ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AC’ Category

AC ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AC101
อ่านกันเถอะ...
หลัก การบัญชี 1 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
AC101(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลย แบบฝึกหัดหลักการบัญชี 1 หน่วย
(Solutions for AC101’s Problems)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม เงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว
AC101(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
หลัก การบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) หน่วย
(Principles Accounting)
AC102
อ่านกันเถอะ...
หลัก การบัญชี 2 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุม เงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว
AC130
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(General Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะบริหาร ธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทำงบการเงินของธุรกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ใน การตัดสินใจ
AC201(S)
อ่านกันเถอะ...
คู่ มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีการ จำแนกประเภทการวัดมูลค่าของสินทรัพย์รวมทั้งการแสดงรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ ในงบดุล
AC202
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีชั้นกลาง 2 3 หน่วย
(Intermediate Accounting 2)
AC203(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลย แบบฝึกหัด วิชาการบัญชีบริหาร หน่วย
(Solutions for AC230’s Problems)
AC205
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีขั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting)
AC205
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีขั้นกลาง1 3 หน่วย
(Intermediate Accounting)
AC233
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3 หน่วย
(Assets, Liabilties and Owners Equity)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขา วิชาการบัญชี ศึกษาหลักและวิธีการบัญชี การจำแนหประเภท การวัดมูลค่า การแสดงรายการสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ห้างหุ้นส่วน บริษัท)
AC234
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Managerial Accounting)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาสาขา วิชาการบัญชี ศึกษาข้อมูลทางการบัญชีและกระบานการเสนอข้อสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการ วางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงิน และการจัดทำงบประมาณตามแผนงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุน – จำนวน – กำไร ต้นทุนมาตรฐานและการประเมิณผลการทำงาน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษากระบวนการตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร
AC234(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลย แบบฝึกหัด การบัญชีบริหาร 3 หน่วย
(Solutions for AC234’s Problems)
AC300
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีชั้นกลาง 1 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการค้าร่วม การขายผ่อนชำระ การฝากขายการประกันภัย การบัญชีของสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน
AC300(H)
อ่านกันเถอะ...
เฉลย แบบฝึกหัด การบัญชีชั้นกลาง 1 หน่วย
(Solutions for AC300’s Problems)
AC301(H)
อ่านกันเถอะ...
ป้ญ หาและเฉลยการบัญชีต้นทุน1 หน่วย
(PROGRAMMED COST Accounting 1(For Self-Srudy))
AC302 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหา และเฉลยการบัญชีต้นทุน 2 หน่วย
(Programmed Cost Accounting)
AC311
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีต้นทุน 1 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักบัญชี ในองค์การธุรกิจ ศัพท์และความมุ่งหมายของต้นทุนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ งบประมาณสมบูรณ์แบบ งบประมาณยืดหยุ่น ได้และต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ตามวิธีต้นทุนคิดเข้างาน และวิธีต้นทุนผันแปร
AC311(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหา และเฉลยการบัญชีต้นทุน 1 หน่วย
(Solutions for AC311’s Problems)
AC312(47)
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีต้นทุน 2 3 หน่วย
(Cost Accounting)
ศึกษาเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุน ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนงานผลิตเป็นช่วง ของเสียหน่วยที่บกพร่อง การสิ้นเปลืองและเศษซาก ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาแบบต่าง ๆ งบประมาณจ่ายลงทุนการวัดผลการปฎิบัติงาน การกระจายอำนาจและการกำหนดราคาโอน
AC344
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีเฉพาะเรื่อง 3 หน่วย
(Specialized Accounting)
ศึกษาระบบการปฎิบัติงานและวิธี การบัญชีของกิจการคมนาคม และสาธารณูปโภค เช่น กิจการท่าเรือ และคลังสินค้า กิจการเดินรถประจำทาง กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการรถไฟ กิจการไฟฟ้า กิจการประปา โทรศัพท์ และกิจการไปรษณีย์โทรเลข
AC347
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีโรงพยาบาล 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการ ดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและ วิเคราะห์ผลงาน
AC348
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีโรงแรม 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการปฏิบัติ งานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
AC400
อ่านกันเถอะ...
การ บัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ
AC409
อ่านกันเถอะ...
การ วิเคราะห์งบการเงิน 3 หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษาโดยละเอียดในการวิเคราะห์ งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มาแ
AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหา และเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วย
(Solutions for AC409’s Problems)
AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การ ฝึกหัดงานทางการบัญชี หน่วย
(Accounting Internship)

การฝึกหัดงานทางการบัญชี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกหัดงานทางการบัญชี หน่วย
(Accounting Internship)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการฝึกหัดงานการบัญช
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างแบบพิมพ์และการกรอกข้อ ความ
แบบพิมพ์การฝึกหัดงานทางการบัญช
บทความการฝึกหัดงานทางการบัญช

ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409(H)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาและเฉลยการวิเคราะห์งบการเงิน หน่วย
(Solutions for AC409’s Problems)

แบบฝึกหัดที่1 : Comparative Satements and ratio Anlysis
แบบฝึกหัดที่2 : การผันแปรในกำไรสุทธิ
แบบฝึกหัดที่3 : Cash Flow
แบบฝึกหัดที่4 : งบแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปซึ่งทุนทรัพย์
แบบฝึกหัดที่5 : การปรับปรุงการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝึกหัด
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 1
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 2
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 3
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 4
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 5
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 6
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 7
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 8
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 9
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 10
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 11
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย : ชุดที่ 12
ปัญหาทดสอบด้วยตัวเองพร้อมเฉลย: ชุดที่ 13

การวิเคราะห์งบการเงิน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC409
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์งบการเงิน 3 หน่วย
(Analysis of Financial Statements)
ศึกษา โดยละเอียดในการวิเคราะห์งบการเงิน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์งบดุลและงบกำไรขาดทุนตามวิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง การวิเคาระห์อัตราร้อยละของปิฐาน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความคล่องตีวทางการเงินระยะสั้น การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบแสดงแหล่งที่มา

งบการเงิน 1
งบการเงิน 2
งบการเงิน 3
การวิเคราะห์งบการเงิน 1
การวิเคราะห์งบการเงิน 2
การวิเคราะห์งบการเงิน 3
งบกระแสเงินสด 1
งบกระแสเงินสด 2
งบกระแสเงินสด 3
วิเคราะห์กำไร 1
วิเคราะห์กำไร 2
วิเคราะห์กำไร 3
วิเคราะห์กำไร 4
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 1
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 2
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 3
การปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับ ราคาเปลี่ยนแปลง 4
บทที่ 1-1
บทที่ 1-2
บทที่ 2-1
บทที่ 2-2
บทที่ 3-1
บทที่ 3-2
บทที่ 4
บทที่ 5-1
บทที่ 5-2
ภาคผนวก

การบัญชีชั้นสูง 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC400
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีชั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรวมกิจการ การบัญชี สำหรับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รวมทั้งการจัดทำงบการเนรวมในลักษณะต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การรวมกิจการ
บทที่1 : การรวมกิจการ(ต่อ)
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน
บทที่2 : การลงทุนในหุ้นสามัญ-การบัญชีและรายงานทางการเงินของผู้ลงทุน(ต่อ)
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น
บทที่3 : การจัดทำงบการเงินเบื้องต้น(ต่อ)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ-)
บทที่4 : งบการเงินรวม-เทคนิคและวิธีปฏิบัติ(ต่อ)
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ
บทที่5 : กำไรระหว่างบริษัท-สินค้าคงเหลือ(ต่อ)
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร
บทที่6 : กำไรระหว่างบริษัท-สินทรัพย์ถาวร(ต่อ)
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้
บทที่7 : กำไรระหว่างบริษัท-หุ้นกู้(ต่อ)
บทที่8 : งบการเงินรวม
บทที่8 : งบการเงินรวม(ต่อ)
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน
บทที่9 : งบการเงินรวม-การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน(ต่อ)
บทที่10 : หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อย
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 6:05 am

การบัญชีโรงแรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC348
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงแรม 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษา ถึงหลักและวิธีการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจการโรงแรม ตลอดจน หน้าที่และการบริหารงานทางการบัญชีสำหรับแผนกงานต่าง ๆ ทั้งนี้โดยเน้นในด้านการควบคุมให้การดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การดำเนินธุรกิจของโรงแรม
บทที่2 : การบริหารงานโรงแรม
บทที่3 : การบริหารงานสำนักงานส่วนหน้า
บทที่4 : การควบคุมการจำหน่ายห้อง
บทที่5 : การควบคุมการขายในภัตตาคาร
บทที่6 : การบันทึกการขายในแผนกย่อย
บทที่7 : ส่วนลด
บทที่8 : การบันทึกและควบคุมบัญชีลูกหนี้
บทที่9 : การตรวจรายได้และเงินสดรับ
บทที่10 : สมุดขายและสมุดส่วนลด
บทที่11 : การบันทึกการรับเงินสด
บทที่12 : การบันทึกการขายของโรงแรมแบบพักถาวร…..
บทที่13 : การบันทึกค่าขาย,ลูกหนี้,และเงินสดรับ…..
บทที่14 : เงินเดือนจ่าย
บทที่15 : การจัดซื้อและการบันทึกรายการวัสดุ
บทที่16 : เงินสดจ่าย
บทที่17 : สมุดบัญชีต่างๆ
บทที่18 : สินทรัพย์ประจำ
บทที่19 : บัญชีสินทรัพย์อื่น
บทที่20 : หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
บทที่21 : บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย
บทที่22 : การสอบบัญชีอิสระ
บทที่23 : หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมอาหาร
บทที่24 : ตัวเลขทางสถิติของโรงแรม
บทที่25 : สัญญาเช่าและข้อตกลงอื่นๆ
บทที่26 : การรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องคำนวณ
บทสรุป
โจทย์ตัวอย่าง
โจทย์ตัวอย่าง(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 6:02 am

การบัญชีโรงพยาบาล

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC347
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีโรงพยาบาล 3 หน่วย
(Hospital Accounting)
ศึกษา ระบบบัญชีที่ใช้สำหรับการดำเนินงานในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีช่วยในการวางแผนและการควบคุม การจัดทำบัญชีและงบการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินเดือนและค่าจ้าง สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคาการบัญชีต้นทุนการทำงบประมาณและ วิเคราะห์ผลงาน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ลักษณะการดำเนินงานของโรงพยาบาล
บทที่2 : ลักษณะของข้อมูลในระบบบัญชีโรงพยาบาล
บทที่3 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญช
บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี(ต่อ)
บทที่4 : หลักและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
บทที่5 : การควบคุมการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
บทที่6 : การควบคุมทางด้านบัญชีเจ้าหนี้
บทที่7 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหน
บทที่8 : การควบคุมเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้(ต่อ)
บทที่9 : สินทรัพย์ถาวรและการคิดค่าเสื่อมราคา
บทที่10 : การควบคุมยาและเวชภัณฑ
บทที่11 : การบัญชีต้นทุน-การจัดสรรต้นทุนในโรงพยาบาล
บทที่12 : การจัดทำงบประมาณและงบประมาณเงินสด
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 6:00 am