ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘อธิบายรายวิชาmu’ Category

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒

leave a comment »

ศศภอ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕)

คำศัพท์ สำนวน ไวยากร และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ปฏิบัติการเขียนในระดับย่อหน้า และกุลยุทธ์ในการอ่าน

AREN104 English Level 2 3 (2-2-5)

Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communication

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:56 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓

leave a comment »

ศศภอ๑๐๕ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕)

การอ่านและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คำจำกัดความและการจำแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คำเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่อง สารสนเทศเฉพาะ และทำการอนุมาน เคยศึกษารายวิชา AREN 2 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN105 English Level 3 3 (2-2-5)

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:54 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔

leave a comment »

ศศภอ๑๐๖ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕)

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสำคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด การอ่าน บทอ่านในเรื่องที่หลากหลาย และทำการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน เคยศึกษารายวิชา AREN 3 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN106 English Level 4 3 (2-2-5)

Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening comprehension for main ideas and detailed information;topic-oriented discussion; reading passages on various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at the sentence and paragraphs levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:52 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕

leave a comment »

ศศภอ๑๐๗ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๕ ๓ (๒-๒-๕)

บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทั้งสี่ทักษะ ตั้งแต่ระดับย่อหน้าจนถึงระดับเรียงความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นการอภิปราย และการนำเสนอ ผลงาน เคยศึกษารายวิชา AREN 4 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN107 English Level 5 3 (2-2-5)

Integrated skills in English for academic purposes starting from paragraphs leading to the essay level; using everday and field-related topics, with emphasis on both discussion and oral presentations

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:51 am

ภาษาอังกฤษ ระดับ ๖

leave a comment »

ศศภอ๑๐๘ ภาษาอังกฤษ ระดับ ๖ ๓ (๒-๒-๕)

การอ่านและเขียนรายงานทางวิชาการ รวมทั้งบทคัดย่องานวิจัยและบทความทางวารสาร กิจกรรมการพูดที่ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ การนำเสนอปากเปล่า และทักษะการโต้วาที เคยศึกษารายวิชา AREN 5 หรือผ่านการทดสอบจัดลำดับแล้วสามารถเข้าศึกษาในระดับนี้ได้

AREN108 English Level 6 3 (2-2-5)

Reading and writing of academic reports, including research abstracts and journal articles; application of speaking activities to English Conversation in various contexts; oral presentations; and debating skills

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:49 am

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am