning, clinical procedures, non-surgical and surgical management of procedural errors, treatment of immature and traumatized permanent teeth, restoration after endodontic treatment, healing  and evaluation of success and failure of endodontic treatment
ทพทห ๕๓๒ ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง ๑(๑-๐-๒) ความก้าวหน้าทางทันตกรรมหัตถการ  การบูรณะฟันในกรณีที่ซับซ้อน และการแก้ปัญหาทาง  ทันตกรรมหัตถการ สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๓๑ และ  ทพทห ๓๕๑
DTOP 532 Advanced Operative Dentistry 1(1-0-2) Advance in operative dentistry, complex tooth restoration and problem solving  in operative dentistry
ทพทห ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมหัตถการ ๓ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติคลินิกบูรณะฟันอย่างง่ายในโพรงฟันขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคฟันผุ โดยอุดฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม  และวัสดุสีคล้ายฟันในฟันผู้ป่วย สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๓๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมกับรายวิชาทพทห ๔๔๑
DTOP 551 Dental Clinical Practice : Operative Dentistry III 1-(0-3-1) Simple restoration  of medium and large cavities with amalgam and tooth color filling material in patient
ทพทห ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติคลินิกรักษาคลองรากฟันรากเดียวในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลเพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อปลายราก สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๓๒
DTOP 552 Dental Clinic Practice  : Endodontic Treatment I 1-(0-3-1) Clinical practice in single-rooted tooth for prevention and treatment of pulpal and periapical diseases.
ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การรักษาคลองรากฟัน ๒ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติคลินิกรักษาคลองรากฟันในฟันหลายรากในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมข้อมูล เพื่อหยุดยั้งการดำเนินของโรคเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อปลายราก สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๕๕๒
DTOP 631 Dental Clinic Practice  : Endodontic Treatment II 2(0-6-2) Clinical practice in multi-rooted tooth  for prevention and treatment of pulpal and periapical diseases.
ทพพย ๒๔๑ วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก ๑(๑-๐-๒) วิธีการเตรียมฟันเพื่อศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์  ศึกษาการเจริญและการเติบโตของฟัน โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของฟัน คือ เคลือบฟัน เนื้อฟัน เนื้อเยื่อในฟัน เนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์ ได้แก่ เหงือก เคลือบรากฟัน กระดูกเบ้าฟัน และเอ็นยึดปริทันต์
DTPA 241 Oral Histology 1(1-0-2) The study of method to prepare tooth specimen for histological study, development and   growth of teeth, structure and functions of enamel, dentin, pulp and periodontium
ทพพย ๒๔๒ พยาธิวิทยาทั่วไป ๑(๑-๐-๒) ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ ได้แก่ การตอบสนองของเซลล์ต่อการบาดเจ็บ การตายของเซลล์ การเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์ เนื้องอก การอักเสบ การหายของแผล โรคภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อทั่ว ๆ ไปและโรคติดเชื้อในช่องปากและเนื้อเยื่อข้างเคียงที่สำคัญ โรคที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพกย ๒๓๒, ทพกย ๒๓๓, ทพกย ๒๔๑ และ ทพกย ๒๕๑
DTPA 242 General Pathology 1(1-0-2) The study of an introduction to the mechanisms of disease, concerning with cell and tissue reaction. These include cell injury and cell death, disorders of cell growth, neoplasia, inflammation, wound healing, diseases of immunity, general pathology of infectious diseases and mucosal infections and genetic diseases.
ทพพย ๓๓๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๑: พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน ๑(๑-๐-๒) รอยโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดในช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้าและลำคอ อันได้แก่ เนื้องอกของเนื้อเยื่อบุของผิวหนังและเยื่อเมือก ความผิดปกติของเยื่อเมือกและผิวหนังอื่นๆ รอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งในช่องปาก เมลาโนมาและรอยโรคมีสารสีจับ เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนที่มีเซลล์ต้นกำเนิดจากชั้นมีโซเดิร์มและเซลล์นิวรัลเครส และรอยโรคที่คล้ายเนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อน รอยโรคแกรนูโลมาตัส โรคของต่อมน้ำลาย สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๑ และ ทพพย ๒๔๒
DTPA 331 Oral Pathology I : Soft Tissue Pathology 1(1-0-2) The study of soft tissue lesions in and around the mouth. These include epithelial tumors, mucocutaneous disorders, precancerous lesions, cancers, melanoma and other pigmented lesions, soft tissue tumor and tumor-like lesions of mesenchymal and neural crest cell origin, granulomatous lesions and salivary gland diseases
ทพพย ๓๓๒ พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑(๑-๐-๒) รอยโรคที่เกิดกับกระดูกขากรรไกร และเนื้อเยื่อข้างเคียงกระดูกขากรรไกร อันได้แก่ รอยโรคเกี่ยวกับการพัฒนาคลี่คลายที่ผิดปกติของฟัน โรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การอักเสบของกระดูกขากรรไกร ถุงน้ำในขากรรไกร  เนื้องอกชนิดต่างๆที่มีต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อของฟัน รอยโรคอื่นๆในกระดูกขากรรไกรที่ไม่ได้มีสาเหตุจากฟัน รอยโรคของข้อต่อขากรรไกร สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๑  และ ทพพย ๒๔๒
DTPA 332 Oral Pathology II : Lesions of Jaws 1(1-0-2) The study of lesions in the jaw bone and adjacent tissue. These include developmental disorders of the teeth and related tissues, diseases of pulp and periapical tissue, inflammatory  jaw diseases, cysts of jaws, odontogenic tumors, lesions of non-dental origin, fibro- osseous lesions and disorders of the temporomandibular joint
ทพพย ๓๓๓ ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติบรรยายลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาในห้องปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาคบรรยายเกี่ยวกับรอยโรคที่เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดในช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้า และลำคอ และรอยโรคที่เกิดกับกระดูกขากรรไกร รวมทั้งอวัยวะในกระดูกขากรรไกร สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๑ และ ทพพย ๒๔๒   เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา  ทพพย ๓๓๑ และ ทพพย ๓๓๒
DTPA 333 Oral Pathology Laboratory 1-(0-3-1) The practice of describing the histopathological features of soft tissue lesions occurring in  and around the mouth and lesions in the jaws and adjacent tissues.
ทพพย ๓๔๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๓ ๑(๑-๐-๒) เนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ  มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งปุ่มน้ำเหลือง โรคทางพันธุกรรมและเมแทบอลิซึมของขากรรไกร ตลอดจนวิธีการที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค และการทำสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับพยาธิวิทยาช่องปากที่น่าสนใจ สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๑ และ ทพพย ๒๔๒
DTPA 341 Oral Pathology III 1(1-0-2) The study of tumors of head and neck, leukemia and lymphoma, genetic and metabolic jaw diseases, immunohistochemistry and molecular biology technique for diagnosis and seminar in the field of oral pathology.
ทพพย ๓๔๒ พยาธิวิทยาทั่วกาย ๑(๑-๐-๒) คำจำกัดความ สาเหตุ พยาธิกำเนิด ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และทางจุลพยาธิวิทยา การวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณ์โรคของโรคทางระบบซึ่งได้แก่ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ เลือดและเนื้อเยื่อน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท ผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๒
DTPA 342 Systemic Pathology 1(1-0-2) Definition, etiology, pathogenesis, clinical feature, gross and histopatholoical feature, diagnosis,  treatment and prognosis of diseases of the cardiovascular system, the blood and lymphoid tissues, the respiratory system, the gastrointestinal system, the urinary tract and reproductive system, the nervous system, the skin, the musculoskeletal system and endocrine and metabolic diseases
ทพภส ๓๓๑ หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ๑(๑-๐-๒) ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ทั้งทางด้านเภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ การเรียกชื่อยา แหล่งที่มาของยา การบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา การเปลี่ยนแปลงยา และศึกษาความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา  สารที่ทำให้เกิดพิษ การรักษาและการป้องกันสารพิษโดยเน้นสารที่ใช้ทางทันตกรรม สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๔๑ และ ทพชค ๒๔๑
DTPM 331 General Principles of Pharmacology and Toxicology 1(1-0-2) Study basic pharmacology including pharmacodynamics, pharmacokinetics, nomenclature of drugs, sources of drugs, drugs administration, method of drug actions, and evaluation of drug actions, drug biotransformation, and classification of toxic agents, clinical toxicology  and approach to the poisoned patient and the safety and health administration for the dentist
ทพภส ๓๔๑ การเขียนใบสั่งยาและการเตรียมยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) ความรู้พื้นฐานทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบของสูตรยา การเตรียมยาที่ใช้ทางทันตกรรม  รูปแบบยาเตรียมชนิดต่างๆ ยาอมบ้วนปาก ยาสีฟัน ยาลดอาการเสียวฟัน วิตามิน ยาทางเลือกอื่น ๆ กฎหมายยา ส่วนประกอบของใบสั่งยา ภาษาลาติน และมาตราชั่งตวงวัดที่ใช้ในทางยา
DTPM 341 Prescription Writing and Dental Drug Preparation 1(1-0-2) Study basic knowledge of pharmacy including component of drug formula, laboratory of dental product, pharmaceutical dosage form, mouthwash, dentifrice, desensitizing agent,  vitamin, alternative medicine, legal classification of drug, drug law, component of the  prescription, latin abbreviations and system of weight and measurement.
ทพภส ๔๓๑ ยาต้านจุลชีพ ๑(๑-๐-๒) เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในช่องปากเกิดได้จากแบคทีเรีย ไวรัส และรา การเรียนรู้ทางจุลชีววิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมีของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อจะทำให้ทันตแพทย์เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์และกลไกการดื้อยาของยาต้านจุลชีพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพทั้งทางด้าน เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชวิทยาคลินิกจะช่วยทำให้ทันตแพทย์สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติยาเพื่อพิจารณาเลือกใช้ยารักษาโรคติดเชื้อได้อย่างมีเหตุผล ถูกต้องและปลอดภัยต่อการรักษาผู้ป่วย สำหรับการใช้ยาและสารต้านจุลชีพในรูปแบบอื่นเช่น การรักษาโรคติดเชื้อในคลองรากฟัน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อบนเครื่องมือจากการปฏิบัติงานทางในคลินิกทันตกรรมนั้นทันตแพทย์ต้องมีความรู้ที่จะประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สอบผ่านรายวิชา  ทพภส ๓๓๑
DTPM 431 Antimicrobial Agents 1(1-0-2) The causative micro-organisms in oral infection can be bacteria, virus and fungi. Basis knowledge  in microbiology, physiology and biochemistry of micro-organisms in oral infection help dentist in understanding the mode of action and resistance to antimicrobial agents.  Nevertheless, knowledge in pharmacology of antimicrobial agents including pharmacokinetics, pharmacodynamics, and clinical   pharmacology can implement dentist to compare drug properties and make decision in choosing the right and safe antimicrobial agents for treatment of infection.  Students shall be able to use antimicrobial agents effectively in treatment of root canal infection and cross-infection control  on instruments used in dental clinic.
ทพภส ๔๓๒ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ ๑(๑-๐-๒) ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยาระงับประสาท  ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยากล่อมประสาท ยาลดอาการซึมเศร้า ยารักษาโรคลมชัก ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ตลอดจนการใช้ยาในทางที่ผิด การใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยากระตุ้น และลดการหลั่งน้ำลาย โดยเน้นยาที่ใช้ทางทันตกรรมและยาที่มีผลกระทบต่อการรักษาทางทันตกรรม สอบผ่านรายวิชา  ทพภส ๓๓๑
DTPM 432 Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System 1(1-0-2) Study drugs acting on the central nervous system including sedative, hypnotics, anti-anxiety agents, anti-psychotics drugs, antidepressants, anti-epileptic drugs and general CNS stimulants.  Drug  addiction and drug abuse are also described. This course describes drugs acting on the autonomic nervous system, especially drugs affecting salivary glands and other drugs affecting and used in  dentistry.
ทพภส ๔๓๓ ยาระงับปวดและยาที่มีผลต่อการอักเสบ ๑(๑-๐-๒) สารที่สร้างขึ้นในร่างกายและออกฤทธิ์เฉพาะที่ เภสัชวิทยาของการอักเสบ คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา กลวิธานการออกฤทธิ์ เภสัชจนลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อันตราย และผลข้างเคียงของยาแก้ปวดชนิดโอพีออยด์ และไม่ใช่โอพีออยด์  และยาที่ทำให้เกิดการอักเสบ และยาต้านการอักเสบชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สเตียรอยด์ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ และยาพวกโปรตีโอไลติกเอ็นไซม์ สอบผ่านรายวิชา  ทพภส ๓๓๑
DTPM 433 Analgesics and Drug Affecting on Inflammation 1(1-0-2) Study autacoids and pharmacology of inflammation.  Describe pharmacological properties, mechanisms of action, pharmacodynamics, pharmacokinetics, indications, contraindications, side  effects and toxicity of opioid and non opioid analgesics, inflammatory and antiinflammatory drugs such as steroid, nonsteroidal antiinflammatory drugs, antihistamine and proteolytic enzymes.
ทพภส ๔๔๑ เภสัชวิทยาการแพทย์ ๑(๑-๐-๒) ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางระบบ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง ยาที่ใช้ในการรักษาระบบทางเดินหายใจ ยารักษาโรคในทางเดินอาหาร ยาขับปัสสาวะ ยาที่มีผลต่อการทำงานของต่อมไทยรอยด์  พาราไทรอยด์  และบัญชียาหลักแห่งชาติ สอบผ่านรายวิชา  ทพภส ๓๓๑
DTPM 441 Medical Pharmacology 1(1-0-2) This course describes the pharmacology of medications for treatment some systemic diseases. The lectures discuss medications to treat diabetes mellitus, angina pectoris, cardiac arrhythmia, congestive heart failure and hypertension. Medications that affect the respiratory system, gastrointestinal system, renal system, and thyroid and parathyroid gland functions are lectured.  Moreover, the national list of essential medicine is also described in this course
ทพรบ ๒๓๑ ทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑(๑-๐-๒) การจำแนกกลุ่มฟัน  การเรียกชื่อฟันและสัญลักษณ์แทนฟัน  จำนวน  เวลาการขึ้นและหลุด  หน้าที่  โครงสร้างและส่วนต่างๆ  ของฟัน  ขนาดและรูปร่างลักษณะของฟันแท้และฟันน้ำนมทุกซี่  การแยกลักษณะแตกต่างของฟันแท้และฟันน้ำนมแต่ละซี่  ความสัมพันธ์ของฟันในขากรรไกร  ระบบการปกป้องตนเองโดยธรรมชาติของฟัน  และการนำความรู้ทางทันตกายวิภาคศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก
DTGN 231 Dental Anatomy 1(1-0-2) Classification, naming and coding system, number, chronology of eruption and exfoliation, and function of human dentition; structures and parts of tooth; size and morphology of deciduous and permanent dentitions; tooth identification; intra-arch relationship of the dentition; natural self-protection system of human dentition; applied dental anatomy in clinical practice.
ทพรบ ๒๓๒ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกหัดการจำแนกกลุ่มฟัน  การเรียกชื่อฟันและสัญลักษณ์แทนฟันแท้และฟันน้ำนมทุกซี่  ศึกษาและฝึกหัดเรียกชื่อโครงสร้างและส่วนต่างๆ ของฟันและอวัยวะรองรับรากฟันโดยอาศัยแบบจำลอง   ฝึกหัดการแยกลักษณะแตกต่างของฟันแท้และฟันน้ำนมแต่ละซี่   ฝึกหัดแกะแต่งตัวฟันของฟันหน้าแท้บนในแบบจำลองโดยใช้ขี้ผึ้งทางทันตกรรม ให้มีรูปร่างถูกต้องตามลักษณะทันตกายวิภาคเพื่อความสวยงามและสุขภาพที่ดีของฟันและอวัยวะรองรับรากฟัน เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๓๑
DTGN 232 Dental Anatomy Laboratory I 1-(0-3-1) Laboratory demonstration: Classification of teeth, naming and coding, structure and parts of tooth and supporting structures, tooth identification of deciduous and permanent dentitions; Laboratory practice: wax carving of permanent anterior teeth in typodont.
ทพรบ ๒๔๑ ปฏิบัติการทันตกายวิภาคศาสตร์ ๒ ๑(๐-๓-๑) ฝึกหัดแกะแต่งตัวฟันของฟันหลังแท้บนและล่างในหุ่นจำลองโดยใช้ขี้ผึ้งทางทันตกรรม  ให้มีรูปร่างถูกต้องตามลักษณะทันตกายวิภาคเพื่อความสวยงามและสุขภาพที่ดีของฟันและอวัยวะรองรับรากฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๓๑ และเคยศึกษารายวิชา ทพรบ ๒๓๒
DTGN 241 Dental  Anatomy Laboratory II 1-(0-3-1) Laboratory practice : wax carving of permanent posterior teeth in typodont.
ทพรบ ๓๓๑ หลักมูลวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๑-๐-๒) นิยามและประเภทของการสบฟัน  องค์ประกอบและสรีระวิทยาของระบบบดเคี้ยว  ตำแหน่งและขอบเขตการเคลื่อนไหวของขากรรไกร  เสถียรภาพของการสบฟัน  ข้อกำหนดของรูปร่างด้านบดเคี้ยวของฟันหลัง  ปฏิกิริยาแรงบดเคี้ยวต่ออวัยวะปริทันต์  แนวคิดการสบฟัน  กลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง  การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร  และการวิเคราะห์การสบฟัน สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๓๑ ทพรบ ๒๓๒  และ ทพรบ ๒๔๑
DTGN 331 Fundamental Gnathology 1(1-0-2) Definition of masticatory system,  basic positions and movements of mandible, concept of occlusion,  occlusal stability,  periodontal reaction to physiologic force,  articulators and their use,  occlusal problems and occlusal analysis
ทพรบ ๓๓๒ ปฏิบัติการวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑) ฝึกการนำแบบหล่อยึดเข้าในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง  และฝึกหัดแต่งขี้ผึ้งในแบบหล่อเพื่อเรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของการสบฟัน  จุดที่ฟันบนและล่างสบกันในตำแหน่งศูนย์สบ  และความสัมพันธ์ของฟันบนและล่างขณะเคลื่อนขากรรไกร เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๓๓๑
DTGN 332 Gnathology Laboratory 1-(0-3-1) Mounting of casts on articulator and waxing practice to develop an understanding of occlusion and cusp placement.
ทพรบ ๕๔๑ ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๑-๐-๒) นิยามและระบาดวิทยา สาเหตุ อาการและอาการแสดง การประเมิน รวมถึงการถ่ายภาพรังสีข้อต่อขากรรไกร  การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรทั้งแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้  โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือในช่องปาก สอบผ่านรายวิชา  ทพรบ ๓๓๑
DTGN 541 Temporomandibular Disorders (TMD) 1(1-0-2) Definition, epidemiology, etiology, sign and symptoms, assessment including TMJ imaging, differential diagnosis, as well as reversible and irreversible management of temporomandibular disorders (TMD), especially use of intra-oral appliance in management of TMD
ทพรบ ๕๔๒ ปฏิบัติการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๐-๒-๑) ฝึกปฏิบัติทางคลินิกในการตรวจประเมิน  วินิจฉัยแยกโรค  ตลอดจนวิธีการจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร  การวิเคราะห์การสบฟันและแก้ไขการสบฟันในแบบหล่อ  และฝึกหัดทำเฝือกสบฟันชนิดเสถียร เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๕๔๑
DTGN 542 Temporomandibular Disorders (TMD) Laboratory 1(1-0-2) Clinical practice in assessment differential diagnosis and management of temporomandibular disorders (TMD), occlusal analysis and practice construction of stabilization splint.
ทพรบ ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติการจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว  ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร  และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก ที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๕๔๑ และ ทพรบ ๕๔๒
DTGN 651 Dental Clinical Practice  : Gnathology 1-(0-3-1) Practice initial management of temporomandibular disorders/ orofacial pain patients as part of comprehensive dental care
ทพรส ๓๔๑ รังสีวิทยา ๑ ๑(๑-๐-๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสีเอ็กซ์ ส่วนต่างๆ ของเครื่องถ่ายภาพรังสีที่ใช้ทางทันตกรรม  ปัจจัยที่มีผลต่อภาพรังสี   ส่วนประกอบพื้นฐานของฟิล์มรวมทั้งชนิดต่างๆ ของฟิล์มที่ใช้ในทางทันตกรรม   การถ่ายภาพรังสีในช่องปากด้วยวิธีเพอริอะพิคอล ไบท์วิงและออคคลูซัล   วิธีการล้างฟิล์ม ตลอดจนทำให้ฟิล์มแห้ง และการป้องกันการติดเชื้อในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๓๒  และ ทพรบ ๒๓๑
DTRD  341 Radiology I 1(1-0-2) Fundamental principles of x-radiation. Simple dental x-ray machine contruction and operation.   Factor which control x-ray image. Physical principles and applications of x-ray film. Intraoral radiographic periapical technique, bite-wing technique and occlusal technique. Darkroom and film   processing. Infection control in dental x-ray clinic
ทพรส ๔๔๑ รังสีวิทยา ๒ ๑(๑-๐-๒) หลักการแปลภาพรังสี  จุดกำหนดทางกายวิภาคของภาพรังสีในช่องปากทั้งในสภาพปกติและที่มีการเปลี่ยนแปลง  การเรียงฟิล์มชนิดถ่ายภาพรังสีในช่องปากทั้งปาก  สาเหตุและการแก้ไขสิ่งแปลกปนและข้อผิดพลาดที่เกิดในภาพรังสีในช่องปาก   ลักษณะภาพรังสีของการอักเสบบริเวณปลายรากฟันและของรอยโรคบริเวณปลายรากฟันและโรคปริทันต์   ศึกษาวิธีการถ่ายภาพรังสีพานอรามิก ภาพรังสีเซฟาโลแกรม  รวมทั้งการแปลภาพรังสี   ผลของรังสีในทางชีววิทยาและการป้องกันอันตรายจากรังสี สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๔๑ และ ทพวป ๓๔๒
DTRD  441 Radiology II 1(1-0-2) Basic principle of radiographic interpretation. Normal anatomical landmark of teeth and jaw. Mounting film.  Pitfalls and artifacts of intraoral radiography. Periapical lesion and imflammatory   change. Radiographic  anatomical variation and differentiation interpretation. Diseases of periodontium.  Panoramic radiography and interpretation. Cephalometric radiography and interpretation. Radiation biological  effect and radiation protection.
ทพรส ๕๓๑ รังสีวิทยา ๓ ๑(๑-๐-๒) การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม  การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยเด็กและการแปลภาพรังสี  การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก   การถ่ายภาพรังสีโทโมแกรม   การถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ (CT)  การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI)  การถ่ายภาพทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ และภาพอัลตราซาวนด์   รวมทั้งการหาตำแหน่งของวัตถุใดๆ  ด้วยภาพรังสี  การพัฒนาที่ผิดปกติของฟันและกระดูกขากรรไกร   การมีแคลเซียมเกาะของฟันและเนื้อเยื่อ  การบาดเจ็บของฟัน กระดูกใบหน้าและขากรรไกร  และการประเมินผลภาพรังสี สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๔๔๑  และ ทพทด ๔๔๑
DTRD  531 Radiology III 1(1-0-2) Dental radiographs prescription and techniques. Pedodontic radiography and interpretation. Extraoral radiography, Conventional tomography, Advanced imaging techniques and imaging   modalities additional experience in advanced medical imaging procedures such as Computed  tomography in dentistry (CT), Magnetic resonance imaging (MRI), Nuclear medicine and  Ultrasound. Identification and localization. Developmental anomalies of teeth and jaw. Pathological calcification of teeth and soft tissues. Injuries of teeth and craniofacial bones. Radiographic evaluation.
ทพรส ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : รังสีวิทยา ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพรังสีในช่องปากด้วยเทคนิคเพอริอะปิคัล เทคนิคไบท์วิงและเทคนิคออกคูลซัล  ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยเด็ก  และถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากบางเทคนิค การแปลฟิล์มทั้งลักษณะที่ผิดปกติเนื่องจากเทคนิคการถ่าย และลักษณะพยาธิสภาพต่างๆ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรส ๕๓๑
DTRD  551 Dental Clinical Practice  : Radiology 2(0-6-2) A clinical course of  introral radiography periapical technique, bite-wing technique and  occlusal technque. Radiographic technique for children.  Extraoral radiography panoramic technique    and cephalometric technique. Radiographic interpretation of pitfalls and artifacts, pathology and   anomalies of teeth and jaw
ทพวป ๓๓๑ เวชศาสตร์ทั่วไป ๑ ๒(๒-๐-๔) โรคทางระบบของร่างกาย ประกอบไปด้วย โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไต โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิค ศึกษาถึงภาพรังสีปอดและทรวงอก ศึกษาประสาทวิทยาคลินิกและการวินิจฉัยโรคทางคลินิกขั้นแนะนำ โรคของระบบประสาท และกลุ่มอาการปวดศีรษะและใบหน้า
DTMD 331 General Medicine 1 2(2-0-4) Diseases of the cardiovascular, respiratory, gastrointestinal and genitourinary system, endocrine and metabolic diseases. Study lung and chest x-ray. Introduction to clinical neurology and diseases of the nervous systems, headache and orofacial pain including practice in neurological examination
ทพวป ๓๓๒ หลักมูลปริทันตวิทยา ๑(๑-๐-๒) ลักษณะทางคลินิก จุลกายวิภาคและความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะปริทันต์ บทบาทของคราบจุลินทรีย์ ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยดัดแปร และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในโรคปริทันต์ กลไกการเกิดโรคปริทันต์
DTMD 332 Fundamental Periodontology 1(1-0-2) Clinical characteristics, histology and remodeling of the periodontium, role of dental plaque, contributing factors, modifiers and host immune response in periodontal diseases, pathogenesis of periodontal diseases.
ทพวป ๓๔๑ ปริทันตวิทยาเบื้องต้น ๑(๑-๐-๒) ปริทันตวิทยาเบื้องต้น ประกอบด้วย วิธีการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน การใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดช่องปาก วิธีการขูดหินน้ำลายและการลับเครื่องมือขูดหินน้ำลายด้วยมือพร้อมฝึกปฏิบัติรวมถึงฝึกสอนการแปรงฟันและสอนใช้ไหมขัดฟันให้แก่ผู้ป่วย ฝึกขูดหินน้ำลาย ด้วยเครื่องมือ Sickle และ curette รูปแบบต่าง ๆ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๓๒
DTMD 341 Preliminary Periodontics 1(1-0-2) Didactic course of fundamental periodontics, brushing and flossing methods, oral hygiene aids, scaling with hand instrument, instrument sharpening practices. Clinical practice in oral hygiene instruction, scaling with hand instruments (sickle and curettes)
ทพวป ๓๔๒ การวินิจฉัยโรคช่องปาก ๑(๑-๐-๒) หลักการในการวินิจฉัย ประวัติผู้ป่วย การตรวจในทางคลินิก วิธีการตรวจเพิ่มเติม การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา สิ่งที่ตรวจพบและอาการแสดง การบันทึกบัตร การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างทันตแพทย์และแพทย์ ปัญหากลิ่นปาก การตรวจโรคฟันผุ โรคในโพรงประสาทฟันและเนื้อเยื่อปลายรากฟัน
DTMD 342 Oral Diagnosis 1(1-0-2) Principle in diagnosis, patient’s history, clinical examination, adjunctive diagnostic procedures, diagnosis, treatment planning, signs and symptoms, chart records, medicodental relationship, halitosis, dental caries, diseases of pulpal and periapical tissues
ทพวป ๓๔๓ เวชศาสตร์ทั่วไป ๒(๒-๐-๔) โรคติดต่อและโรคเขตร้อนที่พบได้บ่อย โรคระบบผิวหนัง โรคตับ ความผิดปกติของระบบเลือด มะเร็ง เอดส์ การติดเชื้อ การแพ้ การปลูกถ่ายอวัยวะ ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตวิทยา ภาพรังสีโรคทางระบบต่าง ๆ อาการแสดงในช่องปากของโรคทางระบบและความผิดปกติต่าง ๆ รวมทั้งภาพรังสีบริเวณใบหน้าและช่องปาก การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเหล่านี้ รวมทั้งผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และหญิงมีครรภ์
DTMD 343 General Medicine II 2(2-0-4) Study communicable and common tropical diseases, diseases of skin, liver diseases, hematological disorders, cancer, AIDS, infection, allergy, organ transplantation as well as behavioral and psychological disorders. Radiography of systemic diseases and orofacial radiographic appearances. Study oral manifestations and dental management of these disorders and systemic diseases as well as dental management of disable, child, elderly and pregnant patients.
ทพวป ๔๓๑ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นเริ่มแรก ๑(๑-๐-๒) วิธีการตรวจอวัยวะปริทันต์ การจำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และสภาพกระดูกเบ้าฟันที่ถูกทำลายจากโรคปริทันต์อักเสบ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาโรคปริทันต์ การพยากรณ์โรค และเหตุผลของการรักษาโรคปริทันต์ วิธีการขูดหินน้ำลาย และการประเมินผลการกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสภาพช่องปากของตนเองให้ปราศจากโรคปริทันต์ การรักษาฉุกเฉินทางปริทันต์ เครื่องขูดหินน้ำลาย และการเข้าเฝือกปริทันต์ สอบผ่านรายวิชา  ทพวป ๓๓๒ และ ทพวป ๓๔๑
DTMD 431 Initial Periodontal Therapy 1(1-0-2) Didactic course including periodontal examination, classification of periodontal diseases, classification of periodontal pocket and bone changes in periodontal diseases as well as diagnosis, treatment  planning and prognosis of periodontal disease, rationale of periodontal therapy, root planing, motivation the patient for plaque control by themselves, periodontal treatment of emergencies, power-driven scaler and periodontal splint.
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคในช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกกับโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคของเยื่อเมือกปกติและมีโรค รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปากชนิดต่างๆ อันได้แก่ รอยโรคที่มีลักษณะเป็นแผลและเม็ดตุ่มพอง รอยโรคที่มีลักษณะเป็นรอยแดงและรอยขาว แผลในช่องปากที่เป็นแผลเดี่ยวและแผลที่เป็นรอยแยก เยื่อเมือกที่มีสีผิดปกติ รอยโรคที่มีลักษณะเป็นรอยบุ๋ม รอยโรคที่มีทางทะลุและการระบายออกของของเหลวผ่านทางเนื้อเยื้ออ่อน รอยโรคที่มีการยื่นยาวออกจากเยื่อเมือกปกติ โรคของต่อมน้ำลาย ตลอดจนความผิดปกติที่เกิดกับลิ้น สอบผ่านรายวิชา  ทพพย ๓๔๑
DTMD 432 Oral and Maxillofacial Lesions  I 1(1-0-2) The correlation of gross structure and microstructure with clinical features of normal and abnormal mucosa.  Diseases of oral mucosa and related structure, including vesiculobullous disease, solitary red lesions, generalized red conditions and multiple ulcerations, white lesions, red and white lesions, solitary ulcers and fissures, pigmented lesions, pits, fistula and draining lesions, exophytic lesions, abnormality of tongue, and diseases of salivary gland.
ทพวป ๔๔๑ ศัลยปริทันต์บำบัด ๑(๑-๐-๒) การแก้ไขรอยโรคที่เกิดจากโรคปริทันต์อักเสบโดยการผ่าตัด เช่น การตัดและตกแต่งเหงือก การตัดรากฟันบางส่วน การปลูกกระดูก การเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงศัลยกรรมด้วยไฟฟ้า การเย็บแผลและการปิดแผลปริทันต์ การหายของแผลปริทันต์ การกรอแต่งฟันธรรมชาติในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๑
DTMD 441 Surgical Periodontal Therapy 1(1-0-2) Didactic course of surgical periodontal treatment including correction of periodontal defects for example, gingivectomy and gingivoplasty, root amputation, bone graft, guided tissue regeneration and electrosurgery. Suturing and dressings, healing of periodontal wound, coronoplasty and supportive periodontal therapy.
ทพวป ๔๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติในคลินิก ถึงวิธีการซักประวัติผู้ป่วย ตรวจช่องปาก การบันทึกบัตร การให้การวินิจฉัย การส่งถ่ายภาพรังสีปริทัศน์และอื่นๆ  การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วย สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๔๓
DTMD 451 Dental Clinical Practice : Oral Diagnosis I 1-(0-3-1) Clinical practice in history taking procedure, examination of oral cavity, dental chart    record, diagnosis and treatment planning including patient referral
ทพวป ๔๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติคลินิกปริทันตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคปริทันต์ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๓๒ และ ทพวป ๓๔๑
DTMD 452 Dental Clinical Practice : Periodontics I 2(0-6-2) Periodontal clinical practice in comprehensive patients for oral prophylaxis treatment.
ทพวป ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒ ๑(๐-๓-๑) วิธีการซักประวัติผู้ป่วย ตรวจช่องปาก ใบหน้า การบันทึกบัตร การให้การวินิจฉัย การส่งถ่ายภาพรังสีปริทัศน์และอื่นๆ การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๕๑
DTMD 551 Dental Clinical Practice : Oral Diagnosis II 1-(0-3-1) Competent clinical practice in history taking procedure, orofacial examination, dental chart record, diagnosis and treatment planning including patient referral. Experience acquisition in all procedures
ทพวป ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๒ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติคลินิกปริทันตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลเพื่อควบคุมการอักเสบ  หยุดยั้งการดำเนินของโรคปริทันต์ และป้องกันการกลับเป็นใหม่ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๑
DTMD 552 Dental Clinical Practice : Periodontics II 2(0-6-2) Periodontal clinical practice in comprehensive patients to control inflammation, progression  and to prevent recurrent of the diseases
ทพวป ๖๔๑ สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒) ประชุมปรึกษา และนำเสนอรายงานผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีโรคทางระบบ ซึ่งได้ให้ หรือติดตามการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกคือการประเมินปัญหาผู้ป่วย การตรวจร่างกายและช่องปาก การบันทึกประวัติผู้ป่วยทางการแพทย์และทางทันตกรรม การตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการและทางทันตกรรม การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษา ตลอดจนสัมมนาเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของโรคทางระบบ สาเหตุ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในช่องปาก และงานทันตกรรม รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพศศ ๖๔๑ และ  ทพทช ๖๔๑
DTMD 641 Seminar in Dental Management of Medically Compromised Patients 1(1-0-2) Case conference and case presentation of dental patients with systemic diseases emphazing on patient evaluation, physical and dental examination, medical and dental chart recording, physical and dental supplementary investigation, diagnosis and treatment planning. Seminar on pathophysiology of systemic diseases, etiologies, signs, examination, diagnosis, treatment planning and patient referral as well as patient management in emergency and normal condition
ทพวป ๖๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ปริทันตวิทยา ๓ ๑(๐-๓-๑) การเสริมความชำนาญในการปฏิบัติคลินิกปริทันตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล เพื่อควบคุมการอักเสบ หยุดยั้งการดำเนินของโรคปริทันต์ และป้องกันการกลับเป็นใหม่ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๑
DTMD 651 Dental Clinical Practice : Periodontics III 1-(0-3-1) Periodontal clinical practice enhanced skill in comprehensive patients to control inflammation, progression and to prevent recurrent of the diseases
ทพวป ๖๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : การบำบัดรักษาเบื้องต้นและฉุกเฉิน ๑(๐-๓-๑) ปฏิบัติงานโดยให้การรักษาผู้ป่วยใหม่ที่มารับการตรวจที่คลินิกตรวจพิเคราะห์ เพื่อบรรเทาอาการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบทันตแพทย์ โดยลักษณะงานคือ การแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมที่มีสาเหตุจากโรคของฟัน เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน รวมถึงอวัยวะปริทันต์ ตลอดจนอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับฟัน และยังรวมไปถึงการรักษาเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของโรคทางทันตกรรม และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้ได้รับการรักษาที่สมบูรณ์ได้ สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๕๑ และ ทพวป ๔๕๒
DTMD 652 Dental Clinical Practice : Primary and Emergency Treatment 1-(0-3-1) Clinical practice in primary and emergency treatment in order to relief of chief complaint emphasizing on emergency dental treatment of dental diseases, diseases of pulp and periapical tissue and periodontium, as well as dental trauma, prevention of progressive dental diseases, and referral for further complete treatment
ทพศศ ๔๓๑ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๑(๑-๐-๒) การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปากในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบของร่างกาย  โดยเรียนรู้ความสัมพันธ์ของโรคทางระบบและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก    เพื่อประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับชนิดของงานหัตถการ และสภาพร่างกายผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการส่งปรึกษาแพทย์ในกรณีจำเป็น เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและปัญหาฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๓๔๒ และ ทพวป ๓๔๔
DTSU 431 Dental Management in Medically Compromised Patients 1(1-0-2) The principle of dental and oral and maxillofacial treatment planning for medically compromised patients. Learning the relation of medical illness related to the treatment preparation of oral surgical treatments. Capability in evaluation and preparation for medically compromised patients before receiving dental treatments. Medical consultations and complication prevention and solution in emergencies also required to acknowledge form this course.
ทพศศ ๔๓๒ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑ ๑(๑-๐-๒) พื้นฐานศัลยศาสตร์ โดยครอบคลุมถึงหลักของศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การตรวจสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้นรวมทั้งการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนฉีดยาชาและถอนฟัน หลักของการทำให้ปลอดเชื้อ หลักการลงมีดผ่าตัด การเปิดแผ่นเนื้อเยื่อ การป้องกันเนื้อเยื่อตายฉีกขาด หรือแผลเปิดหลังจากเย็บ การหายของแผลและชนิดของแผลและการดูแลรักษาแผลทั่วไป ปัจจัยที่มีผลต่อการหายของแผล  การดูแลเนื้อเยื่อขณะผ่าตัด การป้องกันการเกิดช่องว่างระหว่างเนื้อเยื่อ การทำความสะอาดแผล หลีกการเย็บ ชนิดของไหม หลักการถอนฟันและเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการถอนฟันธรรมดา เครื่องมือที่ใช้ในการถอนฟันและผ่าตัดในช่องปากอย่างง่าย การรักษาและแนะนำผู้ป่วยหลังการถอนฟันยาที่ใช้ในการห้ามเลือด และวิธีป้องกัน การรักษาภาวะแทรกซ้อนหลังถอนฟันต่างๆ
DTSU 432 Fundamental Oral Surgery I 1(1-0-2) Basic principle in oral surgery including general basis for oral and maxillofacial surgery, physical examination and history taking for dental treatment, fundamental of sterilization and     decontamination , wound and extraction wound healing. Principle of simple tooth extraction in the     content of evaluation and diagnosis for tooth necessitated for extraction, indication and     contraindication, armamentarium of tooth extraction, techniques in simple tooth extraction, pre-operative, intraoperative and post-operative care and complications prevention and correction.
ทพศศ ๔๔๑ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑(๑-๐-๒) หลักพื้นฐานการเปิดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดในช่องปาก การเย็บบาดแผลและวัสดุที่ใช้ และ การดูแลบาดแผลหลังการผ่าตัด    การศึกษาถึงการถอนฟันชนิดยากที่ต้องมีการเปิดแผ่นเหงือกร่วมด้วย การผ่าตัดฟันคุดและฟันที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยศึกษาถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการผ่าตัด การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาวิธีการผ่าตัดในแต่ละตำแหน่ง การป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอนฟันและผ่าตัด รวมถึงการปลูกถ่ายฟันที่เป็นวิธีการบูรณะฟันที่ขาดหายไปโดยใช้ฟันของผู้ป่วยเอง
DTSU 441 Fundamental Oral Surgery II 1(1-0-2) Basic principle of flap operation for minor oral surgery including the knowledge for suture and suturing  materials. Principle of case selection, diagnosis, pre-operative and post-operative patients preparation, indication, techniques, prevention and correction of intraoperative and post-operative complications,  methods for complicated tooth extraction , surgical tooth removal , surgical removal of impaction tooth and tooth transplantation.
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) ชนิดของภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมในงานทันตกรรม กลไกและพยาธิสภาพการดำเนินของภาวะฉุกเฉินต่างๆ  หลักการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆ  เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ ในองค์ความรู้ของปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ( basic life support ) เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะหมดสติ ได้แก่ การดูแลทางเดินหายใจ  การให้ออกซิเจน  การให้สารน้ำ การให้เลือด ยาที่ใช้แก้ไขสภาวะฉุกเฉิน
DTSU 442 Emergency Medicne in Dental Practice 1(1-0-2) Definition and description for medical emergencies. Principle for medical emergency anagements including pathway and pathophysiology, prevention and correction for different types of medical emergencies. Knowledge for Basic Life Support (BLS ) also practicing in CPR in dummy. Basic knowledge in unconsciousness management include the application of oxygen, airway management, fluid and electrolyte replacement and drugs for emergency treatments
ทพศศ ๔๔๓ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่ การทำงานด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ  การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มาทำการถอนฟัน หรือผ่าตัดเล็ก การฉีดยาชาเฉพาะที่ในช่องปาก การถอนฟันอย่างง่ายและการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังถอนฟัน  การช่วยข้างเก้าอี้ในการผ่าตัดในช่องปาก การติดตามผลการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การดูแผล ล้างแผล ตัดไหม ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบัติงานศัลยกรรมช่องปากของอาจารย์ ทันตแพทย์ประจำบ้าน หรือนักศึกษาหลังปริญญา สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๓๑ และ รายวิชา ๔๓๒
DTSU 443 Dental Clinical Practice : Oral Surgery 1(0-3-1) Practice in oral surgery in clinic, sterile technique, history taking and physical examination of extracted or minor surgical patients, local anesthetic injection, simple extraction, postextraction instsruction, minor oral surgical assistance, postoperative care and follow-up such as wound cleansing, stitch removal and observation of residents and staff practice
ทพศศ ๕๓๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑(๑-๐-๒) ภาวะการติดเชื้อของช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน โดยศึกษาถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อ ทิศทางการแพร่กระจายเชื้อจากฟันเข้าสู่ช่องฝังฝืดต่างๆ  โพรงอากาศแม็กซิลลา และ การติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร  หลักการตรวจวินิจฉัย การประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อ การส่งต่อผู้ป่วยและการวางแผนการรักษา สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๓๑ และ  ทพศศ ๔๓๒
DTSU 531 Oral and Maxillofacial Surgery I 1(1-0-2) The principle of oral and maxillofacial infections : causes, pathophysiology, applied anatomy for infections from dental origin, clinical evaluation, emergencies arising from head and neck infections, surgical management and modalities for treatment protocols, hospitalized for patients necessary for resuscitation after surgery, antibiotics and their regulations of usages. Also knowing the fundamental of osseous infection : osteomyelitis, osteonecrosis and sinus infection. The course also aiming for the knowledge of oral and maxillofacial injuries : causes, applied anatomy for dentofacial injuries, emergencies in head and neck injury, treatment plans and surgical treatment for head and neck injury patients. Consultations and mass casualties. Related injuries of body parts : chest, abdominal, orthopedics injuries.
ทพศศ ๕๓๒ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๑-๐-๒) กลไกการเกิดการบาดเจ็บของศีรษะ ขากรรไกร ใบหน้าและคอ และส่วนต่างๆของร่างกายจากการกระทบกระแทก  การแบ่งชนิดของการบาดเจ็บโดยเฉพาะการแตกหักของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า หลักการตรวจวินิจฉัยและการรักษา โดยมุ่งเน้นหลักการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น รวมถึงการจัดการในผู้ป่วยอุบัติเหตุหมู่ สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๓๑ และ  ทพศศ ๔๔๑
DTSU 532 Oral and Maxillofacial Surgery II 1(1-0-2) The course also aiming for the knowledge of oral and maxillofacial injuries: causes, mechanism of fracture, diagnosis and treatment. The course also include studying of mass casualties and primary care in these injured patients. Additionally, the course introducing other related injury of body parts : chest, abdominal , orthopedics injuries.
ทพศศ ๕๔๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๑-๐-๒) การแก้ไขเนื้อเยื่อและกระดูกในช่องปากให้เหมาะสมต่อการใส่ฟันปลอม การตรวจเนื้อเยื่อและกระดูกขากรรไกรก่อนการใส่ฟัน ได้แก่ การกรอแต่งกระดูก และตกแต่งส่วนของกระดูกขากรรไกรบริเวณกระดูกรองรับฟันและปุ่มกระดูกกลางเพดาน หรือด้านข้างและด้านในของขากรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อในช่องปาก เช่น การร่นถอยร่องเหงือกเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใส่ฟันปลอม ตลอดจนวิธีการเสริมสันเหงือกให้สูงขึ้น โดยใช้กระดูกหรือวัสดุเทียม    ศึกษาถึงความพิการบริเวณใบหน้าที่เป็นมาแต่กำเนิด และเกิดขึ้นภายหลัง การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติด้วยวิธีการผ่าตัด การแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยวิธีศัลยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมประดิษฐ์
DTSU 541 Oral and Maxillofacial Surgery III 1(1-0-2) The surgical management for modification soft and hard tissue of the jaws in facilitating the prosthesis insertion including alveoloplasty after teeth extraction , osseous surgery and remodeling of exostosis, torus, tori. Soft tissue management in improving vestibular depth facilitating removable denture stability including various techniques in vestibuloplasty with / without grafting. Ridge augmentation and tissue engineering in order to create more alveolar proper for prosthesis supports. Furthermore, this course also give a basic knowledge in clinical examination, etiology and surgical management and planning  in patient with congenital anomalies and dentofacial deformities including cleft lip and palate, facial deformities.
ทพศศ ๕๕๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒(๐-๖-๒) ฝึกปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่ การทำงานด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มาทำการถอนฟัน หรือผ่าตัดเล็ก การฉีดยาชาเฉพาะที่ในช่องปาก การถอนฟันอย่างง่าย และยากมากขึ้น การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังถอนฟัน ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบัติงานศัลยกรรมช่องปากของอาจารย์ ทันตแพทย์ประจำบ้านหรือนักศึกษาหลังปริญญา การฝึกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในหุ่นจำลอง การเรียนกลุ่มย่อยและนำเสนอหัวข้อทาง สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๔๒ และ ทพศศ ๔๔๓
DTSU 551 Dental Clinical Practice : Oral and Maxillofacial Surgery 2(0-6-2) Practice in oral surgery in clinic, sterile technique, history taking and physical examination of extracted or minor surgical patients, local anesthetic injection, simple extraction and more complicated cases , postextraction instruction, observation of residents and staff practice, observation of OR case and ward round, cardiopulmonary resuscitation practice in model, group learning and presentation
ทพศศ ๕๕๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่  การช่วยข้างเก้าอี้ในการผ่าตัดในช่องปาก การผ่าตัดฟันคุดอย่างง่ายและให้คำแนะนำภายหลังการผ่าตัด การติดตามผลการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การดูแผล ล้างแผล ตัดไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟัน หรือผ่าตัดฟันคุด ศึกษาดูงานผ่าตัดใหญ่ทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟฟเชียลภายใต้การดมยาสลบและการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วย สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๔๑ และ ทพศศ ๔๔๓
DTSU 552 Dental Clinical Practice : Oral and Maxillofacial Surgery II 1-(0-3-1) Practice in oral surgery in clinic, minor oral surgery assistance, surgical removal of simple impacted teeth, postoperative instruction, postoperative care and follow-up such as wound cleansing, stitch removal, management of minor complications, observation in major oral and maxillofacial surgery under general  anesthesia and ward round.
ทพศศ ๖๓๑ ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๑-๐-๒) ระบบการทำงานในโรงพยาบาล การรับผู้ป่วยใน การเขียนใบสั่งการต่างๆ  ในโรงพยาบาลทั่วไป วิธีการส่งปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด  การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล  การกู้ชีพขั้นสูง ( advanced cardiac life support ) การทดสอบความรู้รวบยอด เกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ทุกหัวข้อ รวมทั้ง      การแนะนำนักศึกษาก่อนไปหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยทันตกรรมตามโรงพยาบาล
DTSU 631 Hospital Dentistry 1(1-0-2) To learn the system of dental treatments in hospital circumstances including connection of interdepartments in hospital flowcharts, admission of in-patient, evaluation and management for admission, admission orders, medical forms and fill-in form techniques, consultation and referral of patients , pre and post-operative care for in-patients admission, laboratory order and interpretations. This course also introducing the principle of advanced cardiac life supports. By mean of the final oral and maxillofacial course in program, comprehensive evaluation and groups seminars in the whole titles in which the students had completed in previous years also took placed in the credits to summarized the knowledge of oral and maxillofacial surgery and prepared for practicing after graduated.
ทพศศ ๖๓๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่  การถอนฟันชนิดยาก การผ่าตัดฟันคุดอย่างง่าย การให้คำแนะนำภายหลังการผ่าตัด การติดตามผลการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การดูแผล  ล้างแผล ตัดไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟัน และผ่าตัดฟันคุด การฝึกหัดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และหลอดเลือดดำ ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบัติงานศัลยกรรมช่องปากของอาจารย์ ทันตแพทย์ประจำบ้านหรือนักศึกษาหลังปริญญา ศึกษาดูงานผ่าตัดใหญ่ทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบและการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วย และเขียนรายงานผู้ป่วย สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๕๕๒
DTSU 632 Dental Clinical Practice : Oral and Maxillofacial Surgery III 1-(0-3-1) Practice in oral surgery in clinic, complicated extraction, surgical removal of simple impacted teeth, postoperative instruction, postoperative care and follow-up such as wound cleansing, stitch removal, management of minor complications, practice in IM and IV technique, observation in major oral and  maxillofacial surgery under general anesthesia, ward round and report.
ทพศศ ๖๔๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก :  ประสบการณ์ทันตกรรมโรงพยาบาล ๑(๐-๓-๑) ดูงานทันตกรรมระบบโรงพยาบาลใน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาล                    คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรียนรู้การทำทันตกรรมโรงพยาบาล ศึกษาการทำงานของแผนก หรือกลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาล การทำงานประสานระหว่างแผนกหรือกลุ่มงาน วิธีการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ การทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาผู้ป่วย ศึกษาการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโรคทางระบบ การดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วย
DTSU 641 Extern :  Experience in Hospital Dentistry 1-(0-3-1) Observation and studying in Hospital dentistry in general hospital, Faculty of medicine hospital, dentistry in hospital system, dental department working system, departments in hospital, inter-department working, dental management in medical compromised patients and in-patient cares
ทพสร ๒๔๑ สรีรวิทยา ๕(๔-๓-๙) การทำงานของเซลล์ประสาท เส้นประสาท กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบรับสัมผัสพิเศษ ซึ่งได้แก่ การมองเห็น การรับกลิ่น การรับรส การได้ยินและการทรงตัว   การทำงานของระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะและการควบคุมความเป็น กรด-ด่างของร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์
DTPS 241 Physiology 5(4-3-9) Chromosome and cell division, Mendelian and Non-Mendelian genetics, recombination, cross-over, population genetics and evolution, gene and chromosome relationship, structure and function of gene, regulation of gene expression, mutation, and DNA repair.
กลุ่มวิชาเลือก
ทพคร ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : วิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑(๐-๒-๑) การรักษาผู้ป่วยรากฟันเทียมชนิดไม่ซับซ้อน โดยสามารถตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้การรักษาหรือมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยในการให้การรักษาผู้ป่วยรากฟันเทียม สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๕๔๑
DTID 661 Dental Clinical Practice : Dental  Implantology 1(0-2-1)
ทพชค ๖๖๑ การนำเสนอรายงานวิจัย ๑(๑-๐-๒) รูปแบบของการนำเสนองานวิจัย วิธีการนำเสนอรายงานวิจัย ฝึกการนำเสนอรายงานวิจัยในที่ประชุม รวมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานวิจัย
DTBC 661 Research Report Presentation 1(1-0-2) Forms of Research dissemination Methods for research presentation Practice presentation Analysis and discussion of research paper also include
ทพชค ๖๖๒ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นแนะนำ ๑(๑-๐-๒) ส่วนประกอบและหลักการทำงานเบื้องต้นของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรมรวมถึงการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การดำรงชีวิตและการตายของเซลล์ การแปลงสัญญาณของเซลล์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศ สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๔๑
DTBC  662 Introduction to Cell and Molecular Biology 1(1-0-2) The study of principle functions of cell, gene expression and regulation of gene expression, mutation and DNA repair, cell survival and apoptosis, signal transduction, and application of bioinformatics to medical research
ทพทจ ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมจัดฟัน ๑ ๑(๐-๓-๑) ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติแบบง่ายบางชนิดด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ฝึกวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษาจากผู้ป่วยจริง และข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไปแล้ว  พร้อมทั้งเรียนรู้การช่วยงานทางทันตกรรมจัดฟันอื่น  ๆ   ตลอดจนการให้ความรู้ด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๕๔๑
DTOD 661 Dental Clinical Practice : Orthodontic Clinic I 1-(0-3-1) A continuing clinical course for undergraduate students to practice simple orthodontic treatment in mixed dentition patients or patients qualified for using removable appliances. This course provides more practicing in orthodontic diagnosis, treatment planning, and removable appliances and designed, also more skill in assistant chair of orthodontists in helping miscellaneous fixed orthodontic procedures in order that they have some knowledge in emergency treatment of orthodontic patients. The course also provides students to fabricate and promote orthodontic education to patients, parents and other by various types of information technology.
ทพทจ ๖๖๒ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ทันตกรรมจัดฟัน ๒ ๑(๐-๓-๑) ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติแบบง่ายบางชนิดด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ฝึกวิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนการรักษาจากผู้ป่วยจริง และข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไปแล้วเพิ่มเติม  พร้อมทั้งเรียนรู้การช่วยงานทางทันตกรรมจัดฟันอื่น  ๆ   ตลอดจนการทำสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วย ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๖๖๑
DTOD 662 Dental Clinical Practice : Orthodontic Clinic II 1-(0-3-1) A continuing clinical course for undergraduate students to practice simple orthodontic treatment in mixed dentition patients or patients qualified for using removable appliances. This course provides more practicing in orthodontic diagnosis, treatment planning, and removable appliances and designed, also more skill in assistant chair of orthodontists in helping miscellaneous fixed orthodontic procedures in order that they have some knowledge in emergency treatment of orthodontic patients. The course also provides students to fabricate and promote orthodontic education to patients, parents and other by various types of information technology.
ทพทด ๖๖๑ การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา ๑(๑-๐-๒) การรักษาทางทันตกรรมสำหรับเด็กภายใต้การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยารับประทานเพื่อให้เด็กสงบ และการดมยาสลบ  ในเรื่องข้อบ่งชี้ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ  ข้อควรระวัง  ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย วิธีการให้การรักษาทางทันตกรรม และการดูแลผู้ป่วยภายหลังการปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยา  สังเกตการณ์การรักษาทาง     ทันตกรรม และการสัมมนาบทความและงานวิจัยที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมเด็กโดยการใช้ยาและการเขียนรายงานผู้ป่วย สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๓๑  และ ทพทด ๔๔๑
DTPD 661 Pharmacological  Pediatric behavior Management 1(1-0-2) Indication, advantage and disadvange, dental consideration, preparation of patients dental procedure and care of patient following oral sedation and general anesthesia in child patients.       Students will have experiences in observing dental procedures under oral sedation and general        anesthesia and discussing  current articles related to pharmacological approaches in child behavior      management.
ทพทด ๖๖๒ สัมมนากรณีผู้ป่วยทันตกรรมเด็ก ๑(๑-๐-๒) การนำเสนอและอภิปรายกรณีผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาซับซ้อนทางทันต- กรรมบูรณะ และฟื้นฟูสภาพช่องปาก การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การดูแลผู้ป่วยเด็กเล็ก เด็กที่มีโรคทางระบบและกลุ่มอาการ หรือเด็กพิเศษ การปรับพฤติกรรมเพื่อการรักษาทางทันตกรรม โดยนำความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมสำหรับเด็ก มาประยุกต์ใช้ในการอภิปรายการวางแผนการรักษา การเลือกเทคนิค วิธีการรักษา และการติดตามผลที่เหมาะสมปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพ สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๕๑
DTPD 662 Seminar in Pediatric Dental Patients 1(1-0-2) Case presentation and discussion on comprehensive treatment planning, safe and effective techniques and prevention of oral diseases in pediatric dental cases with advanced restorative and dental rehabilitation needs, dento-facial traumatic injuries, infant oral care problems, medical problems, handicapped, syndromes and behavioral problems basing on current concepts in pediatric dentistry
ทพทป ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ๑(๐-๓-๑) ความสำคัญและความสัมพันธ์ของทันตแพทย์เฉพาะทางกับทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมสาขาอื่นในการรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ แนะนำและเรียนรู้การใส่ฟันเทียมแบบซับซ้อน  การฟื้นฟูสภาพช่องปาก การใส่ฟันรากเทียม  และการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร  รวมทั้งเทคโนโลยีล่าสุดในการใส่ฟัน สอบผ่านรายวิชา  ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๔๓๑, ทพทป ๔๓๓ และ ทพทป ๔๔๑
DTPT 661 Dental Clinical Practice : Advanced Clinical Prosthodontics 1-(0-3-1) Essences of prosthodontist as an oral care personnel.  Introduction to advanced prosthodontics, oral rehabilitation, oral and maxillofacial prostheses and oral implantology.  Clinical experiences in postgraduate clinics and case presentations.
ทพทพ ๖๖๑ การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป ๑(๑-๐-๒) สัมมนาการปฏิบัติงานบริการทันตกรรมในผู้ป่วย  โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการให้บริการ     ทันตกรรมแก่ผู้ป่วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกสาขาวิชา  การวางแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาที่ซับซ้อนจากสหสาขาวิชา  ความสำคัญของการรักษาในแต่ละขั้นตอนของแต่ละสหวิชา  การจัดลำดับความสำคัญของการรักษาแต่ละสาขาวิชา  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยในลักษณะองค์รวม  รวมถึงการจัดการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในกรณีที่ยังมีข้อโต้แย้งทางวิชาการจากต่างสาขาวิชา
DTHD 661 Interdisciplinary  Patient Care in General Dentistry 1(1-0-2) Seminar on comprehensive clinical practice. Emphasize on clinical skills to achieve comprehensive interdisciplinary approach, treatment planning for a patient who needs complicated interdisciplinary approach. Importance of each treatment approach and treatment sequencing.
ทพทห ๖๖๑ การบูรณะฟันที่ซับซ้อนและความสวยงามทางทันตกรรมหัตถการ ๑(๐-๓-๑) การบูรณะฟันที่ซับซ้อนด้วยเรซินคอมโพสิต การบูรณะฟันวิธีอินเลย์หรือออนเลย์ทำด้วยทองและเรซินคอมโพสิตในห้องปฏิบัติการ การฟอกสีฟันที่มีชีวิติในคลินิก : สอบผ่านรายวิชา  ทพทห   ๕๓๒
DTOP 661 Complex restorations and Esthetics in Operative Dentistry 1-(0-3-1) Laboratory practice of complex restorations with resin composite, gold and resin composite inlays/onlays, and clinical vital tooth bleaching.
ทพทห ๖๖๒ การรักษาคลองรากฟันที่ซับซ้อน ๑(๐-๓-๑) การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ซับซ้อนมากกว่าการที่ใช้ในการรักษาคลองรากฟันระดับพื้นฐาน ได้แก่ การขยายคลองรากฟันด้วยเครื่องมือชนิดที่ใช้กับหัวกรอทดรอบ การรักษาคลองรากฟันในฟันรากโค้ง การอุดคลองรากฟันวิธีต่างๆ การรื้อวัสดุอุดคลองรากฟัน และการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก สอบผ่านรายวิชา ทพทห  ๕๓๑ และ ทพทห ๕๕๒
DTOP 662 Treatment  of Complicated Endodontics 1-(0-3-1) Learning and practice root canal treatment with complex instruments and techniques such as rotary instrument, management of curved canal, retreatment and management of complications in endodontics
ทพภส ๖๖๑ เภสัชวิทยาประยุกต์สำหรับทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) ยาที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพทันตแพทย์ ความรู้ทางเภสัชวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานในปัจจุบัน ผลข้างเคียงของยาที่กระทบต่อเนื้อเยื่อในช่องปากและการใช้ยาทางทันตกรรมที่สามารถซึมผ่านเนื้อเยื่อในช่องปาก ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยประเภทต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร การสืบค้นข้อมูลที่อิงหลักฐานทางเภสัชวิทยาเพื่องานทันตกรรม  และการสัมมนายาใหม่ที่ใช้ทางทันตกรรม
DTPM 661 Applied Pharmacology for Dentistry 1(1-0-2) Review of drugs necessary in clinical dentistry, an update overview of immune pharmacology, side   effect of drugs used in oral mucosa, drugs penetration to the oral mucosa, an awareness of drug used in  elderly, pediatric, pregnancy and breast-feeding patients in dentistry, searching for the evidence-based in  pharmacology for general dental practice and seminar about novel drugs used in dentistry.
ทพภส ๖๖๒ ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) ทบทวนความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ทางทันตกรรม ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ  ยาต้านเชื้อรา  ยาต้านไวรัส ยาแก้ปวด  ยาต้านการอักเสบ ยาลดความวิตกกังวล ยาชา ยาลดอาการเสียวฟัน ยาและสารป้องกันฟันผุ และยาฉุกเฉินในทางทันตกรรมและยาฉุกเฉินในทางทันตกรรม
DTPM 662 Review of Drugs in Dentistry 1(1-0-2) Review of drugs used in clinical dentistry including antibiotics, antifungal drugs, antiviral drugs, analgesics, anti-inflammatory drugs, anti-anxiety drugs, local anesthetics, desensitizing agents,  preventive agents for dental caries and emergency drugs used for dentistry
ทพรบ ๖๖๑ การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา ๑(๐-๓-๑) ฝึกปฏิบัติการจัดการเชิงสหสาขาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร  และความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก สอบผ่านรายวิชา ๕๔๑ และ ทพรบ ๕๔๒
DTGN 661 Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders 1-(0-3-1)
ทพรส ๖๖๑ การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑(๑-๐-๒) การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคที่ช่องปากและกระดูกใบหน้าขากรรไกรจากภาพรังสีซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ รอยโรคที่เป็นเงาโปร่งรังสี รอยโรคที่มีเงาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสี และ รอยโรคที่เป็นเงาทึบรังสี
DTRD 661 Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions 1(1-0-2) This course provides the differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions based on radiographic appearances. The radiographic appearances are mainly divided into three  groups: radiolucencies, mixed radiolucent-radiopacities, and radiopacities
ทพวป ๖๖๑ ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน ๑(๑-๐-๒) สาเหตุต่าง ๆ ของการมีตัวฟันทางคลินิกสั้นกว่าปกติ ทั้งที่สัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับความกว้างชีวภาพของฟันนั้น ๆ การตรวจประเมินเพื่อเลือกวิธีแก้ไข การวางแผนการรักษา การปรึกษาทันตแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการแก้ไขโดยเน้นวิธีต่าง ๆ ทางศัลยกรรม หลักการและเหตุผลของศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟันตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ ลักษณะการหายของแผลและการแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมฝึกปฏิบัติงาน สอบผ่านรายวิชา  ทพวป ๕๔๑ และ ทพวป ๖๕๑
DTMD 661 Surgical Crown Lengthening 1(1-0-2) Study etiologic factors of short clinical crown, either correlated with or without biologic width.  Clinical evaluation for determining the correction modalities, treatment planning, interdisciplinary consultation, emphasizes surgical crown lengthening technique, rationale, instrumentation post operative care and healing, complications and management. Including clinical practice in case analysis, surgical assisting and follow up
ทพศศ ๖๖๑ ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม : ศัลยกรรมเล็กขั้นสูง ๑(๐-๓-๑) การทำการผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดฟันฝัง และการผ่าตัดเล็กในช่องปาก เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะจากการปฏิบัติตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ แก่นักศึกษาทันตแพทย์ผู้มีความสนใจ
DTSU 661 Dental Clinical Practice : Advanced Minor Surgery 1-(0-3-1) Improving and learning more skills in practicing the minor oral surgery including complex exodontias, impaction removal in more complicated classification, embedded tooth removal, preprosthetic surgery. The course also held seminar in the related titles or the contemporary topics as applicable in forthcoming graduation.
ทพสร ๖๖๑ การวิจัยทางสรีรวิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ๑(๐-๓-๑) วิธีศึกษาวิจัยของสรีรวิทยาเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อฟัน ได้แก่ การวิจัยทางการไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน  การวิจัยทางการไหลของของไหลผ่านเนื้อฟัน  การวิจัยเรื่องความเจ็บปวดที่ฟัน ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิก
DTPS 661 Research in Dental Pulp Physiology 1-(0-3-1)
หมวดวิชาเลือกเสรี
ทพคร ๑๖๑ สังคมสงเคราะห์ ๓(๐-๖-๓) ศึกษาและปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รับรู้ปัญหาทางสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีสถานะด้อยและ/หรือมีปัญหาทางสังคม การสร้างพื้นฐานของคุณธรรมในการช่วยเหลือผู้อื่น การสื่อความคิดความรู้สึกด้านจริยธรรมวิชาชีพและการปลูกฝังให้เกิดสำนึกสาธารณะ
DTID 161 Social Welfare 3(0-6-3)

การสอบวัดคุณสมบัติ

การประกันคุณภาพหลักสูตร