ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘หลักสูตรปริญญาเอก’ Category

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

leave a comment »

มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
ปร.ด. (กายภาพบำบัด)

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมดังนี้
๑. มีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย ดำเนินการและวิเคราะห์ ตลอดจนประเมินผลงานวิจัย ในวิทยาการทางกายภาพบำบัด ทั้งในด้านพื้นฐานงานคลินิก
๒. มีความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางวิชาการตลอดจนเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานให้เป็นที่แพร่หลายในระดับมาตรฐานสากล
๓. มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับสถาบันที่มีหลักสูตรกายภาพบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ หรือได้คะแนนอยู่ใน ๑๐% แรกของจำนวนนักศึกษา
๒. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๓. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก สามารถดำเนินการได้แต่จะต้องศึกษารายวิชาของหลักสูตรปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาบังคับในโครงสร้างหลักสูตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทที่กำลังศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกที่ประสงค์เข้าศึกษา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๑. – ๓. อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิต
สำหรับผู้จบปริญญาตรี
หมวดวิชาบังคับ 18
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6
วิทยานิพนธ์ 48
สำหรับผู้จบ ปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 8
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4
วิทยานิพนธ์ 36

รายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ
สำหรับผู้จบปริญญาตรี
PTPT602 การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัด 3(1-4-4)
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการและเทคนิคในการวัดความแข็งแรงและทนทาน การใช้พลังงาน การเคลื่อนไหว การวัดผลของการทำกิจกรรมในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การทำโครงการพิเศษ
PTPT604 สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
แนวคิดและเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล และการใช้วิธีทางสถิติสำหรับการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพโดยอ้างอิงหลักฐาน ลิเนียร์โมเดลและเจนเนอรัลลิเนียร์โมเดล และวิธีการอื่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนึงถึงข้อตกลงทางสถิติ การแปลผล และการสื่อผลการวิเคราะห์
PTPT605 หัวข้อร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1(1-0-2)
หัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัดใน แง่มุมต่างๆ
PTPT606 ปฏิบัติงานการวิจัย 1(0-2-1)
กายภาพบำบัดปฏิบัติการ ใช้วิทยาศาสตร์ทางการเคลื่อนไหวในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติงานทางคลินิกที่นำไปสู่ปริญญาเอก
PTPT607 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
การออกแบบการวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับให้สถิติในวิทยาศาสตร์สุขภาพ จรรยาบรรณนักวิจัย คุณธรรมและการประยุกต์ไปสู่การศึกษาที่น่าสนใจ การตรวจสอบอย่างจริงจังถึงการศึกษาทางกายภาพบำบัดหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมในชั้น โครงการสุดท้ายสำหรับพัฒนาการ งานที่เสนอซึ่งเหมาะสมและเข้าใจได้ และการศึกษานำร่อง การตัดสินใจสำหรับงานวิจัยทำเป็นรูปแบบการออกแบบงานวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
PTPT608 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1(1-0-2)
การอภิปรายและวิจารณ์งานวิจัยทางกายภาพบำบัดซึ่งค้นคว้าจากตำราและเอกสารงาน วิจัย การนำเสนอรายงาน ภายใต้การชี้แนะของคณาจารย์ และการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่สนใจ
SCPS653 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 3(3-0-6)
สรีรวิทยาประยุกต์เกี่ยวกับการตอบสนองของมนุษย์และสัตว์ที่มีต่อกิจกรรมทาง ร่างกาย กลไกของกฎระเบียบของการบูรณาการและการปรับตัวของระบบอวัยวะที่เกิดขึ้น ระหว่างการออกกำลังกายสั้น และนาน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมภายนอกต่อสมรรถนะทางร่างกายและการตอบ สนองเชิงสรีรวิทยา รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและกิจกรรมทางร่างกาย
SCPS661 การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการแนะนำการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
หลักการและวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การวัดขนาดรูปร่างของร่างกาย และหาค่าองค์ประกอบส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อและไขมัน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยวิธีการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการและในสนาม และวิธีการที่ก้าวหน้าด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สมรรถภาพของระบบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หลักการแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพด้านต่างๆของร่างกาย
สำหรับผู้จบปริญญาโท
PTPT602 การวัดและการประเมินผลสำหรับนักกายภาพบำบัด 3(1-4-4)
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการและเทคนิคในการวัดความแข็งแรงและทนทาน การใช้พลังงาน การเคลื่อนไหว การวัดผลของการทำกิจกรรมในภาวะปกติและภาวะผิดปกติ การทำโครงการพิเศษ
PTPT604 สถิติศาสตร์ขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
แนวคิดและเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล และการใช้วิธีทางสถิติสำหรับการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพโดยอ้างอิงหลักฐาน ลิเนียร์โมเดลและเจนเนอรัลลิเนียร์โมเดล และวิธีการอื่นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล โดยคำนึงถึงข้อตกลงทางสถิติ การแปลผล และการสื่อผลการวิเคราะห์
PTPT605 หัวข้อร่วมสมัยด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัด 1(1-0-2)
หัวข้อร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและกายภาพบำบัดใน แง่มุมต่างๆ
PTPT608 สัมมนาทางกายภาพบำบัด 1(1-0-2)
การอภิปรายและวิจารณ์งานวิจัยทางกายภาพบำบัดซึ่งค้นคว้าจากตำราและเอกสารงาน วิจัย การนำเสนอรายงาน ภายใต้การชี้แนะของคณาจารย์ และการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยที่สนใจ
หมวดวิชาเลือก
สำหรับผู้จบปริญญาตรี
GRID612 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6)
ความรู้ในปัจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทั้ง ในระดับรูปร่างสัณฐาน และในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของเซลล์ การจัดระเบียบของเซลล์ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ ผนังเซลล์เมมเบรนและระบบการขนส่ง กลไกการทำงานของ สารพันธุกรรม องค์ประกอบภายในของเซลล์ สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ ขบวนการ เมตาบอสิสมและระบบ พลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสาร ระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลง รูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่จำเพาะ ขบวนการตอบสนองต่อภัย อันตรายของเซลล์ เซลล์เทคโนโลยีและตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวกับโรคในคน
PTPT623 ชีวกลศาสตร์ของสันหลัง 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ ชีวกลศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้นของข้อต่อกระดูกสันหลัง กล้ามเนื้อลำตัว พังผืดบริเวณกระดูกสันหลังระดับอกและเอว
PTPT624 ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อระยางค์ 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ ชีวกลศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้นของข้อต่อและกล้ามเนื้อของแขนและขา
PTPT625 ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3(2-2-5)
คิเนติกส์และคิเนมาติกส์ของกีฬาและการออกกำลังกายชนิดต่างๆ รูปแบบการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการกีฬาและลดการบาด เจ็บ กลไกการบาดเจ็บ การตรวจประเมิน และการจัดการการบาดเจ็บทางการกีฬา
PTPT626 การยศาสตร์ประยุกต์ในความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2(2-0-4)
สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและ กล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน ปัจจัยทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม การจัดการองค์กร และด้านจิตสังคม การนำความรู้ทางด้านการยศาสตร์มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยการปรับสภาพการทำงาน
PTPT627 การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3(3-0-6)
ระบบประสาทพื้นฐานสำหรับการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในช่วงต่างๆ ของชีวิตและกระบวนการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การสืบค้นข้อมูลเชิงลึก ทางด้านหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการเคลื่อนไหว
PTPT635 การศึกษาอิสระ 1(0-3-1)
หัวเรื่องที่สนใจทางกายภาพบำบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
PTPT636 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1(0-3-1)
ปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูงในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยกระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล เพิ่มทักษะการตรวจประเมินและรักษา โดยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
PTPT637 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบประสาท 1(0-3-1)
ปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูงในผู้ป่วยทางระบบประสาท ด้วยกระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผลเพิ่มทักษะการตรวจประเมินและรักษาโดย เทคนิคทางกายภาพบำบัด
PTPT638 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 1(0-3-1)
ปฏิบัติทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูง ในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล เพิ่มทักษะการตรวจประเมินและรักษา โดยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
PTPT639 ปฏิบัติการทางคลินิกขั้นสูงในผู้ป่วยเด็ก 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูงในผู้ป่วยเด็ก ด้วยกระบวนการคิด การตัดสินใจทางคลินิกอย่างมีเหตุผล เพิ่มทักษะในการตรวจประเมินและรักษาโดยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
PTPT642 ชีวฟิสิกส์ทางกายภาพบำบัด 2(2-0-4)
การประยุกต์อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัม และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้า คลื่น แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นเหนือเสียง เลเซอร์ กระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและปานกลาง ที่ใช้ทางกายภาพบำบัด ผลทางชีววิทยาของคลื่นต่างๆ เหล่านี้ต่อสิ่งมีชีวิต
สำหรับผู้จบปริญญาโท
GRID612 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-6)
ความรู้ในปัจจุบันของสิ่งมีชีวิต หลักการและใจความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ทั้ง ในระดับรูปร่างสัณฐาน และในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของเซลล์ การจัดระเบียบของเซลล์ เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาเซลล์ ผนังเซลล์เมมเบรนและระบบการขนส่ง กลไกการทำงานของ สารพันธุกรรม องค์ประกอบภายในของเซลล์ สารประกอบโครงสร้างของเซลล์ ขบวนการ เมตาบอสิสมและระบบ พลังงาน การเจริญเติบโตและวัฏจักรการแบ่งตัวของเซลล์ การสื่อสาร ระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลง รูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่จำเพาะ ขบวนการตอบสนองต่อภัย อันตรายของเซลล์ เซลล์เทคโนโลยีและตัวอย่างการทดลองที่เกี่ยวกับโรคในคน
PTPT606 ปฏิบัติงานการวิจัย 1(0-2-1)
PTPT607 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5)
PTPT623 ชีวกลศาสตร์ของสันหลัง 2(2-0-4)
PTPT624 ชีวกลศาสตร์ของข้อต่อระยางค์ 2(2-0-4)
PTPT625 ชีวกลศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ทางคลินิก 3(2-2-5)
PTPT626 การยศาสตร์ประยุกต์ในความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2(2-0-4)
PTPT627 การพัฒนาการเคลื่อนไหวตลอดช่วงชีวิต 3(3-0-6)
PTPT635 การศึกษาอิสระ 1(0-3-1)
PTPT636 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1(0-3-1)
PTPT637 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบประสาท 1(0-3-1)
PTPT638 ปฏิบัติทางคลินิกขั้นสูงในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 1(0-3-1)
PTPT639 ปฏิบัติการทางคลินิกขั้นสูงในผู้ป่วยเด็ก 1(0-3-1)
PTPT642 ชีวฟิสิกส์ทางกายภาพบำบัด 2(2-0-4)
วิทยานิพนธ์
PTPT699 วิทยานิพนธ์ 48/36(0-44/108-0)