ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AG’ Category

AG ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AG103(25)
อ่านกันเถอะ...
การ ทำเชื้อและการเพาะเห็ด 3 หน่วย
(-)
AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การ เกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)
AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การ เกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการ เกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่ มือการเกษตรเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษาพื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร
AG221
อ่านกันเถอะ...
พืช ผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษาพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)

พืชผัก

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG221
อ่านกันเถอะ...
พืชผัก 3 หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษา พืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอกสถานที่)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ขอบเขตของพืช
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก(ต่อ)
บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด(ต่อ)
บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง(ต่อ)
บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง
บทที่ 5 : ผักตระกูลถั่ว
บทที่ 6 : ผักตระกูลพริก-มะเขือ
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน(ต่อ)
บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน
บทที่ 8 : ผักรับประทานสดหรือผักสวนครัว
บทที่ 9 : ข้าวโพดหวานและหน่อไม้ฝรั่ง
บทที่ 10 : ผักเครื่องแกง
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 11:48 am

คู่มือการเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(s)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการเกษตรเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Agriculture)
ศึกษา พื้นฐานทางวิชาการเกษตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษกิจ และความสำคัญในสังคมปัจจุบัน และศึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเกษตรตลอดจนหลักปฏิบัติและการจัดการเกษตร

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ปริมาณอาหารในอดีต
บทที่ 2 : การเพิ่มอาหารในอนาคต
บทที่ 3 : ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้งกับการผลิตและการกระจายอาหาร
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช)

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(50)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษา เกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
แบบประเมินผลหลังเรียน
บรรณานุกรม

การเกษตรเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(41)
อ่านกันเถอะ...
การเกษตรเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Agriculture)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
รายนามผู้เรียบเรียง:biography
บทที่ 1 : ความสำคัญของการเกษตร
บทที่ 2 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ลำต้น,ใบ และราก)
บทที่ 3 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ดอก,ผลและเมล็ด)
บทที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของพืช
บทที่ 5 : การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
บทที่ 6 : การดำเนินงานการเกษตร
บทที่ 7 : การให้น้ำแก่พืช
บทที่ 8 : ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 9 : ศัตรูพืช
บทที่10 : การปรับปรุงพืช
บทที่11 : การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ
บทที่13 : ปลา
บทที่14 : กุ้ง
บทที่15 : ไก่
บทที่15 : ไก(ต่อ)
บทที่16 : การเพาะเห็ดฟาง
บทที่17 : GREENHOUSE
บรรณานุกรม : Reference

การทำเชื้อและการเพาะเห็ด

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AG103(25)
อ่านกันเถอะ...
การทำเชื้อและการเพาะเห็ด 3 หน่วย
(-)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ชีววิทยาของเห็ด
บทที่ 2 : เห็ดฟาง(ต่อ)
บทที่ 2 : เห็ดฟาง
บทที่ 3 : เห็ดหูหนู
บทที่ 4 : เห็ดนางรม
บทที่ 5 : เห็ดเป๋าฮื้อ
บทที่ 6 : การเปรียบเทียบลักษณะต่างๆ ระหว่างเห็ดเปําฮื้อ กับเห็ดนางรม
บรรณานุกรม : Reference