ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AD’ Category

AD ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AD306
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยว กับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า
AD325
อ่านกันเถอะ...
การ จัดการการบริการลูกค้า 3 หน่วย
(Account Executive Management)
ศึกษาความสำคัญ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ ความสัมพันธ์กับลุกค้า จรรยาบรรณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกค้า
AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิค การผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัด หน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา
AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิค การผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIGUE1)
AD424
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
AD424(47014)
อ่านกันเถอะ...
การ จัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
AD426
อ่านกันเถอะ...
การ บริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง

การบริหารกิจการโฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD426
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษา ความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่ เกี่ยวข้อง

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความทั่วไป
บทที่ 2 : หน้าที่และการจัดองค์การของกิจการโฆษณา
บทที่ 3 : แผนงานโฆษณา
บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 5 : การเสนองานโฆษณา
บทที่ 6 : การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา
บทที่ 7 : การวิจัยเพื่อการโฆษณา
บทที่ 8 : การบริหารกิจการโฆษณา
บทที่ 9 : การบริหารความสัมพันธ์
บทที่10 : การหาลูกค้าใหม่
บทที่ 11 : การบริหารบุคลากร
บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน(ต่อ)
บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน
บทที่ 13 : กฎหมายและจรรยาบรรณาด้านการโฆษณา
บรรณานุกรม : Reference

การจัดแสดงสินค้า

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD424(47014)
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : แนวคิดเบื้องต้น
บทที่2 : ประเภทการจัดการแสดง
บทที่3 : กรอบความคิดในการแสดง
บทที่4 : ตัวสินค้า
บทที่5 : พื้นที่การจัดแสดงสินค้า
บทที่6 : ส่วนตกแต่ง
บทที่7 : แสง
บทที่8 : ป้าย
บทที่9 : การออกแบบ
บทที่10 : องค์ประกอบการออกแบบ
บทที่11 : การจัดองค์ประกอบ
บทที่12 : ภาพลวงตาในการออกแบบ
บทที่13 : ขั้นตอนการทำงาน
บทที่14 : ข้อผิดพลาดที่มักปรากฎ
บทที่15 : การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ
บทที่16 : แฟชั่นโชว
บทที่17 : นิทรรศการและงานจัดแสดงสินค้า
บทที่18 : การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:29 am

การจัดแสดงสินค้า

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD424
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบประเมินความเข้าใจก่อนเรียน
บทที่1 : แนวคิดเบื้องต้น
บทที่2 : ประเภทการจัดแสดง
บทที่3 : กรอบความคิดในการแสดง
บทที่4 : ตัวสินค้า
บทที่5 : พื้นที่การจัดแสดงสินค้า
บทที่6 : ส่วนตกแต่ง
บทที่7 : แสง
บทที่8 : ป้าย
บทที่9 : การออกแบบ
บทที่10 : องค์ประกอบการออกแบบ
บทที่11 : การจัดองค์ประกอบ
บทที่12 : ภาพลวงตาในการออกแบบ
บทที่13 : ขั้นตอนการทำงาน
บทที่14 : ข้อผิดพลาดที่มักปรากฏ
บทที่15 : การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ
บทที่16 : แฟชั่นโชว์
บทที่17 : นิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า
บทที่18 : การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:27 am

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIQUE1)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
บทที่ 5 : การออกแบบ
บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
บทที่ 8 : การพิมพ์สี
บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท์
บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
ภาคผนวก

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1

with 2 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษา ถึงการวางรูปแบบและการจัดหน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา
บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์
บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ
บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ
บทที่ 5 : การออกแบบ
บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์
บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ
บทที่ 8 : การพิมพ์สี
บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท
บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ
บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์
บรรณานุกรม : Reference

การจัดแสดงสินค้า

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AD306
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษา ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญ
บทที่ 2 : การดำเนินงานและการจัดร้าน
บทที่ 3 : การจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์
บทที่ 4 : การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน
บทที่ 5 : การออกแบบและการจัดวางสินค้า
บทที่ 6 : การใช้สีและแสง
บทที่ 7 : องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า
บทที่ 8 : การจัดแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 10:08 am