ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า’ Category

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร.

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
ชื่อย่อ : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : หลักสูตรนี้จะเริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร โดยตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือสังคม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีขีดความสามารถในด้านการวิเคราะห์ ค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ/หรือตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

– เป็นผู้ผ่านการคัด เลือก ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
– เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วยการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ระบบการศึกษา

๑ จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเดียวกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
๒ การคิดจำนวนหน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๓ การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๔ การฝึกงาน(ภาคฝึกงานวิชาชีพ) รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมงหรือ ๒๔๐ ชั่วโมง
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้มีค่าเท่ากับ ๐ หน่วยกิต
๒.๕ การทำโครงงาน หรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ภาษา

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตาม หลักสูตร ๔ ปีการศึกษา  โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน๘ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา   และปริญญาตรี  และประกาศหรือข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา วิไลรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
M.S.(Electrical Engineering)
๒. อาจารย์ก่อพร พันธุ์ยิ้ม* วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Eng.(Telecommunication)
๓. อาจารย์นิรุทธ์ พรมบุตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
๔. อาจารย์พงศธร เศรษฐีธร* วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
๕. อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.S.(Technical Management)

อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
๑. รองศาสตราจารย์ศุภชัย ไพบูลย์ วศ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร อ้วนอ่อน วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.Eng.(Electrical Engineering)
D.Eng.(Water Resources Eng.)
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุม)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๕. อาจารย์ชัชวาลย์ เยรบุตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๖. อาจารย์เซง เลิศมโนรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Biomedical Engineering)
Ph.D.(Biomedical Engineering)
๗. อาจารย์ธัชชะ จุลชาต วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๘. อาจารย์ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิลัย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
๙. อาจารย์พรชัย ชันยากร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Computer Engineering)
D.Eng.(Computer Engineeringin Signal Processing)
๑๐. อาจารย์สมนิดา รัตนาปนะโชติ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๑๑. อาจารย์อารณีย์ เตชะวิบูลย์วงศ์* B.S.(Electrical Engineering)
M.S.(Biomedical Engineering)
๑๒. อาจารย์ศรันย์ พัทโรดม* B.S.(Electrical Engineering)
๑๓. อาจารย์สุรโชค ธนพิทักษ์* วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
๑๔. อาจารย์กฤษฐา อัศวสกุลเกียรติ์* วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนดล ปริตรานันท์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
M.Sc.(Computation)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ B.S (Electrical Engineering)
M.S.E(Electrical Engineering)
๓. อาจารย์ทรงพล องค์วัฒนกุล วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Sc.(Computer Engineering)
Ph.D.(Electrical and Computer Eng.)
๔. อาจารย์ฆนัท พูลสวัสดิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วท.ม.(สารสนเทศ)
๕. อาจารย์สุรทศ ไตรติลานันท์* วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

* อาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ

อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ สุวรรณสุทธิ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.Eng.(Electrical Engineering)
๒. นายวุฒิชัย พึงประเสริฐ B.Sc.(Electrical Engineering)
M.Eng(Electrical Engineering)
๓. นายณัฐพรรษ์ จันทร์เจริญ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
๔. นอ.ดร.อรัญ นำผล Ph.D.(Electrical Engineering)
๕. รท.ทรงฤทธิ์ กิตติพีรชล M.S.(Electrical Engineering)
๖. ดร.อภิชัย ภัทรนันท์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
๗. Mr.Graham K. Rogers M.A.(English Literature & Writing)

หมายเหตุ  อาจารย์พิเศษท่านอื่นจะเชิญเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
จำนวนที่คาดว่าจะรับ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
จำนวนสะสม ๕๗ ๑๑๗ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๐
จำนวนที่คาดว่าจะจบ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๐

* เป็นนักศึกษาที่แยกกลุ่มจากนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน ๖๐ คน
โดยจะทำการเลือกสาขาย่อยในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุด

ใช้ห้องสมุดที่สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับค้นหาฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตำรา วารสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งฐานข้อมูล ซีดีรอม วีดีทัศน์วิชาการ และแถบบันทึกเสียง โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ๓๗๖,๙๓๐ เล่ม เป็นตำราทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาไทย ๓,๐๘๒ เล่มและภาษาอังกฤษ ๑๘,๘๑๗ เล่ม ตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย ๕,๓๐๗ เล่มและภาษาอังกฤษ ๗,๕๒๕ เล่ม วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาไทย ๒๕ รายการและภาษาอังกฤษ ๑๒๔ รายการ
และวารสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย ๑๖ รายการและภาษาอังกฤษ ๒๕ รายการ

งบประมาณ

ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีค่าใช้จ่ายรายหัว ต่อการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘(๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) เท่ากับ ๗๓,๙๙๕ บาท

หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๖ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๗ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา ๓ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ รวม ๑๐๙ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน ๒๕ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๗๘ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี รวม ๖ หน่วยกิต
การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๐ หน่วยกิต
(ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑–๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒–๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑–๒-๓)
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๙ หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒-๕)
วิชาภาษาอังกฤษหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓ (๒–๒-๕)
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒)
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ ๒ (๒-๐-๔)
สมศษ ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา-ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา-แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา-เทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๒๕ กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓)
วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑)
วศอก ๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๓ หน่วยกิตหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๓๐๖ การสนทนาระดับสูง 1 ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๓๕๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๕๑ การเขียนสรุปและการจดบันทึกย่อ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๐๑ การสนทนาระดับสูง 2 ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๒ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๓ การอ่านเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๔ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๓๒ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๖ หน่วยกิตหน่วย กิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๓-๕)
หมวดวิชาเฉพาะ รวม ๑๑๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน รวม ๒๕ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วทคม ๑๑๓ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓)
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ รวม ๗๘ หน่วยกิตหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๒๓๑ อุณหพลศาสตร์ 1 ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า ๒(๑-๓-๓)
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๒๔๒ อุปกรณ์โซลิดสเตต ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓(๒-๓-๕)
วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๙)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก รวม ๖ หน่วยกิต
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารไร้สาย ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมโทรศัพท์ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๓ การสื่อสารทางแสง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๔ การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๕ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๘ ระบบสื่อสารดาวเทียม ๓(๓-๐-๖)
สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๓ แขนกลขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓(๓-๐-๖)
วศคก ๓๖๑ อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ ๓(๒-๓-๖)
วศคก ๓๖๒ เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนำ ๓ (๒-๓-๖)
สาขาอิเล็กทรอนิกส์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๐ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๕ อิเล็กทรอนิกส์แสง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะลอก ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๗ วงจรรวมดิจิตอล ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๘ กระบวนการสร้างวงจรรวม ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๙ โฟโตนิกส์ ๓(๓-๐-๖)
สาขาไฟฟ้ากำลังหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๓ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๖ เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๓๘๒ ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน ๓(๓-๐-๖)
สาขาประมวลผลสัญญาณ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๖๐ การประมวลผลสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๒ การประมวลผลภาพดิจิตอล ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๓ เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิตอล ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๕ การควบคุมอุปกรณ์กลไฟฟ้าด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ๓(๓-๐-๖)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๘๐ ไมโครโพรเซสเซอร์ขั้นสูง ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๒ เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๔ การออกแบบอินเทอร์เนตแบบฝังตัว ๓(๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยีเสียงและภาพ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๓๓๑ การออกแบบไอซีขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๔๒๒ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓(๓-๐-๖)
วศคพ ๔๖๓ การรู้จำแบบ ๓(๓-๐-๖)
สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๙๒-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (…….) ๓ (๓-๐-๖)
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและจัดให้ เป็นวิชาเลือกเสรี และ/หรือตามที่ภาควิชากำหนด เป็นจำนวน ๖ หน่วยกิต       การฝึกงาน จำนวน ๐ หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีฐานะปีที่ ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในวิชา
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๐ (๐-๓๕-๑๐)
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง
ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาประกอบด้วยรหัส ๗ ตัว แบ่งเป็นรหัสตัวอักษร ๔ ตัวและรหัสตัวเลข ๓ ตัว
รหัสตัวอักษร
อักษรสองตัวแรก หมายถึง ชื่อย่อของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วศ หรือ EG หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
วท หรือ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
สม หรือ SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จก หรือ MG หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
วศ หรือ MS หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศศ หรือ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์อักษรสองตัวหลัง หมายถึง ชื่อย่อของภาควิชาในคณะที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ดังนี้
คร หรือ ID หมายถึง สหวิทยาการ (Interdisciplinary course)
เป็นรายวิชาที่เป็นการสอนร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาหรือไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ภาควิชาใดโดยตรง
สค หรือ SS หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
มน หรือ HU หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
ศษ หรือ ED หมายถึง ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
คณ หรือ MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คม หรือ CH หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ฟส หรือ PY หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภอ หรือ EN หมายถึง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
ภท หรือ TH หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์

ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้
คก หรือ ME หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คม หรือ CH หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ฟฟ หรือ EE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อก หรือ IE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คพ หรือ CO หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ยธ หรือ CE หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชพ หรือ BE หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

รหัสตัวเลข
ตัวเลขตัวที่หนึ่ง(หลักร้อย) แสดงชั้นปีที่เรียน
ตัวเลขตัวที่สอง(หลักสิบ) แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย
ตัวเลขตัวที่สาม(หลักหน่วย) แสดงลำดับวิชาที่จัดสอน

รหัสเลขหลักสิบ
๐ หมายถึง แขนงวิชาคณิตศาสตร์
๑ หมายถึง แขนงวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
๒ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
๓ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
๔ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๕ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
๖ หมายถึง แขนงวิชาประมวลผลสัญญาณ
๗ หมายถึง แขนงวิชาเลือก
๘ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๙ หมายถึง แขนงวิชาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
๑. มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓) มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อ การพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) ศศภอ ๑๐๔-๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๖ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๕ ๓ (๒-๒-๕) วทคม ๑๑๓ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วทคณ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์ สามัญ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕)
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรม พื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓)
วิชาเลือกหมวดศึกษา ทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)
๑ (๐-๒-๑)
รวม ๒๒ (๑๕-๑๖-๓๗) รวม ๒๐ (๑๕-๑๓-๓๕)
๒. วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วย ออกแบบสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒ (๑-๒-๓)
วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟ ฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ๒๔๒ อุปกรณ์โซลิดสเตต ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๑ (๐-๓-๑)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ๒ (๒-๐-๔) วศคก ๒๓๑ อุณหพลศาสตร์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
รวม ๒๑ (๒๐-๓-๔๑) รวม ๑๙ (๑๖-๘-๓๕)
๓. วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสาร และสายส่ง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่กระจายของ คลื่นวิทยุ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๒๔ ปฏิบัติการโทร คมนาคม ๑(๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑ (๐-๓-๑) วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบ คุม ๑ (๐-๓-๑)
วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓ (๒-๓-๕)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ
(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)
๑ (๐-๒-๑)
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า ๐ (๐-๓๕-๑๐)
รวม ๑๘ (๑๖-๕-๓๔) รวม ๑๗ (๑๔-๙-๒๕)
๔. วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔XX วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖) วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรม ไฟฟ้า ๓ (๐-๙-๓)
วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑) วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกเสรี ๓ (๓-๐-๖)
วิชาเลือกหมวดศึกษา ทั่วไป กลุ่มภาษา ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)
รวม ๑๖ (๑๕-๓-๓๑) หรือ (๑๔-๕-๓๐) รวม ๑๒ (๙-๙-๒๑)

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) คำอธิบายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒-๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์    การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหา  หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์  เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 101 General Education for Human Development 2(1-2-3) The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/ specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of  knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒–๒-๕) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  ระบบการเมืองการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสุขภาพ   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา  หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /  เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3(2-2-5) Basic principles and theory in relation to events/ situations/ major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒-๓) มนุษยภาพในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม   การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2(1-2-1) Humankind in the past, present and future; events/ situations/ problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒-๕) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication 3(2-2-5) Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒-๕) ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน
AREN 103 English Level 1 3(2-2-5) Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒-๕) คำศัพท์ สำนวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
AREN 104 English Level 2 3(2-2-5) Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒-๕) การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่    และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  คำจำกัดความและการ จำแนก  การเขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คำเชื่อม  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ    การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ  และการทำการอนุมาน
AREN 105 English Level  3 3(2-2-5) Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒-๕) บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
AREN 106 English Level 4 3(2-2-5) Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels.
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓ (๒–๒-๕) บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
AREN 107 English Level  5 3(2-2-5) Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓ (๒–๒-๕) การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที
AREN 108 English Level  6 3(2-2-5) Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills.
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
วศคร๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน  โครงสร้างองค์กร อำนาจและหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม  สมาชิกสภาวิศวกรระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้ทางด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  จรรยาบรรณ  กฎหมายและทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพ
EGID300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 1(1-0-2) Philosophy of engineering professional ; law required for engineering professional in Thailand; knowledge about the current Engineering Act ; organization , potency and duties for the Council of Engineer that responsible for engineering professional; the member of the Council of Engineer; rules and regulations relevant to engineering professional; knowledge in safety , environment, ethics, laws and engineering skills needed for the engineering professional.
สมสค๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) ทฤษฎีและแนวความคิดขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์   อุปทาน  กลไกราคา  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน และประเภทของตลาด  รายได้ประชาชาติ   การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจไทย ฯลฯ  โดยเน้นการประยุกต์    ใช้ตามสาขาการศึกษาของนักศึกษา
SHSS130 Principles of Economics 2(2-0-4) Foundation   of   economic   theory   and  concept,   i.e,   demand   and  supply,  price  mechanism    theory    of    consumer    behavior,   Theory  of  production,  costs  and   types    of    Markets,    national    income,    international    trade,   structure  of  Thai   economic  system,  etc.   Application   will   emphasize   on   the  student  is  field  of  study.
สมสค๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) ศึกษาตัวแปร และกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความรู้สึก  การรับรู้  การเรียนรู้และการขัดเกลาสังคม อารมณ์ แรงจูงใจ  ทัศนคติบุคลิกภาพ  การปรับตัว และสุขภาพจิต
SHSS140 General Psychology 2(2-0-4) This course deals with psychological variables and mental processes as the determinants of individual behavior. The psychological variables include sensation, perception, learning  and socialization, emotion, motivation, attitude, personality, adjustment and mental health
สมสค๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔) ทฤษฎีและแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้ทางสังคม การเรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ บริบททางสังคมวัฒนธรรม พฤติกรรมกลุ่ม การสื่อความเข้าใจกันในสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
SHSS142 Social Psychology 2(2-0-4) Theory and concept in social psychology, social perception, social learning, attitude, value, belief, personality, social-cultural contexts, group behavior, communication and interpersonal  relationships.
สมสค๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) มุ่งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเสนอแบบจำลองและทฤษฎีต่าง ๆ   ทางการสื่อสารเพื่อให้เกิด ความเข้าใจรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสาร และเพื่อลดความล้มเหลวในการสื่อสาร  ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสาร จึงเป็นสาระที่เพิ่มขึ้นในวิชานี้
SHSS144 Principles of Communication 2(2-0-4) This  course  is  designed  to enable students to recognize  the  necessity  and  importance  of effective communication. Various models and theories will be provided for a  comprehensive understanding of communication  process  and  its  elements. The course is also concerned with essential skills required in communication. As well as  communication  psychology  concepts,  in  order  to  minimize  some  communication  breakdown.
สมสค๑๖๐ หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔) ความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการและกระบวนการบริหารวัฒนธรรมองค์การและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม   การจัดรูปองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์  การทำงานเป็นทีมและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การเปรียบเทียบการบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ  เทคนิคการบริหาร   และการพัฒนาคุณภาพ
SHSS160 Principles of Administration 2(2-0-4) Foundation  of  administration,  concept,  theory  and  function  of  administration,  organizational  culture  and  management  excellence,  management  ethics  and  social  responsibility,  organization  design,  strategic  management,  teamwork  and  effective  team  building,  comparative  analysis  of  public  administration  and  business  administration,  management  techniques  and  quality  management.
สมสค๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔) เนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านนโยบายและการวางแผนลักษณะทั่วไปของนโยบาย การกำหนดนโยบาย  การวิเคราะห์นโยบาย  หลักการวางแผนและกระบวนการวางแผน  การวางแผน/โครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ  การวางแผนนโยบายกับการวางแผนพัฒนาประเทศการวางแผนกลยุทธ์การใช้ Logical-Framework  และการใช้เทคนิคเพื่อการวางแผน
SHSS 161 Policy and Planning 2(2-0-4) Foundation  of  Policy  and  Planning  General  Characteristics  of  Public  Policy,  Formulation,  Policy  analysis,  Principle  and  process  of  planning,  Program/Project  planning,  Policy  Formulation  in  Relation  to  national  development  plan,  Strategic  Planning  and  La  Frame  work.
สมมน๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔) วิวัฒนาการของวิจิตรศิลป์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน ยุโรปสมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม่จนถึงศิลปะยุคปัจจุบัน รวมทั้งศิลปะของไทยในแง่คุณค่าและความประณีตในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคต่าง ๆ จากวัดในประเทศไทย
SHHU103 Art Appreciation 2(2-0-4) Evolution of fine art from per-historical period to civilizations of ancient Egypt, Greek, and Roman antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Rococo, Neo-classicisn, up to the present time including traditional Thai art in Thai mural painting, styles of Buddha images and Thai architectural styles in Buddhist temples in Thailand
สมมน๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔) ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคม  ความแตกต่างระหว่างปรัชญาสังคมกับทฤษฎีการเมืองวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีปรัชญาสังคมที่มีอิทธิพลต่อความคิดปัจจัย เช่น ปรัชญา สังคมของเพลโต ปรัชญาสังคมแบบเสรีนิยม  ปรัชญาสังคมของพวกซ้ายใหม่ และปรัชญาประชาธิไตย วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดพื้นฐานในทฤษฎีต่าง ๆ เช่น เสรีภาพ สิทธิโดยธรรมชาติ  ความเป็นธรรมในสังคม  ผลประโยชน์ของประชาชน  การมีส่วนรวมในการปกครอง  ตลอดจนปัญหาในการนำทฤษฎีปรัชชาสังคมแต่ละประเภทมาใช้
SHHU105 Social Philosophy 2(2-0-4) Meaning, and scope of social philosophy, differences between social philosophy and political theory. Comparative analysis of the social philosophical theories with influence on contemporary thoughts such as Plato’s, liberalism, the New Left, and democracy. Comparative analysis of basic concepts in different theories  such as liberty, natural rights, social justice, public interest, public participation, and problems in the application of those theories.
สมมน๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) หลักและวิธีการมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเองตามคำสอนของพุทธศาสนา    เช่น วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงานและสมาชิกสังคม  ศิลปะการทำงานร่วมกัน   การบริหารงานตามหลักคำสอนพุทธศาสนา    การปลูกสร้างสัมมาทิฐิและอุดมคติในการทำงาน  วิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา  ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
SHHU108 Human Relation and Self-Development 2(2-0-4) Principles  and  methods  of  cultivation  human  relations  and  self-development  according  to  Buddhist  perspective.  For  example,  methods  to  develop  a  good  relationship  among  colleagues  and  members  in  society,  the  art  of  teamwork,  the  administration  according  to  the  Buddhist  teachings,  the  cultivation  of  right  view  and  working  ethos,  Buddhist  meditation,  and  art  of  public  speaking.
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) ความหมายละความสำคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิต โลกทัศน์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ระบบค่านิยม  เทคโนโลยีพื้นบ้านของคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ในชนบท  และชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทย ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ประเพณีและรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชนบท สร้างความเข้าใจและความสามารถเข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน ทั้งโดยส่วนตัวและต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
SHHU110 Human and Culture 2(2-0-4) Meanings and significance of cultures, ways of life, worldviews, traditions, customs, beliefs, value systems, fork technology of different groups of Thai people in the rural area and minority groups in Thailand. Understanding of culture’s value, belief systems, customs, and patterns of living of rural people. Creating sympathy and understanding of rural people’s needs will benefit own work and national development as a whole.
สมมน๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม  พฤติกรรมการรวมกลุ่ม กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม บทบาท และลักษณะเฉพาะของภาวะผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม
SHHU112 Group Dynamics and Teamwork 2(2-0-4) Theories of teamwork, group – gathering behaviors, process of working in team, roles and characteristics of leadership, effective teamwork, group communication, human relations, personality development, decision- making and group- conflict solution
สมมน๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ ๒(๒-๐-๔) ทฤษฎีและการปฏิบัติแนวใหม่ทางวาทศาสตร์สำหรับผู้นำ ทักษะการฝึกพูดต่อสาธารณและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาวะผู้นำ สำหรับการเตรียมพร้อมในด้านการนำเสนอความรู้ ความคิดเห็น และความคิด ด้วยทักษะการคิดหลากมิติที่กระตุ้นการพัฒนา และการพัฒนาภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลในเรื่องการสื่อความหมายไปยังสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SHHU133 Rhetoric for Leadership 2(2-0-4) Theories and practices on the new trend of rhetoric for leadership  including training skill in public speaking and personal  development for leadership in preparing for academic presentations, ideas, and thoughts. Multi-dimensioned  thinking  practices motivating individuals’ intellectual development of effective communication to the public.
สมศษ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของการว่ายน้ำ ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายน้ำ  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการว่ายน้ำ  ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กติกาการว่ายน้ำ
SHED101 Physical Education Activity-Swimming 1(0-2-1) History and introduction of swimming, significance and values of swimming, potential promotion for swimming, basic skills and rules of swimming.
สมศษ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา-ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของการลีลาศ ประโยชน์และคุณค่าของการลีลาศ  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการลีลาศ  ทักษะการลีลาศขั้นพื้นฐาน  มารยาทใน         การลีลาศ
SHED114 Physical Education Activity-Social Dance 1(0-2-1) History and introduction of social dance, significance and values of social dance, potential promotion for social dancing, players, basic skills and rules of social dance.
สมศษ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา-แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของกีฬาแบดมินตัน ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาแบดมินตัน  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นแบดมินตัน  ทักษะการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐาน  กติกาการเล่นแบดมินตัน
SHED117 Physical Education Activity-Badminton 1(0-2-1) History and introduction of badminton, significance and values of badminton, potential promotion for badminton playing, basic skills and rules of badminton playing.
สมศษ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา-เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของกีฬาเทนนิส ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาเทนนิส  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นเทนนิส  ทักษะการเล่นเทนนิสขั้นพื้นฐาน  กติกาการเล่นเทนนิส
SHED118 Physical Education Activity-Tennis 1(0-2-1) History and introduction of tennis, significance and values of tennis, potential promotion of tennis players, basic skills and rules of tennis playing.
สมศษ๑๒๕ กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑) คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการในการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาวอลเล่ย์บอล  ทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม  กติกามารยาทในการเล่นและดูกีฬา
SHED125 Physical Education Activity-Volleyball 1(0-2-1) Values and benefits of exercise and sports; etiquettes, spirit of athletes and sport spectators in volleyball; history, rules and regulation of volleyball; basic movements, skills, techniques, playing strategies and competitions in volleyball.
สมศษ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง ๑ (๐-๒-๑) คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ การรักษาอุปกรณ์ และการจัดทำสนามเปตอง
SHED126 Physical Education Activity-Petaunque 1(0-2-1) Values and benefits of exercise and sports; etiquettes, spirit of players and spectators in Petaunque; history  basic movements, skills, techniques, plying strategies and competition, rules and regulation in Petaunque.
วศสว๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓) ความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรีย์ศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย  ชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียง การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ
MSID101 Music Appreciation 1(0-2-1) The meaning of music, relationshop of music and aesthetics. An intensive seminar which deals with all aspects of Western Classical Music and Thai Traditional in included.
วศสว๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑) เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง ฝึก Musicianship และการถูก Conduct ฝึกการแสดงออกของท่าทางต่าง ๆ เมื่อกำลังขับร้อง ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงกับบทเพลงอย่างง่ายจนถึงระดับกลางที่มีความยาวไม่มากเกินไป  ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจ๊ส และป๊อปปูล่า นักศึกษาที่เลือกวิชาขับร้องประสานเสียง  จะพบอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะทดสอบความสามารถในการร้องเพลงก่อน
MSID 102 Chorus 1(0-2-1) A performance class of choral music dealing with  basic  principles and techniques of group singing, musical style  including Thai popular songs, and rehearsal skill.
วศอก๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) หลักการและการปฏิบัติสำหรับจัดโครงสร้างองค์กร หลักการบริหารองค์กรและพฤติกรรม    องค์กร  การกำหนดนโยบายการบริหารบุคคล   ยุทธศาสตร์การบริหาร  การบริหารโครงการ การเงินและการตลาดเบื้องต้น  การบริหารการดำเนินงาน และการบริหารคุณภาพโดยรวม
EGIE430 Industrial Management for Engineers 3(3-0-6) Approaches and practices for organization structure, organization management, organization behaviour, policy and human resource management, strategic management, project management, introduction to finance and marketing, operations management  and  total quality management.
วศอก๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  กฎหมายคุ้มแรงงาน แรงงานสัมพันธ์  กฎหมายเงินทดแทนและประกันสังคม  ศาลแรงงาน  กฎหมายโรงงานและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  ภาษี  การศุลกากร  ทรัพย์สินทางปัญญา  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การดูงาน
EGIE436 Industrial and Commercial Laws 3(3-0-6) Introduction to laws and justice. Labor Protection and labor relations acts. Compensation and social security acts. Labor court. Industrial and environment laws. Business laws related to investment, taxes, customs, intellectual properties.  Industrial standard.  Field trips.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) ทฤษฎีและหลักกระบวนการแปล วิธีการและศิลปะในการแปล การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับงานแปลประเภทต่างๆ ปัญหาต่างๆในการแปล และแนวทางการแก้ไข บทบาทของนักแปล
AREN 207 Principles of Translation 3(3-0-6) Translation theories and procedure; methods and art of translation; language selection appropriate for each particular type of translation work; problems in translation and solutions to the problems; roles of translators.
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๒-๒-๕) ฝึกฝนทักษะการอ่านแบบต่างๆ การสรุปข้อมูลจากการอ่าน การนำเสนอความคิดเห็นงานที่อ่าน ทั้งในการเขียนเป็นบทความหรือการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
AREN 304 Analytical Reading 3(2-2-5) Various reading skills; drawing conclusions from the material read; idea presentation about the reading in the forms of written articles as well as group discussion.
ศศภอ ๓๐๖ การสนทนาระดับสูง ๑ ๓ (๒-๒-๕) การฟังและจับใจความของเนื้อเรื่องที่ฟัง และนำเสนอโดยการพูด ฝึกพูด โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามระบบเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงพยัญชนะ และสระ การลงเสียงหนัก และการใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้องในการพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษ
AREN 306 Advanced Level Conversation I 3(2-2-5) Listening for main ideas and oral presentation of those ideas; pronunciation of English consonants and vowels; speaking practice with an emphasis on correct pronunciation based on English phonology; stress and intonation in English conversation.
ศศภอ ๓๕๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) การเขียนเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมาย รายงาน การจดบันทึกข้อความ โทรสารการจัดทำรายงานทางธุรกิจ ศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
AREN 350 Business Writing 3(3-0-6) Business writing, including business letters, minutes, memorandum, fax, business report; study of business-related lexicons and expressions.
ศศภอ ๓๕๑ การเขียนสรุปและการจดบันทึกย่อ ๓ (๓-๐-๖) หลักการเขียนสรุป และการจดบันทึกย่อ การจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านหรือที่ได้ยิน ฝึกฝนการใช้หลักการดังกล่าว ในการเขียนสรุป และจดบันทึกย่อ
AREN 351 Summary Writing and Note-Taking 3(3-0-6) Principles of summary writing and note-taking; understanding of main ideas from the material read or heard; practice of summary writing and note-taking based on the principles learned.
ศศภอ ๔๐๑ การสนทนาระดับสูง ๒ ๓ (๒-๒-๕) การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษ การสร้างและพัฒนาคลังคำศัพท์ การพูดเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ และความชัดเจนในการเสนอความคิดเห็น
AREN 401 Advanced Level Conversation II 3(2-2-5) Listening and speaking in various situational contexts; interaction in English; word building and development of lexicon; speaking with acceptable grammar; clear presentation of ideas.
ศศภอ ๔๐๒ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒-๒-๕) การฟังและการพูดเพื่อสื่อความคิดอย่างประสบผลสำเร็จ การเตรียม และการแสดงสุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การพูดเชิงชักชวน และการนำเสนอผลงานในที่สาธารณะ  การสัมภาษณ์ การโต้วาที การพูดต่อชุมชนเพื่อให้มีผลสำเร็จโดยให้รู้จักใช้ภาษา น้ำเสียง ท่าทางที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
AREN 402 Public Speaking 3(2-2-5) Listening and speaking for successful conveying of thoughts; speech preparation and giving; persuasive speaking; public presentation; public interview; debate; successful public speaking with an emphasis on language, tone of voice and gesture suitable for a particular situation.
ศศภอ๔๐๓ การอ่านเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) การอ่านงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ การสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน การนำเสนอความเห็นสำหรับงานที่อ่านทั้งการเขียนและการพูด
AREN 403 Academic Reading 3(2-2-5) Reading numerous forms of academic reading materials; drawing conclusions from the information obtained from the reading; oral as well as written presentation of ideas regarding the material read.
ศศภอ ๔๐๔ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) รูปแบบและลีลาในการเสนอข้อมูลของงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการโดยวิธีค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และนำเสนอการเขียนงานทางวิชาการส่วนต่างๆ ในรูปแบบของรายงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป
AREN 404 Academic Writing 3(3-0-6) Form and style in the presentation of academic materials; writing academic materials through researching, data collection, composition and presentation; writing different parts of academic materials including abstract, introduction, body and conclusion.
ศศภท ๑๓๒ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) ทฤษฎีและหลักภาษาไทย  การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาละเทศะและบุคคล
ARTH 132 Thai Language Skill 3(2-2-5) Theories and principles of Thai language; use of Thai language appropriate to time, situation and person.
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) ฝึกการอ่านจับใจความจากเนื้อหาทางวิศวกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ และสรุปใจความจากการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้คำศัพท์และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการเขียนและการฟังเบื้องต้น  การเขียนรายงานอย่างง่าย ๆ และการนำเสนอปากเปล่า การฟังเพื่อจับใจความในหัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่
EGID 290 English for Engineers 3(3-0-6) Practice  in  reading  and  understanding  of  engineering  texts; analysis  and  summarization  of readings  to  improve  vocabulary and the  ability  to  work  with  English; basic  writing  and  listening  skills; simple  report-writing  and  oral  presentation; aural  input  involving  new  technologies  using  a  variety  of  means.
วศคร๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเชิงอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  เน้นทักษะการนำเสนอ การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ การเขียนในวิชาชีพและบทความในวารสารวิชาการ  การเตรียมตัวสำหรับตลาดงาน  การเขียนจดหมาย  การเขียนประวัติส่วนตัว  ทักษะการสัมภาษณ์
EGID 490 English Communication for Engineers 3(3-0-6) English  communication: reading, writing, listening  and  speaking, with an  emphasis  on Engineering; emphasis  on  presentation  skills; writing  reports; analysis  of  professional  writing  and  journal articles; preparation  for  the  job  market, with letter  writing, preparation  of  resumes (C.V.); interview  skills.
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ   หลักไวยากรณ์  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ARJP 161 Elementary Japanese I 3(2-2-5) Practice in reading and writing Hiragana and Katakana characters ;  elementary  Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic structures used in daily life.
ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) ฝึกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางด้านสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใช้ตัวอักษรโรมัน  (Pinyin Romanization) ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงคำศัพท์ภาษาจีน ๓๐๐ คำ
ARCH 171 Chinese 1 3(2-2-5) Pronunciation practice in vowels, consonants, tones, and Mandarin Chinese phonetic alphabet (Pinyin); and basic skills in listening, speaking, reading, and writing within 300 Chinese characters.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
วศฟฟ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีบทของเบอร์นูลลี ทฤษฎีบทของเบย์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มเดี่ยว ตัวแปรสุ่มสองตัว การทดสอบสมมุติฐาน กระบวนการเฟ้นสุ่ม
EGEE200 Probability and Random Variables 3(3-0-6) Probability, conditional probability, Bernoulli’s theorem, Bay’s theorem, random variable, distribution functions, functions of one random variable, two random variables, hypothesis statistics testing, stochastic processes.
วศคพ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) แนะนำแนวคิดคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (อีดีพี)   แนะนำการออกแบบและการสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง:  ชนิดข้อมูลและนิพจน์  ข้อความสั่งเชิง วนซ้ำและเชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข   ฟังก์ชัน  ตรรกะแบบบูล  โครงสร้างแถวลำดับและโครงสร้างระเบียน ตัวชี้แนะนำการเรียกซ้ำ
EGCO 111 Computer Programming 3(2-3-5) Introduction  to  computer  concepts,  computer  components,  hardware  and  software, hardware   and  software  interaction,  Electronic  Data  Processing  (EDP) concepts. Introduction   to program   design and implementation using a high-level language:  types and expression, iterative and conditional control statements, functions, Boolean logic, array and record structures, pointers,  introduction to recursion.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วทคม๑๑๓ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม  การจัดอิเล็คตรอนของอะตอม  ตารางธาตุ ปัจจุบันชนิดของพันธะเคมี ทฤษฎีการเกิดสารประกอบและคุณสมบัติของสารประกอบต่าง ๆ คุณสมบัติของโลหะและสารกึ่งตัวนำ สสารในสถานะแก๊ส  ของเหลวและของแข็ง  การเปลี่ยนสถานะของสสาร  สมดุลกายภาพ  แผนภาพวัฏภาค  เทอร์โมไดนามิกส์เคมี  อัตราเร็วของปฏิกิริยาและสมดุลเคมี
SCCH 113 General Chemistry 3(3-0-6) Principles of atomic  structure,   electron  configuration,   periodic  table,   chemical bonding, compound  formation  and  their properties, properties of metals and  semimetals, states of   matter   and   phase   change,  chemical thermodynamics, chemical kinetics and chemical equilibrium. SCMA 115
วทคม๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) เทคนิคทั่วไปทางเคมี     การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์
SCCH118 Chemistry Laboratory 1(0-3-1) ปริมาณและการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย
วทคณ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) General techniques in chemistry, simple qualitative and quantitative analysis, some experiments that are related to lectures.
SCMA115 Calculus 3(3-0-6) ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกนมิติผกพันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิค การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของการอินทิเกรต การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ 2 ตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ    3 มิติ
วทคณ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) Limit, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions, applications of derivatives, indeterminate forms, techniques of integration, introduction to line integrals; improper integrals, application of integration, numerical differentiation and integration, calculus of real-valued functions of several variables, algebra of vectors in three-dimensional spaces, calculus of vector-valued functions and applications, lines, planes and surfaces in three-dimensional spaces.
SCMA165 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6) ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ของสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ของสมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วทฟส๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order differential equations, nonlinear differential equations, applications of first order equations, linear second order differential equations, applications of second order equations, higher order differential equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, numerical methods for solving linear algebraic problems, application in science and engineering. SCPY 151
SCPY 110 Physics Laboratory I 1(0-3-1) การทดลองระดับเบื้องต้น  ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑
วทฟส๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) และ ๒    (วทฟส ๑๕๑, ๑๕๒)   นักศึกษาจำเป็นต้อง ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ วทคณ ๑๖๕ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
SCPY151 General Physics I 3(3-0-6) Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II (SCPY 151,152) Laboratory examination is required. SCMA 165 or academic advisors approval
วทฟส๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป๒ ๓ (๓-๐-๖) กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
SCPY152 General Physics II 3(3-0-6) Mechanics;  waves and optics; fluid mechanics;  thermodynamics; electricity and magnetism.
วศคร  ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) อีเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีสัมพันธภาพ   กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
EGID 200 Engineering Mathematics 3(3-0-6) Electronics ; relativity;  quantum mechanics;  atomic physic;  nuclear  physics.
วศคก๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง       ลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพื้นที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์  ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม
EGME102 Engineering Drawing 3(2-3-5) Engineering applications of ordinary differential equations, System of linear differential equations, Mathematical induction; Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, Power series solutions of differential equations, Laplace transformation, Vector integral calculus, Line integral, Volume integral, Polar coordinate, Calculus of real-valued functions of several variables, Green’s theorem, Surface integrals, Divergence theorem of Gauss, Stokes’s theorem, Engineering applications.
วศอก๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓) เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้   การเขียนตัวอักษร  เทคนิคเรขาคณิต  ประยุกต์  ทฤษฎี การฉายภาพออโธกราฟฟิค  การเขียนภาพออโธกราฟฟิค  การเขียนแบบภาพตัด  การเขียนแบบภาพช่วย  การเขียนแบบภาพสามมิติ  การเขียนแบบภาพสเกตซ์  การกำหนดขนาดและรายละเอียด  คำย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ   การอ่านแบบวิศวกรรม
EGIE101 Basic Engineering Practice 2(1-3-3) Use of drawing instruments and engineering lettering;  applied  geometry;  theory of  orthographic  projection  and orthographic drawing;   sectional  views drawing;  auxiliary  views  drawing;  pictorial  drawing;  freehand sketching;  dimensioning;  abbreviations  and  symbols;  interpreting  engineering  drawing.
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
วศคก  ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน    อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การปรับแต่ง การเชื่อมประสาน และงานโลหะแผ่น  ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือ
EGME 220 Engineering Mechanics 3(3-0-6) Basic  engineering  processes, equipments or tools used in machining, fifting operation welding and  sheet metal , safety and tools using.
วศคก ๒๓๑ อุณหพลศาสตร์ ๑ ๓(๓-๐-๖) ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน
EGME 231 Thermodynamics I 3(3-0-6) Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid Bodies; Newton’s second law of motion.
วศอก๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) คำจำกัดความ และแนวคิดพื้นฐาน  สมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์    กฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนต์  งาน  ความร้อน และพลังงาน เอนโทรปี   การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานพื้นฐาน วัฏจักรกำลังและวัฏจักรทำความเย็นพื้นฐาน ประสิทธิภาพ
EGIE103 Engineering Materials 3(3-0-6) Basic  concepts  and  definitions; properties of pure substance; ideal gas;  first law of thermodynamics; second  law of  thermodynamics and Carnot  cycle;  work,  heat,  and  energy; entropy; basic heat  transfer and energy conversion;  basic  power  and  refrigeration   cycle; efficiency.
วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) โครงสร้างผลึกและการไม่มีโครงสร้างผลึกของวัสดุ ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก     ความหมายและการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ แผนภาพสมดุลและการนำไปใช้ กระบวนการผลิต โครงสร้างจุลภาคและมหภาค คุณสมบัติ การใช้งาน และความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยเหล่านี้ในโลหะ เซรามิกส์ พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง     มะตอย ไม้  คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ การศึกษาเบื้องต้นถึงการแตกหัก การ     กัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ กรณีศึกษาของการเลือกใช้วัสดุ
EGEE 201 Electrical Engineering Mathematics 3(3-0-6) Crystallinity and non-crystallinity of materials; imperfections in crystal structure; meaning and testing of materials properties; equilibrium phase diagram and its applications; the study and relationship of processes, macro and microstructures, properties and applications of metals, ceramics, plastic, polymers, asphalt, wood, concrete and composites. Introduction to fracture, corrosion and degradation of materials; case studies on materials selection.
วศฟฟ ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒(๑-๒-๓) การวิเคราะห์ฟูเรียร์ อนุกรมฟูเรียร์ และฟูเรียร์อินทิกรัล การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการโคชี–รีมันน์ การส่งคงรูป อินทิกรัลเชิงซ้อน อนุกรม ลอเรนต์ การอินทิเกรตโดยวิธีเรซิดิว การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม การประมาณค่าในช่วง ฟังก์ชันเสมือนพหุนาม การใช้วิธีเชิงเลขหาคำตอบของสมการอนุพันธ์อันดับที่ ๑ การใช้วิธีเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การใช้วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการอนุพันธ์ย่อย
EGEE 211 Computer Aided Design for Electrical Engineers 2(1-2-3) Fourier analysis, Fourier series and integrals, Fourier transform, partial differential equations, Laplace equations in cylindrical and spherical coordinates, complex numbers, complex analytic functions, Cauchy-Riemann equations, conformal mapping, complex integral, Laurent series, integration by the method of residues, engineering applications, interpolation, splines, numerical method for first-order differential equations, numerical method for systems and higher order differential equations, numerical method for partial differential equations.
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) แนวความคิดขั้นมูลของแคด (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) และอีดีเอ (การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ) แนะนำซอฟต์แวร์ทางแคดและอีดีเอที่ใช้ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสร้างภาพกราฟฟิค ซอฟต์แวร์เลียนแบบการทำงานด้วยแบบจำลอง เครื่องมือเลียนแบบการทำงานวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบ
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 3(3-0-6) Fundamental concepts of CAD (Computer Aided Design) and EDA (Electronic Design Automation), introduction to popular CAD and EDA software tools used in electrical and electronic engineering, scientific computation and visualization software packages, model-based simulation software, electrical circuit simulation tools, schematic capture and printed circuit board prototyping software.
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟฟ์และทิศทางอ้างอิงร่วม แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟโครง ข่ายวงจร  วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบปมและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน  วงจรอันดับหนึ่งและสอง   ผลตอบสนองต่อสัญญาณแบบขั้นผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์และผลตอบสนองสถานะเริ่มต้นศูนย์  ผลตอบสนองชั่วครู่ทางดีซีและผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวทางเอซี การกระตุ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันถ่ายโอนเบื้องต้น คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร์  คลื่นรูปแบบไซน์  การแทนด้วยเฟสเซอร์   อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์   การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวแบบไซน์ กำลังเฉลี่ยและค่าอาร์เอ็มเอส  วงจรหลายเฟส   ความถี่เชิงซ้อน ผลตอบสนองเชิงความถี่  การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EGEE 214 Electric Circuit Analysis Lab 1(0-3-1) Circuit elements, Kirchhoff’s laws and reference direction, elementary concepts of network graphs, resistive circuits, node and mesh analysis, Thevenin theorem and Norton theorem, first–order and second-order circuit, step responses, zero input and zero–state responses, DC transient and AC steady-state response, exponential excitation, elementary transfer functions, periodic waveforms, Fourier series, sinusoidal waveforms, phasor representations, impedance and admittance, sinusoidal steady-state analysis, average power and rms value, polyphase circuit, complex frequency, frequency response , circuit analysis simulation by computer program.
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการวัดเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา วศฟฟ ๒๑๓
EGEE 240 Engineering Electronics 3(3-0-6) A laboratory works on electric circuits and measurements to illustrate the topics covered in EGEE 213.
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑(๐-๓-๑) คุณลักษณะกระแส-แรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไดโอด บีเจที และ เอฟอีที ทรานซิสเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายเชิงดำเนินการและการประยุกต์ใช้งานในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรสร้างรูปคลื่นสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรแหล่งจ่ายไฟ แนะนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
EGEE 241 Engineering Electronics Lab 1(0-3-1) Current – voltage characteristics of electronic devices such as diode, BJT and FET transistors, basic electronic circuits, amplifiers, operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits, oscillator, power amplifiers, power supply, introduction to power electronics.
วศฟฟ ๒๔๒ อุปกรณ์โซลิดสเตต ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา  วศฟฟ ๒๔๐
EGEE 242 Solid State Devices 3(3-0-6) A laboratory works on engineering electronics to illustrate the topics covered in EGEE 240.
วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) ฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  รอยต่อ พี – เอ็น ไดโอดแบบต่าง ๆ สภาวะแบบสมดุลย์และไม่สมดุลย์ของรอยต่อ พี – เอ็น ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแส – แรงดันไฟฟ้าของไดโอด   โครงสร้างและคุณสมบัติของ บีเจที และ เอฟอีที ทรานซิสเตอร์ โครงสร้างของรอยต่อ โลหะ – ออกไซด์ – สารกึ่งตัวนำ (เอ็มโอเอส)    รอยต่อโลหะ – สารกึ่งตัวนำ
EGEE 250 Electromechanical Energy Conversion 3(3-0-6) Physics of semiconductor devices , PN junction , diodes , equilibrium and nonequilibrium states of PN junction , current – voltage relationship of diode , BJT and FET transistor structures and its properties , Metal – Oxide – Semiconductor (MOS) structures , metal – semiconductor contact.
วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๓(๓-๐-๖) แหล่งกำเนิดพลังงาน  ความเป็นแม่เหล็กและวัสดุแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงสภาพพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม   อุปกรณ์จักรกลไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว และหม้อแปลงไฟฟ้าหลายเฟส  การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าแนวคิดเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน
EGEE 280 Digital Circuit and Logic Design 3(3-0-6) Energy sources, magnetism and magnetic materials, magnetic circuit, principles of electromagnetic and electromechanical energy conversion, energy and co-energy, electromechanical devices, single phase and poly-phase transformers, transformer protection, basic concept of rotating machines.
วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๑(๐-๓-๑) ระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ระบบเลขฐานและรหัส การดำเนินการและวงจรทางคณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง ลอจิกเกตและพีชคณิตแบบบูล วงจรลอจิกแบบจัดหมู่ วิธีการลดรูป วงจรลอจิก ตระกูลของวงจรรวม วงจรทะเบียน วงจรนับ วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ และวงจรหน่วยความจำ ฟลิปฟล็อปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง    วงจรลอจิกแบบลำดับ อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้  ตัวแปลงผัน เอ/ดี และ ดี/เอ แนะนำเบื้องต้นภาษาเอชดีแอล
EGEE 281 Digital Circuit and Logic Design Lab 1(0-3-1) Digital and analog systems, number systems and codes, binary arithmetic operations and circuits, logic gates and Boolean algebra, combinational logic circuits, logic circuit minimization methods, integrated circuit families, registers, counters, decoders, multiplexers and memories, flip-flops and related devices, sequential circuits, programmable logic devices, A/D and D/A converters, introduction to hardware description language (HDL).
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก  เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วศฟฟ ๒๘๐
EGEE 320 Principles of Communication Systems .3(3-0-6) A laboratory works on digital circuits and logic design to illustrate the topics covered in EGEE 280.
วศฟฟ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓(๓-๐-๖) วิวัฒนาการของระบบสื่อสาร ข่าวสาร สัญญาณรบกวนและการแทรกสอดในระบบสื่อสาร อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์   หลักการการกล้ำ การวิเคราะห์สัญญาณ  การกล้ำแอมพลิจูดและชนิดของช่องสัญญาณสื่อสาร  เครื่องรับชนิดซุปเปอร์เฮทเทอโรดายน์  การกล้ำเชิงเฟสและความถี่  ระบบกล้ำพัลส์  ระบบรหัส  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม   การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง การสื่อสารเคลื่อนที่
EGEE321 Communication Network and Transmission Lines .3(3-0-6) Revolution of communications, message, noise and interference in communication systems , Fourier series and Fourier transform,  principle of modulation,  signal analysis,  amplitude modulation,  type of communication channels, superheterodyne receiver, phase and frequency modulation,  pulse modulation systems,  coding systems,  radio wave propagation, satellite communication, optical communication, mobile communications.
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) ทฤษฏีบทโครงข่าย การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบหนึ่งคู่ขั้วและสองคู่ขั้ว วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน วงจรเรโซแนนซ์แบบหลายความถี่        วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการเข้าคู่โครงข่ายทฤษฏีสายส่งตามแนวทางโครงข่ายและสายส่งสัญญาณโทรศัพท์การใช้งานของสายส่งสัญญาณสำหรับการเข้าคู่อิมพีแดนซ์
EGEE 322 Digital Communication .3(3-0-6) Network theorems, analysis and design of one-port and two-port equivalent circuit, series and parallel resonance, multiple resonance, wave filters,  impedance transformation and matching networks, network approach to theory of transmission  line, telephone lines, utilization of transmission lines for impedance matching.
วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง กระบวนการสุ่มและสัญญาณสุ่ม สัญญาณสุ่มผ่านต่ำ ระบบดิจิตอลเบสแบนด์  การควอนไตเซชัน การเข้ารหัสแหล่ง ระบบดิจิตอลแบนด์พาส การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การส่งและการเข้าจังหวะในระบบสื่อสารดิจิตอล การแก้ไขผิดพลาดการเข้ารหัส
EGEE 323 Radio Wave Propagation .3(3-0-6) Sampling theorems, random process and random signals, low-pass random signal, baseband digital system, quantization, source coding, bandpass digital system, channel coding, transmission and synchronization in digital communications systems, error correcting codes.
วศฟฟ ๓๒๔ ปฎิบัติการโทรคมนาคม ๑(๐-๓-๑) การแพร่กระจายของคลื่นดิน  การแพร่กระจายของคลื่นฟ้า การแพร่กระจายของคลื่นในอวกาศชั้นโทรโพสเฟียร์  การแพร่กระจายของคลื่นแบบกระเจิงในชั้นโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอดของคลื่นวิทยุไมโครเวฟ  ดาวเทียมและการสื่อสารในอวกาศ  เรดาร์  การแพร่กระจายในน้ำทะเล  ท่อบรรยากาศและการหักเหไม่มาตรฐาน
EGEE 324 Telecommunication Lab .3(3-0-6) Ground and wave propagation, sky wave propagation, space wave propagation in the troposphere, tropospheric scattering propagation, microwave radio relay systems, satellite and space communication, radar, propagation into : seawater, atmospheric ducts, and nonstandard refraction.
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฎิบัติการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมเพื่อแสดงหัวข้อต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสาร
EGEE 330 Control System .3(3-0-6) A Laboratory works on telecommunication systems to illustrate the topics covered in the field of communication engineering
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม ๑(๐-๓-๑) ระบบแบบเชิงเส้นและคุณสมบัติของระบบ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบเชิงเส้น ระบบควบคุมแบบเปิด   และแบบปิดการนำเสนอระบบแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่ได้ การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของระบบ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนของเวลา และโดเมนของความถี่ การจำลองระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
EGEE 331 Control System Lab 1(0-3-1) Linear system and its properties; analysis and mathematical modeling of linear systems; open-loop and closed-loop controls; system representation and solution; analysis of system stability; time-domain and frequency-domain analysis and design of control system; computer system simulation.
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา  วศฟฟ ๓๓๐
EGEE 340 Electronic Circuit Design .3(3-0-6) A  laboratory  works  on  control system to illustrate the topics covered in EGEE330.
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑(๐-๓-๑) ผลตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การป้อนกลับ  วงจรกำเนิดรูปคลื่นสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรขยายสัญญาณหลายส่วน วงจรจูนและวงจรกรองความถี่ การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรแปลงข้อมูล  การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
EGEE 341 Electronic Circuit Design Lab 1(0-3-1) Frequency response of electronic devices , feedback , signal generators and waveform-shaping circuits , power amplifiers,  multistage amplifier circuits, tuned and filter circuits ,  power electronic application circuits , data converter circuits , electronic circuit applications.
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา     วศฟฟ ๓๔๐
EGEE 353 Engineering Electromagnetics .3(3-0-6) A  laboratory  works  on  engineering electronics to illustrate the topics covered in  EGEE 340.
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓(๓-๐-๖) การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟ้า กระแส  การพาและกระแสการนำ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่กระทำต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสการขจัด สมการของแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก  แนะนำสำหรับสายส่ง สายอากาศ และ ท่อนำคลื่น
EGEE 360 Signals and Systems .3(3-0-6) Vector analysis, electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction currents, magnets fields due to currents, force and torque on a current loop in a magnitic field, electromagnetic induction, displacement current, Maxwell’s equations, electromagnetic waves in isotropic media, introduction to transmission lines, antennas, and wave guides
วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) แนวคิดพื้นฐานของสัญญาณและระบบ ระบบไม่แปรกับเวลาเชิงเส้น  อนุกรมฟูเรียร์     การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของสัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การกรองสัญญาณ การกล้ำ การชักตัวอย่าง การแปลงลาปลาซ  การแปลงแซด  ระบบป้อนกลับเชิงเส้น  เสถียรภาพของระบบ  การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะ
EGEE 361 Electrical Measurement and Instrumentation .3(3-0-6) Basic concept of signal and system, linear time-invariant system, Fourier series, Fourier analysis for continuous and discrete time signal and system, Signals filtering modulation, sampling, Laplace transform, Z- transform, linear feedback system, system stability, state-space analysis.
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓(๒-๓-๕) แนวความคิดขั้นมูลของการวัดทางไฟฟ้า ความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้า สัญญาณรบกวนและการกำบัง อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ระบบของหน่วยในการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของความผิดพลาดในการวัด มาตรฐานของการวัด   ความแม่นยำและความเที่ยงตรง การวัดโดยตรงและอ้อม การวัดปริมาณทางไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ อาทิเช่น แรงดัน กระแส และความต้านทาน มาตรวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ มาตรวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่ มาตรวัดแบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ มาตรวัดแบบเหนี่ยวนำ มาตรวัดแบบเทอร์มอคัปเปิล การวัดกำลังไฟฟ้าความถี่ต่ำ   การวัดกำลังจินตภาพ การวัดตัวประกอบกำลัง  การวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟส  บริดจ์ และการวัดความต้านทาน บริดจ์กระแสสลับและการวัดอิมพีแดนซ์ ออสซิลโลสโคปและการใช้งาน เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะลอกและดิจิตอล ทรานซ์คิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
EGEE 380 Microprocessor 3(2-3-5) Fundamental concepts of electrical measurement, safety in electrical measurement, noises and shielding , signal  to  noise  ratio ,systems of units in electrical and electronic measurement, types of measurement errors, measurement standards, accuracy and precision,  direct and indirect measurement, direct current (DC) and alternating current (AC) measurement for examples: voltage, current, and resistance, permanent magnet  moving coil (PMMC) meter, moving iron meter, electrodynamometer, induction meter, thermocouple meter, low-frequency power measurement, reactive power measurement, power factor measurement, three-phase power measurement, bridges and resistance measurement, AC bridges and impedance measurement, oscilloscope and its applications, analog and digital electronic instruments,transducers  in  industries.
วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓(๓-๐-๖) ทบทวนระบบตัวเลข คณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง พีชคณิตแบบบูล ตรรกแบบลำดับ และเอฟเอสเอ็ม  ประวัติของไมโครโพรเซสเซอร์  แนวความคิดของการโปรแกรม วัฏจักรคว้า  การถอดรหัสและดำเนินการ สถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร์ ภาษาเครื่องและชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การใช้โปรแกรมย่อย แสตคและการขัดจังหวะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การถอดรหัสที่อยู่ของหน่วยความจำ การใช้พอร์ต การจัดการการขัดจังหวะ และการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงแบบดีเอ็มเอ แนะนำภาษาระดับสูงและการโปรแกรมภาษาระดับสูง
EGEE 420 Data Communication and Network .3(3-0-6) Review of number systems, binary arithmetic, Boolean algebra, sequential logic, and FSM (finite state machine); history of microprocessors; stored program concepts; the fetch, decode, and execute cycles; microprocessor’s architecture; machine language and assembly language instruction sets; assembly language programming, subroutines, stacks, and interrupts; peripheral interfacing, address decoding, ports, interrupt handling, and DMA; introduction to high-level language and programming.
วศฟฟ  ๔๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและข่ายเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมค่าผิดพลาดของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน
EGEE 426 Antenna  Engineering .3(3-0-6) Introduction to data communication and networks, layered network architecture, point-to-point protocols and links, delay models in data networks, multi-access communication, routing in data networks, data flow control, error control, digital coding technique, current topic in data communication and networks.
วศฟฟ  ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓(๓-๐-๖) นิยามพื้นฐานและทฤษฎี  การก่อรูปสมการของปัญหาการแพร่กระจาย  แหล่งกระจายคลื่นแบบจุดไอโซทรอปิค  รูปแบบกำลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการกระจายคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเชิงเส้น สายอากาศแถวลำดับแบบเส้น สายอากาศอุดะ-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก  สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ การวัดคุณสมบัติของสายอากาศ
EGEE  427 Microwave Engineering .3(3-0-6) Basic definitions and theorems, formulation of the radiation problems, isotropic point source, power and field patterns, directivity and gain, radiation impedance, wave polarization, radiation from current elements, radiation properties of linear wire antenna, linear array antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna, antenna measurement.
วศฟฟ  ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) แนะนำการสื่อสารด้วยไมโครเวฟ  ระบบไมโครเวฟ สถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟ  สายส่งสัญญาณและท่อนำคลื่น  โพรงรีโซแนนซ์แบบต่าง ๆ  การกำเนิดและการขยายสัญญาณไมโครเวฟ   การวัดสัญญาณไมโครเวฟ  อุปกรณ์ของระบบไมโครเวฟ  การประยุกต์ใช้งานของระบบไมโครเวฟ  ความปลอดภัยในการใช้ระบบไมโครเวฟ   การออกแบบระบบสื่อสารไมโครเวฟ
EGEE  490 Project Topics in Electrical Engineering 1(0-3-1) Introduction to microwave communications, microwave systems, receiving-transmitting microwave station, transmission line and waveguide, resonant cavities, microwave generation and amplification, measurement of microwave signals, microwave devices, applications of microwave systems, safety of application of microwave systems, design the microwave system.
วศฟฟ  ๔๙๑ โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๐-๙-๓) หัวข้อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้เลือกสำหรับทำโครงงานวิศวกรรมภายใต้การให้คำแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานและสาธิตความก้าวหน้าของโครงงาน
EGEE  491 Electrical Engineering Project 3(0-9-3) The topics in field of electrical engineering selected by a senior student under supervised from his/her advisor in electrical engineering department. Feasibility study of  his/her project and illustrates his/her progressive work.
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร
วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารไร้สาย ๓(๓-๐-๖) นักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ จะต้องทำโครงงานวิศวกรรมที่ได้เลือกไว้แล้วในวิชา วศฟฟ ๔๙๐ โดยโครงงานดังกล่าวจะมีการสาธิต และนำเสนอต่อคณะกรรมการจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EGEE 421 Wireless Communication .3(3-0-6) Senior students are required to work out in the selected topic of his/her project in EGEE 490. The project must be demonstrated and presented to a faculty in electrical engineering committee.
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมโทรศัพท์ ๓(๓-๐-๖) ระบบเซลล์ลูลาร์พื้นฐาน การใช้ความถี่ซ้ำ กลยุทธ์การจัดสรรช่องสัญญาณ การส่งต่อ การแทรกสอดของช่องสัญญาณร่วมและช่องสัญญาณข้างเคียง ความจุของระบบและคุณภาพในการให้บริการ การสูญเสียตามวิถีเนื่องจากการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การกล้ำคลื่นวิทยุ  การเข้ารหัสเสียงและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ระบบสื่อสารเคลื่อนที่จีเอสเอ็ม ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ โครงสร้างซีดีเอ็มเอ โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โพรโทคอลอินเทอร์เนตบนโครงข่ายเซลลูลาร์ ระบบสัญญาณควบคุม
EGEE 422 Telephone Engineering .3(3-0-6) Basic cellular systems, frequency reuse, channel assignment strategies, hand-off, co-channel interference and adjacent channel interference, system capacity and quality of services, path loss due to radio propagation, radio wave modulation; speech coding and channel coding; multiple access techniques, GSM mobile communication system, CDMA mobile communication system, wireless local area network, Internet Protocol on cellular network, signaling control system.
วศฟฟ ๔๒๓ การสื่อสารทางแสง ๓(๓-๐-๖) หลักการของระบบโทรศัพท์ การส่งสัญญาณและการสลับสัญญาณต่างๆ ในระบบโทรศัพท์  องค์ประกอบของเครื่องรับโทรศัพท์สมัยใหม่  การออกแบบพีเอบีเอกซ์   ทฤษฎีทราฟฟิก ระบบชุมสายแบบดิจิตอลและแบบแอนะลอก การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย การวางแผนและการออกแบบระบบโทรศัพท์
EGEE 423 Optical Communication .3(3-0-6) Principles of telephone systems, signaling and switching in telephone systems, component of the modern telephone, design the PABX, traffic theory, digital and analog switching system, plan and design the telephone systems.
วศฟฟ ๔๒๔ การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ ๓(๓-๐-๖) ท่อนำคลื่นไดอิเลกตริกทรงกระบอกและสภาวะการแพร่กระจาย ชนิดของเคเบิล       ใยแสง  งบประมาณข่ายเชื่อมโยงและการประเมิน พารามิเตอร์การส่งทางแสง หลักการเลเซอร์    เทคนิคการกล้ำเลเซอร์โดยการป้อนเบสแบนด์แบบ ไอเอฟ หรือ อาร์เอฟ การตรวจจับทางแสง  เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่ การประยุกต์ของ      องค์ประกอบทางแสง ตัวหารและตัวรวม        ตัวเชื่อมต่อ และเลนส์ทางแสง  กระบวนการและการผลิตเส้นใยแก้วนำแสง
EGEE  424 Radio Frequency Circuit Design .3(3-0-6) Cylindrical dielectric wave guide and propagation conditions, optical cable types, link budget and evaluation, optical transmission parameters, laser principles, laser modulation techniques by feeding baseband IF or RF, optical detection, regenerative repeater, application of optical components, optical divider and combiner, coupler, and lens, optical fiber production and process
วศฟฟ  ๔๒๕ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) แนะนำระบบการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก สัญญาณรบกวนและการเกิดความเพี้ยนของสัญญาณแบบกล้ำภายในโครงข่าย วงจรและหม้อแปลงเลือกความถี่ วงจรขยายสัญญาณความถี่สูงและวงจรปรับค่าอัตราการขยายแบบอัตโนมัติ วงจรออสซิลเลเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป วงจรสังเคราะห์ความถี่ วงจรผสมและถอดสัญญาณ  การประยุกต์ใช้งานวงจรรวมที่ใช้ในภาคส่งและภาครับ
EGEE 425 Electronic Communication .3(3-0-6) Introduction to radio communication systems, small signal amplifiers, network noise and intermodulation distortion, frequency selective networks and transformers, high frequency amplifiers and automatic gain control, oscillators, phase-locked loops analysis and design, frequency synthesizers, modulators and demodulators, IC application for transmitters and receivers circuits.
วศฟฟ ๔๒๘ ระบบสื่อสารดาวเทียม ๓(๓-๐-๖) ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ  เทคนิคการกล้ำ วงจรภาครับและภาคส่งสัญญาณย่านความถี่วิทยุ  วงจรเลือกความถี่  การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ   ตัวตรวจจับสัญญาณ   เฟสล็อกลูป การปรับเท่า การสังเคราะห์ความถี่  การมัลติเพล็กซ์  เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทางเทคนิคการลดสัญญาณรบกวน การออกแบบวิเคราะห์เทคโนโลยีระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์
EGEE 428 Satellite Communication Systems .3(3-0-6) Radio communication system,    modulation technique,   radio transmitter and receiver circuit, tuner circuit, automatic gain control,  signal detector, phase lock loop, equalization, frequency synthesis, multiplexing,  multiple access technique,  noise reduction  technique, design and analysis the electronic communication system.
สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารและย่านความถี่ที่ใช้ในอวกาศ วงโคจรของดาวเทียมและผลกระทบที่มีต่อการออกแบบระบบสื่อสาร  ดาวเทียมสื่อสารและระบบย่อยหลัก  การเข้าถึงดาวเทียมหลายทาง  สถานีภาคพื้นดิน  โครงข่ายดาวเทียม  การคำนวณระดับสัญญาณดาวเทียมและมุมของจานสายอากาศ    เทคนิคการใช้งานระบบสื่อสารดาวเทียม
EGEE 430 Introduction to Factory Automation .3(3-0-6) Introduction to space communications and frequency used, satellite orbits and their effect on communication system design, communication satellites and their principle subsystem, multiple access, earth stations, satellite networks, calculation of satellite signal level and angle of receiving antenna, techniques in satellite communication.
วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) แนวคิดและหลักการของการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม โรงงานอัตโนมัติและระบบการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้ หลักการและการใช้งานของระบบอัตโนมัติย่อยซึ่งรวม ตัวควบคุมที่โปรแกรมได้ ระบบควบคุมแบบกระจายการควบคุม (ดีซีเอส) ระบบสกาดา ระบบควบคุมเชิงเลขโดยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) คอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและตัวควบคุม ระบบจัดเก็บวัสดุ และอื่นๆ
EGEE 431 Digital Control System .3(3-0-6) Concept and principle of computer integrated manufacturing, factory automation and flexible manufacturing system, principle and application of automation subsystems: programmable controller, distributed control system (DCS), SCADA system, computer numerical control system (CNC), FA computer, industrial robot and its controller, material handling system, etc. EGME 361  or  EGEE330
วศฟฟ ๔๓๓ แขนกลขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง  สมการผลต่าง  การแปลงแซด  แผนภาพกรอบ  การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมดิจิตอล ผลตอบสนองความถี่ของระบบการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การนำเสนอระบบโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง เมตริกซ์ฟังก์ชันถ่ายโอนและความมีเสถียรภาพ การแปลง    คานอนิคอล ผลเฉลยของสมการตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้ของระบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวสังเกตตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง   แนะนำการควบคุมอัจฉริยะ
EGEE 433 Introduction to Robotics .3(3-0-6) Sampling theory, difference equation & Z-transformation, block diagram and stability analysis of discrete-time control system, design of digital controllers, frequency response of discrete-time system, discrete state space representation of the systems, transfer-function matrix and stability, canonical transformation, solution of discrete state space equation, controllability and observability of discrete-time system, discrete state space control design, discrete state observer design, introduction to intelligent control.
วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓(๓-๐-๖) การแปลงตำแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลน์ศาสตร์ของแขนกลแบบไปหน้าและผันกลับ พลศาสตร์และการควบคุมแขนกล ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็ว และแรงสถิตย์ ความเร่งเชิงเส้น และเชิงมุม การวางแปลนเส้นทางการเคลื่อนที่ การออกแบบทาง     กลศาสตร์ของแขนกล การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การควบคุมแรงของแขนกล การจำลองการทำงานและการเขียนโปรแกรม
EGEE 434 Intelligent Control System .3(3-0-6) Spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional space. Forward and inverse manipulator kinematics. Dynamics and control of robot manipulators ,relationship between velocities and static forces, linear and angular acceleration. Task and trajectory planning. Manipulator mechanism design. Linear and nonlinear control, and force control of manipulators. Simulation and off-line programming.
วศคก๓๖๑ อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ ๓(๒-๓-๕) แนะนำหลักการของการควบคุมและการออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ ของกรรมวิธีซอฟคอมพิวติงขั้นมูล อาทิเช่น ฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม  กรรมวิธีแบบวิวัฒนาการเช่น  เจนเนติกอัลกอริทึ่มและการออกแบบวิวัฒนาการ  ระบบ   ควบคุมอัจฉริยะแบบร่วม เทคนิคการออกแบบระบบอัจฉริยะ
EGME361 Robot Actuators and Sensors 3(2-3-5) Introduction to principles of intelligent control and control system design, fundamental of soft computing methodologies: fuzzy logic and artificial neural network, evolutionary methods (genetic algorithm, evolutionary design), hybrid intelligent control systems, intelligent system design techniques.
วศคก ๓๖๒ เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนำ ๓ (๒-๓-๕) การออกแบบและการใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อนอุปกรณ์ตรวจวัดและมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบทางเมคคาทรอนิกส์ หัวข้อครอบคลุม การศึกษาและใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดกระแสสลับ กระแสตรง และสเตป) โซเลนอยด์ อุปกรณ์ขับเคลื่อนขนาดเล็กอื่น ๆ อุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่ง เช่น เอนโคดเดอร์ โซนาร์ อินฟราเรด และพร็อคซิมิตี และไมโครคอนโทรลเลอร์
EGME362 Introduction to Mechatronics 3(2-3-5) Introduction to modeling and use of actuators, sensors and microcontrollers in mechatronics desing. Topics include electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids, micro-actuators, position sensors (encoders, Sonar, Infra-red), proximity sensor, and micro-controller.
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ๓(๓-๐-๖) การออกแบบและวิเคราะห์ระบบพื้นฐานและโปรแกรมสำหรับระบบทางกลและ      ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเซนเซอร์ ตัวขับเคลื่อน วงจรอิเลกทรอนิกส์   ไมโครคอนโทรลเลอร์ และกลไกการปฏิบัติจริงเพื่อฝึกหัดการออกแบบ  การสร้าง และ    การเขียนโปรแกรมของระบบเมคคาทรอนิกส์
EGEE 342 Power Electronics 3(3-0-6) Introduction of the modeling and analysis of the basic hardware and software components of electro-mechanical systems including sensors, actuators, electronic circuits, microcontrollers, and mechanisms.  Hands-on practice of the design, construction, and programming of mechatronics systems.
วศฟฟ ๔๔๐ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖) ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง  เอสซีอาร์  จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที    ลักษณะสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก  แกนหม้อแปลง    ไฟฟ้ากำลัง  แกนเฟอร์ไรท์  แกนเหล็ก  ตัวแปลงไฟฟ้า  ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไซโคลคอนเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ การเปลี่ยนความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ  การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัส
EGEE 440 Industrial Electronics 3(3-0-6) Characteristics of power electronics devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, ferrite core, iron power core, converters, ac to dc converter, dc to dc converter, cycloconverter, inverter, dc to ac converters, frequency changer, solid state motor drive, direct current motor control, induction motor control, synchronous motor control.
วศฟฟ ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ ๓(๓-๐-๖) วงจรลำดับและการประยุกต์ใช้งาน วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ ตัวตรวจจับทาง                  อุตสาหกรรม เช่น การวัดความดัน ระดับ อัตราการไหล ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ทรานส์มิตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตัวควบคุมที่โปรแกรมได้แบบตรรก  ควบคุมกระบวนการ การควบคุมแบบพีไอดีและการปรับแต่งตัวแปร        พีไอดี    การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสสลับและกระแสตรง
EGEE 442 Biomedical Electronics 3(3-0-6) Sequential circuits and applications, timer and counter circuits, industrial sensors such as pressure, level, flow, temperature measurement, motion sensor, transmitters, control devices, programmable logic controller, process controller,  PID control and PID tuning , speed control AC and DC motors
วศฟฟ ๔๔๕ อิเล็กทรอนิกส์แสง ๓(๓-๐-๖) สัญญาณไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ ศักย์การกระทำในเซล อิเล็กโทรด ตัวขยายสัญญาณ ทรานสดิวเซอร์ ระบบเฝ้าตรวจสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เช่น อีซีจี, อีอีจี, อีเอ็มจี และอื่นๆ การวัดความดันเลือดและการอัตราการไหลของเลือด การใส่และต่อท่อเข้ากับร่างกาย อันตรายทางไฟฟ้าและการนำเสนอ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
EGEE  445 Optoelectronics 3(3-0-6) Electrical signals in human body, action potential in cells, electrodes, amplifiers, transducers, electronic monitoring systems such as ECG, EEG, EMG, etc., blood pressure and blood flow measurement, catheterization, electrical hazards and presentation, medical instrumentation, computer in medicine.
วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะลอก ๓(๓-๐-๖) ทบทวนและวิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ในระบบสื่อสารที่ใช้แสง แหล่งกำเนิดและตัวตรวจจับทางแสง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์และการนำคลื่น ไดโอดเปล่งแสงเลเซอร์ และไดโอดตรวจจับแสงรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆทางแสง เช่นทรานซิสเตอร์  แบบแสง เซลล์แสงอาทิตย์และไอซีทางแสง
EGEE 446 Analog Integrated Circuits 3(3-0-6) Review and analysis of the various elements utilized in optical communication systems, optical signal sources and detection, resonance and guiding wave phenomena, Light Emitted Diode (LED), lasers, photodiodes as well as other optical devices and materials such as phototransistor, solar cell, optical ICs
วศฟฟ ๔๔๗ วงจรรวมดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) แบบจำลองของทรานซิสเตอร์แบบเอ็มโอเอสและบีเจที  คุณลักษณะและพฤติกรรมของวงจรรวมแอนะลอกแบบต่างๆ  วงจรคูณและวงจรขยายแบบลอการิทึม การออก    แบบวงจรขยายด้วยวงจรขยายเชิงดำเนินการ และวงจรขยายแบบทรานส์คอนดักแตนซ์  วงจรสายพานกระแส วงจรกรองความถี่แบบตัวเก็บประจุสวิตซ์
EGEE 447 Digital Integrated Circuit 3(3-0-6) Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) and Bipolar Junction Transistor (BJT) models, characteristics and behaviors of analog ICs, multiplier and logarithmic amplifiers, design of  operational and transconductance amplifiers, current conveyers , switched capacitor filters
วศฟฟ ๔๔๘ กระบวนการสร้างวงจรรวม ๓(๓-๐-๖) วงจรภายในของตระกูลไอซีดิจิตอล  ทีทีแอล   อีซีแอล   เอ็นมอส   ซีมอสและ         ไบซีมอส โครงสร้างของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบดิจิตอล เช่น รอม แรม พีแอลดีและเอฟพีจีเอ ความรู้ขั้นพื้นฐานของการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากแบบซีเอ็ม     โอเอส
EGEE  448 Integrated Circuit Fabrication Process 3(3-0-6) Internal circuits of digital IC family; TTL, ECL, NMOS, CMOS and BICMOS, structure of large scale digital integrated circuits such as ROM, RAM, PLD, FPGA, fundamentals of CMOS VLSI design
วศฟฟ ๔๔๙       โฟโตนิกส์ ๓(๓-๐-๖) วัสดุและเคมีภัณฑ์ในกระบวนการสร้างสารกึ่งตัวนำ ทบทวนการสร้างแผ่นเวเฟอร์     ประสิทธิผลของกระบวนการผลิต ออกซิเดชัน กระบวนการการกัดแผ่นหินโดย        ใช้แสง กระบวนการโดปและการตกสะสม การแพร่และการฝังตัวของไอออน การทำให้เป็นโลหะ การประเมินกระบวนการการผลิตและอุปกรณ์ กระบวนการที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและไอซีที่ทันสมัย การประกอบตัวถัง
EGEE 449 Photonics 3(3-0-6) Semiconductor material and chemical process, review of wafer fabrication, process yields, oxidation, photolithography process, doping and deposition process, diffusion and ion implantation, metallization, process and devices evaluation, processes employed in the fabrication of modern semiconductor devices and integrated circuit , packaging process.
สาขาไฟฟ้ากำลัง
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การประยุกต์ใช้โฟตอนในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารความเร็วสูง ความสัมพันธ์คุณสมบัติของแสงกับโฟตอน ฟูริเยร์ทางแสง และการประมวลผลด้วยแสง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโฟตอน ตัวอย่างของระบบของโฟโตนิกส์ที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์
EGEE 351 Electrical Machines 3(3-0-6) Exploitation of photons in electronics especially in light-wave (high frequency) communications. The relationships between light wave and photon. Fourier optics and optical processing. The photonic devices. Some photonic applications and systems used in electronics.
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) หลักการของเครื่องจักรกลชนิดหมุน   เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง   วิธีการสตาร์ตมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส  โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ   การทำงานในสภาวะอยู่ตัวและการวิเคราะห์ เครื่องกล     ไฟฟ้าเหนี่ยวนำและเครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส    วิธีการสตาร์ตมอเตอร์     ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบหลายเฟส   การป้องกันเครื่องจักรกล
EGEE 352 Electrical System Design 3(3-0-6) Principles of  rotating machines, dc machines, starting method of dc motors, speed control motor of dc method, theory and analysis of single phase and three phase transformers, ac machines construction, steady-state performance and analysis of  induction machines and synchronous machines, starting methods of polyphase induction motors and synchronous motors, protection of machines.
วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ๑(๐-๓-๑) แนวคิดออกแบบเบื้องต้น แผนผังระบบส่งจ่ายไฟฟ้า รหัส และมาตรฐานต่างๆ สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า  การเขียนแบบระบบไฟฟ้า การคำนวณกำลังส่องสว่าง           การประมาณการใช้ไฟฟ้า  การออกแบบการวางสายไฟฟ้า  ระบบสายดิน  การคำนวณการลัดวงจร การประสานอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง  ระบบ   ไฟฟ้าฉุกเฉิน
EGEE 354 Electrical Power Lab 1(0-3-1) Basic design concept, power distribution schemes, codes and standards for electrical installation, electrical drawing, calculation of lighting, load estimation, wiring design, grounding, short-circuit calculation, coordination of protective devices, power factor improvement, emergency power system.
วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรม    ไฟฟ้ากำลัง
EGEE 355 Electrical Machines Lab 1(0-3-1) Laboratory works on electrical power systems to illustrate the topics covered in the field of  electrical power engineering.
วศฟฟ ๔๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา    วศฟฟ ๓๕๑
EGEE 450 Electric Power System Analysis 3(3-0-6) A  laboratory  works  on  electrical machines to illustrate the topics covered in EGEE 351
วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓(๓-๐-๖) การคำนวณสายส่งไฟฟ้า และระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของโหลด  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง     เสถียรภาพในภาวะชั่วครู่     การดำเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง   การประสานระบบฉนวน  ระบบสายดิน
EGEE451 Illumination Engineering 3(3-0-6) Transmission and distribution networks calculation, load flow control, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical short circuit analysis, power system protection, transient stability, economic operation, insulation coordination, grounding.
วศฟฟ  ๔๕๒ โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓(๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานและนิยามต่างๆเกี่ยวกับแสงและการส่องสว่าง ธรรมชาติของแสง คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นของมนุษย์ หน่วยและการวัดปริมาณแสงสว่าง หลักการใช้อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบการส่องสว่าง การคำนวณระบบส่องสว่าง ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โรงเรียน อุตสาหกรรม และถนน
EGEE 452 Electrical Power Plant and Substation 3(3-0-6) Basic concepts and definitions of light and illumination, nature of light, physical characteristics of light, sources of light, human sight and visual process, illumination measuring units and measurements, principles of illumination controlling apparatus, calculation techniques of lighting system, design considerations for interior and exterior lighting in commercial building, school, industrial building and on streets.
วศฟฟ ๔๕๓ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ๓(๓-๐-๖) การคำนวณโหลด เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งโหลดดิวเรชันและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงานแบบต่างๆ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงงานไฟฟ้าแบบวัฏจักรร่วม  โรงงานไฟฟ้าพลังก๊าซเทอร์ไบน์ โรงงานไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การวัดปริมาณต่างๆ การควบคุมในโรงงานไฟฟ้า ชนิดของสถานีย่อย การควบคุมระบบและการขนานโรงไฟฟ้าของระบบ  เศรษฐศาสตร์การทำงานของระบบไฟฟ้า
EGEE 453 High-Voltage Engineering 3(3-0-6) Load calculation, load curve, load duration curve, and load factor, energy resources, hydropower plant, steam power plant, combined cycle power plant, gas turbine power plant, diesel power plant, nuclear power plant, instrumentation and control in power plant, types of substations, system control and power plant paralleling, economic  operation  in  power  system.
วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การกำเนิดและการวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง   สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน    การพังทลายของไดอิเล็กตริกชนิดที่ เป็น ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง  การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง   ฟ้าผ่า และแรงดันเกินจากการสวิตช์ การป้องกันฟ้าผ่า
EGEE 454 Electric Drive 3(3-0-6) Generation and uses of high-voltage measurement techniques, electric field and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of high-voltage material and equipment, lightning and switching overvoltages, lightning protection.
วศฟฟ ๔๕๖ เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖) หลักการระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ภาระงานและพิกัด การจำแนกและพลวัตรของระบบโหลด ความสัมพันธ์ของพลังงานและการเบรก การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยการใช้กราฟและการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
EGEE 456 Economics of Power System 3(3-0-6) Principle of electric drive system, duty and rating, classification and dynamics of load system, energy relations and braking, calculations of motions of electric machines using analytical and graphical methods, electric circuits and control of machines, industrial applications of electric motors.
วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การดำเนินงานโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ กำลังน้ำ นิวเคลียร์ตาม หลักเศรษฐศาสตร์ สูตรหาพลังงานสูญเปล่าในระบบพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตและค่าสูญเสียพลังงานที่ถูกหลักภาวะเศรษฐศาสตร์ โปรแกรมการทำงานอย่างถูกหลักเศรษฐศาสตร์ การทำร่วมกันของระบบไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและพลังน้ำให้ถูกหลักดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์
EGEE 457 Electrical Energy Conservation and Management 3(3-0-6) Economic operation of steam plants, hydroelectric plants, nuclear plant transmission loss formula, coordination of production costs and transmission losses for optimum economy, economic scheduling of generation, economic operation of a combined stream and hydroelectric power system.
วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ ๓(๓-๐-๖) การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าการใช้ไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูล เศรษฐศาสตร์ของการใช้พลังงาน แผนภูมิอากาศชื้น ความสบาย และสุขภาพ การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีของแสงอาทิตย์และระบบหน้าต่าง การส่องสว่างด้วยแสงแดด การออกแบบเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและควบคุมโหลดทางไฟฟ้า กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า
EGEE 458 Electrical Power System Protection and Relay 3(3-0-6) Overview the energy and electrical system, Thailand’s energy conservation act, energy consumptions in building and industry, electrical bill calculation, load monitoring and data translation, economic of energy efficiency, Psychrometrics, comfort and health, elements of heat transfer, solar radiation and window system, day lighting, design for efficiently energy consumption, electrical load management and control, case study on electrical energy conservation and management.
วศคก๓๘๒ แหล่งพลังงานทดแทน ๓(๓-๐-๖) สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง  ทบาทของรีเลย์ป้องกัน การป้องกันด้วยรีเลย์      ขั้นมูล  ข้อกำหนดของการป้องกันด้วยรีเลย์ โครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์และอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ การป้องกันกระแสเกินและข้อผิดพลาดสายดินสำหรับสายส่ง การป้องกันโดยอาศัยหลักความแตกต่าง การป้องกันสายส่งโดยรีเลย์สัญญาณนำและรีเลย์ระยะไกล  การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสโซน  การป้องกันมอเตอร์
EGME 382 Renewable  Energy  Resources 3(3-0-6) Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relay requirements, relay and numerical relay structures and characteristics, overcurrent and earth fault protection for transmission lines, differential protection, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, motor protection.
สาขาประมวลผลสัญญาณ
วศฟฟ ๔๖๐ การประมวลผลสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา ๓(๓-๐-๖) สถานการณ์พลังงาน  ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ  ปริมาณสำรอง  วิธีการและการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์
EGEE 460 Discrete-Time Signal Processing 3(3-0-6) Energy perspective; various type of renewable energy resources, procedure and development to utilization.
วศฟฟ ๔๖๒ การประมวลผลสัญญาณสถิติ ๓(๓-๐-๖) ทบทวนตัวแปรเชิงซ้อน แนะนำระบบแบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลาและสมบัติของระบบแบบนี้ การแปลงแบบแซด และการแปลงผกผันแบบแซด อนุกรมของฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงผกผัน การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงผกผัน การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องและการแปลง     ผกผัน การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ อัตราการสุ่มของไนควิส การสร้างสัญญานกลับคืนจากสัญญาณดิจิตอล การเพิ่มและลดอัตราการสุ่มสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบดิจิตอลทั้งแบบ เอฟไออาร์หรือไอไออาร์ และอัลกอริธึมแบบเอฟเอฟที
EGEE 462 Statistical Signal Processing 3(3-0-6) Review of complex variables, introduction to LTI (Linear Time Invariant) systems and their properties, Z-transform and inverse Z-transform, Fourier series, Continuous-Time Fourier Transform and its inverse transform, Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) and its inverse transform, Discrete Fourier Transform (DFT) and its inverse transform, signal sampling, Nyquist rate, signal reconstruction, interpolation and decimation, IIR (Infinite Impulse Response) and FIR (Finite Impulse Response) digital filter design and analysis, and Fast Fourier Transform (FFT) algorithms.
วศฟฟ๔๖๓ เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย ๓(๓-๐-๖) แนะนำตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม และกระบวนการแบบสุ่ม สเตชันนารีและ  เออโกดิซิตี้ ของกระบวนการแบบสุ่ม ออโตคอรีเรชัน ครอสคอรีเรชัน การประมาณค่าสเปกตรัมกำลังของสัญญาณแบบสุ่ม การตอบสนองของระบบเชิงเส้นต่ออินพุต    แบบสุ่ม แนะนำการประมาณค่าเฉลี่ยกำลังสองเชิงเส้น  การสร้างแบบจำลองของสัญญาณสุ่ม  เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมแบบสมัยใหม่และกระบวนการออโตรี-เกรตสีพ   มูฟวิ่งเอฟเวอเรจ  การประยุกต์ของความร่วมนัย การกรองสัญญาณที่เหมาะที่สุด   การกรองสัญญาณแบบปรับตัว
EGEE463 Multimedia Technology 3(3-0-6) Introduction to random variables, functions of random variables and random processes, stationary and ergodicity random processes, auto-correlation, cross-correlation, power spectral estimation of random signals, response of linear systems to random inputs, introduction to linear mean square estimation, random signal modeling, modern spectral analysis techniques and autoregressive-moving average processes, applications of coherence, optimal filtering, and adaptive filtering.
วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) ศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่นภาพนิ่ง ภาพกราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิทัศน์ ภาพแอนิเมชัน เสียงพูด เสียงดนตรี การนำสื่ออื่นมาใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์แสดงภาพต่างๆ วิธีการทำให้สื่อต่างๆผสมกันกลมกลืนเพื่อนำเสนอ จัดแสดง หรือการจัดการให้สื่อต่างๆเกิดประโยชน์และมีความหมายในการเรียนรู้ การเข้าใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อแปลงสื่อ เปลี่ยนสื่อ ถอดสื่อ ผสมสื่อใหม่ รวมทั้งโปรแกรมสร้างบทเรียนทางสื่อผสม
EGEE 464 Digital Image Processing 3(3-0-6) Study types of presentation media, for example still images, graphic images, motion picture or video, animations, voice, music and other sound, study how to apply those media into computers, electronics devices such as mobile phone, LCD display or data display, methods to integrate all media into multimedia form for presentations, perform, or turn those media into values, meaning, learning aids and more understanding, software package for scanning, converting, extracting and integrating media, including multimedia authoring software.
วศฟฟ ๔๖๕ การควบคุมอุปกรณ์กลไฟฟ้าด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) การรับรู้โดยการมองเห็น การทำข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลดิจิตอล การเพิ่มคุณสมบัติของภาพ การเก็บคืนภาพ การแบ่งส่วนภาพ การตรวจจับและประมาณภาพ การสร้างภาพกลับคืน การบีบอัดภาพ และระบบประมวลผลภาพ
EGEE  465 DSP Control of Electromechanical Devices 3(3-0-6) Visual perception, image digitization, image enhancement, image restoration, image segmentation, image detection and estimation image reconstruction, image compression, and image processing systems.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศฟฟ ๔๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) แนะนำหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม เทคนิคการควบคุมแบบดิจิตอล กลยุทธ์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ โครงสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสร้างระบบควบคุมโดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอล และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
EGEE 480 Advanced Microprocessor 3(3-0-6) Introduction to basic concepts on various electromechanical devices employed in industry, digital control technique, motion control strategies, power electronic converter topologies, Digital Signal Processing (DSP) control implementation discussed and implemented with commercially available DSP, laboratory testing.
วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖) หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคร คอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบแบบฝังตัว การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยใช้ตัวแปลงผัน เอ/ดี และ ดี/เอ การสร้างโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง เครื่องมือการพัฒนาทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิคการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม แนวคิดของระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการใช้งานระบบปฏิบัติการนี้ ระบบแบบ     หลายงาน   ระบบแบบหลายตัวประมวล
EGEE 481 Computer Network System 3(3-0-6) Advanced topics in microprocessor/microcontroller architecture and design, microcontrollers in embedded systems, modern hardware interfaces, real world interfaces using A/D and D/A converters, efficient programming, high-level languages programming, hardware and software development tools, debugging techniques, concepts of Real Time Operating System (RTOS) and its applications, multitasking systems, multiprocessing systems.
วศฟฟ  ๔๘๒ เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานต่างๆของการ     สื่อสาร แบบจำลองอ้างอิงโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี รูปแบบทางเรขาคณิตของระบบเครือข่าย โพรโทคอลต่างๆของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย เครือข่ายภายใน (แลน) ระบบเครือข่ายวงกว้าง (แวน) อินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการเครือข่าย
EGEE 482 Wireless Technology and Applications 3(3-0-6) Introduction to data communication and computer networking, telecommunication standards, reference models: OSI and TCP/IP, network topologies, network protocols, network equipment, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), the internet, and network operating systems.
วศฟฟ ๔๘๔ การออกแบบอินเทอร์เน็ตแบบฝังตัว ๓(๓-๐-๖) หลักการและทฤษฎีของการสื่อสารแบบไร้สาย เริ่มจาก เอเอ็ม/เอฟเอ็ม การสื่อสารด้วยอินฟราเรดและอุปกรณ์ที่ไร้สาย มาตราฐานและโพรโทคอลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไร้สาย เช่น IEEE801.11b/g, WiFi, Bluetooth การออกแบบวงจรเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบสื่อสารแบบไร้สาย และการใช้งานของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายตามมาตรฐานปัจจุบัน เช่น อาร์เอฟซี, มาตรฐาน IEEE, เอฟซีซี
EGEE484 Embedded Internet Design 3(3-0-6) Methods and theories of wireless communications. Starting with AM/FM infrared communications and wireless devices. Standards and protocols that related to wireless technologies, e.g. IEEE801.11b/g, WiFi, Bluetooth. Interface circuit design for wireless device implementation, and operation under existing wireless technology standards such as RFC (Requests for Comments), IEEE Standard, FCC (Federal Communication Commission).
วศฟฟ ๔๕๘ เทคโนโลยีเสียงและภาพ ๓(๓-๐-๖) การออกแบบอุปกรณ์ วงจร โปรแกรม เครื่องใช้ หรือเครื่องมือที่สามารถฝังตัวไว้กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้การทำเครือข่าย ระบบการสื่อสารข้อมูลทีซีพี/ไอพี มาตรฐานการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารขั้นมูลเช่น ผ่าน RS-232c, ระบบไร้สาย, ระบบโทรศัพท์, จีพีอาร์เอส, จีเอสเอ็ม, ซีดีเอ็มเอ และอื่นๆที่ใช้เป็นหลักการพื้นฐานของการออกแบบ วิธีการสร้างโปรแกรม การเรียกฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับการติดต่อส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
EGEE485 Audio and Visual Technology 3(3-0-6) Design devices, circuits, program, appliances, or tools to be an embedded to the internet network, networking, data communication, TCP/IP, data communication interface standards, such as RS-232c, wireless systems, telephone system, GPRS, GSM, CDMA, etc., are used as a basic principle of the design, programming methods, function or routines used for communicating to the internet network.
วศคพ๓๓๑ การออกแบบไอซีขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) ประเภทของสื่อต่างๆที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมและจัดการได้ เช่น ด้านเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รู้หลักการด้านระบบเสียง เช่น ทูนเนอร์ แอมปลิไฟเออร์ อีควอไลเซอร์ คอมเพรสเซอร์ ลิมิตเตอร์ และมอดูลเสียงประกอบ ด้านเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เช่น เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องตัดต่อภาพ เครื่องวัดสัญญาณภาพ และอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งภาพและเทคนิคภาพ มีการศึกษาวงจรที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้โดยสังเขป รวมถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันแทนวงจร(โปรแกรมจำลองและวิเคราห์เสียงและภาพ) การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โปรแกรมบันทึกและตัดต่อภาพและเสียง ทั้งการใช้งานตัดต่อในแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
EGCO331 Introduction to IC Design 3(3-0-6) Study type of media that electronic equipment can control and manipulated such as sound, still images, motion pictures. Principle of sound system – tuner, amplifier, equalizers, compressor, limiter, and sound effect modules also video system – video player, A/B Roll editing, video scope meter, video signal conditioners, video effects. Study on concept of audio/video circuits and their results, learn about software that can simulate as circuits and do in real time/non-real time, and do signal analysis. Study how to apply computer on audio-visual works, for example, audio-video recording and linear/non-linear editing.
วศคพ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓(๓-๐-๖) เทคโนโลยีวงจรรวมเอ็นมอสและซีมอส ลักษณะสมบัติของวงจรแบบเอ็นมอส และซีมอส  การคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรทั้งสองแบบ  วงจรมอสแบบสถิตและพลวัต  การออกแบบระบบ  การวัดและการทดสอบแผนผังวงจร  เลขคณิตคอมพิวเตอร์ การประเมินประสิทธิภาพ การสังเคราะห์วงจรดิจิทัลโดยใช้ภาษา        เฮชดีแอล  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบวงจร
EGCO341 Software Engineering 3(3-0-6) N MOS and C MOS integrated circuit technologies; properties of N MOS and C MOS circuits; calculation of parameters in circuits, static and dynamic MOS circuits; system design; circuit drawing and testing; computer arithmetic; performance evaluation; synthesis of digital circuits from HDL models; modeling and simulation; fault models and testing the use of CAD tools in circuit design.
วศคพ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓(๓-๐-๖) วัฏจักรชีวิตของซอฟต์แวร์  ความต้องการและข้อกำหนด  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การจัดกำหนดการ การพัฒนา การสร้าง  การทดสอบ  และการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  การนำซอฟต์แวร์มาใช้ซ้ำ  การทำเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์    กรณีศึกษาต่างๆ ของระบบซอฟต์แวร์ในท้องตลาด
EGCO421 Management Information Systems 3(3-0-6) Software life cycle; need and specification; large-scale software development; scheduling, developing, constructing, testing and maintenance of software system; object-oriented analysis and design; software reuse; documentation; management of software project; case study of software system in the market.
วศคพ๔๒๒ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) หลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ แนวคิดสารสนเทศ  มนุษย์ในฐานะผู้ประมวลสารสนเทศ แนวคิดของระบบ แนวคิดการวางแผนและการควบคุม โครงสร้างองค์กรและการจัดการ ระบบสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ ระบบการจัดการฐานความรู้  การกำหนดความต้องการของสารสนเทศ การพัฒนา การทำให้    เกิดผล  และการจัดการทรัพยากรในระบบจัดการสารสนเทศ
EGCO422 Electronic Commerce 3(3-0-6) Principles of management information systems; structures of management information systems, information technologies, decision-making processes; information concepts, humans in the role of information processors, systems concepts; planning and control concepts, organization structure and management, planning and decision-making support systems; knowledge-base management systems, requirement specification of information, development, implementation and resource management in management information systems.
วศคพ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓(๓-๐-๖) แบบจำลองธุรกิจและแนวคิดทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บ  การป้องกันลิขสิทธิ์ ความมั่นคง กลไกการชำระเงินเชื่อมตรง  แนวคิดทางการตลาดสำหรับการขายตรงบนเว็บ  ประเด็นทางจริยธรรม สังคม และการเมืองในเทคโนโลยีสารสนเทศ
EGCO461 Artificial Intelligence 3(3-0-6) E-commerce business models and concepts, E-commerce and web infrastructure, copyright protection, security, on-line payment mechanisms, marketing concepts for retailing on the web. Ethical, Social, and Political Issues in Information Technologies.
วศคพ๔๖๓ การรู้จำแบบ ๓(๓-๐-๖) พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง  การอนุมานในตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง  การวางแผน ระบบเหตุผลโดยใช้ความน่าจะเป็น การเรียนรู้ การสื่อสาร การรับรู้ภาพ
EGCO463 Pattern Recognition 3(3-0-6) Foundations of artificial intelligence, solving problems by searching, knowledge representation, first-order logic, inference in first-order logic, planning, probabilistic reasoning systems, learning, communication, image perception.
สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ
วศฟฟ๔๙๒-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (…….) ๓(๓-๐-๖) การจับคู่หน้ากาก การประมวลก่อนสำหรับการรู้จำตัวอักษร การประมวลผลภาพลักษณ์ฐานสอง  การทำภาพให้บาง การแบ่งส่วน การหาลักษณะเด่น แบบรูปและ    พื้นผิว การแบ่งกลุ่มหรือการรู้จำที่ใช้เทคนิคเชิงเส้น ตัววิเคราะห์แบบเบส์ที่ให้ความผิดพลาดน้อยที่สุด วิธีภาษาศาสตร์เชิงรูปนัย วิธีโครงสร้าง การประยุกต์เทคนิคคลุมเครือและโครงข่ายงานระบบประสาทเพื่อการรู้จำแบบ วิธีลูกผสม เทคนิคการเรียนรู้
EGEE  492- 499 Special Topics in Electrical Engineering (……) 3(3-0-6) Mask matching, preprocessing for character recognition, binary image processing, thinning,  segmentation, features extraction, pattern and textures, classification or linear techniques for recognition, minimum error Bayesian classifiers, formal linguistic methods, structural methods, fuzzy techniques and neural networks applications for pattern recognition, hybrid method, learning techniques.
หมวดวิชาเลือกเสรี
กลุ่มวิชาเลือกเสรี
วศฟฟ ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) หัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาของวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงต่างๆ หัวข้อต่างๆ เหล่านี้จะระบุไว้ในวงเล็บและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับประกาศของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในแต่ละปีการศึกษา วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6) Topics of current interest and new technical developments in various fields of electrical engineering. These topics are defined in the bracket and subjected to change, depending on electrical engineering department announcements in each academic year.
วศฟฟ ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๑(๐-๓-๑) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดัน กระแส และกำลัง ระบบกำลังไฟฟ้าสามเฟส การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็ก เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกำเนิด มอเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน วิธีการส่งกำลัง เครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-1) Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, three phase electrical power system, magnetic circuit analysis, introduction to electrical machinery, generators, motors, and their applications, method of power transmission, introduction to some basic electrical instruments and electronic devices
วศฟฟ   ๒๔๓ วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะลอกและวงจรดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้าพื้นฐานรวมถึงการวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วศฟฟ ๒๑๗ วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE    243 Analog and Digital Electronics A laboratory works on basic electrical equipment and measurements to illustrate  the topics covered in EGEE 217
วศXX รายวิชาในสาขาใดๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การทำงานของไดโอดแบบต่างๆ การทำงานของทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ แบบเชิงเส้น   การทำงานของทรานซิสเตอร์และออปแอมป์ในโหมดขยายสัญญาณ  วงจรดิจิตอลขั้นพื้นฐาน   วงจรเกทต่างๆ  การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช้แผนภูมิคาร์นอ  วงจรฟลิปฟลอป  วงจรหน่วยความจำ  การประยุกต์    ใช้งานไอซีแอนะลอกและไอซีดิจิตอล
EGXX Any available courses from faculty of engineering. Fundamentalof electronic circuits , Diodes operation , transistors operation in linear region , transistors and Op-Amp operation in active mode, fundamental of digital electronics, gate circuits, digital circuit design by using Karnaugh map, flip-flop and memory circuit, analog and digital application ICs.
การฝึกงาน
วศฟฟ  ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๐(๐-๓-๑๐) การฝึกงานทางวิศวกรรมในโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ตามที่ภาควิชาเห็นชอบ โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมงและนักศึกษาต้องส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานดังกล่าว ซึ่งการประเมินผลจะให้เกรดออกมาเป็นพอใจ(Satisfactory, “S”) หรือ ไม่พอใจ (Unsatisfactory, “U”) ตามความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EGEE  399 Electrical Engineering Training 0(0-3-10) Practical training in industrial or government sectors during summer session for not less than 240 hours must be arranged and supervised by the department. A written report must be submitted to the department. The training evaluation must be graded as Satisfactory, “S” or Unsatisfactory , “U”

การสอบวัดคุณสมบัติ

การประกันคุณภาพหลักสูตร

หลักสูตรได้กําหนดระบบและวิธีการประกัน คุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้

๑ ประเด็นการบริหารหลักสูตร (ระบุ)
– มีระบบกลไกในระดับคณะและภาควิชาในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุม การดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณ
เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด
– ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
– ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
– มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน ทุก ๕ ปีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคม หรือผู้ใช้บัณฑิต


๒ ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ระบุ)
– จัดทรัพยากรและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– จัดให้มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้หลากหลายและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
– จัดปัจจัยสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
– สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การสร้างนวัตกรรม และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อการ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ


๓ ประเด็นการสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา (ระบุ)
– จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับภาควิชา เพื่อทำหน้าที่แนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเรียนการสอนและ/หรือการให้คำแนะนำในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา
– จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรม คุณธรรมซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา มีทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย


๔ ประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/ หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
– มีการประเมินผลความสำเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ/ หรือสามารถศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไปได้
– มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อดูระดับความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการ / ผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม :

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการเปิดสอน : หลักสูตรปรับปรุงนี้จะเริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกร โดยตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรม คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

๑ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ
๒ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการถ่ายโอนเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาและวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
๓ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีจิตวิญญาณในการเรียนรู้ตลอดชีพ
๔ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ และรองรับการพัฒนาของประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ/หรือตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

๑ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
๒ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ระบบการศึกษา

๑ จัดการศึกษาตามระบบหน่วยกิตทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับปริญญาตรีโดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตในสัดส่วนเดียวกันเทียบได้กับภาคการศึกษาปกติ
๒ การคิดจำนวนหน่วยกิต
๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๓ การฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๒.๔ การฝึกงาน (ภาคฝึกงานวิชาชีพ) รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมงในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีค่าเท่ากับ ๐ หน่วยกิต ประเมินผลเป็นพอใจ (S) หรือไม่พอใจ (U)
๒.๕ การทำโครงงานหรือกิจกรรมเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

ภาษา

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

การลงทะเบียนและการรับโอนหน่วยกิต

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี และประกาศหรือข้อบังคับของคณะที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ประจำ

ลำดับ ชื่อ-นาม สกุล คุณวุฒิ
ผศ.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
ผศ.ธนากร อ้วนอ่อน วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.Eng.(Electrical Engineering)
D.Eng.(Water Resources Eng.)
อ.ชัชวาล   เยรบุตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
อ.ธรรมวฤทธิ์  สิงหวิลัย วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
อ.สมนิดา   รัตนาปนะโชติ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)

* คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
รศ.ศุภชัย   ไพบูลย์ วศ.บ.(ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
ผศ.เดชา   วิไลรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
M.S.(Electrical Engineering)
ผศ.วรากร   เจริญสุข วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุม)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
อ.ก่อพร   พันธุ์ยิ้ม วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Eng.(Telecommunication)
อ.เซง   เลิศมโนรัตน์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Biomedical Engineering)
Ph.D.(Biomedical Engineering)
อ.ธัชชะจุลชาต วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)
อ.นิรุทธ์  พรมบุตร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
อ.พงศธร   เศรษฐีธร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
อ.พรชัย   ชันยากร วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Computer Engineering)
D.Eng.(Computer Engineering  in Signal  Processing)
๑๐ อ.วรวิทย์   อิศรางกูร ณ อยุธยา วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.S.(Technical Management)
๑๑ อ.อารณีย์   เตชะวิบูลย์วงศ์ B.S.(Electrical Engineering)
M.S.(Biomedical Engineering)
๑๒ อ.ศรันย์   พัทโรดม B.S.(Electrical Engineering)
๑๓ อ.สุรโชค   ธนพิทักษ์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
๑๔ อ.กฤษฐา   อัศวสกุลเกียรติ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
M.Sc.(Computation)
ผศ.คงฤทธิ์  หันจางสิทธิ์ B.S (Electrical Engineering)
M.S.E(Electrical Engineering)
อ.ทรงพล   องค์วัฒนกุล วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
M.Sc.(Computer Engineering)
Ph.D.(Electrical and Computer Eng.)
อ.ฆนัท   พูลสวัสดิ์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วท.ม.(สารสนเทศ)
อ.สุรทศ  ไตรติลานันท์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ เป็นต้น

อาจารย์พิเศษ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
ผศ.ไพโรจน์  สุวรรณสุทธิ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
M.Eng.(Electrical Engineering)
นายวุฒิชัย  พึงประเสริฐ B.Sc.(Electrical Engineering)
M.Eng(Electrical Engineering)
นายณัฐพรรษ์  จันทร์เจริญ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร)
นอ.ดร.อรัญ  นำผล Ph.D.(Electrical Engineering)
รท.ทรงฤทธิ์  กิตติพีรชล M.S.(Electrical Engineering)
ดร.อภิชัย      ภัทรนันท์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Electrical Engineering)
Ph.D.(Electrical Engineering)

อาจารย์พิเศษ จากหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ
Mr.Graham K. Rogers M.A.(English Literature & Writing)

หมายเหตุ อาจารย์พิเศษท่านอื่นจะเชิญเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
จำนวนที่คาด ว่าจะรับ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
จำนวน สะสม ๑๔๗ ๑๑๕ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๐
จำนวนที่คาด ว่าจะจบ * ๖๒ ๒๖ ๒๙ ๓๐ ๓๐

*  เป็นนักศึกษาที่แยกกลุ่มจากนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจำนวน ๖๐ คน

โดยจะทำการเลือกสาขาย่อยในภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นปีที่ ๒

สถานที่และอุปกรณ์การสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์ การสอนที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ห้องสมุด

ใช้ห้องสมุดที่สำนักหอ สมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ ตำรา วารสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งฐานข้อมูล ซีดีรอม วีดีทัศน์วิชาการ และแถบบันทึกเสียง โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกัน ๓๗๖,๙๓๐ เล่ม เป็นตำราทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาไทย ๓,๐๘๒ เล่มและภาษาอังกฤษ ๑๘,๘๑๗ เล่ม ตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย ๕,๓๐๗ เล่มและภาษาอังกฤษ ๗,๕๒๕ เล่ม วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาไทย ๒๕ รายการและภาษาอังกฤษ ๑๒๔ รายการ และวารสารทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ภาษาไทย ๑๖ รายการและภาษาอังกฤษ ๒๕ รายการ

งบประมาณ

ใช้งบประมาณ ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีค่าใช้จ่ายรายหัวต่อการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) เท่ากับ ๗๓,๙๙๕ บาท

หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

จำนวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๖ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม ๓๐ หน่วยกิต

กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๖ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๗ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา ๙ หน่วยกิต


กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา ๓ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๖ หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ รวม ๑๑๐ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกน ๒๕ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ๗๙ หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ๖ หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี รวม ๖ หน่วยกิต
การฝึกงาน(ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง) ๐ หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวม ๓๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน ๑๖ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๗ หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑–๒-๓)
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓(๒–๒-๕)
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒(๑–๒-๓)
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๙ หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒-๕)
วิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓(๒–๒-๕)
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓ (๒–๒-๕)
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด จำนวน ๑๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๕ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒)
สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร ๒ (๒-๐-๔)
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔)
สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ ๒ (๒-๐-๔)
สมศษ ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา-ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา-แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา-เทนนิส ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๒๕ กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑)
สมศษ ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง ๑ (๐-๒-๑)
วศสว ๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓)
วศสว ๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑)
วศอก ๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖)
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๓ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

ศศภอ ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๓๐๖ การสนทนาระดับสูง 1 ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๓๕๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๓๕๑ การเขียนสรุปและการจดบันทึกย่อ ๓ (๓-๐-๖)
ศศภอ ๔๐๑ การสนทนาระดับสูง 2 ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๒ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๓ การอ่านเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภอ ๔๐๔ การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภท ๑๓๒ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕)
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖)
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕)
ศศภจ ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน ๖ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

วศฟฟ ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓(๒-๓-๕)
หมวดวิชาเฉพาะ รวม ๑๑๐ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน รวม ๒๕ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

วทคม ๑๑๓ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖)
วทคม ๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑)
วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖)
วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๑๐ ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑)
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ ๓ (๓-๐-๖)
วศคร ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓)
วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน ๗๙ หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ

วศคก ๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๒๓๑ อุณหพลศาสตร์ ๑ ๓ (๓-๐-๖)
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒ (๑-๒-๓)
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๒๔๒ อุปกรณ์โซลิดสเตต ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓ (๒-๓-๕)
วศฟฟ ๔๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ (๐-๓-๑)
วศฟฟ ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓ (๐-๙-๓)
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก รวม ๖ หน่วยกิตสาขาไฟฟ้าสื่อสาร

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วศฟฟ ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๒ การสื่อสารดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๓๒๓ การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๑ การสื่อสารไร้สาย ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๒ วิศวกรรมโทรศัพท์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๓ การสื่อสารทางแสง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๔ การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๕ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๒๘ ระบบสื่อสารดาวเทียม ๓ (๓-๐-๖)
สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๓ แขนกลขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๓๖๑ อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ ๓ (๒-๓-๕)
วศคก ๓๖๒ เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนำ ๓ (๒-๓-๕)
สาขาอิเล็กทรอนิกส์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๔๐ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๕ อิเล็กทรอนิกส์แสง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๖ วงจรรวมแอนะลอก ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๗ วงจรรวมดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๘ กระบวนการสร้างวงจรรวม ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๔๙ โฟโตนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
สาขาไฟฟ้ากำลังหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๓ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๖ เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า ๓ (๓-๐-๖)
วศคก ๓๘๒ ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน ๓(๓-๐-๖)
สาขาประมวลผลสัญญาณ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๖๐ การประมวลผลสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๒ การประมวลผลสัญญาณสถิติ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๓ เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๖๕ การควบคุมอุปกรณ์กลไฟฟ้าด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ๓ (๓-๐-๖)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
วศฟฟ ๔๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๒ เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๔ การออกแบบอินเทอร์เน็ตแบบฝังตัว ๓ (๓-๐-๖)
วศฟฟ ๔๘๕ เทคโนโลยีเสียงและภาพ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๓๓๑ การออกแบบไอซีขั้นแนะนำ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๔๒๒ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓ (๓-๐-๖)
วศคพ ๔๖๓ การรู้จำแบบ ๓ (๓-๐-๖)
สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)

วศฟฟ ๔๙๒-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (…….) ๓ (๓-๐-๖)
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน ๖ หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและจัดให้
เป็นวิชาเลือกเสรี และ/หรือตามที่ภาควิชากำหนด เป็นจำนวน ๖ หน่วยกิต
การฝึกงาน จำนวน ๐ หน่วยกิต
นักศึกษาที่มีฐานะปีที่ ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในวิชา
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมง
วศฟฟ ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๐ (๐-๓๕-๑๐)

ความหมายรหัสรายวิชาในหลักสูตร
รหัสรายวิชาประกอบด้วยรหัส ๗ ตัว แบ่งเป็นรหัสตัวอักษร ๔ ตัวและรหัสตัวเลข ๓ ตัว
รหัสตัวอักษร
อักษรสองตัวแรก หมายถึง ชื่อย่อของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน
วศ หรือ EG หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์
วท หรือ SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์
สม หรือ SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จก หรือ MG หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ
วศ หรือ MS หมายถึง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ศศ หรือ AR หมายถึง คณะศิลปศาสตร์

อักษรสองตัวหลัง หมายถึง ชื่อย่อของภาควิชาในคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ดังนี้
คร หรือ ID หมายถึง สหวิทยาการ (Interdisciplinary course)
เป็นรายวิชา ที่เป็นการสอนร่วมกันระหว่าง
ภาควิชาหรือไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบ
ของภาควิชาใดโดยตรง
สค หรือ SS หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
มน หรือ HU หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
ศษ หรือ ED หมายถึง ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
คณ หรือ MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คม หรือ CH หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ฟส หรือ PY หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
ภอ หรือ EN หมายถึง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
ภท หรือ TH หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์

ชื่อย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังนี้
คก หรือ ME หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คม หรือ CH หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ฟฟ หรือ EE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อก หรือ IE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คพ หรือ CO หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ยธ หรือ CE หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชพ หรือ BE หมายถึง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รหัสตัวเลข
ตัวเลขตัวที่หนึ่ง (หลักร้อย) แสดงชั้นปีที่เรียน
ตัวเลขตัวที่สอง (หลักสิบ) แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย
ตัวเลขตัวที่สาม (หลักหน่วย) แสดงลำดับวิชาที่จัดสอน
รหัสเลขหลักสิบ
๐ หมายถึง แขนงวิชาคณิตศาสตร์
๑ หมายถึง แขนงวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
๒ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
๓ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
๔ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๕ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
๖ หมายถึง แขนงวิชาประมวลผลสัญญาณ
๗ หมายถึง แขนงวิชาเลือก
๘ หมายถึง แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
๙ หมายถึง แขนงวิชาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ

รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ) คำอธิบายรายวิชา Prerequisite :
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   สังคมศาสตร์
มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒-๓) ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์    การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา  และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไขป้องกันปัญหา  หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์  เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE101 General Education for Human Development 2(1-2-3) The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/ specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of  knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒–๒-๕) หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก  อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์  ระบบการเมืองการปกครอง  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบสุขภาพ   การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา  หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /  เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE102 Social Studies for Human Development 2(2-2-5) Basic principles and theory in relation to events/ situations/ major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
มมศท๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑–๒-๓) มนุษยภาพในอดีต  ปัจจุบันและอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง  ผู้อื่น  และสังคม   การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
MUGE103 Arts and Science for Human Development 2(1-2-3) Humankind in the past, present and future; events/ situations/ problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events/ situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒–๒-๕) ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด   เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม
ARTH 100 Art  of  Using Thai  Language in Communication 2(2-2-5) Art  of  using Thai  language  and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills for accurate  and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒–๒-๕) ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน
AREN 103 English Level 1 2(2-2-5) Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication.
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒–๒-๕) คำศัพท์ สำนวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
AREN 104 English Level 2 2(2-2-5) Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ  ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒–๒-๕) การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่    และความน่าจะเป็น  รูปร่าง  การวัด  การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  คำจำกัดความและการ จำแนก  การเขียนอย่างมีเอกภาพ  การใช้คำเชื่อม  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ    การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ  และการทำการอนุมาน
AREN 105 English Level  3 2(2-2-5) Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒–๒-๕) บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียน)  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด  การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
AREN 106 English Level 4 2(2-2-5) Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels.
ศศภอ ๑๐๗ ภาษาอังกฤษระดับ ๕ ๓ (๒–๒-๕) บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความ ที่ใช้หัวข้อเรื่องเกี่ยวกับประจำวันและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยเน้นทั้งการอภิปรายและการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
AREN 107 English Level  5 2(2-2-5) Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level, using everyday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations.
ศศภอ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษระดับ ๖ ๓ (๒–๒-๕) การอ่านและการเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที
AREN 108 English Level  6 2(2-2-5) Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills.
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
วศคร๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน  โครงสร้างองค์กร อำนาจและหน้าที่ของสภาวิศวกรที่ทำหน้าที่ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม  สมาชิกสภาวิศวกรระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้ทางด้านความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  จรรยาบรรณ  กฎหมายและทักษะทางวิศวกรรมสำหรับการประกอบวิชาชีพ
EGID300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 1(1-0-2) Philosophy of engineering professional ; law required for engineering professional in Thailand; knowledge about the current Engineering Act ; organization , potency and duties for the Council of Engineer that responsible for engineering professional; the member of the Council of Engineer; rules and regulations relevant to engineering professional; knowledge in safety , environment, ethics, laws and engineering skills needed for the engineering professional.
สมสค๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒(๒-๐-๔) ทฤษฎีและแนวความคิดขั้นพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์   อุปทาน  กลไกราคา  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  ทฤษฎีการผลิต  ต้นทุน และประเภทของตลาด  รายได้ประชาชาติ   การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจไทย ฯลฯ  โดยเน้นการประยุกต์    ใช้ตามสาขาการศึกษาของนักศึกษา
SHSS130 Principles of Economics 2(2-0-4) Foundation   of   economic   theory   and  concept,   i.e,   demand   and  supply,  price  mechanism    theory    of    consumer    behavior,   Theory  of  production,  costs  and   types    of    Markets,    national    income,    international    trade,   structure  of  Thai   economic  system,  etc.   Application   will   emphasize   on   the  student  is  field  of  study.
สมสค๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป ๒(๒-๐-๔) ศึกษาตัวแปร และกระบวนการทางจิตวิทยา ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เช่น ความรู้สึก  การรับรู้  การเรียนรู้และการขัดเกลาสังคม อารมณ์ แรงจูงใจ  ทัศนคติบุคลิกภาพ  การปรับตัว และสุขภาพจิต
SHSS140 General Psychology 2(2-0-4) This course deals with psychological variables and mental processes as the determinants of individual behavior. The psychological variables include sensation, perception, learning  and socialization, emotion, motivation, attitude, personality, adjustment and mental health
สมสค๑๔๒ จิตวิทยาสังคม ๒(๒-๐-๔) ทฤษฎีและแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้ทางสังคม การเรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ บุคลิกภาพ บริบททางสังคมวัฒนธรรม พฤติกรรมกลุ่ม การสื่อความเข้าใจกันในสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
SHSS142 Social Psychology 2(2-0-4) Theory and concept in social psychology, social perception, social learning, attitude, value, belief, personality, social-cultural contexts, group behavior, communication and interpersonal  relationships.
สมสค๑๔๔ หลักการสื่อสาร ๒ (๒-๐-๔) มุ่งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำเสนอแบบจำลองและทฤษฎีต่าง ๆ   ทางการสื่อสารเพื่อให้เกิด ความเข้าใจรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสาร และเพื่อลดความล้มเหลวในการสื่อสาร  ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสาร และจิตวิทยาการสื่อสาร จึงเป็นสาระที่เพิ่มขึ้นในวิชานี้
SHSS144 Principles of Communication 2(2-0-4) This  course  is  designed  to enable students to recognize  the  necessity  and  importance  of effective communication. Various models and theories will be provided for a  comprehensive understanding of communication  process  and  its  elements. The course is also concerned with essential skills required in communication. As well as  communication  psychology  concepts,  in  order  to  minimize  some  communication  breakdown.
สมสค๑๖๐ หลักการบริหาร ๒(๒-๐-๔) ความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการและกระบวนการบริหารวัฒนธรรมองค์การและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม   การจัดรูปองค์การ การบริหารยุทธศาสตร์  การทำงานเป็นทีมและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  การเปรียบเทียบการบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ  เทคนิคการบริหาร   และการพัฒนาคุณภาพ
SHSS160 Principles of Administration 2(2-0-4) Foundation  of  administration,  concept,  theory  and  function  of  administration,  organizational  culture  and  management  excellence,  management  ethics  and  social  responsibility,  organization  design,  strategic  management,  teamwork  and  effective  team  building,  comparative  analysis  of  public  administration  and  business  administration,  management  techniques  and  quality  management.
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน ๒ (๒-๐-๔) เนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านนโยบายและการวางแผน ลักษณะทั่วไปของนโยบาย การกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์นโยบาย  หลักการวางแผนและกระบวนการวางแผน  การวางแผน/โครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ  การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ  การวางแผนนโยบายกับการวางแผนพัฒนาประเทศการวางแผนกลยุทธ์การใช้ Logical-Framework  และการใช้เทคนิคเพื่อการวางแผน
SHSS161 Policy and Planning 2(2-0-4) Foundation  of  Policy  and  Planning  General  Characteristics  of  Public  Policy,  Formulation,  Policy  analysis,  Principle  and  process  of  planning,  Program/Project  planning,  Policy  Formulation  in  Relation  to  national  development  plan,  Strategic  Planning  and  La  Frame  work.
สมมน๑๐๓ ศิลปวิจักษ์ ๒ (๒-๐-๔) วิวัฒนาการของวิจิตรศิลป์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอารยธรรมอียิปต์ กรีก โรมัน ยุโรปสมัยกลาง สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม่จนถึงศิลปะยุคปัจจุบัน รวมทั้งศิลปะของไทยในแง่คุณค่าและความประณีตในจิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคต่าง ๆ จากวัดในประเทศไทย
SHHU103 Art Appreciation 2(2-0-4) Evolution of fine art from per-historical period to civilizations of ancient Egypt, Greek, and Roman antiquity, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Rococo, Neo-classicisn, up to the present time including traditional Thai art in Thai mural painting, styles of Buddha images and Thai architectural styles in Buddhist temples in Thailand
สมมน๑๐๕ ปรัชญาสังคม ๒ (๒-๐-๔) ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคม  ความแตกต่างระหว่างปรัชญาสังคมกับทฤษฎีการเมืองวิเคราะห์เปรียบเทียบทฤษฎีปรัชญาสังคมที่มีอิทธิพลต่อความคิดปัจจัย เช่น ปรัชญา สังคมของเพลโต ปรัชญาสังคมแบบเสรีนิยม  ปรัชญาสังคมของพวกซ้ายใหม่ และปรัชญาประชาธิไตย วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดพื้นฐานในทฤษฎีต่าง ๆ เช่น เสรีภาพ สิทธิโดยธรรมชาติ  ความเป็นธรรมในสังคม  ผลประโยชน์ของประชาชน  การมีส่วนรวมในการปกครอง  ตลอดจนปัญหาในการนำทฤษฎีปรัชชาสังคมแต่ละประเภทมาใช้
SHHU105 Social Philosophy 2(2-0-4) Meaning, and scope of social philosophy, differences between social philosophy and political theory. Comparative analysis of the social philosophical theories with influence on contemporary thoughts such as Plato’s, liberalism, the New Left, and democracy. Comparative analysis of basic concepts in different theories  such as liberty, natural rights, social justice, public interest, public participation, and problems in the application of those theories.
สมมน๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตน ๒ (๒-๐-๔) หลักและวิธีการมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาตนเองตามคำสอนของพุทธศาสนา    เช่น วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงานและสมาชิกสังคม  ศิลปะการทำงานร่วมกัน   การบริหารงานตามหลักคำสอนพุทธศาสนา    การปลูกสร้างสัมมาทิฐิและอุดมคติในการทำงาน  วิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวพุทธศาสนา  ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ
SHHU108 Human Relation and Self-Development 2(2-0-4) Principles  and  methods  of  cultivation  human  relations  and  self-development  according  to  Buddhist  perspective.  For  example,  methods  to  develop  a  good  relationship  among  colleagues  and  members  in  society,  the  art  of  teamwork,  the  administration  according  to  the  Buddhist  teachings,  the  cultivation  of  right  view  and  working  ethos,  Buddhist  meditation,  and  art  of  public  speakeing.
สมมน๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔) ความหมายละความสำคัญของวัฒนธรรม วิถีชีวิต โลกทัศน์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ระบบค่านิยม  เทคโนโลยีพื้นบ้านของคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ในชนบท  และชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศไทย ความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรม ระบบความเชื่อ ประเพณีและรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในชนบท สร้างความเข้าใจและความสามารถเข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการทำงาน ทั้งโดยส่วนตัวและต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวม
SHHU110 Human and Culture 2(2-0-4) Meanings and significance of cultures, ways of life, worldviews, traditions, customs, beliefs, value systems, fork technology of different groups of Thai people in the rural area and minority groups in Thailand. Understanding of culture’s value, belief systems, customs, and patterns of living of rural people. Creating sympathy and understanding of rural people’s needs will benefit own work and national development as a whole.
สมมน112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม  พฤติกรรมการรวมกลุ่ม กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม บทบาท และลักษณะเฉพาะของภาวะผู้นำกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารภายในกลุ่ม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพ การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่ม
SHHU112 Group Dynamics and Teamwork 2(2-0-4) Theories of teamwork, group – gathering behaviors, process of working in team, roles and characteristics of leadership, effective teamwork, group communication, human relations, personality development, decision- making and group- conflict solution
สมมน๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ ๒(๒-๐-๔) ทฤษฎีและการปฏิบัติแนวใหม่ทางวาทศาสตร์สำหรับผู้นำ ทักษะการฝึกพูดต่อสาธารณและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ภาวะผู้นำ สำหรับการเตรียมพร้อมในด้านการนำเสนอความรู้ ความคิดเห็น และความคิด ด้วยทักษะการคิดหลากมิติที่กระตุ้นการพัฒนา และการพัฒนาภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลในเรื่องการสื่อความหมายไปยังสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
SHHU133 Rhetoric for Leadership 2(2-0-4) Theories and practices on the new trend of rhetoric for leadership  including training skill in public speaking and personal  development for leadership in preparing for academic presentations, ideas, and thoughts. Multi-dimensioned  thinking  practices motivating individuals’ intellectual development of effective communication to the public.
สมศษ๑๐๑ กิจกรรมพลศึกษา-ว่ายน้ำ ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของการว่ายน้ำ ประโยชน์และคุณค่าของการว่ายน้ำ  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการว่ายน้ำ  ทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน กติกาการว่ายน้ำ
SHED101 Physical Education Activity-Swimming 1(0-2-1) History and introduction of swimming, significance and values of swimming, potential promotion for swimming, basic skills and rules of swimming.
สมศษ๑๑๔ กิจกรรมพลศึกษา-ลีลาศ ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของการลีลาศ ประโยชน์และคุณค่าของการลีลาศ  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการลีลาศ  ทักษะการลีลาศขั้นพื้นฐาน  มารยาทใน         การลีลาศ
SHED114 Physical Education Activity-Social Dance 1(0-2-1) History and introduction of social dance, significance and values of social dance, potential promotion for social dancing, players, basic skills and rules of social dance.
สมศษ๑๑๗ กิจกรรมพลศึกษา-แบดมินตัน ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของกีฬาแบดมินตัน ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาแบดมินตัน  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นแบดมินตัน  ทักษะการเล่นแบดมินตันขั้นพื้นฐาน  กติกาการเล่นแบดมินตัน
SHED117 Physical Education Activity-Badminton 1(0-2-1) History and introduction of badminton, significance and values of badminton, potential promotion for badminton playing, basic skills and rules of badminton playing.
สมศษ๑๑๘ กิจกรรมพลศึกษา-เทนนิส ๑ (๐-๒-๑) ประวัติความเป็นมาและความรู้ทั่วไปของกีฬาเทนนิส ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาเทนนิส  การสร้างเสริมสมรรถภาพสำหรับการเล่นเทนนิส  ทักษะการเล่นเทนนิสขั้นพื้นฐาน  กติกาการเล่นเทนนิส
SHED118 Physical Education Activity-Tennis 1(0-2-1) History and introduction of tennis, significance and values of tennis, potential promotion of tennis players, basic skills and rules of tennis playing.
สมศษ๑๒๕ กิจกรรมพลศึกษา-วอลเล่ย์บอล ๑ (๐-๒-๑) คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการในการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและคุณค่าของกีฬาวอลเล่ย์บอล  ทักษะการเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นเป็นทีม  กติกามารยาทในการเล่นและดูกีฬา
SHED125 Physical Education Activity-Volleyball 1(0-2-1) Values and benefits of exercise and sports; etiquettes, spirit of athletes and sport spectators in volleyball; history, rules and regulation of volleyball; basic movements, skills, techniques, playing strategies and competitions in volleyball.
สมศษ๑๒๖ กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง ๑ (๐-๒-๑) คุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการออกกำลังกาย ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน การเลือกอุปกรณ์ การรักษาอุปกรณ์ และการจัดทำสนามเปตอง
SHED126 Physical Education Activity-Petaunque 1(0-2-1) Values and benefits of exercise and sports; etiquettes, spirit of players and spectators in Petaunque; history  basic movements, skills, techniques, plying strategies and competition, rules and regulation in Petaunque.
วศสว๑๐๑ ดนตรีวิจักษ์ ๒ (๑-๒-๓) ความหมายของดนตรี ดนตรีกับสุนทรีย์ศาสตร์ การรับรู้และเรียนรู้ดนตรีศิลป์ที่ได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย  ชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์คนสำคัญ ๆ ที่มีชื่อเสียง การสร้างประสบการณ์ทางการสุนทรียะในการฟังดนตรี เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ
MSID101 Music Appreciation 2(1-2-3) The meaning of music, relationshop of music and aesthetics. An intensive seminar which deals with all aspects of Western Classical Music and Thai Traditional in included.
วศสว๑๐๒ ขับร้องประสานเสียง ๑ (๐-๒-๑) เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง ฝึก Musicianship และการถูก Conduct ฝึกการแสดงออกของท่าทางต่าง ๆ เมื่อกำลังขับร้อง ปฏิบัติขับร้องประสานเสียงกับบทเพลงอย่างง่ายจนถึงระดับกลางที่มีความยาวไม่มากเกินไป  ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจ๊ส และป๊อปปูล่า นักศึกษาที่เลือกวิชาขับร้องประสานเสียง  จะพบอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะทดสอบความสามารถในการร้องเพลงก่อน
MSID102 Chorus 1(0-2-1) A performance class of choral music dealing with  basic  principles and techniques of group singing, musical style  including Thai popular songs, and rehearsal skill.
วศอก๔๓๐ การจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) หลักการและการปฏิบัติสำหรับจัดโครงสร้างองค์กร หลักการบริหารองค์กรและพฤติกรรม    องค์กร  การกำหนดนโยบายการบริหารบุคคล   ยุทธศาสตร์การบริหาร  การบริหารโครงการ การเงินและการตลาดเบื้องต้น  การบริหารการดำเนินงาน และการบริหารคุณภาพโดยรวม
EGIE430 Industrial Management for Engineers 3(3-0-6) Approaches and practices for organization structure, organization management, organization behaviour, policy and human resource management, strategic management, project management, introduction to finance and marketing, operations management  and  total quality management.
วศอก๔๓๖ กฎหมายอุตสาหกรรมและกฎหมายพาณิชย์ ๓ (๓-๐-๖) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม  กฎหมายคุ้มแรงงาน แรงงานสัมพันธ์  กฎหมายเงินทดแทนและประกันสังคม  ศาลแรงงาน  กฎหมายโรงงานและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  ภาษี  การศุลกากร  ทรัพย์สินทางปัญญา  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การดูงาน
EGIE436 Industrial and Commercial Laws 3(3-0-6) Introduction to laws and justice. Labor Protection and labor relations acts. Compensation and social security acts. Labor court. Industrial and environment laws. Business laws related to investment, taxes, customs, intellectual properties.  Industrial standard.  Field trips.
กลุ่มวิชาภาษา
ศศภจ  ๑๗๑ ภาษาจีน ๑ ๓ (๒-๒-๕) ทฤษฎีและหลักกระบวนการแปล วิธีการและศิลปะในการแปล การเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับงานแปลประเภทต่างๆ ปัญหาต่างๆในการแปล และแนวทางการแก้ไข บทบาทของนักแปล
ARCH171 Chinese 1 3(2-2-5) Translation theories and procedure; methods and art of translation; language selection appropriate for each particular type of translation work; problems in translation and solutions to the problems; roles of translators.
ศศภญ ๑๖๑ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑ ๓ (๒-๒-๕) ฝึกฝนทักษะการอ่านแบบต่างๆ การสรุปข้อมูลจากการอ่าน การนำเสนอความคิดเห็นงานที่อ่าน ทั้งในการเขียนเป็นบทความหรือการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
ARJP 161 Elementary Japanese I 3(2-2-5) Various reading skills; drawing conclusions from the material read; idea presentation about the reading in the forms of written articles as well as group discussion.
วศคร  ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) การฟังและจับใจความของเนื้อเรื่องที่ฟัง และนำเสนอโดยการพูด ฝึกพูด โดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามระบบเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงพยัญชนะ และสระ การลงเสียงหนัก และการใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้องในการพูดหรือสนทนาภาษาอังกฤษ
EGID  490 English Communication for Engineers 3(3-0-6) Listening for main ideas and oral presentation of those ideas; pronunciation of English consonants and vowels; speaking practice with an emphasis on correct pronunciation based on English phonology; stress and intonation in English conversation.
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) การเขียนเชิงธุรกิจ การเขียนจดหมาย รายงาน การจดบันทึกข้อความ โทรสารการจัดทำรายงานทางธุรกิจ ศึกษาคำศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
EGID 290 English for Engineers 3(3-0-6) Business writing, including business letters, minutes, memorandum, fax, business report; study of business-related lexicons and expressions.
ศศภท๑๓๒ ทักษะการใช้ภาษาไทย ๓ (๒-๒-๕) หลักการเขียนสรุป และการจดบันทึกย่อ การจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านหรือที่ได้ยิน ฝึกฝนการใช้หลักการดังกล่าว ในการเขียนสรุป และจดบันทึกย่อ
ARTH 132 Thai Language Skill 3(2-2-5) Principles of summary writing and note-taking; understanding of main ideas from the material read or heard; practice of summary writing and note-taking based on the principles learned.
ศศภอ404 การเขียนเชิงวิชาการ ๓ (๓-๐-๖) การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษ การสร้างและพัฒนาคลังคำศัพท์ การพูดเน้นความถูกต้องทางไวยากรณ์ และความชัดเจนในการเสนอความคิดเห็น
AREN 404 Academic Writing 3(3-0-6) Listening and speaking in various situational contexts; interaction in English; word building and development of lexicon; speaking with acceptable grammar; clear presentation of ideas.
ศศภอ403 การอ่านเชิงวิชาการ ๓ (๒-๒-๕) การฟังและการพูดเพื่อสื่อความคิดอย่างประสบผลสำเร็จ การเตรียม และการแสดงสุนทรพจน์ การกล่าวปราศรัย การพูดเชิงชักชวน และการนำเสนอผลงานในที่สาธารณะ  การสัมภาษณ์ การโต้วาที การพูดต่อชุมชนเพื่อให้มีผลสำเร็จโดยให้รู้จักใช้ภาษา น้ำเสียง ท่าทางที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
AREN 403 Academic Reading 3(2-2-5) Listening and speaking for successful conveying of thoughts; speech preparation and giving; persuasive speaking; public presentation; public interview; debate; successful public speaking with an emphasis on language, tone of voice and gesture suitable for a particular situation.
ศศภอ ๔๐๒ การพูดในที่สาธารณะ ๓ (๒-๒-๕) การอ่านงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ การสรุปข้อมูลที่ได้จากการอ่าน การนำเสนอความเห็นสำหรับงานที่อ่านทั้งการเขียนและการพูด
AREN 402 Public Speaking 3(2-2-5) Reading numerous forms of academic reading materials; drawing conclusions from the information obtained from the reading; oral as well as written presentation of ideas regarding the material read.
ศศภอ ๔๐๑ การสนทนาระดับสูง ๒ ๓ (๒-๒-๕) รูปแบบและลีลาในการเสนอข้อมูลของงานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการโดยวิธีค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง และนำเสนอการเขียนงานทางวิชาการส่วนต่างๆ ในรูปแบบของรายงานทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุป
AREN401 Advanced Level Conversation II 3(2-2-5) Form and style in the presentation of academic materials; writing academic materials through researching, data collection, composition and presentation; writing different parts of academic materials including abstract, introduction, body and conclusion.
ศศภอ ๓๕๑ การเขียนสรุปและการจดบันทึกย่อ ๓ (๓-๐-๖) ทฤษฎีและหลักภาษาไทย  การใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับกาละเทศะและบุคคล
AREN351 Summary Writing and Note-Taking 3(3-0-6) Theories and principles of Thai language; use of Thai language appropriate to time, situation and person.
ศศภอ ๓๕๐ การเขียนเชิงธุรกิจ ๓ (๓-๐-๖) ฝึกการอ่านจับใจความจากเนื้อหาทางวิศวกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ และสรุปใจความจากการอ่านเพื่อเพิ่มความรู้คำศัพท์และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการเขียนและการฟังเบื้องต้น  การเขียนรายงานอย่างง่าย ๆ และการนำเสนอปากเปล่า การฟังเพื่อจับใจความในหัวข้อเทคโนโลยีสมัยใหม่
AREN350 Business Writing 3(3-0-6) Practice  in  reading  and  understanding  of  engineering  texts; analysis  and  summarization  of readings  to  improve  vocabulary and the  ability  to  work  with  English; basic  writing  and  listening  skills; simple  report-writing  and  oral  presentation; aural  input  involving  new  technologies  using  a  variety  of  means.
ศศภอ ๓๐๖ การสนทนาระดับสูง ๑ ๓ (๒-๒-๕) การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเชิงอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  เน้นทักษะการนำเสนอ การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ การเขียนในวิชาชีพและบทความในวารสารวิชาการ  การเตรียมตัวสำหรับตลาดงาน  การเขียนจดหมาย  การเขียนประวัติส่วนตัว  ทักษะการสัมภาษณ์
AREN306 Advanced Level Conversation I 3(2-2-5) English  communication: reading, writing, listening  and  speaking, with an  emphasis  on Engineering; emphasis  on  presentation  skills; writing  reports; analysis  of  professional  writing  and  journal articles; preparation  for  the  job  market, with letter  writing, preparation  of  resumes (C.V.); interview  skills.
ศศภอ ๓๐๔ การอ่านเชิงวิเคราะห์ ๓ (๒-๒-๕) ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ   หลักไวยากรณ์  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
AREN304 Analytical Reading 3(2-2-5) Practice in reading and writing Hiragana and Katakana characters ;  elementary  Japanese grammatical structures in listening, speaking, reading and writing; Japanese vocabulary and syntactic structures used in daily life.
ศศภอ๒๐๗ หลักการแปล ๓ (๓-๐-๖) ฝึกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางด้านสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใช้ตัวอักษรโรมัน  (Pinyin Romanization) ทักษะพื้นฐานในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงคำศัพท์ภาษาจีน ๓๐๐ คำ
AREN207 Principles of Translation 3(3-0-6) Pronunciation practice in vowels, consonants, tones, and Mandarin Chinese phonetic alphabet (Pinyin); and basic skills in listening, speaking, reading, and writing within 300 Chinese characters.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
วศคพ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๓-๕) ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีบทของเบอร์นูลลี ทฤษฎีบทของเบย์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มเดี่ยว ตัวแปรสุ่มสองตัว การทดสอบสมมุติฐาน กระบวนการเฟ้นสุ่ม
EGCO111 Computer Programming 3(2-3-5) Probability, conditional probability, Bernoulli’s theorem, Bay’s theorem, random variable, distribution functions, functions of one random variable, two random variables, hypothesis statistics testing, stochastic processes.
วศฟฟ๒๐๐ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ๓ (๓-๐-๖) แนะนำแนวคิดคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์   การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   (อีดีพี)   แนะนำการออกแบบและการสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์  ข้อความสั่งเชิง วนซ้ำและเชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข   ฟังก์ชัน  ตรรกะแบบบูล  โครงสร้างแถวลำดับและโครงสร้างระเบียน ตัวชี้แนะนำการเรียกซ้ำ
EGEE200 Probability and Random Variables 3(3-0-6) Introduction  to  computer  concepts,  computer  components,  hardware  and software, hardware and  software  interaction,  Electronic  Data  Processing  (EDP) concepts. Introduction to program design and implementation using a high-level language:  types and expression, iterative and conditional control statements, functions, Boolean logic, array and record structures, pointers,  introduction to recursion.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
วทคม๑๑๓ เคมีทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม  การจัดอิเล็คตรอนของอะตอม  ตารางธาตุ ปัจจุบันชนิดของพันธะเคมี ทฤษฎีการเกิดสารประกอบและคุณสมบัติของสารประกอบต่าง ๆ คุณสมบัติของโลหะและสารกึ่งตัวนำ สสารในสถานะแก๊ส  ของเหลวและของแข็ง  การเปลี่ยนสถานะของสสาร  สมดุลกายภาพ  แผนภาพวัฏภาค  เทอร์โมไดนามิกส์เคมี  อัตราเร็วของปฏิกิริยาและสมดุลเคมี
SCCH113 General Chemistry 3(3-0-6) Principles of atomic  structure,   electron  configuration,   periodic  table,   chemical bonding, compound  formation  and  their properties, properties of metals and  semimetals, states of   matter   and   phase   change,  chemical thermodynamics, chemical kinetics and chemical equilibrium.
วทคม๑๑๘ ปฎิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) เทคนิคทั่วไปทางเคมี     การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์ปริมาณและการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย
SCCH118 Chemistry Laboratories 1(0-3-1) General techniques in chemistry, simple qualitative and quantitative analysis, some experiments that are related to lectures.
วทคณ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกนมิติผกพันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิค การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของการอินทิเกรต การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ 2 ตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ
SCMA115 Calculus 3(3-0-6) Limit, continuity, derivatives of algebraic functions, logarithmic functions, exponential functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions, applications of derivatives, indeterminate forms, techniques of integration, introduction to line integrals; improper integrals, application of integration, numerical differentiation and integration, calculus of real-valued functions of several variables, algebra of vectors in three-dimensional spaces, calculus of vector-valued functions and applications, lines, planes and surfaces in three-dimensional spaces.
วทคณ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ของสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ของสมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :  วทคณ ๑๑๕
SCMA165 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6) Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order differential equations, nonlinear differential equations, applications of first order equations, linear second order differential equations, applications of second order equations, higher order differential equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, numerical methods for solving linear algebraic problems, application in science and engineering. Prerequisite: SCMA 115
วทฟส๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) การทดลองระดับเบื้องต้น  ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒    (วทฟส ๑๕๑, ๑๕๒)   นักศึกษาจำเป็นต้อง ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ
SCPY110 Physics Laboratory I 1(0-3-1) Elementary level of experiments are designed to accompany some topics in General Physics I, II (SCPY 151,152) Laboratory examination is required.
วทฟส๑๕๑ ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
SCPY151 General Physics I 3(3-0-6) Mechanics;  waves and optics; fluid mechanics;  thermodynamics; electricity and magnetism.
วทฟส๑๕๒ ฟิสิกส์ทั่วไป๒ ๓ (๓-๐-๖) อีเล็กทรอนิกส์  ทฤษฎีสัมพันธภาพ   กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์ของนิวเคลียร์ วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :  วทฟส ๑๕๑
SCPY152 General Physics II 3(3-0-6) Electronics ; relativity;  quantum mechanics;  atomic physic;  nuclear  physics. Prerequisites : SCPY 151
วศคร๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง       ลาปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพื้นที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์  ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมวิชาที่ต้องศึกษาก่อน :  วทคณ ๑๖๕ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGID200 Engineering Mathematics 3(3-0-6) Engineering applications of ordinary differential equations, System of linear differential equations, Mathematical induction; Sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, Power series solutions of differential equations, Laplace transformation, Vector integral calculus, Line integral, Volume integral, Polar coordinate, Calculus of real-valued functions of several variables, Green’s theorem, Surface integrals, Divergence theorem of Gauss, Stokes’s theorem, Engineering applications Prerequisite: SCMA 165 or academic advisors approval.
วศคก๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบและวิธีการใช้   การเขียนตัวอักษร  เทคนิคเรขาคณิต  ประยุกต์  ทฤษฎี การฉายภาพออโธกราฟฟิค  การเขียนภาพออโธกราฟฟิค  การเขียนแบบภาพตัด  การเขียนแบบภาพช่วย  การเขียนแบบภาพสามมิติ  การเขียนแบบภาพสเกตซ์  การกำหนดขนาดและรายละเอียด  คำย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ   การอ่านแบบวิศวกรรม
EGME102 Engineering Drawing 3(2-3-5) Use of drawing instruments and engineering lettering;  applied  geometry;  theory of  orthographic  projection  and orthographic drawing;   sectional  views drawing;  auxiliary  views  drawing;  pictorial  drawing;  freehand sketching;  dimensioning;  abbreviations  and  symbols;  interpreting  engineering  drawing.
วศอก๑๐๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน ๒ (๑-๓-๓) กระบวนการทางวิศวกรรมการผลิตขั้นพื้นฐาน    อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การปรับแต่ง การเชื่อมประสาน และงานโลหะแผ่น  ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือ
EGIE101 Basic Engineering Practice 2(1-3-3) Basic  engineering  processes, equipments or tools used in machining, fifting operation welding and  sheet metal , safety and tools using.
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
วศคก๒๒๐ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทฟส ๑๕๑
EGME220 Engineering Mechanics 3(3-0-6) Force system; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s second law of motion.
วศคก๒๓๑ อุณหพลศาสตร์ ๑ ๓(๓-๐-๖) คำจำกัดความ และแนวคิดพื้นฐาน  สมบัติของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์    กฏข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์    และวัฏจักรคาร์โนต์   งาน  ความร้อน และพลังงาน เอนโทรปี   การถ่ายเทความร้อนและการเปลี่ยนรูปพลังงานพื้นฐาน วัฏจักรกำลังและวัฏจักรทำความเย็นพื้นฐาน ประสิทธิภาพวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วทฟส ๑๕๑
EGME231 Thermodynamics I 3(3-0-6) Basic  concepts  and  definitions; properties of pure substance; ideal gas;  first law of thermodynamics; second  law of  thermodynamics and Carnot  cycle;  work,  heat,  and  energy; entropy; basic heat  transfer and energy conversion;  basic  power  and  refrigeration   cycle; efficiency.
วศอก๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) โครงสร้างผลึกและการไม่มีโครงสร้างผลึกของวัสดุ ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างผลึก     ความหมายและการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ แผนภาพสมดุลและการนำไปใช้ กระบวนการผลิต โครงสร้างจุลภาคและมหภาค คุณสมบัติ การใช้งาน และความสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจจัยเหล่านี้ในโลหะ เซรามิกส์ พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง     มะตอย ไม้  คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ การศึกษาเบื้องต้นถึงการแตกหัก การ     กัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ กรณีศึกษาของการเลือกใช้วัสดุ
EGIE103 Engineering Materials 3(3-0-6) Crystallinity and non-crystallinity of materials; imperfections in crystal structure; meaning and testing of materials properties; equilibrium phase diagram and its applications; the study and relationship of processes, macro and microstructures, properties and applications of metals, ceramics, plastic, polymers, asphalt, wood, concrete and composites. Introduction to fracture, corrosion and degradation of materials; case studies on materials selection.
วศฟฟ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การวิเคราะห์ฟูเรียร์ อนุกรมฟูเรียร์ และฟูเรียร์อินทิกรัล การแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการลาปลาซในพิกัดทรงกระบอกและทรงกลม จำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการโคชี–รีมันน์ การส่งคงรูป อินทิกรัลเชิงซ้อน อนุกรม ลอเรนต์ การอินทิเกรตโดยวิธีเรซิดิว การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม การประมาณค่าในช่วง ฟังก์ชันเสมือนพหุนาม การใช้วิธีเชิงเลขหาคำตอบของสมการอนุพันธ์อันดับที่ ๑ การใช้วิธีเชิงตัวเลขสำหรับระบบสมการเชิงอนุพันธ์และสมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง การใช้วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการอนุพันธ์ย่อยวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศคร ๒๐๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE201 Electrical Engineering Mathematics 3(3-0-6) Fourier analysis, Fourier series and integrals, Fourier transform, partial differential equations, Laplace equations in cylindrical and spherical coordinates, complex numbers, complex analytic functions, Cauchy-Riemann equations, conformal mapping, complex integral, Laurent series, integration by the method of residues, engineering applications, interpolation, splines, numerical method for first-order differential equations, numerical method for systems and higher order differential equations, numerical method for partial differential equations.
วศฟฟ๒๑๑ คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสำหรับวิศวกรไฟฟ้า ๒(๑-๒-๓) แนวความคิดขั้นมูลของแคด (การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) และอีดีเอ (การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ) แนะนำซอฟต์แวร์ทางแคดและอีดีเอที่ใช้ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์การคำนวณทางวิทยาศาสตร์และสร้างภาพกราฟฟิค ซอฟต์แวร์เลียนแบบการทำงานด้วยแบบจำลอง เครื่องมือเลียนแบบการทำงานวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์สร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์ต้นแบบวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศคพ ๑๑๑ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE211 Computer Aided Design for Electrical Engineers 2(1-2-3) Fundamental concepts of CAD (Computer Aided Design) and EDA (Electronic Design Automation), introduction to popular CAD and EDA software tools used in electrical and electronic engineering, scientific computation and visualization software packages, model-based simulation software, electrical circuit simulation tools, schematic capture and printed circuit board prototyping software.
วศฟฟ ๒๑๓ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟฟ์และทิศทางอ้างอิงร่วม แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟโครง ข่ายวงจร  วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบปมและเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน วงจรอันดับหนึ่งและสอง ผลตอบสนองต่อสัญญาณแบบขั้นวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาผลตอบสนองสัญญาณเข้าศูนย์และผลตอบสนองสถานะเริ่มต้นศูนย์  ผลตอบสนองชั่วครู่ทางดีซีและผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวทางเอซี การกระตุ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียล  ฟังก์ชันถ่ายโอนเบื้องต้น คลื่นรายคาบ อนุกรมฟูเรียร์ คลื่นรูปแบบไซน์ การแทนด้วยเฟสเซอร์   อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์   การวิเคราะห์ในสถานะอยู่ตัวแบบไซน์ กำลังเฉลี่ยและค่าอาร์เอ็มเอส  วงจรหลายเฟส   ความถี่เชิงซ้อน ผลตอบสนองเชิงความถี่  การจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EGEE 213 Electric Circuit Analysis 3(3-0-6) Circuit elements, Kirchhoff’s laws and reference direction, elementary concepts of network graphs, resistive circuits, node and mesh analysis, Thevenin theorem and Norton theorem, first–order and second-order circuit, step responses, zero input and zero–state responses, DC transient and AC steady-state response, exponential excitation, elementary transfer functions, periodic waveforms, Fourier series, sinusoidal waveforms, phasor representations, impedance and admittance, sinusoidal steady-state analysis, average power and rms value, polyphase circuit, complex frequency, frequency response , circuit analysis simulation by computer program.
วศฟฟ ๒๑๔ ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการวัดเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา วศฟฟ ๒๑๓วิชาที่ต้องเรียนร่วม  :  วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 214 Electric Circuit Analysis Lab 1(0-3-1) A laboratory works on electric circuits and measurements to illustrate the topics covered in EGEE 213.
วศฟฟ ๒๔๐ อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๓(๓-๐-๖) คุณลักษณะกระแส-แรงดันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไดโอด บีเจที และ เอฟอีที ทรานซิสเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรขยายสัญญาณ วงจรขยายเชิงดำเนินการและการประยุกต์ใช้งานในวงจรเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วงจรสร้างรูปคลื่นสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรแหล่งจ่ายไฟ แนะนำวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 240 Engineering Electronics 3(3-0-6) Current – voltage characteristics of electronic devices such as diode, BJT and FET transistors, basic electronic circuits, amplifiers, operational amplifier and its applications in linear and nonlinear circuits, oscillator, power amplifiers, power supply, introduction to power electronics.
วศฟฟ ๒๔๑ ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา  วศฟฟ ๒๔๐วิชาที่ต้องเรียนร่วม  :   วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 241 Engineering Electronics Lab 1(0-3-1) A laboratory works on engineering electronics to illustrate the topics covered in EGEE 240.
วศฟฟ ๒๔๒ อุปกรณ์โซลิดสเตต ๓(๓-๐-๖) ฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ  รอยต่อ พี – เอ็น ไดโอดแบบต่าง ๆ สภาวะแบบสมดุลย์และไม่สมดุลย์ของรอยต่อ พี – เอ็น ความสัมพันธ์ระหว่าง กระแส – แรงดันไฟฟ้าของไดโอด   โครงสร้างและคุณสมบัติของ บีเจที และ เอฟอีที ทรานซิสเตอร์ โครงสร้างของรอยต่อ โลหะ – ออกไซด์ – สารกึ่งตัวนำ (เอ็มโอเอส)    รอยต่อโลหะ – สารกึ่งตัวนำวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 242 Solid State Devices 3(3-0-6) Physics of semiconductor devices , PN junction , diodes , equilibrium and nonequilibrium states of PN junction , current – voltage relationship of diode , BJT and FET transistor structures and its properties , Metal – Oxide – Semiconductor (MOS) structures , metal – semiconductor contact.
วศฟฟ ๒๕๐ การแปลงพลังงานกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) แหล่งกำเนิดพลังงาน  ความเป็นแม่เหล็กและวัสดุแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการแปลงสภาพพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานกลไฟฟ้า พลังงานและพลังงานร่วม   อุปกรณ์จักรกลไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียว และหม้อแปลงไฟฟ้าหลายเฟส  การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า  แนวคิดเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 250 Electromechanical Energy Conversion 3(3-0-6) Energy sources, magnetism and magnetic materials, magnetic circuit, principles of electromagnetic and electromechanical energy conversion, energy and co-energy, electromechanical devices, single phase and polyphase transformers, transformer protection, basic concept of rotating machines.
วศฟฟ ๒๘๐ วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๓(๓-๐-๖) ระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ระบบเลขฐานและรหัส การดำเนินการและวงจรทางคณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง ลอจิกเกตและพีชคณิตแบบบูล วงจรลอจิกแบบจัดหมู่ วิธีการลดรูป วงจรลอจิก ตระกูลของวงจรรวม วงจรทะเบียน วงจรนับ วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ และวงจรหน่วยความจำ ฟลิปฟล็อปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  วงจรลอจิกแบบลำดับ อุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้  ตัวแปลงผัน เอ/ดี และ ดี/เอ แนะนำเบื้องต้นภาษาเอชดีแอล
EGEE 280 Digital Circuit and Logic Design 3(3-0-6) Digital and analog systems, number systems and codes, binary arithmetic operations and circuits, logic gates and Boolean algebra, combinational logic circuits, logic circuit minimization methods, integrated circuit families, registers, counters, decoders, multiplexers and memories, flip-flops and related devices, sequential circuits, programmable logic devices, A/D and D/A converters, introduction to hardware description language (HDL).
วศฟฟ ๒๘๑ ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก  เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วศฟฟ ๒๘๐วิชาที่ต้องเรียนร่วม  : วศฟฟ ๒๘๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 281 Digital Circuit and Logic Design Lab 1(0-3-1) A laboratory works on digital circuits and logic design to illustrate the topics covered in EGEE 280.
วศฟฟ๓๒๐ หลักการระบบสื่อสาร ๓(๓-๐-๖) วิวัฒนาการของระบบสื่อสาร ข่าวสาร สัญญาณรบกวนและการแทรกสอดในระบบสื่อสาร อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ หลักการการกล้ำ การวิเคราะห์สัญญาณ  การกล้ำแอมพลิจูดและชนิดของช่องสัญญาณสื่อสาร  เครื่องรับชนิดซุปเปอร์เฮทเทอโรดายน์  การกล้ำเชิงเฟสและความถี่  ระบบกล้ำพัลส์  ระบบรหัส  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม   การสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง การสื่อสารเคลื่อนที่
EGEE320 Principles of Communication Systems 3(3-0-6) Revolution of communications, message, noise and interference in communication systems , Fourier series and Fourier transform,  principle of modulation,  signal analysis,  amplitude modulation,  type of communication channels, superheterodyne receiver, phase and frequency modulation,  pulse modulation systems,  coding systems,  radio wave propagation, satellite communication, optical communication, mobile communications.
วศฟฟ ๓๓๐ ระบบควบคุม ๓(๓-๐-๖) ระบบแบบเชิงเส้นและคุณสมบัติของระบบ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแบบเชิงเส้น ระบบควบคุมแบบเปิด   และแบบปิดการนำเสนอระบบแบบต่าง ๆ และผลลัพธ์ที่ได้ การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของระบบ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนของเวลา และโดเมนของความถี่ การจำลองระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชาที่ต้องเรียนก่อน :   วศคร ๒๐๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 330 Control System 3(3-0-6) Linear system and its properties, analysis and mathematical modeling of linear systems, open-loop and closed-loop controls, system representation and solution, analysis of system stability, time-domain and frequency-domain analysis and design of control system, computer system simulation.
วศฟฟ ๓๓๑ ปฏิบัติการระบบควบคุม ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบควบคุมเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา  วศฟฟ ๓๓๐วิชาที่ต้องเรียนร่วม  : วศฟฟ ๓๓๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 331 Control System Lab 1(0-3-1) A  laboratory  works  on  control system to illustrate the topics covered in EGEE330.
วศฟฟ ๓๔๐ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) ผลตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การป้อนกลับ  วงจรกำเนิดรูปคลื่นสัญญาณ วงจรขยายกำลัง วงจรขยายสัญญาณหลายส่วน วงจรจูนและวงจรกรองความถี่ การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรแปลงข้อมูล  การประยุกต์ใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 340 Electronic Circuit Design 3(3-0-6) Frequency response of electronic devices, feedback, signal generators and waveform-shaping circuits, power amplifiers, multistage amplifier circuits, tuned and filter circuits, power electronic application circuits, data converter circuits, electronic circuit applications.
วศฟฟ ๓๔๑ ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม  เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา     วศฟฟ ๓๔๐วิชาที่ต้องเรียนร่วม  :  วศฟฟ ๓๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 341 Electronic Circuit Design Lab 1(0-3-1) A  laboratory  works  on  engineering electronics to illustrate the topics covered in  EGEE 340.
วศฟฟ ๓๔๒ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ๓(๓-๐-๖) ลักษณะสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง  เอสซีอาร์  จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลัง มอสเฟตกำลัง ไอจีบีที    ลักษณะสมบัติของวัสดุแม่เหล็ก  แกนหม้อแปลง    ไฟฟ้ากำลัง  แกนเฟอร์ไรท์  แกนเหล็ก  ตัวแปลงไฟฟ้า  ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไซโคลคอนเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ การเปลี่ยนความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์โซลิดสเตต การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ  การควบคุมมอเตอร์ซิงโครนัสวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 342 Power Electronics 3(3-0-6) Characteristics of power electronic devices, power diode, SCR, GTO, power bipolar, power MOSFET, IGBT, characteristics of magnetic material, power transformer core, ferrite core, iron power core, converters, ac to dc converter, dc to dc converter, cycloconverter, inverter, dc to ac converters, frequency changer, solid state motor drive, direct current motor control, induction motor control, synchronous motor control.
วศฟฟ ๓๕๑ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) หลักการของเครื่องจักรกลชนิดหมุน   เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง วิธีการสตาร์ต มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวและหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟส  โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ   การทำงานในสภาวะอยู่ตัวและการวิเคราะห์ เครื่องกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำและเครื่องกลไฟฟ้าซิงโครนัส    วิธีการสตาร์ตมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแบบหลายเฟส   การป้องกันเครื่องจักรกลวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๒๕๐ หรือ วศคก ๓๘๑ หรือ ตามความเห็นชอบของ  อาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 351 Electrical Machines 3(3-0-6) Principles of  rotating machines, dc machines, starting method of dc motors, speed control methods of dc motors, theory and analysis of single phase and three phase transformers, ac machines construction, steady-state performance and analysis of  induction machines and synchronous machines, starting methods of polyphase induction motors and synchronous motors, protection of machines.
วศฟฟ ๓๕๒ การออกแบบระบบไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) แนวคิดออกแบบเบื้องต้น แผนผังระบบส่งจ่ายไฟฟ้า รหัส และมาตรฐานต่างๆ สำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้า  การเขียนแบบระบบไฟฟ้า การคำนวณกำลังส่องสว่าง การประมาณการใช้ไฟฟ้า  การออกแบบการวางสายไฟฟ้า  ระบบสายดิน  การคำนวณการลัดวงจร การประสานอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 352 Electrical System Design 3(3-0-6) Basic design concept, power distribution schemes, codes and standards for electrical installation, electrical drawing, calculation of lighting, load estimation, wiring design, grounding, short-circuit calculation, coordination of protective devices, power factor improvement, emergency power system.
วศฟฟ ๓๕๓ วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแส       การพาและกระแสการนำ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่กระทำต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสการขจัด สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก  แนะนำสำหรับสายส่ง สายอากาศ และ ท่อนำคลื่น วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๐๑ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 353 Engineering Electromagnetics 3(3-0-6) Vector analysis, electrostatic fields, conductors and dielectrics, capacitance, convection and conduction currents, magnets fields due to currents, force and torque on a current loop in a magnetic field, electromagnetic induction, displacement current, time-varying  electromagnetic fields, Maxwell’s equations, electromagnetic waves in isotropic media, introduction to transmission lines, antennas, and waveguides.
วศฟฟ ๓๕๔ ปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในสาขาวิชวิศวกรรม ไฟฟ้ากำลัง
EGEE 354 Electrical Power Lab 1(0-3-1) A Laboratory works on electrical power systems to illustrate the topics covered in the field of  electrical power engineering.
วศฟฟ ๓๕๕ ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเพื่อแสดงหัวข้อต่างๆในรายวิชา     ๓๕๑วิชาที่ต้องเรียนร่วม : วศฟฟ ๓๕๑ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 355 Electrical Machines Lab A  laboratory  works  on  electrical machines to illustrate the topics covered in EGEE 351.
วศฟฟ ๓๖๐ สัญญาณและระบบ ๓(๓-๐-๖) แนวคิดพื้นฐานของสัญญาณและระบบ ระบบไม่แปรกับเวลาเชิงเส้น  อนุกรมฟูเรียร์     การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของสัญญาณและระบบแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องทางเวลา การกรองสัญญาณ การกล้ำ การชักตัวอย่าง การแปลงลาปลาซ  การแปลงแซด  ระบบป้อนกลับเชิงเส้น  เสถียรภาพของระบบ  การวิเคราะห์ปริภูมิสถานะวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศคร ๒๐๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 360 Signals and Systems 3(3-0-6) Basic concept of signal and system, linear time-invariant system, Fourier series, Fourier analysis for continuous and discrete time signal and system, signals filtering modulation, sampling, Laplace transform, Z- transform, linear feedback system, system stability, state-space analysis.
วศฟฟ ๓๖๑ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) แนวความคิดขั้นมูลของการวัดทางไฟฟ้า ความปลอดภัยในการวัดทางไฟฟ้า สัญญาณรบกวนและการกำบัง อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน ระบบของหน่วยในการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของความผิดพลาดในการวัด มาตรฐานของการวัด  ความแม่นยำและความเที่ยงตรง การวัดโดยตรงและอ้อม การวัดปริมาณทางไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ อาทิเช่น แรงดัน กระแส และความต้านทาน มาตรวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ มาตรวัดแบบแผ่นเหล็กเคลื่อนที่ มาตรวัดแบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ มาตรวัดแบบเหนี่ยวนำ มาตรวัดแบบเทอร์มอคัปเปิล การวัดกำลังไฟฟ้าความถี่ต่ำ   การวัดกำลังจินตภาพ การวัดตัวประกอบกำลัง  การวัดกำลังไฟฟ้าสามเฟส  บริดจ์ และการวัดความต้านทาน บริดจ์กระแสสลับและการวัดอิมพีแดนซ์ ออสซิลโลสโคปและการใช้งาน เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะลอกและดิจิตอล ทรานสคิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรมวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 361 Electrical Measurement and Instrumentation 3(3-0-6) Fundamental concepts of electrical measurement, safety in electrical measurement, noises and shielding, signal  to  noise  ratio, systems of units in electrical and electronic measurement, types of measurement errors, measurement standards, accuracy and precision,  direct and indirect measurement, direct current (DC) and alternating current (AC) measurement for examples: voltage, current, and resistance, permanent magnet moving coil (PMMC) meter, moving iron meter, electrodynamometer, induction meter, thermocouple meter, low-frequency power measurement, reactive power measurement, power factor measurement, three-phase power measurement, bridges and resistance measurement, AC bridges and impedance measurement, oscilloscope and its applications, analog and digital electronic instruments , transducers  in  industries.
วศฟฟ ๓๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ ๓(๒-๓-๕) ทบทวนระบบตัวเลข คณิตศาสตร์ของเลขฐานสอง พีชคณิตแบบบูล ตรรกแบบลำดับ และเอฟเอสเอ็ม  ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร์  แนวความคิดของการโปรแกรม วัฏจักรคว้า  การถอดรหัสและดำเนินการ สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ ภาษาเครื่องและชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การใช้โปรแกรมย่อย แสตคและการขัดจังหวะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การถอดรหัสที่อยู่ของหน่วยความจำ การใช้พอร์ต การจัดการการขัดจังหวะ และการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงแบบดีเอ็มเอ แนะนำภาษาระดับสูงและการโปรแกรมภาษาระดับสูงวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๒๘๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 380 Microprocessor 3(2-3-5) Review of number systems, binary arithmetic, Boolean algebra, sequential logic, and FSM (finite state machine), history of microprocessors, stored program concepts, the fetch, decode, and execute cycles, microprocessor’s architecture, machine language and assembly language instruction sets, assembly language programming, subroutines, stacks, and interrupts, peripheral interfacing, address decoding, ports, interrupt handling, and DMA, introduction to high-level language and programming.
วศฟฟ ๔๕๐ การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖) การคำนวณสายส่งไฟฟ้า และระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า การควบคุมการไหลของโหลด  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบสมมาตร  การวิเคราะห์การลัดวงจรแบบไม่สมมาตร  การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง     เสถียรภาพในภาวะชั่วขณะ     การดำเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง   การประสานระบบฉนวน  ระบบสายดินวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :   วศฟฟ ๓๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 450 Electric Power System Analysis 3(3-0-6) Transmission and distribution networks calculation, load flow control, symmetrical short circuit analysis, unsymmetrical short circuit analysis, power system protection, transient stability, economic operation, insulation coordination, grounding.
วศฟฟ ๔๕๒ โรงต้นกำลังไฟฟ้าและสถานีย่อย ๓(๓-๐-๖) การคำนวณโหลด เส้นโค้งโหลด เส้นโค้งโหลดดิวเรชันและตัวประกอบโหลด แหล่งพลังงานแบบต่างๆ โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ โรงงานไฟฟ้าแบบวัฏจักรร่วม   โรงงานไฟฟ้าพลังก๊าซเทอร์ไบน์ โรงงานไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การวัดปริมาณต่างๆ การควบคุมในโรงงานไฟฟ้า ชนิดของสถานีย่อย การควบคุมระบบและการขนานโรงไฟฟ้าของระบบ  เศรษฐศาสตร์การทำงานของระบบไฟฟ้าวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศคก ๒๓๑ หรือ วศฟฟ ๓๕๑ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE452 Electrical Power Plant and Substation 3(3-0-6) Load calculation, load curve, load duration curve, and load factor, energy resources, hydropower plant, steam power plant, combined cycle power plant, gas turbine power plant, diesel power plant, nuclear power plant, instrumentation and control in power plant, types of substations, system control and power plant paralleling, economic  operation  in  power  system.
วศฟฟ ๔๕๘ การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ ๓(๓-๐-๖) สาเหตุและสถิติของความผิดพร่อง  บทบาทของรีเลย์ป้องกัน การป้องกันด้วยรีเลย์   ขั้นมูล ข้อกำหนดของการป้องกันด้วยรีเลย์ โครงสร้างและคุณลักษณะของรีเลย์และอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ การป้องกันกระแสเกินและข้อผิดพลาดสายดินสำหรับสายส่ง การป้องกันโดยอาศัยหลักความแตกต่าง การป้องกันสายส่งโดยรีเลย์สัญญาณนำและรีเลย์ระยะไกล  การป้องกันหม้อแปลง  การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การป้องกันบัสโซน  การป้องกันมอเตอร์ วิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๔๕๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 458 Electrical Power System Protection and Relay 3(3-0-6) Causes and statistics of faults, role of protective relays, fundamental of protective relaying, protective relay requirements, relay and numerical relay structures and characteristics, over current and earth fault protection for transmission lines, differential protection, transmission line protection by pilot relaying and distance relaying, transformer protection, generator protection, bus-zone protection, motor protection.
วศฟฟ ๔๙๐ หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑(๐-๓-๑) หัวข้อในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้เลือกสำหรับทำโครงงานวิศวกรรมภายใต้การให้คำแนะนำโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานและสาธิตความก้าวหน้าของโครงงานวิชาที่ต้องเรียนก่อน   :  ตามความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EGEE 490 Project Topics in Electrical Engineering 1(0-3-1) The topics in field of electrical engineering selected by a senior student under supervised from his/her advisor in electrical engineering department. Feasibility study of  his/her project and illustrates his/her progressive work.
วศฟฟ  ๔๙๑ โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๐-๙-๓) นักศึกษาในชั้นปีที่ ๔ จะต้องทำโครงงานวิศวกรรมที่ได้เลือกไว้แล้วในวิชา วศฟฟ ๔๙๐ โดยโครงงานดังกล่าวจะมีการสาธิตและนำเสนอต่อคณะกรรมการจากคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิชาที่ต้องเรียนก่อน   : วศฟฟ ๔๙๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE  491 Electrical Engineering Project 3(0-9-3) Senior students are required to work out in the selected topic of his/her project in EGEE 490. The project must be demonstrated and presented to a faculty in electrical engineering committee.
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
สาขาไฟฟ้าสื่อสาร
วศฟฟ๓๒๑ โครงข่ายสื่อสารและสายส่ง ๓(๓-๐-๖) ทฤษฏีบทโครงข่าย การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเทียบเคียงแบบหนึ่งคู่ขั้วและสองคู่ขั้ว วงจรเรโซแนนซ์อนุกรมและขนาน วงจรเรโซแนนซ์แบบหลายความถี่ วงจรกรองคลื่น การแปลงอิมพีแดนซ์และการเข้าคู่โครงข่าย ทฤษฏีสายส่งตามแนวทางโครงข่ายและสายส่งสัญญาณโทรศัพท์  การใช้งานของสายส่งสัญญาณสำหรับการเข้าคู่อิมพีแดนซ์วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๑๓ หรือ วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของ   อาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE321 Communication Network and Transmission Lines 3(3-0-6) Network theorems, analysis and design of one-port and two-port equivalent circuit, series and parallel resonance, multiple resonance, wave filters,  impedance transformation and matching networks, network approach to theory of transmission  line, telephone lines, utilization of transmission lines for impedance matching.
วศฟฟ๓๒๒ การสื่อสารดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง กระบวนการสุ่มและสัญญาณสุ่ม สัญญาณสุ่มผ่านต่ำ ระบบดิจิตอลเบสแบนด์  การควอนไตเซชัน การเข้ารหัสแหล่ง ระบบดิจิตอลแบนด์พาส การเข้ารหัสช่องสัญญาณ การส่งและการเข้าจังหวะในระบบสื่อสารดิจิตอล การแก้ไขผิดพลาดการเข้ารหัสวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE322 Digital Communication 3(3-0-6) Sampling theorems, random process and random signals, low-pass random signal, baseband digital system, quantization, source coding, bandpass digital system, channel coding, transmission and synchronization in digital communications systems, error correcting codes.
วศฟฟ๓๒๓ การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ ๓(๓-๐-๖) การแพร่กระจายของคลื่นดิน การแพร่กระจายของคลื่นฟ้า การแพร่กระจายของคลื่นในอวกาศชั้นโทรโพสเฟียร์ การแพร่กระจายของคลื่นแบบกระเจิงในชั้นโทรโพสเฟียร์ ระบบถ่ายทอดของคลื่นวิทยุไมโครเวฟ  ดาวเทียมและการสื่อสารในอวกาศ  เรดาร์  การแพร่กระจายในน้ำทะเล  ท่อบรรยากาศและการหักเหไม่มาตรฐาน  วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE323 Radio Wave Propagation 3(3-0-6) Ground wave propagation, sky wave propagation, space wave propagation in the troposphere, tropospheric scattering propagation, microwave radio relay systems, satellite and space communication, radar, propagation into seawater, atmospheric ducts, and nonstandard refraction.
วศฟฟ๔๒๐ การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายเบื้องต้น สถาปัตยกรรมโครงข่ายแบบชั้น      โพรโทคอลแบบจุดต่อจุดและข่ายเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงในโครงข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงหลายทาง การจัดเส้นทางในโครงข่ายข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล การควบคุมค่าผิดพลาดของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัส เทคนิคการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE420 Data Communication and Network 3(3-0-6) Introduction to data communication and networks, layered network architecture, point-to-point protocols and links, delay models in data networks, multi-access communication, routing in data networks, data flow control, error control, digital coding technique, current topic in data communication and networks.
วศฟฟ๔๒๑ การสื่อสารไร้สาย ๓(๓-๐-๖) ระบบเซลล์ลูลาร์พื้นฐาน การใช้ความถี่ซ้ำ กลยุทธ์การจัดสรรช่องสัญญาณ การส่งต่อ การแทรกสอดของช่องสัญญาณร่วมและช่องสัญญาณข้างเคียง ความจุของระบบและคุณภาพในการให้บริการ การสูญเสียตามวิถีเนื่องจากการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ การกล้ำคลื่นวิทยุ การเข้ารหัสเสียงและการเข้ารหัสช่องสัญญาณ เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง ระบบสื่อสารเคลื่อนที่จีเอสเอ็ม ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเอ็มเอ โครงสร้างซีดีเอ็มเอ โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตบนโครงข่ายเซลลูลาร์ วิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาระบบสัญญาณควบคุม
EGEE421 Wireless Communication 3(3-0-6) Basic cellular systems, frequency reuse, channel assignment strategies, hand-off, co-channel interference and adjacent channel interference, system capacity and quality of services, path loss due to radio propagation, radio wave modulation; speech coding and channel coding; multiple access techniques, GSM mobile communication system, CDMA mobile communication system, wireless local area network, Internet Protocol on cellular network, signaling control system
วศฟฟ๔๒๒ วิศวกรรมโทรศัพท์ ๓(๓-๐-๖) หลักการของระบบโทรศัพท์ การส่งสัญญาณและการสลับสัญญาณต่างๆ ในระบบโทรศัพท์  องค์ประกอบของเครื่องรับโทรศัพท์สมัยใหม่  การออกแบบพีเอบีเอ็กซ์   ทฤษฎีทราฟฟิก  ระบบชุมสายแบบดิจิตอลและแบบแอนะลอก การเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย การวางแผนและการออกแบบระบบโทรศัพท์ วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 422 Telephone Engineering 3(3-0-6) Principles of telephone systems, signaling and switching in telephone systems, component of the modern telephone, design the PABX, traffic theory, digital and analog switching system, plan and design the telephone systems.
วศฟฟ๔๒๓ การสื่อสารทางแสง ๓(๓-๐-๖) ท่อนำคลื่นไดอิเล็กทริกทรงกระบอกและสภาวะการแพร่กระจาย ชนิดของเคเบิลใยแสง  งบประมาณข่ายเชื่อมโยงและการประเมินพารามิเตอร์การส่งทางแสง หลักการเลเซอร์ เทคนิคการกล้ำเลเซอร์โดยการป้อนเบสแบนด์แบบ ไอเอฟ หรือ อาร์เอฟ การตรวจจับทางแสง  เครื่องทวนสัญญาณแบบสร้างพัลส์ใหม่ การประยุกต์ขององค์ประกอบทางแสง ตัวหารและตัวรวม ตัวเชื่อมต่อ และเลนส์ทางแสง  กระบวนการและการผลิตเส้นใยแก้วนำแสงวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE423 Optical Communication 3(3-0-6) Cylindrical dielectric wave guide and propagation conditions, optical cable types, link budget and evaluation, optical transmission parameters, laser principles, laser modulation techniques by feeding baseband IF or RF, optical detection, regenerative repeater, application of optical components, optical divider and combiner, coupler, and lens, optical fiber production and process.
วศฟฟ๔๒๔ การออกแบบวงจรคลื่นความถี่วิทยุ ๓(๓-๐-๖) แนะนำระบบการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก สัญญาณรบกวนและการเกิดความเพี้ยนของสัญญาณแบบกล้ำภายในโครงข่าย วงจรและหม้อแปลงเลือกความถี่ วงจรขยายสัญญาณความถี่สูงและวงจรปรับค่าอัตราการขยายแบบอัตโนมัติ วงจรออสซิลเลเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรเฟสล็อกลูป วงจรสังเคราะห์ความถี่ วงจรผสมและถอดสัญญาณ  การประยุกต์ใช้งานวงจรรวมที่ใช้ในภาคส่งและภาครับวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๓๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE424 Radio Frequency Circuit Design 3(3-0-6) Introduction to radio communication systems, small signal amplifiers, network noise and intermodulation distortion, frequency selective networks and transformers, high frequency amplifiers and automatic gain control, oscillators, phase-locked loops analysis and design, frequency synthesizers, modulators and demodulators, IC application for transmitters and receivers circuits.
วศฟฟ  ๔๒๕ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ  เทคนิคการกล้ำ วงจรภาครับและภาคส่งสัญญาณย่านความถี่วิทยุ  วงจรเลือกความถี่  การควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ   ตัวตรวจจับสัญญาณ   เฟสล็อกลูป การปรับเท่า การสังเคราะห์ความถี่  การมัลติเพล็กซ์  เทคนิคการเข้าถึงแบบหลายทาง  เทคนิคการลดสัญญาณรบกวน การออกแบบวิเคราะห์เทคโนโลยีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 425 Electronics Communication 3(3-0-6) Radio communication system, modulation technique, radio transmitter and receiver circuit, tuner circuit, automatic gain control, signal detector, phase-locked loop, equalization, frequency synthesis, multiplexing, multiple access technique, noise reduction  technique, design and analysis the electronic communication system.
วศฟฟ  ๔๒๖ วิศวกรรมสายอากาศ ๓(๓-๐-๖) นิยามพื้นฐานและทฤษฎี  การก่อรูปสมการของปัญหาการแพร่กระจาย  แหล่งกระจกคลื่นแบบจุดไอโซทรอปิก รูปแบบกำลังและสนาม สภาพเจาะจงทิศทางและอัตราขยาย อิมพีแดนซ์ของการกระจายคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การแพร่กระจายจากอุปกรณ์กระแส คุณสมบัติการแพร่กระจายของสายอากาศแบบเชิงเส้น สายอากาศแถวลำดับแบบเส้น สายอากาศอุดะ-ยากิ สายอากาศแบบรายคาบล็อก สายอากาศแบบอะเพอร์เจอร์ การวัดคุณสมบัติของสายอากาศวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 426 Antenna  Engineering 3(3-0-6) Basic definitions and theorems, formulation of the radiation problems, isotropic point source, power and field patterns, directivity and gain, radiation impedance, wave polarization, radiation from current elements, radiation properties of linear wire antenna, linear array antenna, Uda-Yagi antenna, log-periodic antenna, aperture antenna, antenna measurement.
วศฟฟ  ๔๒๗ วิศวกรรมไมโครเวฟ ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารด้วยไมโครเวฟ ระบบไมโครเวฟ สถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟ สายส่งสัญญาณและท่อนำคลื่น โพรงเรโซแนนซ์แบบต่างๆ การกำเนิดและการขยายสัญญาณไมโครเวฟ การวัดสัญญาณไมโครเวฟ อุปกรณ์ของระบบไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้งานของระบบไมโครเวฟ ความปลอดภัยในการใช้ระบบไมโครเวฟ การออกแบบระบบสื่อสารไมโครเวฟวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :   วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE  427 Microwave Engineering 3(3-0-6) Introduction to microwave communications, microwave systems, receiving-transmitting microwave station, transmission line and waveguide, resonant cavities, microwave generation and amplification, measurement of microwave signals, microwave devices, applications of microwave systems, safety of application of microwave systems, design the microwave system.
วศฟฟ ๔๒๘ ระบบสื่อสารดาวเทียม ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารและย่านความถี่ที่ใช้ในอวกาศ วงโคจรของดาวเทียมและผลกระทบที่มีต่อการออกแบบระบบสื่อสาร ดาวเทียมสื่อสารและระบบย่อยหลัก การเข้าถึงดาวเทียมหลายทาง สถานีภาคพื้นดิน โครงข่ายดาวเทียม การคำนวณระดับสัญญาณดาวเทียมและมุมของจานสายอากาศ เทคนิคการใช้งานระบบสื่อสารดาวเทียมวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE 428 Satellite Communication Systems 3(3-0-6) Introduction to space communications and frequency used, satellite orbits and their effect on communication system design, communication satellites and their principle subsystem, multiple access, earth stations, satellite networks, calculation of satellite signal level and angle of receiving antenna, techniques in satellite communication
สาขาระบบควบคุมและเมคคาทรอนิกส์
วศฟฟ๔๓๐ โรงงานอัตโนมัติขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) แนวคิดและหลักการของการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม โรงงานอัตโนมัติและระบบการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได้ หลักการและการใช้งานของระบบอัตโนมัติย่อยซึ่งรวม ตัวควบคุมที่โปรแกรมได้ ระบบควบคุมแบบกระจายการควบคุม (ดีซีเอส) ระบบสกาดา ระบบควบคุมเชิงเลขโดยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) คอมพิวเตอร์สำหรับโรงงานอัตโนมัติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและตัวควบคุม ระบบจัดเก็บวัสดุ และอื่นๆ  ที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๓๓๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE430 Introduction to Factory Automation 3(3-0-6) Concept and principle of computer integrated manufacturing, factory automation and flexible manufacturing system, principle and application of automation subsystems: programmable controller, distributed control system (DCS), SCADA system, computer numerical control system (CNC), FA computer, industrial robot and its controller, material handling system, etc.
วศฟฟ๔๓๑ ระบบควบคุมแบบดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) ทฤษฎีการชักตัวอย่าง  สมการผลต่าง  การแปลงแซด  แผนภาพกรอบ  การวิเคราะห์ความมีเสถียรภาพของระบบ การออกแบบระบบควบคุมดิจิตอล ผลตอบสนองความถี่ของระบบการควบคุมแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา การนำเสนอระบบโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง เมทริกซ์ฟังก์ชันถ่ายโอนและความมีเสถียรภาพ การแปลงคานอนิคอล ผลเฉลยของสมการตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่องทางเวลา ความสามารถควบคุมได้และความสามารถสังเกตได้ของระบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง การออกแบบตัวสังเกตตัวแปรสภาวะแบบไม่ต่อเนื่อง   แนะนำการควบคุมอัจฉริยะวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศฟฟ ๓๓๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE431 Digital Control System 3(3-0-6) Sampling theory, difference equation & Z-transformation, block diagram and stability analysis of discrete-time control system, design of digital controllers, frequency response of discrete-time system, discrete state space representation of the systems, transfer-function matrix and stability, canonical transformation, solution of discrete state space equation, controllability and observability of discrete-time system, discrete state space control design, discrete state observer design, introduction to intelligent control.
วศฟฟ๔๓๓ แขนกลขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) การแปลงตำแหน่งของวัตถุใน ๓ มิติ จลนศาสตร์ของแขนกลแบบไปหน้าและผันกลับ พลศาสตร์และการควบคุมแขนกล ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและแรงสถิตย์ ความเร่งเชิงเส้นและเชิงมุม การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่ การออกแบบทางกลศาสตร์ของแขนกล การควบคุมเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การควบคุมแรงของแขนกล การจำลองการทำงานและการเขียนโปรแกรมวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศคก ๒๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE433 Introduction to Robotics 3(3-0-6) Spatial descriptions and transformations of objects in three-dimensional space, forward and inverse manipulator kinematics, dynamics and control of robot manipulators, relationship between velocities and static forces, linear and angular acceleration, task and trajectory planning, manipulator mechanism design, linear and nonlinear control, and force control of manipulators, simulation and off-line programming.
วศฟฟ๔๓๔ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ๓(๓-๐-๖) แนะนำหลักการของการควบคุมและการออกแบบระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ ของระเบียบวิธีซอฟคอมพิวติงขั้นมูล อาทิเช่น ฟัซซี่ลอจิกและโครงข่ายประสาทเทียม  ระเบียบวิธีแบบวิวัฒนาการเช่น เจนเนติกอัลกอริธึมและการออกแบบวิวัฒนาการ  ระบบควบคุมอัจฉริยะแบบไฮบริด เทคนิคการออกแบบระบบอัจฉริยะ  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๓๓๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE434 Intelligent Control System 3(3-0-6) Introduction to principles of intelligent control and control system design, fundamental of soft computing methodologies: fuzzy logic and artificial neural network, evolutionary methods (genetic algorithm, evolutionary design), hybrid intelligent control systems, intelligent system design techniques.
วศคก๓๖๑ อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ ๓(๒-๓-๕) การออกแบบและการใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน อุปกรณ์ตรวจวัด และไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบทางเมคคาทรอนิกส์ หัวข้อครอบคลุม การศึกษาและใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดกระแสสลับ กระแสตรง และสเตป) โซเลนอยด์ อุปกรณ์ขับเคลื่อนขนาดเล็กอื่น ๆ อุปกรณ์ตรวจวัดตำแหน่ง เช่น เอนโคดเดอร์ โซน่าร์ อินฟราเรด และพรอกซิมิตี และไมโครคอนโทรลเลอร์
EGME361 Robot Actuators and Sensors 3(2-3-5) Introduction to modeling and use of actuators, sensors and microcontrollers in mechatronics design. Topics include electric motors (AC, DC, Stepper), solenoids, micro-actuators, position sensors (encoders, Sonar, Infrared), proximity sensor, and micro-controller.
วศคก๓๖๒ เมคคาทรอนิกส์ขั้นแนะนำ ๓ (๒-๓-๕) การออกแบบและวิเคราะห์ระบบพื้นฐานและโปรแกรมสำหรับระบบทางกลและไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเซนเซอร์ ตัวขับเคลื่อน วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และกลไก  การปฏิบัติจริงเพื่อฝึกหัดการออกแบบ การสร้าง และการเขียนโปรแกรมของระบบเมคคาทรอนิกส์วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :  วศคก ๓๖๑ หรือ วศฟฟ ๒๑๓
EGME362 Introduction to Mechatronics 3(2-3-5) Introduction of the modeling and analysis of the basic hardware and software components of electro-mechanical systems including sensors, actuators, electronic circuits, microcontrollers, and mechanisms.  Hands-on practice of the design, construction, and programming of mechatronics systems.
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วศฟฟ๔๔๐ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ๓(๓-๐-๖) วงจรลำดับและการประยุกต์ใช้งาน วงจรตั้งเวลาและวงจรนับ ตัวตรวจจับทาง                  อุตสาหกรรม เช่นการวัดความดัน ระดับ อัตราการไหล ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ทรานส์มิตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ตัวควบคุมที่     โปรแกรมได้แบบตรรก ควบคุมกระบวนการ การควบคุมแบบพีไอดีและการปรับแต่งตัวแปรพีไอดี การควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสสลับและกระแสตรงวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE440 Industrial Electronics 3(3-0-6) Sequential circuits and applications, timer and counter circuits, industrial sensors such as pressure, level, flow, temperature measurement, motion sensor, transmitters, control devices, programmable logic controller, process controller,  PID control and PID tuning , speed control AC and DC motors.
วศฟฟ๔๔๒ อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์ ๓(๓-๐-๖) สัญญาณไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ ศักย์การกระทำในเซล อิเล็กโทรด ตัวขยายสัญญาณ แทรนส์ดิวเซอร์ ระบบเฝ้าสังเกตสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เช่น อีซีจี, อีอีจี, อีเอ็มจี และอื่นๆ การวัดความดันเลือดและการอัตราการไหลของเลือด การใช้หลอดสวม อันตรายทางไฟฟ้าและการนำเสนอ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์  วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE442 Biomedical Electronics 3(3-0-6) Electrical signals in human body, action potential in cells, electrodes, amplifiers, transducers, electronic monitoring systems such as ECG, EEG, EMG, etc., blood pressure and blood flow measurement, catheterization, electrical hazards and presentation, medical instrumentation, computer in medicine.
วศฟฟ๔๔๕ อิเล็กทรอนิกส์แสง ๓(๓-๐-๖) ทบทวนและวิเคราะห์คุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ในระบบสื่อสารที่ใช้แสง แหล่งกำเนิดและตัวตรวจจับสัญญาณทางแสง ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์และการนำคลื่น ไดโอดเปล่งแสง เลเซอร์ ไดโอดตรวจจับแสง อุปกรณ์และวัสดุทางแสงอื่นๆ เช่น ทรานซิสเตอร์แบบแสง เซลล์แสงอาทิตย์และไอซีทางแสงวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๔๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE445 Optoelectronics 3(3-0-6) Review and analysis of the various elements utilized in optical communication systems, optical signal sources and detection, resonance and guiding wave phenomena, Light Emitted Diode (LED), lasers, photodiodes, and other optical devices and materials such as phototransistor, solar cell, optical ICs.
วศฟฟ๔๔๖ วงจรรวมแอนะลอก ๓(๓-๐-๖) แบบจำลองของทรานซิสเตอร์แบบเอ็มโอเอสและบีเจที ลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมของวงจรรวมแอนะลอกแบบต่างๆ  วงจรคูณและวงจรขยายแบบลอการิทึม การออกแบบวงจรขยายด้วยวงจรขยายเชิงดำเนินการและวงจรขยายแบบทรานคอนดักแตนซ์ วงจรสายพานกระแส วงจรกรองความถี่แบบตัวเก็บประจุสวิตซ์วิชาที่ต้องเรียนก่อน   : วศฟฟ ๓๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE446 Analog Integrated Circuits 3(3-0-6) Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) and Bipolar Junction Transistor (BJT) models, characteristics and behaviors of analog ICs, multiplier and logarithmic amplifiers, design of operational and transconductance amplifiers, current conveyers, switched capacitor filters.
วศฟฟ๔๔๗ วงจรรวมดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) วงจรภายในของตระกูลไอซีดิจิตอล  ทีทีแอล   อีซีแอล   เอ็นมอส   ซีมอสและไบซีมอส โครงสร้างของวงจรรวมขนาดใหญ่แบบดิจิตอล เช่น รอม แรม พีแอลดีและเอฟพีจีเอ ความรู้ขั้นมูลของการออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มากแบบซีเอ็มโอเอสวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๒๔๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE447 Digital Integrated Circuits 3(3-0-6) Internal circuits of digital IC family; TTL, ECL, NMOS, CMOS and BiCMOS, structure of large scale digital integrated circuits such as ROM, RAM, PLD, FPGA, fundamentals of CMOS VLSI design.
วศฟฟ๔๔๘ กระบวนการสร้างวงจรรวม ๓(๓-๐-๖) วัสดุและเคมีภัณฑ์ในกระบวนการสร้างสารกึ่งตัวนำ ทบทวนการสร้างแผ่นเวเฟอร์     ประสิทธิผลของกระบวนการผลิต ออกซิเดชัน กระบวนการการกัดแผ่นหินโดยใช้แสง กระบวนการโดปและการสะสม การแพร่และการฝังตัวของไอออน การทำให้เป็นโลหะ การประเมินกระบวนการการผลิตและอุปกรณ์ กระบวนการที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและไอซีที่ทันสมัย การประกอบบรรจุภัณฑ์วิชาที่ต้องเรียนก่อน   : วศฟฟ ๒๔๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE448 Integrated Circuit Fabrication Process 3(3-0-6) Semiconductor material and chemical process, review of wafer fabrication, process yields, oxidation, photolithography process, doping and deposition process, diffusion and ion implantation, metallization, process and devices evaluation, processes employed in the fabrication of modern semiconductor devices and integrated circuit , packaging process.
วศฟฟ๔๔๙ โฟโตนิกส์ ๓(๓-๐-๖) การประยุกต์ใช้โฟตอนในทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสารความเร็วสูง ความสัมพันธ์ของคลื่นแสงกับโฟตอน ฟูเรียร์ออพติกส์ และการประมวลผลด้วยแสง อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโฟตอน ตัวอย่างของระบบของโฟโตนิกส์ที่ใช้ในอิเล็กทรอนิกส์วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๒๔๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE449 Photonics 3(3-0-6) Exploitation of photons in electronics especially in light-wave (high frequency) communications, the relationships between light wave and photon, Fourier optics and optical processing, the photonic devices, some
สาขาไฟฟ้ากำลัง
วศฟฟ๔๕๑ วิศวกรรมการส่องสว่าง ๓(๓-๐-๖) ความรู้พื้นฐานและนิยามต่างๆเกี่ยวกับแสงและการส่องสว่าง ธรรมชาติของแสง คุณสมบัติทางกายภาพของแสง แหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นของมนุษย์ หน่วยและการวัดปริมาณแสงสว่าง หลักการใช้อุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบการส่องสว่าง การคำนวณระบบส่องสว่าง ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โรงเรียน อุตสาหกรรม และถนนวิชาที่ต้องเรียนก่อน   :  วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE451 Illumination Engineering 3(3-0-6) Basic concepts and definitions of light and illumination, nature of light, physical characteristics of light, sources of light, human sight and visual process, illumination measuring units and measurements, principles of illumination controlling apparatus, calculation techniques of lighting system, design considerations for interior and exterior lighting in commercial building, school, industrial building and on streets.
วศฟฟ๔๕๓ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ๓(๓-๐-๖) การกำเนิดและการวัดแรงดันไฟฟ้าแรงสูง   สนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน การพังทลายของไดอิเล็กทริกชนิดที่ เป็น ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง  การทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ฟ้าผ่า และแรงดันเกินจากการสวิตช์   การป้องกันฟ้าผ่า วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๕๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE453 High-Voltage Engineering 3(3-0-6) Generation and uses of high-voltage measurement techniques, electric field and insulation techniques, breakdown of gas, liquid and solid dielectrics, test of high-voltage material and equipment, lightning and switching overvoltages, lightning protection.
วศฟฟ๔๕๔ การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) หลักการระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ภาระงานและพิกัด การจำแนกและพลวัตรของระบบโหลด ความสัมพันธ์ของพลังงานและการเบรก การคำนวณการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยการใช้กราฟและการวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้าและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมวิชาที่ต้องเรียนก่อน   :  วศฟฟ ๓๔๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE454 Electric Drive 3(3-0-6) Principle of electric drive system, duty and rating, classification and dynamics of load system, energy relations and braking, calculations of motions of electric machines using analytical and graphical methods, electric circuits and control of machines, industrial applications of electric motors.
วศฟฟ๔๕๖ เศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้ากำลัง ๓(๓-๐-๖) การดำเนินงานเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ กำลังน้ำ นิวเคลียร์  สูตรหาพลังงานสูญเปล่าในระบบพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิตและค่าสูญเสียพลังงานที่ถูกหลักภาวะเศรษฐกิจ โปรแกรมการทำงานอย่างถูกหลักเศรษฐกิจ การทำร่วมกันของระบบไฟฟ้าที่มีโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและพลังน้ำให้ถูกหลักดำเนินงานทางเศรษฐกิจวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๔๕๐ หรือ วศฟฟ ๔๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE456 Economics of Power System 3(3-0-6) Economic operation of steam plants, hydroelectric plants, nuclear plant transmission loss formula, coordination of production costs and transmission losses for optimum economy, economic scheduling of generation, economic operation of a combined stream and hydroelectric power system.
วศฟฟ๔๕๗ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) การศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การคิดค่าการใช้ไฟฟ้า การตรวจเฝ้าโหลดและการแปลความหมายข้อมูล เศรษฐศาสตร์ของการใช้พลังงาน แผนภูมิอากาศชื้น ความสบาย และสุขภาพ การถ่ายเทความร้อน การแผ่รังสีของแสงอาทิตย์และระบบหน้าต่าง การส่องสว่างด้วยแสงแดด การออกแบบเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการและควบคุมโหลดทางไฟฟ้า กรณีศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๒๑๓ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE457 Electrical Energy Conservation and Management 3(3-0-6) Overview the energy and electrical system, Thailand’s energy conservation act, energy consumptions in building and industry, electrical bill calculation, load monitoring and data translation, economic of energy efficiency, Psychrometrics, comfort and health, elements of heat transfer, solar radiation and window system, day lighting, design for efficiently energy consumption, electrical load management and control, case study on electrical energy conservation and management.
วศคก๓๘๒ ทรัพยากรพลังงานทดแทนและหมุนเวียน ๓ (๓-๐-๖) สถานการณ์พลังงาน  ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนรูปแบบต่าง ๆ  ปริมาณสำรอง  วิธีการและการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์วิชาที่ต้องศึกษาก่อน  : วศคก ๒๓๑
EGME382 Alternative and Renewable Energy Resources 3(3-0-6) Energy perspective; various type of renewable energy resources,  procedure  and development to utilization Prerequisites : EGME 231
สาขาประมวลผลสัญญาณ
วศฟฟ๔๖๐ การประมวลผลสัญญาณไม่ต่อเนื่องทางเวลา ๓(๓-๐-๖) ทบทวนตัวแปรเชิงซ้อน แนะนำระบบแบบเชิงเส้นที่ไม่แปรตามเวลาและสมบัติของระบบแบบนี้ การแปลงแบบแซด และการแปลงผกผันแบบแซด อนุกรมของฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์แบบต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงผกผัน การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องทางเวลาและการแปลงผกผัน การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องและการแปลงผกผัน การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ อัตราการสุ่มของไนควิส การสร้างสัญญานกลับคืนจากสัญญาณดิจิตอล การเพิ่มและลดอัตราการสุ่มสัญญาณ การวิเคราะห์และออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบดิจิตอลทั้งแบบ เอฟไออาร์หรือไอไออาร์ และอัลกอริธึมแบบเอฟเอฟทีวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๓๖๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE460 Discrete-Time Signal Processing 3(3-0-6) Review of complex variables, introduction to LTI (Linear Time Invariant) systems and their properties, Z-transform and inverse Z-transform, Fourier series, Continuous-Time Fourier Transform and its inverse transform, Discrete-Time Fourier Transform (DTFT) and its inverse transform, Discrete Fourier Transform (DFT) and its inverse transform, signal sampling, Nyquist rate, signal reconstruction, interpolation and decimation, IIR (Infinite Impulse Response) and FIR (Finite Impulse Response) digital filter design and analysis, and Fast Fourier Transform (FFT) algorithms.
วศฟฟ๔๖๒ การประมวลผลสัญญาณสถิติ ๓(๓-๐-๖) แนะนำตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม และกระบวนการแบบสุ่ม สเตชันนารีและ  เออโกดิซิตี้ ของกระบวนการแบบสุ่ม ออโตคอรีเรชัน ครอสคอรีเรชัน การประมาณค่าสเปกตรัมกำลังของสัญญาณแบบสุ่ม การตอบสนองของระบบเชิงเส้นต่ออินพุตแบบสุ่ม แนะนำการประมาณค่าเฉลี่ยกำลังสองเชิงเส้น  การสร้างแบบจำลองของสัญญาณสุ่ม  เทคนิคการวิเคราะห์สเปกตรัมแบบสมัยใหม่และกระบวนการออโตรีเกรตสีพ มูฟวิ่งเอฟเวอเรจ  การประยุกต์ของความร่วมนัย การกรองสัญญาณที่เหมาะที่สุด  การกรองสัญญาณแบบปรับตัววิชาที่ต้องเรียนก่อน : วศฟฟ ๓๖๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE462 Statistical Signal Processing 3(3-0-6) Introduction to random variables, functions of random variables and random processes, stationary and ergodicity random processes, auto-correlation, cross-correlation, power spectral estimation of random signals, response of linear systems to random inputs, introduction to linear mean square estimation, random signal modeling, modern spectral analysis techniques and autoregressive-moving average processes, applications of coherence, optimal filtering, and adaptive filtering.
วศฟฟ๔๖๓ เทคโนโลยีทางมัลติมีเดีย ๓(๓-๐-๖) ศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้ในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่นภาพนิ่ง ภาพกราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดิทัศน์ ภาพแอนิเมชัน เสียงพูด เสียงดนตรี การนำสื่ออื่นมาใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์แสดงภาพต่างๆ วิธีการทำให้สื่อต่างๆผสมกันกลมกลืนเพื่อนำเสนอ จัดแสดง หรือการจัดการให้สื่อต่างๆเกิดประโยชน์และมีความหมายในการเรียนรู้ การเข้าใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อแปลงสื่อ เปลี่ยนสื่อ ถอดสื่อ ผสมสื่อใหม่ รวมทั้งโปรแกรมสร้างบทเรียนทางสื่อผสม วิชาที่ต้องเรียนก่อน  : วศฟฟ ๓๖๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE463 Multimedia Technology 3(3-0-6) Study types of presentation media, for example still images, graphic images, motion picture or video, animations, voice, music and other sound, study how to apply those media into computers, electronics devices such as mobile phone, LCD display or data display, methods to integrate all media into multimedia form for presentations, perform, or turn those media into values, meaning, learning aids and more understanding, software package for scanning, converting, extracting and integrating media, including multimedia authoring software.
วศฟฟ๔๖๔ การประมวลผลภาพดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) การรับรู้โดยการมองเห็น การทำข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลดิจิตอล การเพิ่มคุณสมบัติของภาพ การเก็บคืนภาพ การแบ่งส่วนภาพ การตรวจจับและประมาณภาพ การสร้างภาพกลับคืน การบีบอัดภาพ และระบบประมวลผลภาพวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ ๔๖๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE464 Digital Image Processing 3(3-0-6) Visual perception, image digitization, image enhancement, image restoration, image segmentation, image detection and estimation image reconstruction, image compression, and image processing systems.
วศฟฟ๔๖๕ การควบคุมอุปกรณ์กลไฟฟ้าด้วยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) แนะนำหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ใช้งานในอุตสาหกรรม เทคนิคการควบคุมแบบดิจิตอล กลยุทธ์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ โครงสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การสร้างระบบควบคุมโดยใช้ตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอล และการทดสอบในห้องปฏิบัติการวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วศฟฟ  ๓๖๐
EGEE465 DSP Control of Electromechanical Devices 3(3-0-6) Introduction to basic concepts on various electromechanical devices employed in industry, digital control technique, motion control strategies, power electronic converter topologies, Digital Signal Processing (DSP) control implementation discussed and implemented with commercially available DSP, laboratory testing.
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วศฟฟ๔๘๐ ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) หัวข้อขั้นสูงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโคร คอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบแบบฝังตัว การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สมัยใหม่ การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยใช้ตัวแปลงผัน เอ/ดี และ ดี/เอ การสร้างโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง เครื่องมือการพัฒนาทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิคการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม แนวคิดของระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงและการใช้งานระบบปฏิบัติการนี้ ระบบแบบหลายงาน ระบบแบบหลายตัวประมวลวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :   วศฟฟ ๓๘๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE480 Advanced Microprocessor 3(3-0-6) Advanced topics in microprocessor/microcontroller architecture and design, microcontrollers in embedded systems, modern hardware interfaces, real world interfaces using A/D and D/A converters, efficient programming, high-level languages programming, hardware and software development tools, debugging techniques, concepts of Real Time Operating System (RTOS) and its applications, multitasking systems, multiprocessing systems.
วศฟฟ๔๘๑ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๓(๓-๐-๖) แนะนำการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานต่างๆของการสื่อสาร แบบจำลองอ้างอิงโอเอสไอและทีซีพี/ไอพี รูปแบบทางเรขาคณิตของระบบเครือข่าย โพรโทคอลต่างๆของเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่าย เครือข่ายภายใน (แลน) ระบบเครือข่ายวงกว้าง (แวน) อินเทอร์เน็ต และระบบปฏิบัติการเครือข่ายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE481 Computer Network System 3(3-0-6) Introduction to data communication and computer networking, telecommunication standards, reference models: OSI and TCP/IP, network topologies, network protocols, network equipment, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), the internet, and network operating systems.
วศฟฟ๔๘๒ เทคโนโลยีไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน ๓(๓-๐-๖) หลักการและทฤษฎีของการสื่อสารแบบไร้สาย เริ่มจาก เอเอ็ม/เอฟเอ็ม การสื่อสารด้วยอินฟราเรดและอุปกรณ์ที่ไร้สาย มาตราฐานและโพรโทคอลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไร้สาย เช่น IEEE801.11b/g, WiFi, Bluetooth การออกแบบวงจรเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบสื่อสารแบบไร้สาย และการใช้งานของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบไร้สายตามมาตรฐานปัจจุบัน เช่น อาร์เอฟซี, มาตรฐาน IEEE, เอฟซีซี วิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE482 Wireless Technology and Applications 3(3-0-6) Methods and theories of wireless communications. Starting with AM/FM infrared communications and wireless devices. Standards and protocols that related to wireless technologies, e.g. IEEE801.11b/g, WiFi, Bluetooth. Interface circuit design for wireless device implementation, and operation under existing wireless technology standards such as RFC (Requests for Comments), IEEE Standard, FCC (Federal Communication Commission).
วศฟฟ๔๘๔ การออกแบบอินเทอร์เน็ตแบบฝังตัว ๓(๓-๐-๖) การออกแบบอุปกรณ์ วงจร โปรแกรม เครื่องใช้ หรือเครื่องมือที่สามารถฝังตัวไว้กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้การทำเครือข่าย ระบบการสื่อสารข้อมูลทีซีพี/ไอพี มาตรฐานการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารขั้นมูลเช่น ผ่าน RS-232c, ระบบไร้สาย, ระบบโทรศัพท์, จีพีอาร์เอส, จีเอสเอ็ม, ซีดีเอ็มเอ และอื่นๆที่ใช้เป็นหลักการพื้นฐานของการออกแบบ วิธีการสร้างโปรแกรม การเรียกฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับการติดต่อส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศฟฟ ๓๘๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE484 Embedded Internet Design 3(3-0-6) Design devices, circuits, program, appliances, or tools to be an embedded to the internet network, networking, data communication, TCP/IP, data communication interface standards, such as RS-232c, wireless systems, telephone system, GPRS, GSM, CDMA, etc., are used as a basic principle of the design, programming methods, function or routines that use for communicating to the internet network.
วศฟฟ๔๘๕ เทคโนโลยีเสียงและภาพ ๓(๓-๐-๖) ประเภทของสื่อต่างๆที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สามารถควบคุมและจัดการได้ เช่น ด้านเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รู้หลักการด้านระบบเสียง เช่น ทูนเนอร์ แอมปลิไฟเออร์ อีควอไลเซอร์ คอมเพรสเซอร์ ลิมิตเตอร์ และมอดูลเสียงประกอบ ด้านเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เช่น เครื่องเล่นวิดีโอ เครื่องตัดต่อภาพ เครื่องวัดสัญญาณภาพ และอุปกรณ์ที่ใช้ปรับแต่งภาพและเทคนิคภาพ มีการศึกษาวงจรที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้โดยสังเขปรวมถึงการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ผลลัพธ์เดียวกันแทนวงจร(โปรแกรมจำลองและวิเคราห์เสียงและภาพ) การใช้งานคอมพิวเตอร์ในงานเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ เช่น โปรแกรมบันทึกและตัดต่อภาพและเสียง ทั้งการใช้งานตัดต่อใน แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  วศฟฟ ๓๒๐ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE485 Audio and Visual Technology 3(3-0-6) Study type of media that electronic equipment can control and manipulated such as sound, still images, motion pictures. Principle of sound system – tuner, amplifier, equalizers, compressor, limiter, and sound effect modules also video system – video player, A/B Roll editing, video scope meter, video signal conditioners, video effects. Study on concept of audio/video circuits and their results, learn about software that can simulate as circuits and do in real time/non-real time, and do signal analysis. Study how to apply computer on audio-visual works, for example, audio-video recording and linear/non-linear editing.
วศคพ๓๓๑ การออกแบบไอซีขั้นแนะนำ ๓(๓-๐-๖) เทคโนโลยีวงจรรวมเอ็นมอสและซีมอส ลักษณะสมบัติของวงจรแบบเอ็นมอส และซีมอส  การคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆ ของวงจรทั้งสองแบบ  วงจรมอสแบบสถิตและพลวัต  การออกแบบระบบ  การวัดและการทดสอบแผนผังวงจร  เลขคณิตคอมพิวเตอร์ การประเมินประสิทธิภาพ การสังเคราะห์วงจรดิจิทัลโดยใช้ภาษาเฮชดีแอล การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบวงจร
EGCO331 Introduction to IC Design 3(3-0-6) N MOS and C MOS integrated circuit technologies; properties of N MOS and C MOS circuits; calculation of parameters in circuits, static and dynamic MOS circuits; system design; circuit drawing and testing; computer arithmetic;performance evaluation; synthesis of digital circuits from HDL models; modeling and simulation; fault models and testing the use of CAD tools in circuit design.
วศคพ๓๔๑ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ๓(๓-๐-๖) วัฏจักรชีวิตของซอฟต์แวร์  ความต้องการและข้อกำหนด  การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การจัดกำหนดการ การพัฒนา การสร้าง  การทดสอบ  และการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  การนำซอฟต์แวร์มาใช้ซ้ำ  การทำเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์    กรณีศึกษาต่างๆ ของระบบซอฟต์แวร์ในท้องตลาด
EGCO341 Software Engineering 3(3-0-6) Software life cycle; need and specification; large-scale software development; scheduling, developing, constructing, testing and maintenance of software system; object-oriented analysis and design; software reuse; documentation; management of software project; case study of software system in the market.
วศคพ๔๒๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๓(๓-๐-๖) หลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ แนวคิดสารสนเทศ  มนุษย์ในฐานะผู้ประมวลสารสนเทศ แนวคิดของระบบ แนวคิดการวางแผนและการควบคุม โครงสร้างองค์กรและการจัดการ ระบบสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจ ระบบการจัดการฐานความรู้  การกำหนดความต้องการของสารสนเทศ การพัฒนา การทำให้เกิดผล และการจัดการทรัพยากรในระบบจัดการสารสนเทศ
EGCO421 Management Information Systems 3(3-0-6) Principles of management information systems; structures of management information systems, information technologies, decision-making processes; information concepts, humans in the role of information processors, systems concepts; planning and control concepts, organization structure and management, planning and decision-making support systems; knowledge-base management systems, requirement specification of information, development, implementation and resource management in management information systems
วศคพ๔๒๒ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ๓(๓-๐-๖) แบบจำลองธุรกิจและแนวคิดทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเว็บ  การป้องกันลิขสิทธิ์ ความมั่นคง กลไกการชำระเงินเชื่อมตรง  แนวคิดทางการตลาดสำหรับการขายตรงบนเว็บ  ประเด็นทางจริยธรรม สังคม และการเมืองในเทคโนโลยีสารสนเทศ
EGCO422 Electronic Commerce 3(3-0-6) E-commerce business models and concepts, E-commerce and web infrastructure, copyright protection, security, on-line payment mechanisms, marketing concepts for retailing on the web. Ethical, Social, and Political Issues in Information Technologies.
วศคพ๔๖๑ ปัญญาประดิษฐ์ ๓(๓-๐-๖) พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา การแทนความรู้  ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง  การอนุมานในตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง  การวางแผน ระบบเหตุผลโดยใช้ความน่าจะเป็น การเรียนรู้ การสื่อสาร การรับรู้ภาพ
EGCO461 Artificial Intelligence 3(3-0-6) Foundations of artificial intelligence, solving problems by searching, knowledge representation, first-order logic, inference in first-order logic, planning, probabilistic reasoning systems, learning, communication, image perception.
วศคพ๔๖๓ การรู้จำแบบ ๓(๓-๐-๖) การจับคู่หน้ากาก การประมวลก่อนสำหรับการรู้จำตัวอักษร การประมวลผลภาพลักษณ์ฐานสอง  การทำภาพให้บาง การแบ่งส่วน การหาลักษณะเด่น แบบรูปและพื้นผิว การแบ่งกลุ่มหรือการรู้จำที่ใช้เทคนิคเชิงเส้น ตัววิเคราะห์แบบเบส์ที่ให้ความผิดพลาดน้อยที่สุด วิธีภาษาศาสตร์เชิงรูปนัย วิธีโครงสร้าง การประยุกต์เทคนิคคลุมเครือและโครงข่ายงานระบบประสาทเพื่อการรู้จำแบบ วิธีลูกผสม เทคนิคการเรียนรู้
EGCO463 Pattern Recognition 3(3-0-6) Mask matching, preprocessing for character recognition, binary image processing, thinning,  segmentation, features extraction, pattern and textures, classification or linear techniques for recognition, minimum error Bayesian classifiers, formal linguistic methods, structural methods, fuzzy techniques and neural networks applications for pattern recognition, hybrid method, learning techniques.
สาขาหัวข้อพิเศษและอื่นๆ
วศฟฟ๔๙๒-๔๙๙ หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๓(๓-๐-๖) หัวข้อที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาของวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงต่างๆ   หัวข้อต่างๆ เหล่านี้จะระบุไว้ในวงเล็บและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับประกาศของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในแต่ละปีการศึกษา
EGEE492- 499 Special Topics in Electrical Engineering 3(3-0-6) Topics of current interest and new technical developments in various fields of electrical engineering. These topics are defined in the bracket and subjected to change, depending on Electrical Engineering department announcements in each academic year.
หมวดวิชาเลือกเสรี
รายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศฟฟ) ต่อไปนี้เป็นรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษานอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเรียน
วศฟฟ๒๑๗ วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับพื้นฐาน แรงดัน กระแส และกำลัง ระบบกำลังไฟฟ้าสามเฟส การวิเคราะห์วงจรแม่เหล็ก เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องกำเนิด มอเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน วิธีการส่งกำลัง เครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นวิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE217 Fundamental of Electrical Engineering 3(3-0-6) Basic DC and AC circuit analysis, voltage, current and power, three phase electrical power system, magnetic circuit analysis, introduction to electrical machinery, generators, motors, and their applications, method of power transmission, introduction to some basic electrical instruments and electronic devices.
ศฟฟ๒๑๘ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น ๑(๐-๓-๑) การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้าพื้นฐานรวมถึงการวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อแสดงหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา วศฟฟ ๒๑๗วิชาที่ต้องเรียนก่อน : วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory 1(0-3-1) A laboratory works on basic electrical equipment and measurements to illustrate     the topics covered in EGEE 217.
ศฟฟ๒๔๓ วงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบแอนะลอกและดิจิตอล ๓(๓-๐-๖) พื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การทำงานของไดโอดแบบต่างๆ การทำงานของทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆแบบเชิงเส้น การทำงานของทรานซิสเตอร์และออปแอมป์ในโหมดขยายสัญญาณ วงจรดิจิตอลขั้นพื้นฐาน วงจรเกทต่างๆ การออกแบบวงจรดิจิตอลโดยใช้แผนภูมิคาร์นอ วงจรฟลิปฟล็อป วงจรหน่วยความจำ การประยุกต์ใช้งานไอซีแอนะลอกและไอซีดิจิตอล วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  วทฟส ๑๕๒ หรือ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
EGEE243 Analog and Digital Electronics 3(3-0-6) Fundamental of electronic circuits, diodes operation, transistors operation in linear region, transistors and op-amp operation in active mode, fundamental of digital electronics, gate circuits, digital circuit design by using Karnaugh map, flip-flop and memory circuit, analog and digital application ICs.
วศXX รายวิชาในสาขาใดๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
EGXX Any available courses from faculty of engineering.
การฝึกงาน
วศฟฟ๓๙๙ การฝึกงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๐ (๐-๓๕-๑๐) การฝึกงานทางวิศวกรรมในโรงงานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ตามที่ภาควิชาเห็นชอบ โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ชั่วโมงและนักศึกษาต้องส่งรายงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานดังกล่าว ซึ่งการประเมินผลจะให้เกรดออกมาเป็นพอใจ(Satisfactory, “S”) หรือ ไม่พอใจ (Unsatisfactory, “U”)วิชาที่ต้องเรียนก่อน  : ตามความเห็นชอบของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
EGEE399 Electrical Engineering Training 0(35-10) Practical training in industrial or government sectors during summer session for not less than 240 hours must be arranged and supervised by the department. A written report must be submitted to the department. The training evaluation must be graded as Satisfactory, “S” or Unsatisfactory , “U”.

การสอบวัดคุณสมบัติ

การประกันคุณภาพหลักสูตร

หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพ หลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้
๑ ประเด็นการบริหารหลักสูตร (ระบุ)
-มีระบบกลไกในระดับคณะและภาควิชาในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดแผนงานและมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาอย่างพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
-ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและ มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
-ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
-มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน ทุก
๕ ปีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมหรือผู้ใช้บัณฑิต
๒ ประเด็นทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ระบุ)
-จัดทรัพยากรและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-จัดให้มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้หลากหลายและเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
-จัดปัจจัยสนับสนุนเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
-สร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๓ ประเด็นการสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา (ระบุ)
-จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับภาควิชา เพื่อทำหน้าที่แนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเรียนการสอนและ/หรือการให้คำแนะนำในด้านอื่น ๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา
-จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ และจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา มีทั้งในระดับภาควิชาคณะและมหาวิทยาลัย