ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AE’ Category

AE ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AE213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติ ศาสตร์ศิลป์ 3 หน่วย
(HISTORY OF ART)
ศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและสากลสมัยก่อน ยุคกินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่
AE223
อ่านกันเถอะ...
จิต กรรม 3 หน่วย
(PAINTING)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของ วิจิตรศิลป์ ประวัติจิตรกรรม หลักการใช้สี วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม จิตรกรรมสีน้ำ จิตกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะคริลิค จิตรกรรมสีน้ำมัน ประวัติศิลปิน
AE313
อ่านกันเถอะ...
การ ยศาสตร์ 3 หน่วย
(ERGONOMICS)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ กายวิภาคกับการเขียนภาพคน การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ การมองเห็นและการได้ยิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์

การยศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AE313
อ่านกันเถอะ...
การยศาสตร์ 3 หน่วย
(ERGONOMICS)
ศึกษา เกี่ยวกับระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ กายวิภาคกับการเขียนภาพคน การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ การมองเห็นและการได้ยิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ระบบโครงร่าง
บทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้อ
บทที่ 4 กายวิภาคกับการเขียนภาพคน
บทที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์
บทที่ 6 การมองเห็นและการได้ยิน
บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:37 am

จิตกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AE223
อ่านกันเถอะ...
จิตกรรม 3 หน่วย
(PAINTING)
ศึกษา เกี่ยวกับความหมายของวิจิตรศิลป์ ประวัติจิตรกรรม หลักการใช้สี วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม จิตรกรรมสีน้ำ จิตกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะคริลิค จิตรกรรมสีน้ำมัน ประวัติศิลปิน

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ประวัติจิตรกรรม
บทที่ 3 : หลักการใช้สี
บทที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์งานจิตรกรรม
บทที่ 5 : จิตรกรรมสีน้ำ
บทที่ 6 : จิตรกรรมสีชอล์ค
บทที่ 7 : จิตรกรรมสีฝุ่น
บทที่ 8 : จิตรกรรมสีอะคริลิค
บทที่ 9 : จิตรกรรมสีน้ำมัน
บทที่ 10 : ประวัติศิลปิน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:35 am

ประวัติศาสตร์ศิลป์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AE213
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์ศิลป์ 3 หน่วย
(HISTORY OF ART)
ศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลป์ไทยและสากลสมัยก่อน ยุคกินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์
บทที่2 ศิลปะไทย
ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์
บทที่4 ศิลปะอียิปต์
บทที่5 ศิลปะกรีก
บทที่6 ศิลปะโรมัน
บทที่7 ศิลปะโรมาเนสก์และศิลปะโกธิก
บทที่8 ศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
บทที่9 ศิลปะอินเดีย
บทที่10 ศิลปะจีนและศิลปญี่ปุ่น
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:34 am