ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Archive for the ‘AP’ Category

AP ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต

leave a comment »

e-Books (Electronic Books) ศูนย์รวมตำราเรียนรามคำแหงบนโลกอินเทอร์เน็ต.

รหัสวิชา รายละเอียด
AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)
AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการ โฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ
AP204(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์โฆษณา หน่วย
(Glossary of advertising terms)
AP205
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 3 หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP205
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 3 หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษา ถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การสื่อสาร การรับรู้และความหมาย
บทที่ 2 : การสื่อสารกับสังคม
บทที่ 3 : ทัศนคติ ความคิดเห็นค่านิยม และความเชื่อ
บทที่ 4 : พฤติกรรมและการเรียนรู้
บทที่ 5 : ความรู้สึก อารมณ์ และบุคลิกภาพ
บทที่ 6 : องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการจูงใจและกลุ่มสังคม
บทที่ 7 : เทคนิคในกระบวนการจูงใจ
บทที่ 8 : การจูงใจและการโน้มน้าวใจ
บทที่ 9 : กระบวนการการจูงใจ…
บทที่ 10: การจูงใจกลุ่มบุคคล
บทที่ 11: การสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจูงใจ

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:20 pm

ศัพท์โฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP204(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์โฆษณา หน่วย
(Glossary of advertising terms)

หมวด A
หมวด B
หมวด C
หมวด D
หมวด E
หมวด F
หมวด G
หมวด H
หมวด I
หมวด J
หมวด K
หมวด L
หมวด M
หมวด N
หมวด O
หมวด P
หมวด Q
หมวด R
หมวด S
หมวด T
หมวด U
หมวด V
หมวด W
หมวด X
หมวด Z

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:18 pm

หลักการโฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษา ถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา
บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา
บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา
บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 5 : ื่อโฆษณา
บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา
บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา
บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา
บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:16 pm

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษา ลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
บทที่ 3 : ประชามติ
บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
บรรณานุกรม : Reference